Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,
Koko Giữ trọn tuổi 25
Tháp Văn Xương

Xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc

Thứ tư - 23/12/2020 08:31
Xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc 1954 -- 1975, Thành tựu chủ yếu trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc 1954 -- 1975, cách mạng xã hội chủ nghĩa và thành quả xây dựng cnxh ở miền bắc 1954 – 1975?, Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền bắc là công việc, Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền bắc giai đoạn 1954-1965, thành tựu, hạn chế và kinh nghiệm trong xây dựng cnxh ở miền bắc, Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh
lịch su 12
lịch su 12
Xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc 1954 -- 1975, Thành tựu chủ yếu trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc 1954 -- 1975, cách mạng xã hội chủ nghĩa và thành quả xây dựng cnxh ở miền bắc 1954 – 1975?, Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền bắc là công việc, Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền bắc giai đoạn 1954-1965, thành tựu, hạn chế và kinh nghiệm trong xây dựng cnxh ở miền bắc, Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh
A. Tóm tắt lý thuyết

I. TÌNH HÌNH VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÁCH MẠNG NƯỚC TA SAU HIỆP ĐỊNH GIƠNEVƠ NĂM 1954 VỀ ĐÔNG DƯƠNG

* Tình hình Việt Nam sau Hiệp định Giơ-ne-vơ (1954).
Sau Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương (1954), Việt Nam tạm thời bị chia cắt thành hai miền Nam – Bắc theo vĩ tuyến 17.
- Miền Bắc:
+ 10/10/1954, quân ta tiến vào tiếp quản Hà Nội. Ngày 1/1/1955, Trung ương Đảng, chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra mắt nhân dân Thủ đô.

Nhân dân Hà Nội chào mừng bộ đội vào tiếp quản Thủ đô
+ Tháng 5/1955, Pháp rút khỏi miền Bắc, miền Bắc được hoàn toàn giải phóng => cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân cơ bản hoàn thành.
+ Hậu quả chiến tranh để lại nặng nề.
- Miền Nam:
+ Tháng 5/1956, Pháp rút khỏi miền Nam khi chưa thực hiện cuộc hiệp thương Tổng tuyển cử thống nhất hai miền Nam – Bắc theo điều khoản của Hiệp định Giơ-ne-vơ.
+ Mĩ nhảy vào miền Nam, dựng lên chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm, thực hiện âm mưu chia cắt Việt Nam làm hai miền, biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự của Mĩ ở Đông Dương và Đông Nam Á.

Ngô Đình Diệm
* Nhiệm vụ chiến lược của cách mạng hai miền Bắc – Nam trong những năm 1954 – 1975.
- Nhiệm vụ của miền Bắc: miền Bắc đã được giải phóng nên phải nhanh chóng tiến hành khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh; đưa miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội, làm cho miền Bắc vững mạnh, trở thành hậu phương vững chắc cho cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước.
- Nhiệm vụ của cách mạng miền Nam: do vẫn còn dưới ách thống trị của đế quốc Mĩ và tay sai, nên miền Nam phải tiếp tục tiến hành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thực hiện hòa bình, thống nhất đất nước.
Nhiệm vụ chung của cách mạng hai miền Nam – Bắc là đấu tranh chống đế quốc Mĩ và tay sai, giải phóng miền Nam, thực hiện hòa bình, thống nhất nước nhà, tạo điều kiện để cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.
* Vai trò của cách mạng hai miền Bắc – Nam trong những năm 1954 – 1975.
- Miền Bắc là hậu phương vững chắc cho cách mạng cả nước, nên có vai trò quyết định nhất đối với sự phát triển của toàn bộ cách mạng Việt Nam.
- Miền Nam là tiền tuyến, có vai trò quyết định trực tiếp đối với sự nghiệp giải phóng miền Nam khỏi ách thống trị của đế quốc Mĩ và tay sai.
Cách mạng hai miền có mối quan hệ gắn bó với nhau, phối hợp với nhau, tạo điều kiện cho nhau phát triển. Đây là mối quan hệ giữa hậu phương và tiền tuyến.
* Điểm độc đáo của cách mạng Việt Nam trong nhứng năm 1954 – 1975: Một Đảng thống nhất lãnh đạo một đất nước bị chia cắt thành hai miền với hai chế độ chính trị - xã hội khác nhau; thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược khác nhau nhưng đều nhằm thực hiện một mục tiêu chung là thống nhất đất nước, tiến lên chủ nghĩa xã hội.

II. MIỀN BẮC HOÀN THÀNH CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT, KHÔI PHỤC KINH TẾ, CẢI TẠO QUAN HỆ SẢN XUẤT (1954 – 1960)

1. Hoàn thành cải cách ruộng đất, khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh (1954 – 1957)

a. Hoàn thành cải cách ruộng đất
* Quá trình thực hiện: từ tháng 4/1953 đến tháng 7/1954, miền Bắc thực hiện 1 đợt cải cách ruộng đất và 5 đợt giảm tô; từ tháng 7/1954 đến đầu năm 1956, miền Bắc tiếp tục tiến hành 4 đợt cải cách ruộng đất và 6 đợt giảm tô.
* Kết quả: Tịch thu, trưng thu, trưng mua khoảng 81 vạn hecta ruộng đất, 10 vạn trâu bò và 1.8 triệu nông cụ từ tay giai cấp địa chủ chia cho 2 triệu hộ nông dân.
Lý thuyết Lịch Sử 12 Bài 21: Xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965) | Lý thuyết Lịch Sử lớp 12 đầy đủ nhất
Nông dân phấn khởi nhận ruộng trong cải cách ruộng đất
* Ý nghĩa:
- Khẩu hiệu “người cày có ruộng đã trở thành hiện thực”
- Bộ mặt nông thôn Miền Bắc có nhiều thay đổi cơ bản, giai cấp địa chủ phong kiến bị đánh đổ, giai cấp nông dân được giải phóng, khối liên minh công – nông được củng cố.
- Góp phần tích cực vào thực hiện nhiệm vụ khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh.
b. Khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh
Kỳ họp thứ IV, Quốc hội khóa I quyết định: “Ra sức củng cố miền Bắc bằng cách đẩy mạnh và hoàn thành cải cách ruộng đất đúng theo kế hoạch, ra sức khôi phục kinh tế và phát triển kinh tế- văn hóa”
Công cuộc khôi phục kinh tế được toàn dân tích cực hưởng ứng, thu được nhiều thành tựu:
- Nông nghiệp. + Khẩn hoang, tăng vụ, tăng thêm đàn trâu bò, sắm thêm nông cụ.
+ Xây dựng công trình thủy nông mới,mở rộng diện tích tưới và tiêu nước.
+ Năm 1957, sản lượng lương thực đạt trên 4 triệu tấn, nạn đói kinh niên ở miền Bắc căn bản được giải quyết.
- Công nghiệp: + Khôi phục, mở rộng và xây dựng nhiều nhà máy, xí nghiệp mới.
+ Cuối năm 1957, có 97 nhà máy, xí nghiệp lớn do nhà nước quản lý.
- Thủ công nghiệp, thương nghiệp:
+ Nhanh chóng khôi phục, đảm bảo cung cấp các mặt hàng thiết yếu cho nhân dân.
+ Giải quyết việc làm cho người lao động.
+ Ngoại thương tập trung trong tay nhà nước.Năm 1957, miền Bắc mua bán với 27 nước.
- Giao thông vận tải: khôi phục 700 km đường sắt, sửa chữa và làm mới hàng nghìn km đường ô tô, xây dựng bến cảng, đường hàng không dân dụng quốc tế.
- Văn hóa, giáo dục được đẩy mạnh: hệ thống giáo dục phổ thông 10 năm được khẳng định; xây dựng nhiều trường đại học; xóa mù chữ cho hơn 1 triệu người,..
* Ý nghĩa:
- Củng cố chính quyền dân chủ nhân dân.
- Tăng cường khả năng phòng thủ đất nước.
- Mở rộng Mặt trận dân tộc thống nhất.
- Quan hệ ngoại giao với nhiều nước trên thế giới.

2. Cải tạo quan hệ sản xuất, bước đầu phát triển kinh tế - xã hội (1958 - 1960)

a. Cải tạo quan hệ sản xuất
* Thành tựu:
- Miền Bắc đã cải tạo quan hệ sản xuất XHCN đối với nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp nhỏ, công thương nghiệp tư bản tư doanh, khâu chính là hợp tác hóa nông nghiệp.
- Khắp nơi sôi nổi phong trào vận động xây dựng hợp tác xã.
- Cuối 1960, miền Bắc có trên 85 % hộ nông dân với 70 % ruộng đất vào hợp tác xã nông nghiệp, hơn 87 % thợ thủ công, 45 % người buôn bán nhỏ vào hợp tác xã.
- Đối với tư sản dân tộc, ta cải tạo bằng phương pháp hòa bình, cuối 1960 có hơn 95 % hộ tư sản vào công tư hợp doanh.
* Ý nghĩa: Đã xóa bỏ cơ bản chế độ người bóc lột người, thúc đẩy sản xuất phát triển.
* Hạn chế:
- Sai lầm như đồng nhất cải tạo với xóa bỏ tư hữu và các thành phần cá thể.
- Thực hiện sai nguyên tắc xây dựng hợp tác xã là tự nguyện, công bằng, dân chủ nên không phát huy tính chủ động, sáng tạo trong sản xuất.
b. Bước đầu xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội
* Kinh tế: trọng tâm là phát triển kinh tế quốc doanh. Năm 1960 có 172 xí nghiệp lớn do trung ương quản lý và 500 xí nghiệp do địa phương quản lý.
* Văn hóa, giáo dục, y tế:
- Kinh tế phát triển nên giáo dục phổ thông phát triển.
- Năm 1960 số hoc sinh tăng 80 % so với 1957.
- Cơ sở y tế tăng 11 lần so với 1955.

II. MIỀN NAM ĐẤU TRANH CHỐNG CHẾ ĐỘ MĨ – DIỆM, GIỮ GÌN VÀ PHÁT TRIỂN LỰC LƯỢNG CÁCH MẠNG, TIẾN TỚI “ĐỒNG KHỞI” (1954 – 1960)

1. Đấu tranh chống chế độ Mĩ – Diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng (1954 – 1959)

- Từ năm 1954, nhận định rõ đế quốc Mĩ đang trở thành kẻ thù chính, trực tiếp của nhân dân Đông Dương => Trung ương Đảng đề ra cho cách mạng miền Nam nhiệm vụ chuyển đấu tranh chống Pháp sang đấu tranh chống Mĩ - Diệm, đòi chúng thi hành hiệp định giơ-ne-vơ 1954, bảo vệ hòa bình, giữ gìn và phát triển lực lượng.
- Dưới sự lãnh đạo của Đảng, “phong trào hoàn bình” diễn ra sôi nổi ở miền Nam Việt Nam, lôi cuốn đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, mặt trận chống Mĩ – Diệm được hình thành.
- Từ năm 1958 – 1959, âm mưu xâm lược của Mĩ và bộ mặt phản động của chính quyền Ngô Đình Diệm được bộ lộ rõ => mục tiêu và hình thức đấu tranh của nhân dân miền Nam được mở rộng:
+ Đấu tranh chống Mĩ – Diệm.
+ Chống khủng bố, đàn áp, chống chiến dịch “tố cộng”, “diệt cộng”.
+ Đòi các quyền tự do, dân sinh, dân chủ.
+ Giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng.
* Hình thức đấu tranh: từ hình thức đấu tranh chính trị, hòa bình chuyển sang đấu tranh dùng bạo lực, tiến hành đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang.

2. Phong trào “Đồng khởi” (1959 – 1960)

* Hoàn cảnh bùng nổ phong trào “Đồng khởi”
- Những năm 1957 – 1959, Mĩ – Diệm tăng cường khủng bố, đàn áp lực lượng cách mạng:
+ Mở rộng chiến dịch “tố cộng”, “diệt cộng”.
+ Ra sắc lệnh “đặt cộng sản ngoài vòng pháp luật”, thực hiện “đạo luật 10/59” lê máy chém khắp miền Nam, giết hại nhiều người vô tội,...

Luật 10/59 và hình ảnh chiến máy chém của chính quyền Mĩ – Diệm
Cách mạng miền Nam đứng trước nhiều khó khăn, thử thách; cuộc đấu tranh của nhân dân miền Nam đòi hỏi cần phải có một biện pháp quyết liệt để đưa cách mạng vượt qua khó khăn, thử thách.
- Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 15 (1/1959) quyết định để nhân dân miền Nam sử dụng bạo lực cách mạng đánh đổ chính quyền Mĩ – Diệm.

Cán bộ cách mạng tỉnh Quảng Nam học tập Nghị quyết 15 của
Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Có nghị quyết của Đảng soi sáng, phong trào đấu tranh của quần chúng đã lan rộng khắp miền Nam thành cao trào cách mạng với cuộc “Đồng khởi”.
* Diễn biến chính của phong trào “Đồng khởi”.
- Phong trào nổi dậy từ chỗ lẻ tẻ ở từng địa phương như: Bác Ái (2-1959), Trà Bồng (8-1959),… sau lan ra khắp miền Nam thành cao trào cách mạng, tiêu biểu là cuộc “Đồng khởi” ở Bến Tre.
+ Ngày 17/1/1960, “Đồng khởi” nổ ra ở 3 xã Định Thuỷ, Phước Hiệp, Bình Khánh (huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre), từ đó lan khắp huyện Mỏ Cày và tỉnh Bến Tre.
+ Quần chúng giải tán chính quyền địch, lập Ủy ban nhân dân tự quản, lập lực lượng vũ trang, tịch thu ruộng đất của địa chủ, cường hào chia cho dân cày nghèo.
- Từ Bến Tre, phong trào “Đồng khởi” lan khắp Nam Bộ, Tây Nguyên và một số nơi ở miền Trung Trung Bộ.

Lược đồ Phong trào “Đồng khởi” ở Miền Nam
* Kết quả, ý nghĩa.
- Làm thất bại chiến lược “Chiến tranh đơn phương” của Mĩ; lung lay chính quyền Ngô Đình Diệm.
- 12/1960: Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời.

Các đại biểu tuyên thệ, thành lập Mặt trận dân tộc giải phóng Miền Nam Việt Nam
- Đánh dấu bước phát triển của cách mạng miền Nam từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công.

III. MIỀN BẮC XÂY DỰNG CƠ SỞ VẬT CHẤT – KĨ THUẬT CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (1961 – 1965)

1. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (tháng 9/1960)

* Hoàn cảnh.
- Việt Nam bị chia cắt thành hai miền Nam – Bắc dưới hai chế độ chính trị, xã hội khác nhau.
- Cách mạng hai miền sau hơn 5 năm đã giành được những thắng lợi quan trọng.
Tháng 9/1960, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng được triệu tập tại Hà Nội.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng Lao động Việt Nam
* Nội dung Đại hội.
- Đề ra nhiệm vụ chiến lược của cách mạng cả nước và của cách mạng từng miền:
+ Miền Bắc tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa.
+ Miền Nam đẩy mạnh cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thực hiện hòa bình thống nhất nước nhà.
+ Nhiệm vụ chiến lược của cách mạng cả nước: hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trên phạm vi cả nước, thực hiện hòa bình, thống nhất đất nước.
- Xác định rõ vị trí, vai trò và mối quan hệ giữa cách mạng hai miền Bắc – Nam:
+ Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc có vai trò quyết định nhất đối với sự phát triển của toàn bộ cách mạng Việt Nam và sự nghiệp thống nhất nước nhà.
+ Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân miền Nam có vai trò quyết định trực tiếp đối với sự nghiệp giải phóng miền Nam khỏi ách thống trị của đế quốc Mĩ và tay sai.
- Đề ra đường lối chung của thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và cụ thể hóa đường lối đó trong kế hoạch Nhà nước 5 năm (1961 - 1965).
- Bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Bộ Chính trị do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch và Lê Duẩn làm Bí thư thứ nhất.
* Ý nghĩa.
- Đánh dấu bước phát triển mới của cách mạng Việt Nam, bước trưởng thành cửa Đảng trong quá trình lãnh đạo cách mạng.
- Đại hội đã đề ra được đường lối tiến lên chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và con đường giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đây là cơ sở quan trọng để quân dân hai miền Nam – Bắc đoàn kết chặt chẽ, anh dũng chiến đấu nhằm thực hiện mục tiêu chung là hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trên phạm vi cả nước, thực hiện hòa bình, thống nhất đất nước.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng Lao động Việt Nam là “Đại hội xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà”.

2. Miền Bắc thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm lần thứ nhất (1961 – 1965)

a. Nhiệm vụ cơ bản:
- Ra sức phát triển công nghiệp và nông nghiệp.
- Tiếp tục cải tạo chủ nghĩa xã hội; củng cố và tăng cường thành phần kinh tế quốc doanh.
- Cải thiện một bước đời sống vật chất – tinh thần của nhân dân lao động.
- Tăng cường trật tự và an ninh xã hội.
b. Thành tựu:
* Công nghiệp:
- Được nhà nước ưu tiên đầu tư vốn để phát triển.
- Công nghiệp nặng có bước phát triển mạnh mẽ: nhiều nhà máy, xí nghiệp được xây dựng và đi vào hoạt động: khu gang thép Thái Nguyên, các nhà máy nhiệt điện Uông Bí, thủy điện Thác Bà,...
- Công nghiệp nhẹ, có các khu công nghiệp Việt Trì, Thượng Đỉnh (Hà Nội), các nhà máy đường Vạn Điếm, sứ Hải Dương, pin Văn Điển,...
- Công nghiệp quốc doanh chiếm tỉ trọng 93,1 % trong tổng giá trị sản lượng công nghiệp toàn miền Bắc, giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân,...

Lễ khánh thành nhà máy Nhiệt điện Uông Bí
* Nông nghiệp:
- Nhiều nông trường, lâm trường quốc doanh được xây dựng.
- Trên 90% hộ nông dân vào hợp tác xã, trong đó 50% hộ vào hợp tác xã bậc cao.
- Diện tích canh tác được mở rộng, năng suất lao động tăng nhanh.
* Thương nghiệp quốc doanh được Nhà nước ưu tiên phát triển nên đã chiếm lĩnh được thị trường.
* Giao thông vận tải: mạng lưới đường bộ, đường sắt, đường sông, đường biển được xây dựng, củng cố, hoàn thiện, đã phục vụ đắc lực cho yêu cầu giao lưu kinh tế và củng cố quốc phòng.
* Các ngành văn hoá, giáo dục, y tế có bước phát triển và tiến bộ đáng kể.
- Vấn đề văn hóa - tư tưởng, xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa được đặc biệt coi trọng.
- Giáo dục: so với năm học 1960 - 1961, số học sinh phổ thông năm học 1964 - 1965 tăng từ 1.9 triệu lên 2,7 triệu, số sinh viên đại học tăng từ 17 000 lên 27 000.
- Ngành y tế mở rộng mạng lưới đến tận huyện, xã.
c. Miền Bắc làm nghĩa vụ hậu phương
Trong những năm 1961 – 1965, nhân dân miền Bắc vừa thực hiện cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa vừa làm nghĩa vụ hậu phương, chi viện cho tiền tuyến miền Nam.
- Trong 5 năm ( 1961 - ] 965), một khối lượng lớn vũ khí, đạn dược, thuốc men... từ miền Bắc được chuyển vào chiến trường miền Nam; nhiều đơn vị vũ trang, nhiều cán bộ quân sự, chính trị, văn hóa, giáo dục, y tế được huấn luyện đưa vào chiến trường tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu, xây dựng vùng giải phóng.
d. Ý nghĩa: Làm thay đổi bộ mặt kinh tế - xã hội của Miền Bắc; giúp Miền Bắc vững mạnh, tạo điều kiện để củng cố an ninh quốc phòng và thực hiện tốt nghĩa vụ hậu phương, chi viện cho tiền tuyến Miền Nam.

V. MIỀN NAM CHIẾN ĐẤU CHỐNG CHIẾN LƯỢC “CHIẾN TRANH ĐẶC BIỆT” CỦA ĐẾN QUỐC MĨ (1961 – 1965)

1. Chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ ở Miền Nam

Sau thất bại trong phong trào “Đồng khởi” (1959 – 1960) ở miền Nam, Mĩ chuyển sang thực hiện chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”.
- “Chiến tranh đặc biệt” là hình thức chiến tranh xâm lược thực dân mới của Mĩ, được tiến hành bằng quân đội Sài Gòn, do “cố vấn” Mĩ chỉ huy; dựa vào vũ khí, phương tiện chiến tranh của Mĩ.
- Âm mưu cơ bản: “dùng người Việt đánh người Việt”.
- Thủ đoạn thực hiện:
+ Tăng cường viện trợ quân sự cho chính quyền Sài Gòn: đưa vào Miền Nam Việt Nam nhiều cố vấn quân sự, tăng cường lực lượng quân đội Sài Gòn, trang bị cho quân đội Sài Gòn nhiều phương tiện chiến tranh hiện đại.

Chiến thuật “Trực thang vận” được sử dụng trong chiến lược “chiến tranh đặc biệt”
+ Dồn dân lập “ấp chiến lược”, nhằm: đẩy lực lượng cách mạng ra khỏi các làng, xã, tiến tới nắm dân, thực hiện chương trình bình định Miền Nam.
+ Mở các cuộc hành quân càn quyét, tiêu diệt lực lượng cách mạng miền Nam.
+ Tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc: phong tỏa biên giới, vùng biển nhằm ngăn chặn sự chi viện của hậu phương Miền Bắc cho tiền tuyến Miền Nam.

2. Miền Nam chiến đấu chống chiến lược “chiến tranh đặc biệt”

Dưới sự lãnh đạo của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, quân dân miền Nam đã đẩy mạnh đấu tranh chống chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ và chính quyền Sài Gòn.
* Mặt trận chống phá bình định: ta và địch tranh giằng co giữa lập và phá “ấp chiến lược”.
- Mĩ và chính quyền Sài Gòn chỉ thực hiện được một phần kế hoạch dồn dân lập “ấp chiến lược” (lập được non nửa số 16000 ấp).
- Đến cuối năm 1962, trên nửa tổng số ấp với gần 70% dân ở Miền Nam vẫn do lực lượng cách mạng kiểm soát.

Phá “Ấp chiến lược”, khiêng nhà về nơi ở cũ
* Mặt trận chính trị: phong trào đấu tranh chính trị của các tầng lớp nhân dân trong các đô thị có bước phát triển mạnh mẽ, nổi bật là cuộc đấu tranh của các tín đồ Phật giáo, “đội quân tóc dài” chống lại sự đàn áp của chính quyền Diệm.

Hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu để phản đối chính quyền Sài Gòn
* Mặt trận quân sự:
- Năm 1962, quân giải phóng cùng với nhân dân đánh bại nhiều cuộc hành quân càn quét của quân đội Sài Gòn đánh vào chiến khu D, căn cứ U Minh, Tây Ninh.
- Ngày 2/1/1963, quân dân ta ở miền Nam giành thắng lợi vang dội trong trận Ấp Bắc (Mĩ Tho). Sau trận Ấp Bắc, trên khắp miền Nam dấy lên phong trào “Thi đua Ấp Bắc, giết giặc lập công”.


- Trong Đông – Xuân 1864 – 1965, quân dân miền Nam giành được nhiều thắng lợi, tiêu biểu là các thắng lợi: Bình Giã (Bà Rịa), An Lão (Bình Định), Ba Gia (Quảng Ngãi), Đồng Xoài (Bình Phước),...
Với những chiến thắng dồn dập trên các mặt trận, quân dân miền Nam đã làm phá sản chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ và chính quyền Sài Gòn.
B. Bài tập rèn luyện kỹ năng
Câu 1. Ngày 10/10/1954, sự kiện quan trọng nào đã xảy ra:
A. Miền Bắc hoàn toàn giải phóng.                             B. Trung ương Đảng và Chính phủ trở về Thủ đô.
C. Quân ta tiến vào tiếp quản Thủ đô.                         D. Tên lính Pháp cuối cùng rút khỏi Việt Nam.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 2. Pháp thực hiện rút quân khỏi miền Nam Việt Nam trong bối cảnh nào ?
A. Tất cả mọi điều khoản được quy định tại hiệp định đã được hoàn tất.    
B. Pháp đã hoàn tất chuyển giao mọi trách nhiệm thi hành Hiệp định Giơ– ne–vơ cho chính quyền Bửu Lộc.
C. Pháp đã xúc tiến mọi việc cho công cuộc thống nhất đất nước bằng con đường tổng tuyển cử hai miền.
D. Rất nhiều điều khoản ghi trong hiệp định Giơ-ne-vơ chưa được hoàn tất.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 3. Điền từ còn thiếu trong câu nói sau của Ngoại trưởng Đa-lét (Mĩ): Từ nay về sau, vấn đề bức thiết không phải là than tiếc dĩ vãng, mà là lợi dụng thời cơ để việc thất thủ Bắc Việt Nam không mở đường cho ..... bành trướng ở Đông Nam Á và Tây Nam Thái Bình Dương”
A. Chủ nghĩa xã hội.                                                    B. Chủ nghĩa cộng sản.
C. Cách mạng giải phóng dân tộc.                              D. Cách mạng xã hội chủ nghĩa.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 4. Tình hình chung của cách mạng Việt Nam sau năm 1954 ?
A. Việt Nam đã hoàn thành cách mạng xã hội chủ nghĩa.    
B. Việt Nam đã hoàn thành cách mạng giải phóng dân tộc.
C. Nhà nước đã hoàn thành cách mạng xã hội chủ nghĩa.                                    
D. Một nửa nước đã hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 5. Vấn đề ruộng đất cho dân cày đã được khẳng định lần đầu tiên trong văn kiện nào của Đảng ?
A. Cương lĩnh chính trị đầu tiên                                 
B. Luận cương chính trị đầu tiên.
C. Nghị quyết hội nghị Ban Chấp hành trung ương Đảng tháng 10/1930.           
D. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ I (3/1935).
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 6. Cho đến năm 1956, ta đã tiến hành bao nhiêu đợt cải cách ruộng đất ?
A. 2                                    B. 3                                     C. 4                                   D. 5
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 7. Thành tựu lớn của cải cách ruộng đất 1954 - 1956 là:
A. Đã giải quyết được 81 vạn héc-ta ruộng đất cho các hộ nông dân.          
B. Hơn 2,5 triệu hộ gia đình nông dân Việt Nam được cấp ruộng đất.
C. Thủ tiêu hoàn toàn thế lực kinh tế của giai cấp địa chủ trong nông thôn Việt Nam.       
D. Tất cả các ý trên.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 8. Trong quá trình thực hiện cải cách ruộng đất ta đã:
A. Quy nhầm, quy sai một số nông dân, cán bộ, đảng viên thành địa chủ.   
B. Không nhìn nhận chính xác những địa chủ tham gia kháng chiến, tầng lớp trên có công với cách mạng.
C. Không nắm vững phân định thành phần giai cấp, áp dụng máy móc giáo điều.  
D. Tất cả các ý trên.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 9. Trong thời kì khôi phục kinh tế, ta đã đạt được những thành tựu gì ?
A. Năm 1957, ta đã giải quyết được nạn đói kinh niên ở Miền Bắc.
B. Năm 1957, ta đã phục hồi và xây mới 97 xí nghiệp, nhà máy lớn do nhà nước quản lí trên toàn Miền Bắc.
C. Năm 1957, ta đã đặt quan hệ buôn bán với 27 nước.                                       
D. Tất cả các ý trên.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 10. Nhiệm vụ chính của cách mạng Miền Bắc trong 3 năm 1958 - 1960 là:
A. Hoàn thành cách mạng ruộng đất.                         
B. Tập trung cải tạo quan hệ sản xuất.
C. Cải tạo quan hệ sản xuất, bước đầu phát triển kinh tế xã hội.                          
D. Hoàn thành cách mạng ruộng đất, bước đầu xây dụng cơ sở vật chất cho chủ nghĩa xã hội.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 11. Khâu chính của công cuộc cải tạo quan hệ sản xuất Xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc trong năm 1958 – 1960?
A. Thành lập các công ty công thương nghiệp tư bản tư doanh.      
B. Vận động hợp tác hoá trong sản xuất nông nghiệp.
C. Phát triển thành phần kinh tế quốc doanh.            
D. Tất cả các ý trên.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 12. Đến năm 1960, công cuộc phát triển kinh tế - xã hội ở miền Bắc đã đạt được thành tựu gì ?
A. Xây dựng được 172 xí nghiệp lớn do trung ương quản lí.
B. Xây dựng được 192 xí nghiệp lớn do địa phương quản lí.
C. Xây dựng 500 xí nghiệp lớn do trung ương quản lí.                                        
D. Xây dựng 217 xí nghiệp lớn do trung ương quản lí.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 13. Mô hình hợp tác xã được xây dựng trong những ngành kinh tế nào ở Miền Bắc nước ta ?
A. Nông nghiệp, giao thông vận tải.                            B. Nông nghiệp và thủ công nghiệp.
C. Nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp.     D. Thủ công, thương nghiệp và công nghiệp.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 14. Thành tựu của cách mạng miền Bắc trong những năm 1954 – 1960?
A. Căn bản xóa bỏ thành phần bóc lột trong đời sống kinh tế xã hội.          
B. Phát triển các hợp tác xã nông nghiệp, góp phần quan trọng vào việc bảo đảm đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.
C. Bước đầu phát triển thành phần kinh tế quốc dân.
D. Tất cả các ý trên.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 15. Trong những năm 1958 – 1960, cách mạng nước ta đã phạm sai lầm gì ?
A. Nóng vội                                                                 B. Vi phạm nguyên tắc dân chủ tự nguyện
C. Dập khuôn, giáo điều                                              D. Tất cả các ý trên
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 16. Từ năm 1954, Trung ương Đảng đã khẳng định nhiệm vụ của cách mạng Miền Nam là gì ?
A. Đấu tranh chính trị chống Mĩ - Diệm, đòi thi hành Hiệp định Giơnevơ, giữ gìn hoà bình, bảo vệ và phát triển lục lượng cách mạng.                                                  
B. Đấu tranh vũ trang chống Mĩ - Diệm, hoàn thành giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội.
C. Đấu tranh hoà bình chống chế độ độc tài gia đình trị của anh em Ngô Đình Diệm, tiến tới thống nhất đất nước bằng con đường tổng tuyển cử tự do.                
D. Tiến hành cuộc kháng chiến chống Mĩ, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 17. Tại sao trong những năm 1954 - 1958, cách mạng.Miền Nam chủ trương đấu tranh chính trị chống Mĩ - Diệm ?
A. Vì lực lượng cách mạng Miền Nam lúc đó còn non yếu, chưa thể tiến hành đấu tranh vũ trang.
B. Vì lúc đó kẻ thù còn chưa dám tiến công lực lượng cách mạng bằng vũ lực.
C. Vì ta tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp hành Hiệp định Giơnevơ, chủ trương dựa vào cơ sở pháp lí quốc tế để đấu tranh chính trị với địch là chủ yếu.                      
D. Vì lúc này đấu tranh bằng quân sự sẽ không đưa lại thắng lợi như ta mong muốn.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 18. Phong trào Hoà bình được bắt đầu khi nào ? Ở đâu ?
A. Tháng 8/1954, Hóc Môn - Gia Định.                      B. Tháng 8/1955, Sài Gòn - Chợ Lớn.
C. Tháng 8/1954, Sài Gòn - Chợ Lớn.                        D. Tháng 8/1955, Huế.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 19. Phong trào đấu tranh chính trị ở Miền Nam trong những năm 1954 - 1958 đã:
A. Làm suy yếu hệ thống chính quyền địch ở các đô thị.     
B. Tập hợp nhân dân trong một mặt trận chống Mĩ - Diệm rộng lớn.
C. Làm thất bại chính sách "tố cộng, diệt cộng" của Mĩ - Diệm.                         
D. Bước đầu làm thất bại âm mưu biến Miền Nam Việt Nam thành thuộc địa của chủ nghĩa thực dân mới của Mĩ.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 20. Hội nghị nào của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ra quyết định để nhân dân miền Nam sử dụng bạo lực cách mạng đánh đổ chính quyền Mĩ - Diệm?
A. Hội nghị tháng 1/1958.                                           B. Hội nghị tháng 1/1959.
C. Hội nghị tháng 11/1958.                                         D. Hội nghị tháng 11/1959.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 21. Hình thức khởi nghĩa chống lại ách thống trị của Mĩ - Diệm đã diễn ra đầu tiên ở đâu ?
A. Bến Tre.                                                                  B. Bình Định, Ninh Thuận.
C. Quảng Ngãi.                                                            D. Tây Ninh.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 22. Điền tiếp từ còn thiếu trong câu sau: "Phong trào Đồng khởi đã đánh dấu bước phát triển của cách mạng Miền Nam chuyển từ thế ... sang thế... ".
A. Bị động; tiến cổng.                                                  B. Phòng ngự bị đông; tiến công.
C. Gìn giữ lực lượng; tiến công.                                  D. Bị động; chủ động.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 23. Mặt trận Dân tộc giải phóng Miền Nam Việt Nam được thành lập vào khi nào? ở đâu ?
A. Ngày 20 /12 /1960, Tây Ninh.                                B. Ngày 20/ 2/1960, Bình Định.
C. Ngày 20/12/1961, Bôn Tre.                                    D. Ngày 20/12/1960, Sóc Trăng.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 24. Ai là người đầu tiên giữ chức Chủ tịch Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ?
A. Nguyễn Thị Bình.                                                   B. Nguyễn Hữu Thọ.
C. Huỳnh Tấn Phát.                                                     D. Lẽ Đức Thọ.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 25. Ý nghĩa lịch sử của phong trào "Đồng khởi" ?
A. Làm lung lay toàn bộ hệ thống ngụy quyền Sài Gòn, mở đường cho sự phát triển liên tục cửa cách mạng miền Nam.                                                                  
B. Là thắng lợi đánh dấu sự thất bại chủ nghĩa thực dân mới của Mĩ ở miền Nam Việt Nam.
C. Là thắng lợi có ý nghĩa chiến lược đầu tiên của cách mạng miền Nam, mở đường cho sự phát triển mạnh mẽ của chiến tranh cách mạng.                                         
D. Đánh dấu bước phát triển của cách mạng Miền Nam từ thế giữ gìn lực lượng sang Tổng tiến công cách mạng.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 26. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng có đặc điểm gì ?
A. Đây là đại hội Đảng thứ II có Hồ Chí Minh tham dự.     
B. Đây là đại hội Đảng lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội.
C. Đây là đại hội đầu tiên đã đề đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.   
D. Tất cả các ý trên.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 27. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III đã khẳng định vai trò của cách mạng miền Bắc như thế nào ?
A. Cách mạng miền Bắc có vai trò quyết định đối với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.
B. Cách mạng miền Bắc có vai trò quyết định đối với công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
C. Cách mạng miền Bắc có vai trò quyết định nhất đối với sự phát triển của cách mạng cả nước. 
D. Cách mạng miền Bắc có vai trò quyết định nhất đối với sự phát triển của cách mạng miền Nam.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 28. Sau năm 1954, mục tiêu chung của cách mạng hai miền là gì ?
A. Kháng chiến chống Mĩ, giải phóng hoàn toàn Miền Nam.           
B. Kháng chiến chống Mĩ ở Miền Nam, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Miền Bắc.
C. Kháng chiến chống Mĩ ở Miền Nam, thực hiện cách mạng ruộng đất ở Miền Bắc.        
D. Hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong phạm vị cả nước, thực hiện hoà bình, thống nhất đất nước.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 29. Đường lối tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Miền Bắc được xác định trong Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III?
A. Ưu tiên phát triển công nghiệp nhẹ - lấy công nghiệp nhẹ là nền tảng của nền kinh tế quốc dân.
B. Ra sức phái triển nông nghiệp và công nghiệp nhẹ - lấy công nghiệp nhẹ là nền tảng của nền kinh tế quốc dân.
C. Lấy công nghiệp nặng làm nền tảng của nền kinh tế - ưu tiên phát triển công nghiệp nặng một cách hợp lí.                                                                                    
D. Kết hợp phát triển công nghiệp với nông nghiệp - lấy nông nghiệp là nền tảng của nền kinh tế quốc dân.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 30. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng đã bầu ai làm Bí thư thứ nhất?
A. Hồ Chí Minh.                                                          B. Lê Duẩn.
C. Trường Chinh.                                                        D. Phạm Văn Đồng.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 31. Thành tựu của kế hoạch Nhà nước 5 năm (1961 - 1965)?
A. Giá trị sản lượng công nghiệp nặng năm 1965 tăng 3 lần so với năm 1960.       
B. Công nghiệp quốc doanh chiếm tỉ trọng 93% trong tổng giá trị sản lượng ngành công nghiệp toàn miền Bắc.
C. Công nghiệp nhẹ, tiểu thủ công nghiệp đã giải quyết được 80% hàng tiêu dùng thiết yếu cho nhân dân.
D. Tất cả các ý trên.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 32. Một trong những công trình thuỷ lợi lớn được xây dựng trong thời kì Miền Bắc thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm lần thứ nhất ?
A. Công trình thuỷ nông Bắc - Hưng - Hải.                B. Công trình thuỷ lợi Bái Thượng.
C. Công trình thuỷ lợi Đô Lương.                               D. Công trình thuỷ nông Thác Huống.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 33. Một trong những phong trào thi đua sản xuất nông nghiệp được phát động trong những năm thực hiện kế hoạch nhà nước 5 năm lần thứ nhất?
A. Thi đua với Thành Công.                                        B. Thi đua với Đại Phong.
C. Thi đua Hai Tốt.                                                      D. Thi đua Ba Nhất.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 34.Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III được tổ chức trong hoàn cảnh nào?
A. Miền Bắc đã hoàn thành công cuộc cải cách ruộng đất, tạo xã hội chủ nghĩa, nhân dân đang phấn khởi tin tưởng bắt tay xây dựng chế độ mới.                           
B. Cách mạng miền Nam đang đứng trước những khó khăn lớn, chính sách "tố cộng, diệt cộng” của Mĩ - Diệm đã làm cho lực lượng cách mạng tổn thất nặng nề.
C. Cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân ta đang gặp khó khăn, chưa có sự ủng hộ của các lực lượng hòa bình trên thế giới.                                                        
D. Tất cả các ý trên.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 35. Ý nghĩa của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III?
A. Đại hội đã đề ra con đường phát triển của cách mạng Việt Nam: từ cách mạng tư sản dân quyền tiến lên chủ nghĩa xã hội, mở ra thời kỳ mới cho lịch sử dân tộc. 
B. Đại hội Đảng lần thứ III đã đem lại "nguồn ánh sáng” mới cho dân tộc Việt Nam hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước và quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc.
C. Đại hội đã mở ra một thời kỳ mới cho lịch sử Việt Nam - thời kỳ cả nước tiến lên con đường xã hội chủ nghĩa.                                                                          
D. Đại hội đã tiếp sức, chỉ đường cho cách mạng miền Nam, để nhân dân miền Nam tiến hành cuộc Đồng khởi thành công.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 36. Vì sao hệ thống đường Trường Sơn được gọi là đường 559 ?
A. Vì con đường này có tổng chiểu dài là 559 km.    
B. Quyết định mở con đường này của thủ tướng là quyết định mang số 559.
C. Tên con đường được đặt bằng thời gian mà Trung ương Đảng quyết định mở đường (tháng 5 - 1959).
D. Đơn vị đầu tiên tiến hành mở đường có 559 đội viên.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 37. Hiểu như thế nào về chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" của Mĩ ?
A. Đây là một hình thức mới của chủ nghĩa thực dân cũ, dựa trên nền tảng lực lượng quân ngụy, dưới sự chỉ huy của cố vấn Mĩ, bằng phương tiện chiến tranh Mĩ.          
B. Đây là một hình thức chiến tranh của chủ nghĩa thực dân mới, được tiến hành bằng quân đôi viễn chinh Mĩ và quân chư hầu.
C. Đây là một hình thức chiến tranh của chủ nghĩa thực dân cũ, được tiến hành bằng Quân đội lính đánh thuê, dưới sự chỉ huy của cố vấn Mĩ, phương tiện chiến tranh Mĩ.                               
D. Đây là một hình thức chiến tranh của chủ nghĩa thực dân mới, được tiến hành bằng quân đội tay sai, dưới sự chỉ huy của cố vấn Mĩ, bằng phương tiện chiến tranh Mĩ.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 38. Hiểu như thế nào về ấp chiến lược ?
A. Ấp chiến lược là nơi tập trung quản lí hoạt động kinh tế của nhân dân miền Nam.        
B. Ấp chiến lược là một loại trại tập trung trá hình được dựng lên để kiểm soát, kìm kẹp nhân dân, thực hiện "tát nước bắt cá", đánh phá tận gốc phong trào đấu tranh cách mạng miền Nam.
C. Ấp chiến lược là một mô hình xây dựng kinh tế - xã hội do Mĩ trực tiếp quản lí ở vùng đô thị miền Nam.                                                                                    
D. Ấp chiến lược là một chính sách nhằm cướp lại ruộng đất của nhân dân ta, tạo điều kiện cho các thế lực địa chủ - tư sản hoá ở miền Nam phát triển làm chỗ dựa xã hội cho chính quyền Diệm.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 39. Biện pháp nào không được Mĩ - Diệm áp dụng trong quá trình thực hiện chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" ?
A. Tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại bằng hải quân và không quân ra miền Bắc.           
B. Trang bị phương tiện chiến tranh hiện đại, phổ biến chiến thuật "trực thăng vận", "thiết xa vận" cho quân nguỵ.
C. Tiến hành các cuộc hành quân càn quét quy mô lớn vào các căn cứ cách mạng.
D. Tăng cường viện trợ quân sự cho chính quyền Diệm, xây dựng và phát triển lực lượng ngụy quân đông, hiện đại.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 40. Tại sao Đảng ta đưa chủ trương binh vận là một trong "ba mũi giáp công” để chống lại chiến lược "Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ?
A. Vì cuộc kháng chiến của dân tộc ta là cuộc chiến đấu không cân sức giữa một đế quốc hùng mạnh và một nước nhược tiểu.                                                         
B. Vì cuộc kháng chiến của dân tộc ta là một cuộc kháng chiến chống lại chủ nghĩa thực dân mới, phải tích cực binh vận để làm tan rã, sụp đổ ngụy quân, ngụy quyền - chỗ dựa của chiến lược "Chiến tranh đặc biệt”.
C. Vì lực lượng cách mạng miền Nam còn yếu, dùng binh vận là một mũi giáp công để thực hiện phương châm "lấy vũ khí địch để đánh địch”.                                   
D. Vì cách mạng miền Nam là đi từ phong trào đấu tranh chính trị tiến lên phát động nhân dân tiến hành cuộc chiến tranh cách mạng, binh vận cũng là một hình thức đấu tranh chính trị có hiệu quả.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 41. Đặc điểm nổi bật của cuộc đấu tranh chống phá ấp chiến lược ở miền Nam?
A. Hoạt động của lực lượng quân giải phóng có ý nghĩa quyết định cho thắng lợi của cuộc đấu tranh.
B. Là cuộc đấu tranh "giành đất, giành dân" giữa lực lượng cách mạng và phản cách mạng tại các đô thị Miền Nam.
C. Cuộc đấu tranh chống - phá ấp chiến lược được tiến hành song song với hoạt động rào làng kháng chiến ở nông thôn miền Nam.                                                 
D. Là cuộc đấu tranh liên tục, dai dẳng của nhân dân ta nhằm đánh bại chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" của Mĩ.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 42. Ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Ấp Bắc?
A. Cuộc đọ sức đầu tiên, thắng lợi đầu tiên của lực lượng vũ trang miền Nam với quân viễn chinh Mĩ.
B. Chiến thắng này đã đánh dấu bước trưởng thành của lực lượng vũ trang Miền Nam, đánh dấu sự phá sản bước đầu của chiến thuật "trực thăng vận", "thiết xa vận" của Mĩ.
C. Là chiến thắng quan trọng, khẳng định quân dân miền Nam có đủ khả năng đánh bại Quân đội Mĩ trên chiến trường miền Nam.                                                       
D. Tất cả các ý trên.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 43. Sự kiện đảo chính lật đổ chính quyền Diệm 1/ 11/1963 chứng tỏ điều gì?
A. Mâu thuẫn trong nội bộ chính quyền Sài Gòn, giữa Mĩ - Diệm ngày càng sâu sắc, không thể dung hoà được.                                                                                    
B. Đánh dấu một thất bại quan trọng của Mĩ trong việc thiết lập một chính quyền tay sai ở Miền Nam.
C. Đảo chính đã chứng tỏ chính quyền Sài Gòn đã lung lay, khủng hoảng sâu sắc.
D. Tất cả các ý trên.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 44. Tình hình Miền Nam sau đảo chính ngày 1/11/1963 là?
A. Mĩ đã kịp thời đưa Dương Văn Minh lên thay và nhanh chóng ổn định tình hình.         
B. Phong trào đấu tranh chống nguy quyền ở Miền Nam tạm thời chấm dứt.
C. Chính quyền Sài Gòn từ đây lâm vào một cuộc khủng hoảng triền miền, vô phương cứu chữa.
D. Mĩ buộc phải áp dụng chiến lược chiến tranh mới, huy động số lượng lớn quân viễn chinh Mĩ vào Miền Nam để giúp chính quyền Sài Gòn đứng vững.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 45. Thành tựu của nhân dân miền Nam trong cuộc đấu tranh chống, phá ấp chiến lược?
A. Năm 1963, địch chỉ kiểm soát được 1/2 tổng số ấp chiến lược trên toàn miền Nam.      
B. Năm 1962, cách mạng miền Nam vẫn kiểm soát được 1/2 lãnh thổ và 1/2 dân số Miền Nam.
C. Năm 1965, kế hoạch ấp chiến lược của Mĩ đã thất bại hoàn toàn.                  
D. Năm 1964, địch chỉ kiểm soát được khoáng 1/5 số ấp so với dự kiến.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 46. Mục tiêu của kế hoạch Giôn-xơn - Mác-na-ma-ra là gì?
A. Hoàn thành bình định miền Nam trong vòng 18 tháng.   
B. Hoàn thành bình định miền Nam trong vòng 16 tháng.
C. Hoàn thành bình định miền Nam trong vòng 24 tháng.                                   
D. Hoàn thành bình định có trọng điểm miền Nam trong vòng 2 năm.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 47. Ý nghĩa của những thắng lợi trên mặt trận quân sự trong Đông Xuân 1964- 1965?
A. Là thắng lợi quân sự lớn, đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" ở miền Nam Việt Nam.                                                                   
B. Là thắng lợi quân sự lớn, chứng tỏ quân dân miền Nam có thể đánh bại chiến lược chiến tranh xâm lược thực dân mới của Mĩ.
C. Là thắng lợi đánh dấu sự sụp đổ cơ bản của chiến lược "Chiến tranh đặc biệt". 
D. Là thắng lợi quân sự lớn đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của quốc sách ấp chiến lược của địch.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 48. Một phong trào thi đua ở miền Nam trong thời kì chống chiến lược "Chiến tranh đặc biệt"?
A. Nắm lấy thắt lưng địch mà đánh.                            B. Tìm Mĩ mà đánh, tìm ngụy mà diệt.
C. Thi đua Ấp Bắc, giết giặc lập công.                       D. Vành đai diệt Mĩ.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 49. Một phong trào thanh niên được phát động trong năm 1965 ở miền Nam?
A. Phong trào "Hai giỏi".                                            
B. Phong trào "Ba sẵn sàng".
C. Phong trào "Năm xung phong".                             
D. Phong trào thi đua đạt danh hiệu "Dũng sĩ diệt Mĩ.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 50. Nhiệm vụ nào sau đây không phải là nhiệm vụ của cách mạng miền Bắc sau 1954?
A. Tiếp tục thực hiện cách mạng dân tộc, dân chủ.     B. Tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa.
C. Đấu tranh chống Mĩ, Diệm.                                    D. Câu A và c đúng.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 51. Nhiệm vụ của cách mạng miền Nam sau 1954 là gì?
A. Tiến hành đấu tranh vũ trang để đánh bại chiến tranh xâm lược của Mĩ, Diệm. 
B. Tiến hành cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ.
C. Cùng với miền Bắc tiến hành công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.             
D. Không phải các nhiệm vụ trên.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 52. Cách mạng miền Nam có vai trò như thế nào trong việc đánh đổ ách thống trị của đế quốc Mĩ và tay sai của chúng, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước?
A. Có vai trò quan trọng nhất.                                     B. Có vai trò cơ bản nhất.
C. Có vai trò quyết định trực tiếp.                               D. Có vai trò quyết định nhất.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 53. Thủ đô Hà Nội được giải phóng vào thời gian nào?
A. 10 -10- 1954.                                                           B. 25 - 10 -1955.
C. 12 - 12- 1954.                                                          D. 18 - 10 - 1954.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 54. Nhiệm vụ của cách mạng miền Bắc sau năm 1954 là gì?
A. Đấu tranh chống Mĩ - Diệm.                                  
B. Tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.
C. Chuyển sang tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa.                                      
D. Không phải các nhiệm vụ trên.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 55. Đường lối thể hiện sự sáng tạo, độc đáo của Đảng trong thời chống Mĩ cứu nước là:
A. Tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc.        
B. Tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam.
C. Tiến hành đồng thời cách mạng dân tộc dân chủ ở miền Nam và cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc.                                                                                    
D. Tất cả các đường lối trên.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 56. Miền Bắc hoàn toàn được giải phóng vào thời gian nào?
A. 10-10- 1954.                                                            B. 16-5-1954.
C. 10- 10 - 1955.                                                          D. 13-5-1955.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 57. Nhiệm vụ cơ bản nhất của cách mạng nước ta sau 1954 là gì?
A. Xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, hỗ trợ cho cách mạng miền Nam.       
B. Tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ ở miền Nam chống Mĩ - ngụy.
C. Miền Bắc xây dựng Chủ nghĩa xã hội, miền Nam tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ, tiến tới thống nhất nước nhà.                                                                    
D. Miền Bắc xây dựng Chủ nghĩa xã hội, chi viện cho miền Nam, miền Nam tiến hành cách mạng dân chủ nhân dân, bảo vệ miền Bắc thực hiện thống nhất nước nhà.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 58. Thắng lợi quan trọng trong công cuộc cải cách ruộng đất ở miền Bắc là:
A. Đã đánh đổ toàn bộ giai cấp địa chủ phong kiến.  
B. Giải phóng hoàn toàn nông dân khỏi ách áp bức, bóc lột của địa chủ phong kiến.
C. Đưa nông dân lên địa vị làm chủ ở nông thôn.      
D. Tất cả những vấn đề trên.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 59. Đến năm 1960, ở miền Bắc có 85% hộ nông dân, 68% diện tích đất đai vào hợp tác xã nông nghiệp. Đó là kết quả của:
A. Cải cách ruộng đất.                                                 B. Khôi phục kinh tế.
C. Cải tạo xã hội chủ nghĩa.                                        D. Xây dựng hợp tác xã.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 60. Nguyên nhân cơ bản nhất dẫn đến phong trào Đồng khởi 1959 - 1960 là:
A. Mĩ - Diệm phá Hiệp định Giơ-ne-vơ, thực hiện chính sách "tố cộng" "diệt cộng".         
B. Do có nghị quyết Hội nghị lần thứ 15 của Đảng về đường lối cách mạng miền Nam.
C. Do chính sách cai trị của Mĩ-Diệm làm cho cách mạng miền Nam bị tổn thất nặng nề. 
D. Do nhân dân miền Nam muốn đứng lên giành lấy quyền sống.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 61. Điền vào chỗ trống câu sau: "Con đường phát triển cơ bản của cách mạng Việt Nam ở miền Nam là khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân, bằng " ... ... "
A. Lực lượng vũ trang nhân dân kết hợp với lực lượng chính trị.     
B. Lực lượng chính trị của quần chúng là chủ yếu, kết hợp với lực lượng vũ trang nhân dân.
C. Sự kết hợp giữa đấu tranh vũ trang với đấu tranh chính trị và ngoại giao.      
D. Con đường bạo lực cách mạng.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 62. Tháng 2 - 1959, diễn ra cuộc nổi dậy của đồng bào miền Nam ở:
A. Trà Bồng (Quảng Ngãi).                                         B. Phước Hiệp (Bến Tre).
C. Bác Ái (Ninh Thuận).                                             D. Cai Lạy (Mĩ Tho).
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 63. Kết quả lớn nhất của phong trào "Đồng khởi" là:
A. Phá vỡ từng mảng lớn bộ máy cai trị của địch ở 600 xã ở Nam Bộ, 904 thôn ở Trung Bộ, 3200 thôn ở Tây Nguyên.                                                                      
B. Lực lượng vũ trang được hình thành và phát triển, lực lượng chính trị được tập họp đông đảo.
C. Uỷ ban nhân dân tự quản tịch thu ruộng đất của bọn địa chủ chia cho dân cày nghèo.   
D. Sự ra đời của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (20- 12-1960).
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 64. Ý nghĩa quan trọng nhất của phong trào "Đồng khởi" là:
A. Giáng một đòn nặng nề vào chính sách thực dân mới của Mĩ ở miền Nam.        
B. Làm lung lay tận gốc chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm.
C. Đánh đầu bước phát triển nhảy vọt của cách mạng miền Nam chuyển từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tấn công địch.                                                                    
D. Sự ra đời của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (20 - 12 -1960).
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 65. Đại hội đại biểu toàn Quốc lần III của Đảng họp ở đâu, vào thời gian nào?
A. Ở Chiêm Hoá (Tuyên Quang). Từ 11 đến 19 - 2 - 1955. 
B. Ở Tân Trào (Tuyên Quang). Từ 10 đến 19 - 5 - 1960.
C. Ở Hà Nội. Từ 5 đến 10 - 9 - 1960.                         
D. Ở Hà Nội. Từ 6 đến 10 - 10 - 1960.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 66. Đại hội lần III của Đảng đã bầu ai làm Chủ tịch Đảng và Bí thư thư nhất?
A. Hồ Chí Minh làm Chủ tịch Đảng, Trường Chinh làm Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng.                                                                                    
B. Hồ Chí Minh làm Chủ tịch Đảng, Lê Duẩn làm Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng.
C. Hồ Chí Minh làm Chủ tịch Đảng, Võ Nguyên Giáp làm Bí thư thư nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng.                                                                                    
D. Hồ Chí Minh làm Chủ tịch Đảng, Đỗ Mười làm Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 67. Đại hội lần III của Đảng được Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định vấn đề gì?
A. "Đại hội xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh hoà bình thống nhất nước nhà". 
B. "Đại hội thực hiện Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất ở miền Bắc".
C. "Đại hội xây dựng miền Bắc thành hậu phương lớn đối với tiền tuyến lớn ở miền Nam".         
D. "Đại hội xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng dân tộc ở miền Nam".
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 68. Miền Bắc đề ra Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất vào thời gian nào?
A. 1960 - 1965.                                                            B. 1961 - 1965.
C. 1965 - 1968.                                                            D. 1960- 1964.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 69. Trong Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, Nhà nước đầu tư vốn cho xây dựng kinh tế chiếm tỉ lệ bao nhiêu so với thời kì khôi phục kinh tế?
A. 60% so với thời kì khôi phục kinh tế.                     B. 61,2% so với thời kì khôi phục kinh tế.
C. 65,5% so với thời kì khôi phục kinh tế.                  D. 67% so với thời kì khôi phục kinh tế.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 70. Tổng thống nào của Mĩ đề ra chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" ở miền Nam?
A. Ai-xen-hao.                                                             B. Ken-nơ-di.
C. Giôn-xơn.                                                                D. Ru-dơ-ven.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 71. "Chiến tranh đặc biệt" nằm trong hình thức nào của chiến lược toàn cầu mà Mĩ đề ra?
A. "Phản ứng linh hoạt".                                              B. "Ngăn đe thực tế".
C. "Lấp chỗ trống".                                                      D. "Chính sách thực lực".
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 72. Âm mưu cơ bản của "Chiến tranh đặc biệt" mà Mĩ áp dụng ở miền Nam Việt Nam là gì?
A. Đưa quân chư hầu vào miền Nam Việt Nam.         B. "Dùng người Việt đánh người Việt".
C. Đưa quân Mĩ ào ạt vào miền Nam.                         D. Đưa cố vấn Mĩ ào ạt vào miền Nam.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 73. Lực lượng cố vấn Mĩ đưa vào miền Nam đến 1964 bao nhiêu?
A. 1.100 tên.                                                                B. 11.000 tên.
C. 26.000 tên.                                                              D. 30.000 tên.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 74. Chỗ dựa của "Chiến tranh đặc biệt" của Mĩ ở miền Nam là:
A. Ấp chiến lược.                                                        B. Lực lượng quân đội ngụy.
C. Lực lượng cố vấn Mĩ.                                             D. Ấp chiến lược và lực lượng quân đội ngụy.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 75. Mĩ - Ngụy dự định thực hiện những mục tiêu của "Chiến tranh đặc biệt" trọng tâm là "bình định" trong vòng 18 tháng. Mục tiêu đó năm trong kế hoạch:
A. Dồn dân lập ấp chiến lược.                                     B. Stalây - Taylo.
c. Giônxơn - Mácnamara.                                            D. Kennơdi.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 76. Trên mặt trận quân sự chiến thắng nào của quân dân ta mở ra khả năng đánh bại "Chiến tranh đặc biệt"?
A. Bình Giã (Bà Rịa).                                                  B. Ba Gia (Quảng Ngãi).
C. Đồng Xoài (Biên Hoà).                                           D. Ấp Bắc (Mĩ Tho).
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 77. Chiến thắng quân sự nào của ta đã làm phá sản về cơ bản "Chiến tranh đặc biệt" của Mĩ?
A. Ấp Bắc.                                                                   B. Bình Giã.
C. Đồng Xoài.                                                              D. Ba Gia.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 78. Cuộc đấu tranh chính trị tiêu biểu nhất trong năm 1963 của đồng bào miền Nam?
A. Cuộc biểu tình của 2 vạn tăng ni Phật tử Huế (8 - 5 - 1963).       
B. Hoà thượng Thích Quảng Đức tự thiêu để phản đối chính quyền Diệm ở Sài Gòn (11-6 -1963).
C. Cuộc biểu tình của 70 vạn quần chúng Sài Gòn (16 - 6 - 1963).                     
D. Cuộc đảo chính lật đổ Ngô Đình Diệm (01 - 1 ỉ - 1963).
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 79. Thực hiện khẩu hiệu "Người cày có ruộng" Đảng ta dã có chủ trương gì?
A. Giải phóng giai cấp nông dân.                                B. Tiến hành cải cách ruộng đất.
C. Khôi phục kinh tế.                                                  D. Cải tạo xã hội chủ nghĩa.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 80. Ý nghĩa nào là cơ bản nhất của những thành tựu đạt được trong thời kỳ khôi phục kinh tế ở miền Bắc (1954 - 1957)?
A. Nền kinh tế bị chiến tranh tàn phá được phục hồi.
B. Tạo điều kiện cho nền kinh tế miền Bắc phát triển.
C. Nâng cao đời sống của nhân dân.                          
D. Củng cố miền Bắc, có vũ cách mạng miền Nam.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 81. Miền Bắc tiến hành cải tạo quan hệ sản xuất trong khoảng thời gia nào?
A. 1954 - 1956.                                                            B. 1956 - 1958.
C. 1958 - 1960.                                                            D. 1954 - 1957.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 82. Trong công cuộc cải tạo Xã hội chủ nghĩa, miền Bắc tập trung giải quyết khâu chính trên lĩnh vực nào?
A. Thương nghiệp.                                                       B. Nông nghiệp.
C. Thủ công nghiệp.                                                    D. Công nghiệp.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 83. Đến năm 1960, miền Bắc có 85% hộ nông dân, 68% diện tích đất đai vào hợp tác xã nông nghiệp. Đó là kết quả của:
A. Cải cách ruộng đất.                                                 B. Khôi phục kinh tế.
C. Cải tạo Xã hội chủ nghĩa.                                       D. Xây dựng cơ sở - vật chất của Chủ nghĩa xã hội.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 84. Đến năm 1960, miền Bắc có 172 xí nghiệp do nhà nước quản lí hơn 500 xí nghiệp công nghiệp địa phương. Đó là kết quả của:
A. Bước đầu phát triển kinh tế.                                   B. Khôi phục kinh tế.
C. Cải tạo Xã hội chủ nghĩa.                                       D. Thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 85. Đến cuối năm 1960 miền Bắc có bao nhiêu hộ nông dân và số ruộng đất vào hợp tác xã nông nghiệp?
A. 82% hộ nông dân với 68% ruộng đất.                    B. 83% hộ nông dân với 68% ruộng đất.
C. 84% hộ nông dân với 68% ruộng đất.                    D. 85% hộ nông dân với 68% ruộng đất.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 86. Đến cuối năm 1960 miền Bắc có bao nhiêu hộ vào công tư hợp doanh?
A. 77%                              B. 87%                               C. 97%                              D. 100%
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 87. Kết quả lớn nhất của công cuộc cải tạo quan hệ sản xuất ở miền Bắc (1958 - 1960) là gì?
A. Thúc đẩy sản xuất phát triển, nhất là trong điều kiện chiến tranh.           
B. Hợp tác xã bảo đảm đời sống cho nhân dân lao động.
C. Tạo điều kiện vật chất, tinh thần cho người đi chiến đấu và phục vụ chiến tranh.          
D. Xoá bỏ chế độ người bóc lột người.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 88. "Chúng ta đã phạm một số sai lầm như đã đồng nhất cải tạo với xoá bò tư hữu và các thành phần kinh tế cá thể, thực hiện sai các nguyên tắc xây dựng hợp tác xã là tự nguyện, công bằng, dân chủ, cùng có lợi". Đó là một số sai lầm của ta trong thời kì nào?
A. Phong trào cách mạng 1930 - 1931.                       B. Phong trào cách mạng 1936 - 1939.
C. Cải cách ruộng đất 1954.                                        D. Cải tạo quan hệ sản xuất 1958 - 1960.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 89. Trọng tâm phát triển kinh tế miền Bắc thời kì 1958 - 1960 là gì?
A. Phát triển thành phần kinh tế cá thể.                      B. Phát triển thành phần kinh tế quốc doanh.
C. Phát triển thành phần kinh tế tư nhân.                    D. Phát triển thành phần kinh tế hợp tác xã.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 90. Năm 1960 số lượng trường đại học ở miền Bắc có tất cả là:
A. 9 trường.                                                                  B. 15 trường.
C. 21 trường.                                                                D. 32 trường.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 91. Đảng ta chủ trương cải tạo họ bằng phương pháp hoà bình, sử dụng mặt tích cực nhất của họ để phục vụ cho công cuộc xây dựng miền Bắc. Họ là giai cấp nào?
A. Tư sản dân tộc.                                                        B. Tư sản mại bản.
C. Địa chủ phong kiến.                                                D. Tiểu tư sản.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 92. Nhiệm vụ của cách mạng miền Nam sau 1954 là gì?
A. Tiếp tục đấu tranh vũ trang chống thực dân Pháp.
B. Đấu tranh chính trị chống Mĩ - Diệm, đòi thi hành Hiệp định Giơ-ne-vơ, bảo vệ hoà bình.
C. Bảo vệ miền Bắc Xã hội chủ nghĩa, để miền Bắc đủ sức chi viện cho miền Nam.         
D. Chống "tố cộng", "diệt cộng", đòi quyền tự do, dân chủ.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 93. Mĩ - Diệm ra "đạo luật 10 - 59" vào thời gian nào?
A. Tháng 3 - 1959                                                        B. Tháng 5- 1959.
C. Tháng 7-1959.                                                         D. Tháng 9- 1959.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 94. Việc Mĩ- Diệm mở rộng chiến dịch "tố cộng", "diệt cộng", ra sắc lệnh "đặt cộng sản ngoài vòng pháp luật", thực hiện "đạo luật 10-59". Chứng tỏ điều gì?
A. Sự suy yếu và ngày càng bị cô lập của chúng.       B. Sức mạnh về quân sự của Mĩ-Diệm.
C. Chính sách độc tài của chế độ gia đình trị.             D. Mĩ - Diệm rất mạnh.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 95. Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 15 (đầu năm 1959) đã xác định con đường cơ bản của cách mạng miền Nam là gì?
A. Đấu tranh chính trị đòi thi hành Hiệp định Giơ-ne-vơ.    
B. Đấu tranh chính trị kết hợp đấu tranh vũ trang giành chính quyền.
C. Khởi nghĩa giành chính quyền bằng lực lượng chính trị của quần chúng là chủ yếu, kết hợp với lực lượng vũ trang.                                                                           
D. Đấu tranh giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 96. Có nghị quyết Trung ương Đảng 15 soi sáng nhân dân Trà Bồng, Quảng Ngãi đã nổi dậy vào thời gian nào?
A. 5 - 1959.                                                                  B. 6 - 1959.
C. 7 - 1959.                                                                  D. 8 - 1959.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 97. Phong trào "Đồng khởi", dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy Bến Tre bắt đầu vào ngày nào?
A. 17-1-1960.                                                               B. 17-2-1959.
C. 17-3-1959.                                                               D. 17-4-1959.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 98. Trong nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 15, điểm gì có quan hệ với phong trào "Đồng Khởi" (1960)?
A. Con đường cách mạng miền Nam là khởi nghĩa giành chính quyền.       
B. Khởi nghĩa bằng lực lượng chính trị của quần chúng.
C. Trong khởi nghĩa, lực lượng chính trị của quần chúng là chủ yểu kết hợp với lực lượng vũ trang nhân dân.                                                                                    
D. Thực hiện bằng bạo lực của quần chúng, đấu tranh bằng lực lượng chính trị của quần chúng kết hợp với lực lượng vũ trang.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 99. Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời ngày nào?
A. 20-9-1960.                                                               B. 20-10-1960.
C. 20-11-1960.                                                             D. 20-12-1960.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 100. Đại hội nào của Đảng được xác định là "Đại hội xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam. thống nhất nước nhà"?
A. Đại hội lần thứ I.                                                     B. Đại hội lần thứ II.
C. Đại hội lần thứ III.                                                  D. Đại hội lần thứ IV.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 101. Để hoàn thành nhiệm vụ chung, vai trò của miền Bắc sẽ là gì?
A. Miền Bắc là hậu phương, có vai trò quyết định trực tiếp.
B. Miền Bắc là hậu phương, có vai trò quyết định nhất.
C. Miền Bắc là hậu phương, có nhiệm vụ chi viện cho cách mạng miền Nam.   
D. Miền Bắc là hậu phương, có nhiệm vụ bảo vệ cách mạng miền Nam.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 102. Để hoàn thành nhiệm vụ chung, vai trò của cách mạng miền Nam là gì?
A. Miền Nam là tiền tuyến, có vai trò bảo vệ cách mạng Xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc.    
B. Miền Nam là tiền tuyến, có vai trò quyết định nhất.
C. Miền Nam là tiền tuyến, có vai trò quyết định trực tiếp.                                 
D. Miền Nam là tiền tuyến, hậu thuẫn cho cách mạng miền Bắc.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 103. Trọng tâm của kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961 - 1965) ở miền Bắc là gì?
A. Công nghiệp nhẹ.                                                    B. Công nghiệp nặng.
C. Cải tạo Xã hội chủ nghĩa.                                       D. Xây dựng Chủ nghĩa xã hội.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 104. Đại hội lần III của Đảng được Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định là:
A. "Đại hội xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh hoà bình thống nhất nước nhà". 
B. "Đại hội thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất ở miền Bắc".
C. "Đại hội xây dựng miền Bắc thành hậu phương lớn đối với tiền tuyến lớn ở miền Nam".         
D. "Đại hội xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng dân tộc ở miền Nam".
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 105. Trong giai đoạn 1961 - 1965 miền Bắc đã phát triển nhiều nhà máy công nghiệp nặng đó là:
A. Khu gang thép Thái Nguyên, khu công nghiệp Việt Trì, Thượng Đình (Hà Nội).          
B. Khu gang thép Thái Nguyên, nhà máy nhiệt điện Uông Bí, thủy điện Thác Bà.
C. Khu công nghiệp Việt Trì, nhà máy đường Văn Điển, sứ Hải Dương.           
D. Pin Văn Điển, sứ Hải Dương, dệt 8-3, dệt kim Đông Xuân.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 106. Thành tựu lớn nhất miền Bắc đã đạt được trong thời kì kế hoạch 5 năm (1961-1965) là:
A. Công nghiệp, nông nghiệp đạt sàn lượng cao đủ sức chi viện cho miền Nam.    
B. Thương nghiệp góp phần phát triển kinh tế, củng cố quan hệ sản xuất, ổn định đời sống nhân dân.
C. Văn hoá giao dục, y tế phát triển, số học sinh phổ thông tăng 2,7 triệu.         
D. Bộ mặt miền Bắc thay đổi, đất nước, xã hội, con người đều đổi mới.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 107. Ý nghĩa lớn nhất của kế hoạch 5 năm (1961 - 1965) là:
A. Bộ mặt miền Bắc thay đổi khác trước rất nhiêu.   
B. Nền kinh tế miền Bắc đủ sức chi viện cho miền Nam.
C. Miền Bắc đủ sức để tự bảo vệ sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội.            
D. Miền Bắc được củng cố và lớn mạnh, có khả năng tự bảo vệ và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ hậu phương.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 108. Hạn chế lớn nhất của miền Bắc trong thời kỳ tiến hành Kế hoạch 5 năm (1961 – 1965) là:
A. Chủ trương phát triển chủ yếu thành phần kinh tế quốc doanh và hợp tác xã, hạn chế phát triển các thành phần kinh tế khác.                                                       
B. Chủ trương ưu tiên phát triển công nghiệp nặng, hiện đại hoá nên kinh tế vốn bé nhỏ.
C. Xoá bỏ thành phần kinh tế cá thể, tư nhân.           
D. Có những sai lầm trong cải cách ruộng đất.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 109. Đâu là hạn chế trong đường lối đưa miền Bắc tiến lên Chủ nghĩa xã hội?
A. Nông nghiệp được coi là cơ sở của công nghiệp.  
B. Áp dụng khoa học - kĩ thuật, sử dụng cơ khí trong công nghiệp.
C. Phương châm tiến lên Chủ nghĩa xã hội nhanh, mạnh, vững chắc.                 
D. Từng bước nâng cao đời sống vật chất và văn hoá cho nhân dân.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 110. Miền Bắc phải chuyển hướng xây dựng và phát triển kinh tế cho phù hợp với điều kiện thời chiến bắt đầu từ lúc nào?
A. 5 - 8 - 1964.                                                             B. 7 - 1 - 1965.
C. 7 -2 - 1965.                                                              D. 7 – 3 - 1965.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 111. Âm mưu thâm độc nhất của "Chiến tranh đặc biệt" là gì?
A. Dùng người Việt đánh người Việt.                         B. Sử dụng phương tiện chiến tranh và "cô vấn Mĩ.
C. Tiến hành dồn dân, lập "ấp chiến lược".                 D. Phá hoại cách mạng miền Bắc.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 112. Nội dung nào sau đây nằm trong công thức của chiến lược "Chiến tranh đặc biệt"?
A. Được tiến hành quân đội tay sai, do "cố vấn" Mĩ chỉ huy, dựa vào vũ khí, trang bị kĩ thuật, phương tiện chiến tranh của Mĩ.                                                               
B. Tiến hành hoạt động phá hoại miền Bắc, phong tỏa biên giới.
C. Đưa quân chư hầu của Mĩ vào miền Nam Việt Nam.                                      
D. Thực hiện Đông Dương hoá chiến tranh.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 113. Yếu tố nào được xem là "xương sống" của chiến lược "Chiến tranh đặc biệt"?
A. Quân đội ngụy.                                                       B. Chính quyền Sài Gòn.
C. "Ấp chiến lược".                                                     D. Đô thị (hậu cứ).
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 114. Mĩ - ngụy xây dựng hệ thống "Ấp chiến lược" nhằm mục đích gì?
A. Tách cách mạng ra khỏi dân, nhằm cô lập cách mạng.    
B. Hỗ trợ chương trinh "bình định" miền Nam của Mĩ - ngụy.
C. Kìm kẹp, kiểm soát dân, nắm chặt dân.                 
D. Cả ba vấn đề trên.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 115. Chiến thuật được sử dụng trong "Chiến tranh đặc biệt" là:
A. Dồn dân lập "ấp chiến lược".                                  B. "Trực thăng vận", "thiết xa vận".
C. Càn quét tiêu diệt lực lượng cách mạng.                D. "Bình định" toàn bộ miền Nam.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 116. Mục tiêu cơ ban của chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" là gì?
A. "Bình định" miền Nam trong 8 tháng.                    B. "Bình định" miền Nam trong 18 tháng.
C. "Bỉnh định" miền Nam có trọng điểm.                   D. "Bình định" trên toàn miền Nam.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 117. Cuộc đảo chính lật đổ chính quyền Ngô Đình Diệm diễn ra vào ngày:
A. 11 - 11 - 1963                                                          B. 11 - 11 - 1960.
C. 22 - 11 - 1963.                                                         D. 1 - 11 - 1963.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Sữa Momcare
tỏi đen
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây