Xem bóng đá trực tuyến
Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,

Phong trào cách mạng 1930-1935

Thứ tư - 23/12/2020 08:31
Phong trào cách mạng 1930-1935, Phong trào cách mạng trong những năm 1930 đến 1935, Giai đoạn 1930 đến 1935, Phong trào cách mạng 1930 đến 1931, Phong trào cách mạng 1930 đến 1935 trắc nghiệm, Tóm tắt chủ trương khôi phục tổ chức Đảng và phong trào cách mạng 1930 1935, Phong trào cách mạng 1930 đến 1931 ở Việt Nam dẫn đến sự hình thành của, Phong trào cách mạng 1930 đến 1935 Giáo án, Giai đoạn 1930 đến 1931,
lịch su 12
lịch su 12
Phong trào cách mạng 1930-1935, Phong trào cách mạng trong những năm 1930 đến 1935, Giai đoạn 1930 đến 1935, Phong trào cách mạng 1930 đến 1931, Phong trào cách mạng 1930 đến 1935 trắc nghiệm, Tóm tắt chủ trương khôi phục tổ chức Đảng và phong trào cách mạng 1930 1935, Phong trào cách mạng 1930 đến 1931 ở Việt Nam dẫn đến sự hình thành của, Phong trào cách mạng 1930 đến 1935 Giáo án, Giai đoạn 1930 đến 1931

I. VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1929 – 1933

1. Tình hình kinh tế

- Do tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 – 1933), từ năm 1930, kinh tế Việt Nam bước vào thời kì suy thoái:
+ Nông nghiệp sa sút, lúa gạo bị sụt giá, ruộng đất bỏ hoang.
+ Cppng nghiệp: sản lượng hầu hết các ngành đều suy giảm.
+ Xuất nhập khẩu đình đốn, hàng hóa khan hiếm, giá cả đắt đỏ.

2. Tình hình xã hội

- Đời sống các tầng lớp nhân dân Việt Nam khổ cực, bần cùng:
+ Công nhân bị sa thải, số người có việc làm thì đồng lương ít ỏi.
+ Nông dân ngày càng bị bần cùng hóa.
+ Tiểu tư sản thành thị điêu đứng, đời sống khó khăn.
+ Tư sản dân tộc gặp nhiều khó khăn trong kinh doanh.
- Thực dân Pháp tăng cường đàn áp, khủng bố những người yêu nước => không khí chính trị - xã hội ở Việt Nam ngột ngạt, căng thẳng, bất ổn.
- Mâu thuẫn xã hội ngày càng sâu sắc, trong đó có 2 mâu thuẫn cơ bản:
+ Mâu thuẫn dân tộc giữa nhân dân Việt Nam với thực dân Pháp xâm lược.
+ Mâu thuẫn giai cấp giữa nông dân với địa chủ phong kiến.
Phong trào đấu tranh yêu nước của của các tầng lớp nhân dân Việt Nam diễn ra sôi nổi, quyết liệt.

II. PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 1930 – 1931 VỚI ĐỈNH CAO XÔ VIẾT NGHỆ - TĨNH.

1. Phong trào cách mạng 1930 – 1931.

a. Nguyên nhân bùng nổ.
- Cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 – 1933) đã ảnh hưởng nặng nề đến đời sống kinh tế - xã hội của Việt Nam: kinh tế khủng hoảng, suy thoái nghiêm trọng; đời sống các tầng lớp nhân dân gặp nhiều khó khăn. => Mâu thuẫn giữa nhân dân Việt Nam với thực dân Pháp ngày càng sâu sắc.
- Chính sách đàn áp, khủng bố của thực dân Pháp khiến cho đời sống chính trị - xã hội ở Việt Nam ăng thẳng => tinh thần cách mạng của nhân dân Việt Nam ngày càng lên cao.
- Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời kịp thời lãnh đạo quần chúng nhân dân đấu tranh.
Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là nguyên nhân quan trọng nhất, có ý nghĩa quyết định đến sự bùng nổ và phát triển của phong trào cách mạng 1930 – 1931.
b. Sự phát triển của phong trào cách mạng 1930 – 1931
- Tháng 2 đến tháng 4/1930, nhiều cuộc đấu tranh của công nhân và nông dân nổ ra với mục tiêu:
+ Đòi cải thiện đời sông; công nhân đòi tăng lương,giảm giờ làm;nông dân đòi giảm sưu thuế.
+ “Đả đảo chủ nghĩa đế quốc” “Đả đảo phong kiến”, “thả tù chính trị”.
- Tháng 5/1930, trên cả nước bùng nổ nhiều cuộc đấu tranh nhân ngày Quốc tế Lao động.
- Từ tháng 6 đến tháng 8/1930, liên tiếp nổ ra nhiều cuộc đấu tranh của công nhân, nông dân và các tầng lớp nhân dân khác.
- Sang tháng 9/1930, phong trào đấu tranh dâng cao nhất ở Nghệ An và Hà Tĩnh, tiêu biểu là cuộc biểu tình của nông dân huyện Hưng Nguyên (12/9/1930),... => Hệ thống chính quyền địch ở nhiều địa phương tan rã; chính quyền “Xô viết” được thành lập.

2. Xô viết Nghệ - Tĩnh.

a. Sự ra đời của các “Xô viết” ở Nghệ An, Hà Tĩnh.
- Từ tháng 9/1930, phong trào đấu tranh dâng cao nhất ở Nghệ An và Hà Tĩnh. Trước sự phát triển của phong trào cách mạng, hệ thống chính quyền địch ở nhiều địa phương đã tan rã; các cấp ủy Đảng ở nhiều xã, thôn đã lãnh đọa nhân dân đứng lên xây dựng chính quyền.
- Tại Nghệ An, Xô viết ra đời từ tháng 9/1930, ở các xã thuộc huyện Thanh Chương, Nam Đàn, Anh Sơn, Nghi Lộc, Diễn Châu,...
- Ở Hà Tĩnh, Xô viết hình thành cuối năm 1930 đầu năm 1931, tại các xã thuộc huyện Nghi Xuân, Hương Khê, Can Lộc.

Lược đồ phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh
b. Các chính sách của chính quyền Xô viết Nghệ - Tĩnh
- Về chính trị: thực hiện rộng rãi các quyền tự do, dân chủ cho nhân dân. Quần chúng được tham gia các đoàn thể, tự do hội họp. Các đội tự vệ đỏ, tòa án nhân dân được thành lập.

Đấu tranh trong phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh (tranh sơn dầu)
- Về kinh tế: chia ruộng đất công cho dân cày nghèo; bãi bỏ các thứ thuế vô lý; chú trọng đắp đê phòng lụt, tu sửa cầu cống, đường giao thông; lập các tổ chức để nông dân giúp đỡ nhau sản xuất.
- Về văn hóa - xã hội: mở các lớp dạy chữ quốc ngữ; xóa bỏ các tệ nạn xã hội; tuyên truyền giáo dục ý thức chính trị cho quần chúng qua hội họp, mít tinh; tuyên truyền, phổ biến các sách báo cách mạng,...
Xô Viết Nghệ - Tĩnh là mẫu hình chính quyền cách mạng đầu tiên ở Việt Nam, một chính quyền nhà nước của dân, do dân, vì dân.
c. Kết quả của phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh
- Thực dân Pháp tăng cường đàn áp, khủng bố lực lượng cách mạng => nhiều cơ quan lãnh đạo của Đảng, cơ sở quần chúng bị phá vỡ, nhiều cán bộ, đảng viên, những người yêu nước bị bắt, bị tù đày.
- Đến giữa năm 1931, phong trào cách mạng trong cả nước tạm thời lắng xuống.

3. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam

a. Hoàn cảnh: Tháng 10/1930, Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam tại Hương Cảng (Trung Quốc)
b. Những quyết định quan trọng:
- Đổi tên Đảng Cộng sản Việt Nam thành Đảng Cộng sản Đông Dương.
- Cử ra Ban Chấp hành Trung ương chính thức do Trần Phú làm Tổng bí thư.

Tổng Bí thư Trần Phú (1904 – 1931)
- Thông qua Luận cương chính trị của Đảng do Trần Phú soạn thảo.
* Nội dung Luận cương chính trị tháng 10/1930.
- Đường lối chiến lược: làm cách mạng tư sản dân quyền, sau đó tiến thẳng lên xã hội chủ nghĩa, bỏ qua thời kỳ tư bản chủ nghĩa.
- Nhiệm vụ chiến lược: đánh đổ phong kiến và đánh đế quốc.
- Động lực cách mạng: công nhân và nông dân.
- Lãnh đạo cách mạng: giai cấp công nhân, thông qua đội tiên phong là Đảng Cộng sản.
- Cách mạng Đông Dườn là một bộ phận khăng khít của cách mạng thế giới.
Hạn chế của cương lĩnh:
- Chưa nêu được mâu thuẫn chủ yếu của xã hội Đông Dương.
- Không đưa ngọn cờ dân tộc lên hàng đầu, nặng về đấu tranh giai cấp và cách mạng ruộng đất.
- Đánh giá không đúng khả năng cách mạng của tầng lớp tiểu tư sản, giai cấp tư sản dân tộc, khả năng lôi kéo bộ phận trung, tiểu địa chủ tham gia Mặt trận dân tộc thống nhất, chống đế quôc và phong kiến.

4. Ý nghĩa lịch sử và bài hoạc kinh nghiệm của phong trào cách mạng 1930 – 1931.

a. Ý nghĩa lịch sử.
- Khẳng định đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng, quyền lãnh đạo của giai cấp công nhân đối với cách mạng Đông Dương.
- Khối liên minh công – nông được hình thành, công nhân và nông dân đã đoàn kết trong đấu tranh cách mạng.
- Phong trào cách mạng 1930 – 1931 được đánh giá cao trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Quốc tế cộng sản đã công nhận Đảng Cộng sản Đông Dương là phân bộ độc lập, trực thuộc Quốc tế Cộng sản.
- Là cuộc diễn tập đầu tiên của Đảng và quần chúng chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám.
b. Bài học kinh nghiệm
Phong trào cách mạng 1930 – 1931 đã để lại cho Đảng Cộng sản Đông Dương nhiều bài học kinh nghiệm về:
+ Công tác tư tưởng.
+ Xây dựng khối liên minh công nông, xây dựng mặt trận dân tộc thống nhất.
+ Lãnh đạo quần chúng giành và giữ chính quyền bằng bạo lực cách mạng.

III. PHONG TRÀO CÁCH MẠNG TRONG NHỮNG NĂM 1932 – 1935

1. Cuộc đấu tranh phục hồi phong trào cách mạng

a. Pháp đàn áp, khủng bố lực lượng cách mạng sau phong trào 1930 – 1931
* Khủng bố, đàn áp quân sự
- Pháp tăng cường các hoạt động kìm kẹp, đàn áp lực lượng cách mạng => nhiều cán bộ, đảng viên, chiến sĩ yêu nước bị bắt, bị giết hoặc bị tù đày.
* Thủ đoạn mị dân.
- Về Chính trị: tăng số đại diện người Việt vào cơ quan lập pháp cấp Kỳ.
- Về kinh tế cho người Việt tham gia đấu thầu một số công trình công cộng.
- Về văn hóa – xã hội cho tổ chức một số trường Cao đẳng; lợi dụng tôn giáo để chia rẽ khối đoàn kết dân tộc.
Các hoạt động đàn áp, khủng bố của Pháp khiến cho phong trào cách mạng ở Việt Nam đứng trước muôn vàn khó khăn, thử thách.
b. Hoạt động đấu tranh để khôi phục lực lượng cách mạng
- Những đảng viên trong tù đấu tranh kiên trì bảo vệ lập trường, quan điểm cách mạng của Đảng, tổ chức vượt ngục; đảng viên không bị bắt tìm cách gây dựng lại tổ chức Đảng và quần chúng.
- Năm 1932, theo chỉ thị của Quốc tế Cộng sản, Lê Hồng Phong đã cùng một số đảng viên cộng sản hoạt động ở trong và nước ngoài tổ chức ra Ban lãnh đạo Trung ương Đảng.
- Tháng 6/1932, Ban lãnh đạo Trung ương thảo ra chương trình hành động của Đảng, chủ trương đấu tranh đòi quyền tự do dân chủ cho nhân dân lao động, thả tù chính trị, bỏ các thứ thuế bất công, củng cố và phát triển các đòan thể cách mạng của quần chúng.
- Dựa vào chương trình hành động, phong trào quần chúng được nhen nhóm trở lại và ngày càng phát triển.
- Cuối năm 1933, các tổ chức của Đảng dần được khôi phục và củng cố.
- Đầu 1935, các tổ chức Đảng và phong trào quần chúng được hồi phục.

2. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất Đảng Cộng sản Đông Dương 3/1935 tại Ma cao


Tổng Bí thư Lê Hồng Phong
- Từ 27/3 đến ngày 31/3/1935, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất họp tại Ma Cao (Trung Quốc),có 13 đại biểu trong và ngoài nước.
- Những quyết định quan trọng của Đại hội:
+ Xác định 3 nhiệm vụ chủ yếu của Đảng: củng cố và phát triển Đảng; tranh thủ quần chúng rộng rãi; chống chiến tranh đế quốc.
+ Thông qua Nghị quyết chính trị, điều lệ Đảng,vận động công nhân, nông dân, binh lính, thanh niên, phụ nữ; về công tác trong các dân tộc thiểu số, đội tự vệ, cứu tế đỏ.
+ Bầu ra Ban Chấp hành Trung ương gồm 13 người do Lê Hồng Phong làm Tổng Bí thư.
=> Ý nghĩa: Đánh dấu mốc quan trọng Đảng đã khôi phục được hệ thống tổ chức từ Trung ương đến địa phương, từ trong nước đến ngoài nước, các tổ chức quần chúng …
B. Bài tập rèn luyện kỹ năng
Câu 1. Mâu thuẫn cơ bản trong xã Hội Việt Nam trong thời kì khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933)?
A. Vô sản với tư sản.                                                  
B. Vô sản với tư sản, nông dân với địa chủ phong kiến.
C. Nhân dân Việt Nam với thực dân Pháp, vô sản với tư sản.                             
D. Dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp, nông dân với địa chủ phong kiến.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 2. Trong thời kì khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 - 1933, có bao nhiêu công nhân ở Bắc Kì bị thất nghiệp ?
A. 2.500                             B. 5.000                             C. 52.000                           D. 25.000
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 3. Phong trào 1930 – 1931 diễn ra trong bối cảnh là:
A. Khủng hoảng kinh tế thế giới đã kết thúc, tuy nhiên tác động của nó đối với kinh tế Việt Nam là rất lớn.                                                                                    
B. Pháp tăng cường khủng bố, đàn áp chính trị. Mâu thuẫn xã hội ngày càng sâu sắc.
C. Khủng hoảng kinh tế trầm trọng, tuy nhiên chính trị khá ổn định.                  
D. Nhân dân thế giới đang tích cực đấu tranh chống Chủ nghĩa phát xít.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 4. Ngày 1/5/1930 diễn ra sự kiện gì ?
A. Lần đầu tiên giai cấp công nhân Việt Nam tổ chức mít tỉnh quy mô lớn.
B. Lần đầu tiên giai cấp công nhân Việt Nam biểu tình kỉ niệm ngày Quốc tế Lao động, thể hiện tình đoàn kết cách mạng với nhân dân lao động thế giới.
C. Công nhân và các tầng lớp nhân dân lao động tổ chức một cuộc mít tinh khổng lồ (2,5 vạn người) ở Quảng trường Đấu Xảo (Hà Nội).                                          
D. Lần đầu tiên cờ đỏ sao vàng, cờ đỏ búa liềm xuất hiện trong các cuộc đấu tranh của giai cấp công nông Việt Nam.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 5. Từ tháng 9 đến hết năm 1930, trung tâm phong trào cách mạng ở:
A. Hà Nội - Hải Phòng.                                               B. Hải Phòng - Quảng Ninh.
C. Sài Gòn - Chợ Lớn.                                                D. Nghệ An - Hà Tĩnh.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 6. Sự khác biệt giữa phong trào nông dân Nghệ - Tĩnh với phong trào đấu tranh cả nước trong năm 1930 ?
A. Những cuộc biểu tình của nông dân chỉ đặt ra mục tiêu cải thiện đời sống.        
B. Nông dân đấu tranh chưa có khẩu hiệu cụ thể.
C. Nông dân đấu tranh bằng lực lượng chính trị.       
D. Những cuộc đấu tranh của nông dân có vũ trang tự vệ.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 7. Điểm khác biệt của phong trào đấu tranh ở Nghệ - Tĩnh năm 1930 – 1931 so với các địa phương khác trên cả nước là:
A. Những cuộc biểu tình của nông dân có vũ trang tự vệ được công nhân hưởng ứng, phối hợp đấu tranh.
B. Luôn nêu cao khẩu hiệu “Đả đảo đế quốc”, “Đả đảo phong kiến”, “ruộng đất về tay dân cày”.
C. Nông dân biểu tình đòi lật đổ chính quyền phong kiến tay sai.                       
D. Tất cả các ý trên.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 8. Phong trào cách mạng 1930 – 1931 đã ?
A. Lật đổ ách thống trị của đế quốc – phong kiến trên toàn Nghệ - Tĩnh.    
B. Đảng đã tập hợp được nhân dân trong mặt trận dân tộc thống nhất rộn rãi.
C. Bước đầu giải quyết được yêu cầu ruộng đất của nông dân.                           
D. Liên minh công nông đã hình thành.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 9. Phong trào đấu tranh ở Nghệ - Tĩnh sau ngày 12/9/1930 đã dẫn đến hiện tượng gì ?
A. Đảng Cộng sản Việt Nam quyết định nâng mục tiêu đấu tranh đòi quyền lợi kinh tế lên đấu tranh lật đổ chính quyền đế quốc - phong kiến tay sai.                           
B. Chính quyền tay sai cấp thôn - xã đã tích cực hỗ trợ thực dân Pháp đàn áp, khủng bố phong trào.
C. Chính quyền của đế quốc phong kiến bị tê liệt và tan rã nhiều nơi.                
D. Đảng đã phát động nhân dân đấu tranh vũ trang giành chính quyền thắng lợi.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 10. Lực lượng vũ trang được thành lập trong phong trào Xô Viết Nghệ - Tĩnh được gọi là gì ?
A. Hồng vệ binh.                                                         B. Hồng quân.
C. Cận vệ Đỏ.                                                              D. Tự vệ Đỏ.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 11. Chính quyền Xô Viết Nghệ - Tĩnh đã tiến hành các chính sách gì ?
A. Bỏ thuế thân, thuế chợ, thuế đò, lấy ruộng đất công chia cho dân cày nghèo.     
B. Lấy ruộng đất của đế quốc chia cho dân cày, bỏ thuế thân, thuế rượu, thuế muối.
C. Tịch thu ruộng đất đế quốc, phong kiến tay sai chia cho dân cày, giám tô, xoá nợ.        
D. Tịch thu tài sản của địa chủ, đế quốc chia cho nông dân, xóa nợ cho dân nghèo.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 12. Chính quyền Xô Viết Nghệ - Tĩnh đã thực hiện chính sách gì trên lĩnh vực văn hoá - giáo dục ?
A. Mở lớp dạy chữ Hán cho nhân dân.                      
B. Mở lớp dạy tiếng Pháp cho nhân dân.
C. Mở lớp dạy chữ Quốc ngữ cho nhân dân.             
D. Mở lớp dạy chữ Quốc ngữ và tiếng Pháp cho nhân dân.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 13. Đảng Cộng Sản Việt Nam được Quốc tế Cộng sản công nhận vào khi nào ?
A. Tháng 4/1930.                                                         B. Tháng 4/1931.
C. Tháng 10/1930.                                                       D. Tháng 10/1931.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 14. Luận cương chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam được thông qua khi nào ?
A. Đại hội lần thứ nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam, tháng 3/1935.         
B. Đại hội lần thứ nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam, tháng 10/1930.
C. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lâm thời của Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ I, tháng 10/1930.
D. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lâm thời của Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ II, tháng 10/1930.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 15. Điểm khác nhau cơ bản giữa Luận cương chính trị với Cương lĩnh chính trị đầu tiên là gì ?
A. Luận cương xác định đúng mâu thuẫn cơ bản của xã hội thuộc địa, nhưng nặng về đấu tranh giai cấp.
B. Luận cương không xác định đúng mâu thuẫn cơ bản của xã hội thuộc địa, nhưng lại nặng về đấu tranh dân tộc.
C. Luận cương không xác định đúng mâu thuẫn cơ bản của xã hội thuộc địa, nặng về đấu tranh giai cấp và cách mạng ruộng đất.                                                          
D. Luận cương xác định nhiệm vụ đấu tranh dân tộc là hàng đầu, nhưng không để ra được sách lược liên minh giai cấp, đoàn kết dân tộc.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 16. Khối liên minh công - nông được hình thành khi nào ?
A. Từ trong phong trào Xô Viết Nghệ - Tĩnh.             B. Từ trong phong trào công nhân năm 1930 - 1931.
C. Từ trong phong trào cách mạng 1930 -1931.         D. Từ trong phong trào dân tộc dân chủ 1926 - 1930.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 17. Hạn chế của Luận cương chính trị tháng 10/1930?
A. Có một số hạn chế mang tính tả khuynh, giáo điều.         
B. Có một số hạn chế mang tính hữu khuynh.
C. Có một số hạn chế mang tính cực đoan.                
D. Có một số hạn chế mang tính vừa tả khuynh, vừa hữu khuynh.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 18. Tổ chức nào được thành lập trong phong trào cách mạng 1930 -1931 ?
A. Hội Phản đế Đồng minh.                                        
B. Hội cày.
C. Mặt trận Đồng minh Phản đế Đông Dương.         
D. Mặt trận Dân tộc Thống nhất Phản đế Đồng Dương.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 19. Luận cương chính trị xác định động lực chính của cách mạng là ai ?
A. Giai cấp nông dân, công nhân, trí thức.                 
B. Giai cấp công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản dân tộc.
C. Giai cấp công nhân, nông dân.                              
D. Giai cấp công nhân, nông dân, trí thức, tiểu tư sản.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 20. Đồng chí Trần Phú quê ở dâu ?
A. Đức Thọ - Hà Tĩnh.                                                 B. Đô Lương - Nghệ An.
C. Nghi Xuân - Hà Tĩnh.                                             D. Yên Thành - Nghệ An.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 21. Điền thêm từ còn thiếu trong lời nhận định của Quốc tế cộng sản về phong trào Xô-viết Nghệ - Tĩnh: "Phong trào cách mạng bồng bột trong cả xứ Đông Dương đã góp phần tăng thêm ảnh hưởng ... trong cái xứ ... nhất là các nước phương Đông".
A. Quốc tế Cộng sản, thuộc địa.                                  B. Quốc tế Cộng sản, Đông Dương.
C. Cộng sản, thuộc địa.                                                D. Cộng sản, Đông Dương.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 22. Điền thêm từ còn thiếu trong lời nhận định của đồng chí Lê Duẩn: "Không có những trận chiến đấu giai cấp rung trời chuyển đất những năm 1930 - 1931, trong đó công nông đã vung ra nghị lực phi thường của mình thì không thể có cao trào.... "
A. Những năm 1932 - 1935.                                        B. Những năm 1936 - 1939.
C. Những năm. 1939 - 1945.                                       D. Kháng Nhật cứu nước.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 23. Điểm khác nhau của Cương lĩnh chính trị đầu tiên và Luận cương của Đảng 10/1930 là:
A. Đều nhấn mạnh, đề cao nhiệm vụ dân tộc.            
B. Đều khẳng định công – nông là động lực duy nhất của cách mạng.
C. Đều khẳng định vai trò lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản.                   
D. Trong quá trình đấu tranh chống đế quốc thực dân, cách mạng cần đánh đổ toàn bộ giai cấp địa chủ để giành độc lập hoàn toàn.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 24. Vì sao nói phong trào 1930 – 1931 là bước phát triển mới của cách mạng Việt Nam:
A. Lần đầu tiên đấu tranh có quy mô trên cả nước, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, có tính thống nhất cao, công – nông cùng đoàn kết đấu tranh quyết liệt chống đế quốc phong kiến ... 
B. Lần đầu tiên trong cuộc đấu tranh chống đế quốc phong kiến, công nông đã giành được chính quyền ở trên toàn Nghệ - Tĩnh.
C. Lần đầu tiên công – nông vùng lên, đấu tranh chính trị kết hợp vũ trang tự vệ trên quy mô cả nước.
D. Lần đầu tiên phong trào dân tộc do Đảng Cộng sản lãnh đạo đã giành được thắng lợi, gây tiếng vang lớn, có ảnh hưởng mạnh mẽ đến đấu tranh của các dân tộc phương Đông.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 25. Đại Hội đại biểu toàn quốc của Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ I đã bầu ai làm Tổng bí thư?
A. Trần Phú.                                                                B. Lê Hồng Phong.
C. Hà Huy Tập.                                                           D. Nguyễn Ái Quốc.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 26. Hình thức đấu tranh nào mới xuất hiện trong thời kì 1932 - 1935 ?
A. Tống bãi công chính trị của công nhân phối hợp với nổi dậy của nông dân.       
B. Biểu tình có vũ trang tự vệ.
C. Vận động bầu cử và bút chiến trên lĩnh vực báo chí.                                       
D. Khởi nghĩa vũ trang của công nhân.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 27. Điểm giống nhau của Luận cương chính trị và Cương lĩnh chính trị đầu tiên ?
A. Đều khẳng định công - nông là lực lượng cơ bản của cách mạng.           
B. Đều xác định cách mạng Việt Nam có mối liên hệ mật thiết với cách mạng thế giới.
C. Đều xác định phản đế và phản phong là hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam.     
D. Tất cả các ý trên.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 28. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất Đảng họp ở đâu?
A. Cửu Long (Hương Cảng, Trung Quốc).                 B. Ma Cao (Trung Quốc).
C. Bà Điểm (Hóc Môn - Gia Định).                            D. Quảng Châu (Trung Quốc).
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 29. Phong trào cách mạng 1930 - 1931 đã để lại những bài học kinh nghiệm gì ?
A. Bài học kinh nghiệm về tổ chức và lãnh đạo quần chúng đấu tranh.       
B. Bài học kinh nghiệm về xây dựng khối liên minh giai cấp, đoàn kết dân tộc.
C. Bài học kinh nghiệm về xây dựng, bảo vệ chính quyền cách, mạng.              
D. Tất cả các ý trên.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 30. Điền tiếp từ còn thiếu trong đoạn thơ sau:
         "Kìa .... đứng đầu dậy trước
         Nọ Thanh Chương tiếp bước bước lên
         Nam Đàn, Nghi Lộc,...
         Anh Sơn, Hà Tĩnh một phen dậy rồi"
A. Bến Thuỷ, Hưng Nguyên.                                       B. Yên Dũng, Hưng Nguyên.
C. Bến Thuỷ, Hưng Yên.                                             D. Yên Thành, Hưng Nguyên.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 31. Vì sao nói Nghệ - Tĩnh là trung tâm của phong trào cách mạng 1930 - 1931?
A. Phong trào công - nông ở Nghệ - Tĩnh diễn ra đổng đều, tính chất quyết liệt, một số nơi đã xuất hiện hình thái sơ khai của chính quyền cách mạng.                   
B. Vì phong trào đấu tranh nổ bật ở đây là các cuộc biểu tình có vũ trang của nông dân.
C. Vì phong trào ở đây đã khiến cho chính quyền thuộc địa hốt hoảng, phải tổ chức họp bàn cách đối phó.
D. Tất cả các ý trên.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 32. Phong trào cách mạng 1930 - 1931 đã đạt được kết quả gì ?
A. Khẳng định quyền lãnh đạo, năng lực lãnh đạo cách mạng của giai cấp vô sản Việt Nam.        
B. Xây dựng một lực lượng chính trị hùng hậu ủng hộ đảng.
C. Mở rộng ảnh hưởng của chủ nghĩa cộng sản ở toàn Đông Dương.                 
D. Tất cả các ý trên.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 33. Thực dân Pháp đã có những thay đổi gì về chính sách chính trị sau khi dập tắt phong trào cách mạng 1930 - 1931 ?
A. Thủ tiêu Hội đồng Quản hạt Bắc Kì.                     
B. Mở rộng Viện Dân biểu Nam Kì cho người Việt.
C. Mở rộng cơ quan lập pháp cấp Kì cho người Việt tham gia.                           
D. Mờ rộng chính quyền cấp tỉnh cho người Việt tham gia.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 34. Tình hình Đảng Cộng sản Đồng Dương trong năm 1931 - 1932 là:
A. Hoạt động của Đảng hoàn toàn bị tế liệt.               
B. Toàn bộ Đảng viên thuộc Xứ uỷ Trung Kì đều bị bắt.
C. Toàn bộ Ban Chấp hành Trung ương đảng đều bị bắt.                                    
D. Hầu hết các uỷ viên BCH Trung ương đảng, Xứ uỷ 3 kì đều bị bắt.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 35. Hệ thống tổ chức của Đảng đã được phục hồi từ Trung ương đến địa phương khi nào ?
A. Tháng 2/1933.                                                         B. Tháng 4/1934.
C. Tháng 3/1935.                                                         D. Tháng 7/1935.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 36.Đảng Cộng sản Việt Nam đổi tên thành Đảng Cộng sản Đông Dương từ khi nào ?
A. Tháng 10/1930.                                                       B. Tháng 4/1931.
C. Tháng 3/1935.                                                         D. Tháng 71935.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 37. Trong các nguyên nhân sau đây, nguyên nhân nào là cơ bản nhất, quyết định sự bùng nổ phong trào cách mạng 1930 - 1931?
A. Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933.  
B. Thực dân Pháp tiến hành khủng bổ trắng sau khởi nghĩa Yên Bái.
C. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, kịp thời lãnh đạo công nhân và nông dân đứng lên chống đế quốc và phong kiến.                                                                            
D. Địa chủ phong kiến cấu kết với thực dân Pháp đàn áp, bóc lột thậm tệ đối với nông dân.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 38. Hai khẩu hiệu mà Đảng ta vận dụng trong phong trào cách mạng 1930 - 1931 là khẩu hiệu nào?
A. “Độc lập dân tộc” và “Ruộng đất dân cày”.          
B. “Tự do dân chủ” và “Cơm áo hòa bình”.
C. “Tịch thu ruộng đất của đế quốc Việt gian” và “Tịch thu ruộng đất của địa chủ phong kiến”.   
D. "Chống đế quốc" "Chống phát xít".
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 39. Từ tháng 2 đến tháng 4 năm 1930, phong trào nổ ra mạnh nhất ở đâu?
A. Trung Kì.                                                                B. Bắc Kì.
C. Nam Kì.                                                                  D. Trong cả nước.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 40. Các số liệu sau đây, số liệu nào đúng nhất:
A. Riêng trong tháng 5 - 1930, cả nước có 50 cuộc đấu tranh của nông dân, 20 cuộc đấu tranh của công nhân, 8 cuộc đấu tranh của học sinh và dân nghèo thành thị.         
B. Riêng trong tháng 5 - 1930, cả nước có 30 cuộc đấu tranh của nông dân, 40 cuộc đấu thanh của công nhân, 4 cuộc đấu tranh của học sinh và dân nghèo thành thị.
C. Riêng trong tháng 5 - 1930, cả nước có 34 cuộc đấu tranh của nông dân, 16 cuộc đấu tranh của công nhân và 4 cuộc đấu tranh của học sinh và dân nghèo thành thị.                                    
D. Riêng trong tháng 5 - 1930, cả nước có 16 cuộc đấu tranh của nông dân 34 cuộc đấu tranh của công nhân và 4 cuộc đấu tranh của học và dân nghèo thành thị.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 41. Từ tháng 5 đến tháng 8 - 1930, trung tâm của phong trào cách mạng chủ yếu diễn ra ở đâu?
A. Miền Trung.                                                            B. Miền Bắc.
C. Miền Nam.                                                              D. Trong cả nước.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 42. Điều gì đã chứng tỏ rằng: Từ tháng 9 - 1930 trở đi phong trào cách mạng 1930 - 1931 dần dần đạt tới đỉnh cao?
A. Phong trào diễn ra khắp cả nước.                          
B. Sử dụng hình thức vũ trang khởi nghĩa và thành lập chính quyền Xô viết Nghệ - Tĩnh.
C. Vấn đề ruộng đất của nông dân được giải quyết triệt để.                                 
D. Đã thực hiện liên minh công - nông vững chắc.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 43. Trong các sự kiện sau đây, sự kiện nào đúng?
A. Tháng 2 - 1930, 3000 công nhân đồn điền Phú Riềng bãi công.  
B. Ngày 1 - 5 - 1930, 3000 công nhân huyện Thanh Chương nôi dậy phá đồn điền Trí Viễn.
C. Ngày 12 - 9 - 1930, hơn 2 vạn nông dân Hưng Nguyên, Nam Đàn, Nghệ An nổi dậy biểu tình.
D. Tất cả các sự kiện trên đều đúng.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 44. Chính quyền Xô viết Nghệ - Tĩnh đã tỏ rõ bản chất cách mạng của mình. Đó là chính quyền của dân, do dân và vì dân. Tính chất đó được thể hiện ở những điểm cơ bản nào?
A. Thực hiện các quyền tự do dân chủ.                      
B. Chia ruộng đất cho dân nghèo, bãi bỏ các thứ thuê vô lí.
C. Xoá bỏ các tập tục lạc hậu, xây dựng đời sống mới.                                       
D. Tất cả đều đúng.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 45. Hãy chọn cụm từ thích họp để điền vào chỗ trống trong câu sau: "Phong trào cách mạng 1930 - 1931 với đỉnh cao là Xô viết Nghệ - Tĩnh là một sự kiện lịch sử trọng đại trong lịch sử cách mạng nước ta. Phong trào đã...".
A. Đánh bại hoàn toàn bọn thực dân Pháp và bọn phong kiến.         
B. Giáng một đòn quyết liệt vào bè lũ đế quốc, phong kiến tay sai.
C. Để lại nhiều bài học kinh nghiệm cho Cách mạng tháng Tám năm 1945.      
D. Làm lung lay tận gốc chế độ phong kiến ở nông thôn.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 46. Qua thực tế lãnh đạo phong trào cách mạng 1930 - 1931, Đảng ta được trưởng thành nhanh chóng. Do đó, tháng 4 - 1931 Đảng ta được Quốc tế cộng sản công nhận:
A. Là một chi bộ của Quốc tế cộng sản.                      B. Là một Đảng trong sạch vững mạnh.
C. Là một Đảng đủ khả năng lãnh đạo cách mạng.     D. Là một Đảng của giai cấp công nhân Việt Nam.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 47. Trong thời kì đấu tranh để phục hồi lực lượng cách mạng, tại nhà Hỏa Lò (Hà Nội) các chi bộ đã ra những tờ báo nào để bồi dưỡng lí luận chủ nghĩa Mác - Lênin cho đảng viên.
A. "Ý kiến chung", "Đuốc đưa đường".                      B. "Đuốc đưa đường", "Con đường chính nghĩa".
C. "Tiếng dân", "Nhành lúa".                                      D. Tất cả các tờ báo trên.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 48. Hệ thống tổ chức Đảng trong nước nói chung đã được khôi phục từ
A. Đầu năm 1932.                                                        B. Cuối năm 1935.
C. Đầu năm 1933.                                                        D. Cuối năm 1934 đầu 1935.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 49. Điểm nổi bật nhất trong phong trào cách mạng 1930 - 1931 là gì?
A. Vai trò lãnh đạo của Đảng và liên minh công- nông.       
B. Thành lập được đội quân chính trị của đông đảo quần chúng.
C. Đảng được tập dượt trong thực tiễn lãnh đạo đấu tranh.                                 
D. Quần chúng được tập dượt đấu tranh dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 50. Hai khẩu hiệu "Độc lập dân tộc" và "Ruộng đất dân cày" được thể hiện rõ nét nhất trong thời kì cách mạng nào?
A. 1930 - 1931.                                                            B. 1932 - 1935.
C. 1936 - 1939.                                                            D. 1939 - 1945.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 51. Tính chất cách mạng triệt để của phong trào cách mạng 1930 - 1931 được thể hiện như thế nào?
A. Phong trào thực hiện sự liên minh công - nông vững chắc.         
B. Phong trào đấu tranh liên tục từ Bắc đến Nam.
C. Phong trào đã giáng một đòn quyết liệt vào bọn thực dân, phong kiến.          
D. Phong trào đã sử dụng hình thức vũ trang khởi nghĩa, đã giành được chính quyền ở một số địa phương thuộc Nghệ - Tĩnh và thành lập chính quyền cách mạng Xô viết Nghệ - Tĩnh.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 52. Phong trào cách mạng 1930 - 1931 đạt đến đỉnh cao trong thời điểm lịch sử nào?
A. Từ tháng 2 đến tháng 4 - 1930.                               B. Từ tháng 5 đến tháng 8 - 1930.
C. Từ tháng 9 đến tháng 10- 1930.                              D. Từ tháng 1 đến tháng 5-1931.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 53. Công nhân không có việc làm, nông dân tiếp tục bị bần cùng hóa tầng lớp tiểu tư sản thành thị bị điêu đứng, các nghề thủ công bị phá sản nặng nề. Đó là đặc điểm của tình hình xã hội Việt Nam trong thời kì?
A. 1929 - 1930.                                                            B. 1930 - 1931.
c. 1931 - 1932.                                                             D. 1932 - 1933.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 54. Vì sao cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933) ở các nước tư bản lại ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực kinh tế của Việt Nam?
A. Vì Việt Nam phụ thuộc Pháp.                                
B. Vì kinh tế Việt Nam chịu ảnh hưởng kinh tế Pháp.
C. Vì Việt Nam là thuộc địa của Pháp, nền kinh tế Việt Nam hoàn toàn phụ thuộc Pháp.  
D. Vì Việt Nam là thị trường của tư bản Pháp.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 55. Để giải quyết hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933) thực dân Pháp đã làm gì?
A. Tăng cường bóc lột công nhân Pháp.                    
B. Tăng cường bóc lột nhân dân Đông Dương.
C. Tăng cường bóc lột các nước thuộc địa.                
D. Vừa bóc lột công nhân và nhân dân lao động chính quốc vừa bóc lột các nước thuộc địa.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 56. Cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933) đã ảnh hưởng lớn nhất đến nền kinh tế Việt Nam trên lĩnh vực nào:
A. Nông nghiệp.                                                          B. Công nghiệp.
C. Xuất khẩu.                                                               D. Thủ công nghiệp.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 57. Lần đâu tiên nhân dân lao động Việt Nam kỉ niệm ngày Quốc tế lao động vào thời gian nào?
A. 1 - 5 - 1929.                                                             B. 1 - 5 - 1930.
c. 1 - 5 - 1931.                                                              D. 1 - 5 - 1933.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 58. Năm 1930, Nghệ - Tĩnh là nơi có phong trào cách mạng phát triển mạnh nhất vì:
A. Là nơi bị thực dân Pháp khủng bố tàn khốc nhất. 
B. Là quê hương của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc.
C. Là nơi có đội ngũ cán bộ đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam đông nhất.     
D. Là nơi có truyền thống đấu tranh anh dũng chống giặc ngoại xâm, là nơi có chi bộ Đảng hoạt động mạnh.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 59. Lần đầu tiên truyền đơn, cờ đỏ búa liềm của Đảng Cộng sản đã xuất hiện trên các đường phố Hà Nội và những địa phương khác trong phong trào đấu tranh của công nhân, nông dân Việt Nam vào thời gian nao?
A. Tháng 2 - 1930.                                                       B. Tháng 2,3,4 - 1930.
C. 1 - 5 - 1930.                                                             D. 12 - 9 -1930.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 60. Lần đầu tiên công nhân, nông dân và quần chúng lao động Đông Dương tỏ dấu hiệu đoàn kết với vô sản thế giới và biểu dương lực lượng của mình:
A. Kéo lá cờ trên chiến hạm Hắc Hải phản đối chính phủ Pháp tấn công nhà nước Xô Viết.         
B. Kỉ niệm ngày Quốc tế lao động 1 - 5 - 1930.
C. Phản đối thực dân Pháp bắt lính người Việt sang tham chiến ở Pháp trong Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918).                                                               
D. Cả 3 ý trên.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 61. Cuộc biểu tình trong phong trào cách mạng 1930 - 1931 ở Nghệ - Tĩnh có gần 2 vạn nông dân tham gia diễn ra ở đâu?
A. Anh Sơn.                                                                 B. Hưng Nguyên.
C. Thanh Chương.                                                       D. Can Lộc.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 62. Trước khí thế đấu tranh của quần chúng công nông, bộ máy chính quyền của đế quốc và phong kiến tay sai ở nhiều địa phương thuộc Nghệ - Tĩnh bị tan rã. Các tổ chức Đảng ở địa phương đã kịp thời lãnh đạo nhân dân thực hiện quyền làm chủ, tự đứng ra quản lí đời sống của mình đó là kết quả của phong trào đấu tranh nào?
A. Phong trào cách mạng 1930 - 1931.                      
B. Biểu tình 1 - 5 - 1930 trên toàn quốc.
C. Biểu tình 12 - 9 - 1930 của nông dân huyện Hưng Nguyên, Nghệ An.           
D. Đấu tranh vũ trang của nông dân, công nhân... tháng 9 - 10 - 1930.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 63. Chính quyền cách mạng ở Nghệ - Tĩnh được gọi là chính quyền Xô viết vì:
A. Chính quyền của liên minh công nông.                  B. Chính quyền do giai cấp công nhân lãnh đạo.
C. Hình thức của chính quyền vô sản.                         D. Hình thức chính quyền theo kiểu nhà nước mới.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 64. Tổ chức nào đứng ra quản lí mọi mặt đời sống chính trị xã hội ở nông thôn Nghệ - Tĩnh
A. Ban chấp hành nông hội.                                        B. Ban chấp hành công hội.
C. Hội phụ nữ giải phóng.                                           D. Đoàn thanh niên phản đế.
Hướng dẫn giải:
Câu 65. Chính quyền Xô viết Nghệ - Tĩnh tồn tại trong khoảng thời gian bao lâu?
A. Từ 2 đến 3 tháng.                                                    B. Từ 3 đến 4 tháng.
c. Từ 4 đến 5 tháng.                                                     D. Từ 5 đến 6 tháng.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 66. Cách mạng Việt Nam bước vào thời kì vô cùng khó khăn. Đế quốc Pháp và phong kiến tay sai thẳng tay thi hành một chính sách khủng bố cực kì tàn bạo. Các cơ sở của Đảng lần lượt bị phá vỡ. Đó là đặc điểm của lực lượng cách mạng Việt Nam giai đoạn:
A. 1930 - 1931.                                                            B. 1931 - 1932.
C. 1933 - 1934.                                                            D. 1934 - 1935.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 67. Thời kì cách mạng từ 1930 đến 1935 là thời kì:
A. Đảng ta ra hoạt động công khai.                             B. Đảng ta hoạt động mạnh mẽ.
C. Đảng ta hoạt động nửa công khai, nửa bí mật.       D. Đảng ta hoạt động bí mật.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 68. Lãnh tụ nào của Đảng Cộng sản Việt Nam đã hi sinh trong nhà tù đế quốc trong thời kì 1930 - 1935?
A. Trần Phú.                                                                B. Nguyễn Đức Cảnh.
C. Nguyễn Phong Sắc.                                                 D. Ngô Gia Tự.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 69. Trong thời kì cách mạng 1930 - 1931, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc bị giam trong nhà tù nào?
A. Hỏa Lò (Hà Nội).                                                    B. Hương Cảng (Trung Quốc).
C. Côn Sơn.                                                                 D. Côn Đảo.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 70. Ý nghĩa lịch sử quan trọng nhất của phong trào cách mạng 1930-1931 với đỉnh cao là Xô viết Nghệ - Tĩnh là
A. Đánh bại hoàn toàn thực dân Pháp và phong kiến tay sai.           
B. Khẳng định đường lối đúng đắn của Đảng, quyền lãnh đạo của giai cấp công nhân
C. Để lại nhiều bài học sáng tạo cho Cách mạng tháng Tám năm 1945.             
D. Làm lung lay tận gốc chế độ phong kiến ở nông thôn Việt Nam.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 71. Ý nào không phản ánh đúng điểm mới của phong trào 1930-1931 so với phong trào yêu nước trước năm 1930?
A. Đây là phong trào cách mạng đầu tiên do Đảng cộng sản lãnh đạo         
B. Đã thành lập được mặt trận dân tộc chống đế quốc và tay sai
C. Diễn ra trên quy mô rộng lớn từ Bắc vào Nam mang tính chất thống nhất cao   
D. Mang tính chất cách mạng triệt để nhằm vào 2 kẻ thù đế quốc và tay sai
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 72. Dưới đây là những tên gọi của lực lượng vũ trang Việt Nam
1. Quân đội Quốc gia Việt Nam
2. Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân.
3. Vệ quốc đoàn.
4. Việt Nam Giải phóng quân.
Hãy sắp xếp sự ra đời của các lực lượng vũ trang trên theo đúng trình tự thời gian.
A. 3,4,2,1                                                                     B. 3,2,1,4
C. 4,2,3,1                                                                     D. 2,4,3,1
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây