Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,
Tháp Văn Xương
Koko Giữ trọn tuổi 25

Việt Nam trong năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ

Thứ tư - 23/12/2020 08:31
Việt Nam trong năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, Việt Nam trong năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước năm 1975, Trong những năm đầu sau kháng chiến chống mỹ thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm của việt nam là, Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước miền Bắc có thuận lợi gì
lịch su 12
lịch su 12
Việt Nam trong năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, Việt Nam trong năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước năm 1975, Trong những năm đầu sau kháng chiến chống mỹ thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm của việt nam là, Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước miền Bắc có thuận lợi gì, Sau đại thắng mùa Xuân năm 1975, khó khăn lớn nhất về chính trị của Việt Nam là gì, Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống pháp đảng và chính phủ, Về mặt khách quan thắng lợi 1975 của nhân dân ta chủ yếu nhờ vào sự đồng tình ủng hộ và giúp đỡ của, Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước, cách mạng, Thuận lợi cơ bản nhất của nước ta sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước là

I. TÌNH HÌNH HAI MIỀN NAM – BẮC SAU NĂM 1975

  Miền Bắc Miền Nam
Thuận lợi Cách mạng xã hội chủ nghĩa đạt được những thành tựu to lớn và toàn diện, đã xây dựng được những cơ sở vật chất – kĩ thuật ban đầu của chủ nghĩa xã hội. - Miền Nam được giải phóng hoàn toàn. Chế độ thực dân mới của Mĩ và bộ máy chính quyền Sài Gòn trung ương sụp đổ.
Khó khăn - Hậu quả từ cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quâ của Mĩ để lại nặng nề => quá trình tiến lên của đất nước bị chậm lại nhiều năm. - Cuộc chiến tranh của Mĩ đã gây ra những hậu quả nặng nề.
- Cơ sở của chính quyền Sài Gòn tại các địa phương vẫn còn tồn tại.
- Nền kinh tế Miền Nam phát triển mất cân đối, lệ thuộc nặng nề vào viện trợ của nước ngoài.
- Hệ quả của chính sách văn hóa ngu dân của Đế quốc Mĩ để lại rất nặng nề: tỉ lệ người mù chữ cao; trong xã hội phổ biến các tệ nạn: cờ bạc, ma túy, mãi dâm...
Nhiệm vụ - Khắc phục hậu quả chiến tranh
- Khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội
- Ổn định tình hình chính trị - xã hội
- Khắc phục hậu quả chiến tranh
- Khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội

II. KHẮC PHỤC HẬU QUẢ CHIẾN TRANH, KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở HAI MIỀN ĐẤT NƯỚC

1. Miền Bắc
- Đến giữa năm 1976, miền Bắc hoàn thành khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục kinh tế. Văn hóa, giáo dục, y tế phát triển mạnh.
- Thực hiện nghĩa vụ làm căn cứ địa cách mạng cả nước và nghĩa vụ quốc tế với Lào và Campuchia.
2. Miền Nam
- Tiến hành tiếp quản vùng giải phóng,thành lập chính quyền cách mạng và đoàn thể quần chúng.
- Tại các thành phố lớn như Sài Gòn, Huế, Đà Nẵng v.v., chính quyền cách mạng tuyên bố thành lập ngay sau khi được giải phóng hoàn toàn.
- Hàng triệu đồng bào được hồi hương, chuyển về nông thôn tham gia sản xuất hoặc đi xây dựng vùng kinh tế mới.
- Chính quyền cách mạng tịch thu toàn bộ tài sản và ruộng đất của bọn phản động, tuyên bố xoá bỏ quan hệ bóc lột phong kiến, tiến hành điều chỉnh ruộng đất trong nội bộ nông dân, quốc hữu hoá ngân hàng, thay đồng tiền cũ bằng đồng tiền mới của cách mạng.
- Chú trọng khôi phục sản xuất nông nghiệp để đáp ứng nhu cầu cấp bách và lâu dài của nhân dân về lương thực. Các cơ sở sản xuất công nghiệp, thủ công nghiệp và thương nghiệp, cả những cơ sở bị gián đoạn quan hệ với nước ngoài, đều trở lại hoạt động.
- Văn hoá, giáo dục, y tế... được tiến hành khẩn trương từ những ngày đầu mới giải phóng.

III. HOÀN THÀNH THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC VỀ MẶT NHÀ NƯỚC

a. Lí do cần thống nhất đất nước về mặt nhà nước.
- Tổ quốc Việt Nam đã được thống nhất về lãnh thổ, nhưng ở mỗi miền vẫn tồn tại hình thức tổ chức nhà nước khác nhau → cần phải thống nhất thành một nhà nước chung.
- Nguyện vọng của nhân dân: mong muốn có một chính phủ thống nhất, một cơ quan quyền lực đại diện chung cho nhân dân cả nước.
- Cần tạo nên sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc để cả nước cùng thực hiện nhiêm vụ đi lên chủ nghĩa xã hội.
b. Quá trình thực hiện thống nhất đất nước về mặt nhà nước.
- Tháng 9/1975, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần 24 đề ra nhiệm vụ thống nhất đất nước về mặt nhà nước.
- Từ ngày 15 đến ngày 20/ 9/1975, Hội nghị Hiệp thương chính trị thống nhất đất nước họp tại Sài Gòn với sự tham gia của hai đoàn đại biểu đại diện cho hai miền Nam – Bắc. Hội nghị đã nhất trí hoàn toàn các vấn đề về chủ trương, biện pháp nhằm thống nhất đất nước về mặt nhà nước.
- Ngày 25/4/1976, Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung trong cả nước. Hơn 23 triệu cử tri đi bỏ phiếu và bầu ra 492 đại biểu.

Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung năm 1976
- Từ ngày 24/6 đến ngày 3/7/1976, Quốc hội khóa VI của nước Việt Nam thống nhất họp kì đầu tiên tại Hà Nội”:
   + Thông qua chính sách đối nội và đối ngoại của nước Việt Nam thống nhất.
   + Quyết định lấy tên nước là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc huy, Quốc kì, Quốc ca, Thủ đô là Hà Nội, thành phố Sài Gòn - Gia Định đổi tên là thành phố Hồ Chí Minh; Quốc kì – Cờ đỏ sao vàng; Quốc ca – Tiến quân ca; Quốc huy mang dòng chữ “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; Thủ đô là Hà Nội, thành phố Sài Gòn – Gia Định đổi tên là Thành phố Hồ Chí Minh.

   + Bầu các cơ quan, chức vụ lãnh đạo cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bầu ban dự thảo Hiến pháp.
   + Ở địa phương, Quốc hội quyết định tổ chức thành ba cấp chính quyền: cấp tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương, cấp huyện và tương đương, cấp xã và tương đương. Ở mỗi cấp chính quyền có Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.
Thành công của kì họp thứ nhất Quốc hội khóa I đã hoàn thành quá trình thống nhất đất nước về mặt nhà nước.
c. Ý nghĩa:
- Đáp ứng được nguyện vọng, mong mỏi của nhân dân hai miền: “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một”.
- Tạo cơ sở để hoàn thành thống nhất đất nước trên các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, kinh tế, văn hoá, xã hội.
- Tạo những điều kiện chính trị cơ bản để phát huy sức mạnh toàn diện của đất nước, những điều kiện thuận lợi để cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, những khả năng to lớn để bảo vệ Tổ quốc và mở rộng quan hệ với các nước trên thế giới.
B. Bài tập rèn luyện kỹ năng
Câu 1. Khi nào miền Bắc căn bản hoàn thành công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh?
A. Giữa năm 1975.                                                      B. Giữa năm 1976.
C. Đầu năm 1976.                                                        D. Cuối năm 1975.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 2. Thuận lợi cơ bản của cách mạng nước ta sau 1975?
A. Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân căn bản hoàn thành.         
B. Đất nước đã hoà bình, thống nhất.
C. Uy tín Việt Nam trên thế giới được nâng cao.       
D. Tất cả các ý trên.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 3. Tính chất của nền kinh tế Miền Nam sau khi giải phóng?
A. Kinh tế xã hội chù nghĩa.                                        B. Kinh tế Tư bản chủ nghĩa.
C. Kinh tế nông nghiệp, sản xuất nhỏ và phân tán, phát triển không cân đối.      D. Kinh tế công nghiệp tiên tiến.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 4. Vai trò của Miền Bắc sau khi hoàn thành sự nghiệp giải phóng?
A. Là căn cứ địa cách mạng của cả Nước.                 
B. Là hậu phương quốc tế đối với cách mạng Lào.
C. Là hậu phương quốc tế đối với cách mạng Campuchia.                                  
D. Tất cả các ý trên.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 5. Tình hình Miền Nam sau khi giải phóng ?
A. Tàn dư của chế độ thực dân mới còn rất nặng nề, số lượng người thất nghiệp đông.      
B. Tàn dư của chế độ thực dân cũ còn nặng nề, ruộng đất bỏ hoang, công nhân thất nghiệp.
C. Chính quyền cũ chỉ mới bị xóa bỏ ở các trung tâm thành phố, lực lượng tay sai chống phá cách mạng vẫn liên tục gây bạo loạn.                                                  
D. Tất cả các ý trên.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 6. Ngay sau khi giải phóng, chính quyền cách mạng đã tiến hành biện pháp gì để khôi phục kinh tế Miền Nam ?
A. Tịch thu ruộng đất của địa chủ tư sản chia cho nông dân.
B. Quốc hữu hoá mọi cơ sở kinh doanh tư nhân, thay tiền cũ bằng tiền mới của cách mạng.
C. Tuyên bố xóa bỏ ách bóc lột phong kiến, tiến hành điều chỉnh ruộng đất trong nội bộ nông dân.
D. Tất cả các ý trên.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 7. Đánh giá về tình hình cách mạng Việt Nam sau Đại thắng mùa Xuân 1975 ?
A. Việt Nam đã hoàn thành cách mạng vô sản.          
B. Việt Nam đã hoàn thành cách mạng Xã hội chủ nghĩa.
C. Việt Nam đã hoàn thành sự nghiệp thống nhất lãnh thổ.                                 
D. Việt Nam đã hoàn thành sự nghiệp thống nhất đất nước trên mọi lĩnh vực.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 8. Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ thống nhất đất nước về mặt nhà nước khi nào?
A. 5/1975.                                                                    B. 9/1975.
C. 7/1976.                                                                    D. 12/1976.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 9. Tên gọi "Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam" có từ khi nào ?
A. Ngày 2/9/1945.                                                        B. Ngày 2/7/1976.
C. Ngày 12/2/1951.                                                      D. Ngày 2/7/1975.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 10. Việc nước ta trở thành thành viên thứ 149 của tổ chức Liên hợp quốc có ý nghĩa gì ?
A. Đó là một thắng lợi lớn trên mặt trận ngoại giao của Đảng và Nhà nước ta năm 1976.  
B. Là sự kiện lớn khẳng định vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.
C. Là dấu mốc quan trọng trong quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam, khẳng định chính sách cấm vận Việt Nam của Mĩ đã thất bại hoàn toàn.                             
D. Tất cả các ý trên.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 11. Cuộc bầu cử Quốc hội khóa VI đã diễn ra trong khoảng thời gian nào ?
A. Ngày 24/6/1976 đến 3/7/1976.                                B. Ngày 26/4/1976 đến 3/7/1976.
C. Ngày 24/6/1976 đến 7/7/1976.                                D. Ngày 3/6/1976 đến 24/6/1976.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 12. Điền thêm từ còn thiếu trong câu trích từ Nghị quyết Hội nghị ban chấp hành Trung ương Đảng lần 24 (1975): ".... đất nước vừa là nguyện vọng tha thiết của nhân dân cả nước, vừa là quy luật khách quan cửa sự phát triển cách mạng Việt Nam, của lịch sử dân tộc Việt Nam"
A. Độc lập.                                                                   B. Thống nhất.
C. Độc lập và thống nhất.                                            D. Giải phóng.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 13. Từ năm 1945 đến năm 1976, có mấy lần Tổng tuyển cử bầu Quốc hội được tổ chức trên phạm vi cả nước Việt Nam ?
A. 4.                                   B. 2.                                   C. 3.                                   D. 6.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 14. Sau đại thắng mùa Xuân 1975, nhiệm vụ cấp thiết hàng đầu của cả nước ta là gì?
A. Khắc phục hậu quả chiến tranh và phát triển kinh tế.      
B. Ổn đinh tình hình chính trị - xã hội ở miền Nam.
C. Thống nhất nước nhà về mặt Nhà nước.               
D. Mở rộng quan hệ, giao lưu với các nước.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 15. Từ năm 1946 đến 1980, đã ba lần Quốc hội thông qua Hiến pháp, đó là những Hiến pháp nào ?
A. Hiến pháp 1946; Hiến pháp 1959; Hiến pháp 1980.        
B. Hiến pháp 1946; Hiến pháp 1960; Hiến pháp 1975.
C. Hiến pháp 1946; Hiến pháp 1975; Hiến pháp 1980.                                        
D. Hiến pháp 1946; Hiến pháp 1976; Hiến pháp 1980.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 16. Đến ngày 20 – 9 -1977, nước ta trở thành thành viên thứ mấy của Liên hợp quốc?
A. 140                                B. 150                                C. 149                                D. 193.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 17. Quân đội nhân dân Việt Nam lần thứ 2 giúp lực lượng cách mạng Campuchia giải phóng thủ đô Phnôm pênh vào:
A. Ngày 22- 12- 1978.                                                 B. Ngày 7 - 1 - 1979.
C. Ngày 17 - 2 - 1979.                                                 D. Ngày 18 -3 - 1979.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 18. Tên nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội thông qua vào thời gian nào?
A. 30 - 4 – 1975                                                           B. 25 - 4 – 1976
C. 2 – 7- 1976                                                              D. 18 - 12 - 1980
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 19. Sau đại thắng mùa Xuân 1975, nhiệm vụ quan trọng cấp thiết hàng đầu của nhà nước ta là
A. Khắc phục hậu quả chiến tranh và phát triển kinh tế.      
B. Ổn định tình hình chính trị xã hội ở 2 miền Nam - Bắc.
C. Thống nhất đất nước nhà về mặt Nhà nước.         
D. Mở rộng quan hệ giao lưu với các nước.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 20. Thuận lợi cơ bản nhất của đất nước sau 1975 là:
A. Nhân dân phấn khởi với chiến thắng vừa giành được.     
B. Có miền Bắc Xã hội chủ nghĩa, miền Nam hoàn toàn giải phóng.
C. Đất nước đã được độc lập, thống nhất.                  
D. Các nước Xã hội chủ nghĩa tiếp tục ủng hộ ta.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 21. Khó khăn cơ bản nhất của đất nước ta sau 1975 là gì ?
A. Số người mù chữ, số người thất nghiệp chiếm tỉ lệ cao.  
B. Bọn phản động trong nước vẫn còn.
C. Nền kinh tế nông nghiệp vẫn còn lạc hậu.             
D. Hậu quả của chiến tranh và chủ nghĩa thực dân mới Mĩ để lại rất nặng nề.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 22. Nhiệm vụ trọng tâm của miền Bắc ngay sau 1975 là gì?
A. Hàn gắn vết thương chiến tranh.                            
B. Khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế, văn hoá.
C. Tiếp tục làm nhiệm vụ căn cứ địa của cách mạng cả nước.                            
D. Tiếp tục làm nghĩa vụ quốc tế đối với Lào và Campuchia.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 23. Nhiệm vụ trọng tâm của miền Nam giai đoạn đầu sau 1975?
A. Thành lập chính quyền cách mạng và các đoàn thể quần chúng ở những vùng mới giải phóng.
B. Ồn định tình hình và khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục phát triển kinh tế - văn hoá.
C. Tịch thu ruộng đất của bọn phản động, xoá bỏ bóc lột phong kiến.                
D. Quốc hữu hoá ngân hàng.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 24. Sự kiện nào là quan trọng nhất trong quá trình thống nhất đất nước về mặt Nhà nước sau 1975?
A. Hội nghị Hiệp thương của đại biểu 2 miền Bắc - Nam tại Sài Gòn (11 - 1975). 
B. Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung trong cả nước (25 - 4 - 1976).
C. Quốc hội khoá VI của nước Việt Nam thống nhất kì họp đầu tiên (24 - 6 đến 2-1 - 1976).        
D. Đại hội thống nhất Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 25. Cuộc tổng tuyển bầu Quốc hội chung của cả nước (25 -4-1976) có ý nghĩa gì?
A. Lần thứ 2 cuộc tổng tuyển cử được tổ chức trong cả nước.         
B. Kết quả thắng lợi của 30 năm chiến tranh giữ nước (1945 - 1975).
C. Là 1 bước quan trọng cho sự thống nhất đất nước về mặt Nhà nước.             
D. Cả 3 ý trên đúng.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 26. Quốc hội thống nhất cả nước sau cuộc tổng tuyển bầu Quốc hội chung của cả nước (25 - 4 - 1976) là Quốc hội khoá
A. Khoá IV.                                                                 B. Khoá V.
C. Khoá VI.                                                                 D. Khoá VII.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 27. Người được bầu làm Chủ tịch đầu tiên của nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là ai?
A. Hồ Chí Minh.                                                          B. Tôn Đức Thắng
C. Lê Duẩn.                                                                 D. Trường Chinh.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 28. Kì họp thứ I Quốc hội khoá VI có những quyết định nào liên quan với việc thống nhất đất nước về mặt Nhà nước?
A. Thống nhất tên nước, xác định Hà Nội là Thủ đô của cả nước.   
B. Bầu các cơ quan lãnh đạo cao nhất của cả nước.
C. Đổi tên thành phố Sài Gòn-Gia Định là TP. Hồ Chí Minh.                             
D. A và B đúng.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 29. Ngày 25-4-1976 tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung trong cả nước có bao nhiêu cử tri tham gia?
A. 20 triệu.                                                                   B. 21 triệu.
C. 22 triệu.                                                                   D. 23 triệu.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 30. Việc thống nhất đất nước về mặt Nhà nước có ý nghĩa gì?
A. Đáp ứng nguyện vọng của mọi tầng lớp nhân dân.
B. Tạo điều kiện cho sự thống nhất dân tộc ở các lĩnh vực khác.
C. Tạo điều kiện thuận lợi để cả nước cùng nhau xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiến lên chủ nghĩa xã hội.
D. Tất cả đều đúng.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 31. Từ ngày 15 đến ngày 21 -11 - 1975, Hội nghị hiệp thương chính trị thống nhất đất nước tại Sài Gòn, đã nhất trí hoàn toàn các vấn đề gì?
A. Lấy tên nước là nước Cộng hoà chủ nghĩa xã hội Việt Nam.      
B. Chủ trương, biện pháp nhằm thống nhất đất nước về mặt Nhà nước.
C. Quốc kì là cờ đỏ sao vàng, Quốc ca là bài Tiến quân ca.                                
D. Đổi tên thành phố Sài Gòn - Gia Định là Thành phố Hồ Chí Minh.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 32. Từ ngày 24 - 6 đến 2 - 7 - 1976 Quốc hội khoá VI của nước Việt Nam thống nhất với số lượng bao nhiêu đại biểu?
A. 462 đại biểu.                                                           B. 472 đại biểu
C. 482 đại biểu.                                                           D. 492 đại biểu.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 33. Đại hội Đảng toàn quốc lần IV của Đảng Cộng sản Việt Nam họp trong khoảng thời gian:
A. Từ 12 đến 18 -12 -1976.                                         B. Từ 14 đến 20 – 12 - 1976.
C. Từ 10 đến 20- 12- 1976.                                         D. Từ 15 đến 20 – 12 - 1976.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 34. Sau đại thắng mùa Xuân 1975, tình hình nhà nước ở nước ta như thế nào?
A. tồn tại một hình thức tổ chức nhà nước khác nhau ở mỗi miền.                      
B. Nhà nước trong cả nước đã thống nhất.
C. Tồn tại sự chia rẽ trong nội bộ hai miền.               
D. Tồn tại sự chia rẽ trong nội bộ mỗi miền.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 35. Sau Đại thắng mùa Xuân năm 1975, kinh tế miền Nam Việt Nam trong chừng mực nhất định phát triển theo hướng
A. tư bản chủ nghĩa.                                                     B. xã hội chủ nghĩa.
C. cộng sản chủ nghĩa.                                                 D. công nghiệp hóa.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 36. Hãy chọn đáp án đúng điền vào những cụm từ còn thiếu cho đúng với Nghị quyết Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (9 - 1975): " (1)….vừa là nguyện vọng tha thiết của nhân dân cả nước, vừa là (2) ... của sự phát triển cách mạng Việt Nam, của lịch sử dân tộc Việt Nam".
A. "(1) Thống nhất đất nước (2) quy luật khách quan".        
B. "(1) Chủ nghĩa xã hội (2) yêu cầu".
C. "(1) Giải phóng dân tộc (2) quy luật khách quan".
D. "(1) Thống nhất đất nước (2) yêu cầu".
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 37. Bài hát “Tiến quân ca“ của nhạc sĩ Văn Cao lần đầu tiên được chọn làm Quốc Ca của nước Việt Nam ta tại
A. Kì họp đầu tiên của Quốc hội khoá VI (7/1976)    
B. Đại hội Quốc dân (ngày 16 và 17 tháng 8 năm 1945)
C. Hội nghị toàn quốc của Đảng (ngày 14 và 15 tháng 8 năm 1945.                   
D. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II (2/1951)
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Ngày 13/8/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chính thức duyệt Tiến quân ca làm quốc ca của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ngày 17/8/1945, trong cuộc mít tinh của nhân dân Hà Nội trước Nhà hát lớn, bài Tiến quân ca đã được cất lên lần đầu tiên trước đông đảo dân chúng. Cũng tại quảng trường Nhà hát lớn, ngày 19/8/1945, trong cuộc mít tinh lớn, dàn đồng ca của Đội Thiếu niên Tiền phong đã hát bài Tiến quân ca chào lá cờ đỏ sao vàng.
Câu 38. Đánh giá về tình hình cách mạng Việt Nam sau Đại thắng mùa Xuân 1975?
A. Việt Nam đã hoàn thành cách mạng vô sản.          
B. Việt Nam đã hoàn thành cách mạng Xã hội chủ nghĩa.
C. Việt Nam đã hoàn thành sự nghiệp thống nhất lãnh thổ.                                 
D. Việt Nam đã hoàn thành sự nghiệp thống nhất đất nước trên mọi lĩnh vực.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Sữa Momcare
tỏi đen
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây