Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,
Xem bóng đá trực tuyến

Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp

Thứ ba - 22/12/2020 10:04
Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp, Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp mang tính chất, Những chuyển biến về kinh tế xã hội ở Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất,
Lịch sử 11
Lịch sử 11
Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp, Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp mang tính chất, Những chuyển biến về kinh tế xã hội ở Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất, Nhân xét nào dưới đây đúng về cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp, Chuyển biến xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất, Giai cấp xã hội mới ra đời sau cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp là, Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở Việt Nam dẫn đến sự ra đời, Vì sao trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất Pháp tập trung khai thác mỏ

Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp

A. Tóm tắt lý thuyết

1. Những chuyển biến về kinh tế

a. Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp
- Năm 1897, sau khi cơ bản bình định được Việt Nam bừng quân sự, thực dân Pháp tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam.
- Thời gian: 1897 – 1914.
- Chính sách khai thác:
* Kinh tế:
+ Nông nghiệp: cướp đoạt ruộng đất để lập đồn điền.
+ Công nghiệp: tập trung vào việc khai mỏ (than, thiếc, kẽm,…); mở mang một số ngành công nghiệp nhé (điện, nước, bưu điện,...)
+ Độc chiếm thị trường Việt Nam.
+ Phát triển giao thông vận tải nhằm phục vụ cho công cuộc khai thác và mục đích quân sự.

* Chính trị: Thi hành chính sách “chia để trị”: chia Việt Nam thành ba kì (Bắc Kì, Trung Kì và Nam Kì) với ba chế độ cai trị khác nhau.
* Văn hóa: thực hiện chính sách văn hóa nô dịch, cổ súy cho các hủ tục, tệ nạn xã hội (cờ bạc, thuốc phiện, mại dâm…),...
b. Chuyển biến về kinh tế
- Tác động tiêu cực:
+ Tài nguyên vơi cạn.
+ Nông nghiệp dẫm chân tại chỗ, không có sự phát triển.
+ Công nghiệp phát triển nhỏ giọt, thiếu hẳn công nghiệp nặng.
+ Việt Nam trở thành thị trường cung cấp nguyên – nhiên liệu và thị trường độc chiếm của Pháp.
- Tác động tích cực:
+ Phương thức sản xuất TBCN bước đầu được du nhập vào Việt Nam, nó mang lại nhiều tiến bộ hơn so với phương thức sản xuất phong kiến đưa tới sự chuyển biến cơ bản về bộ mặt kinh tế tại một số khu vực (ví dụ: Hà Nội, Sài Gòn,...).

2. Những chuyển biến về xã hội

- Đời sống nhân dân lao động ngày càng đói khổ, cùng cực.

Nông dân Việt Nam thời Pháp thuộc
- Các giai cấp cũ bị phân hóa: Giai cấp địa chủ phân hóa thành 2 bộ phận: Đại địa chủ; Địa chủ vừa và nhỏ.
- Xuất hiện các giai cấp, tầng lớp mới:
+ Giai cấp Công nhân.
+ Tầng lớp Tư sản.
+ Tầng lớp tiểu tư sản thành thị.
- Thái độ chính trị của các giai cấp, tầng lớp:
Giai cấp, tầng lớp Thái độ với cách mạng giải phóng dân tộc Giải thích
Địa chủ phong kiến - Đại địa chủ:
+ Đầu hàng và làm tay sai cho Pháp.
+ Chống đối cách mạng giải phóng dân tộc
- Trung, tiểu địa chủ: ít nhiều có tinh thần chống Pháp.
- Đại địa chủ có quyền lợi gắn bó chặt chẽ với đế quốc Pháp.
- Bộ phận trung, tiểu địa chủ bị đế quốc chèn ép mâu thuẫn với Pháp.
Nông dân Sẵn sàng hưởng ứng các phong trào chống Pháp do các tầng lớp khác lãnh đạo. - Nông dân bị thực dân, phong kiến bóc lột nặng nề → đời sống vô cùng cơ cực, khó khăn.
Công nhân - Sớm có tinh thần đấu tranh cách mạng
- Sẵn sàng hưởng ứng các phong trào chống Pháp do các tầng lớp khác lãnh đạo.
- Giai cấp công nhân bị thực dân, phong kiến và tư sản bóc lột nặng nề. → đời sống vô cùng cơ cực, khó khăn.
Tư sản - Chưa dám tỏ thái độ hưởng ứng hay tham gia vào các cuộc vận động yêu nước - Bị tư bản Pháp và chính quyền thực dân chèn ép, kìm hãm.
- Tuy nhiên, tư sản người Việt bị lệ thuộc về chính trị, nhỏ bé, non yếu về kinh tế → chưa dám tỏ thái độ....
Tiểu tư sản thành thị - Tích cực tham gia vào các cuộc vận động yêu nước - Họ là những người có ý thức dân tộc, lại sớm được tiếp thu với những tiến bộ về văn hóa, văn minh (nhất là bộ phận giáo viên, học sinh, sinh viên...)
B. Bài tập rèn luyện kỹ năng
Câu 1. Năm 1897, thực dân Pháp cử nhân vật nào sang làm Toàn quyền Đông Dương?
A. Rivie                             B. Gáchủ nghĩaiê               C. Pôn Đume                     D. Bôlaéc
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Giải thích: Mục 1 Trang 137 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 2. Đặc điểm nổi bật của nền kinh tế Việt Nam những năm cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX là
A. Kinh tế nông nghiệp phát triển, kinh tế công nghiệp chậm phát triển      
B. Xuất hiện những mầm mống của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa nhưng manh mún và lệ thuộc vào Pháp
C. Thương nghiệp phát triển                                      
D. Hệ thống đường giao thông được mở rộng
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Giải thích: Mục 1 Trang 138 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 3. Trước cuộc khi thác thuộc địa lần thứ nhất, xã hội Việt Nam có hai giai cấp cơ bản là
A. Địa chủ phong kiến và tiểu tư sản                          B. Địa chủ phong kiến và tư sản       
C. Địa chủ phong kiến và nông dân                            D. Công nhân và nông dân
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Giải thích: Mục 2 Trang 138 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 4. Giai cấp công nhân Việt Nam tập trung đông nhất ở ngành nào?
A. Khai thác mỏ                                                           B. Đồn điền                      
C. Công nghiệp đóng tàu                                             D. Các xí nghiệp chế biến
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Giải thích: Mục 2 Trang 139 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 5. Đầu thế kỉ XX, mục tiêu đấu tranh của giai cấp công nhân Việt Nam là gì?
A. Đòi quyền lợi kinh tế                                              B. Đòi quyền lợi giai cấp 
C. Đòi quyền lợi dân tộc                                              D. Đòi quyền tự do, dân chủ
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Giải thích: Mục 2 Trang 139 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 6. Thực dân Pháp đã thực hiện chính sách nào ngay từ khi tiến hành công cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam?
A. Chính sách “chia để trị”                                         
B. Chính sách “dùng người Pháp trị người Việt”
C. Chính sách “đồng hóa” dân tộc Việt Nam             
D. Chính sách “khủng bố trắng” đối với những người chống đối
Hướng dẫn giải:
Câu 7. Trong quá trình khai thác thuộc địa ở Việt Nam, thực dân Pháp chú trọng vào ngành nào?
A. Công nghiệp nặng        B. Công nghiệp nhẹ           C. Khai thác mỏ                D. Luyện kim và cơ khí
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Giải thích: Mục 1 Trang 137 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 8. Giai cấp hay tầng lớp nào ở Việt Nam ngày càng gánh chịu nhiều thứ thuế và bị khổ cực trăm bề trong thời gian thực dân Pháp tiến hành công cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất?
A. Tầng lớp tư sản dân tộc                                          B. Tầng lớp tiểu tư sản     
C. Giai cấp công nhân                                                  D. Giai cấp nông dân
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Giải thích: Mục 2 Trang 138 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 9. Thành phần xuất thân của giai cấp công nhân Việt Nam chủ yếu từ
A. Tầng lớp tư sản                                                        B. Giai cấp nông dân       
C. Tầng lớp tiểu tư sản                                                D. Tầng lớp địa chủ nhỏ.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Giải thích: Mục 2 Trang 139 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 10. Hệ quả lớn nhất trong chính sách cai trị của thực dân Pháp đối với Việt Nam sau cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất là
A. Nền kinh tế phát triển rõ rệt                                   
B. Công nghiệp phát triển
C. Cơ cấu kinh tế ít nhiều có sự biến chuyển, cơ cấu xã hội biến đổi sâu sắc
D. Phong trào yêu nước phát triển mạnh
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Giải thích: Mục 2 Trang 139 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 11. Qua công cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp, phương thức sản xuất nào từng bước du nhập vào Việt Nam?
A. Phương thức sản xuất phong kiến                           B. Phương thức sản xuất nhỏ, tự cung tự cấp
C. Phương thức sản xuất thực dân                              D. Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Giải thích: Mục 1 Trang 138 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 12. Để tối đa hóa nguồn lợi nhuận, trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam, thực dân Pháp vẫn duy trì phương thức bóc lột nào?
A. Phương thức bóc lột tư bản chủ nghĩa                    B. Phương thức bóc lột phong kiến
C. Phương thức bóc lột thực dân                                 D. Phương thức bóc lột tiền tư bản chủ nghĩa
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Giải thích: Mục 1 Trang 138 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 13. Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở Việt Nam đã làm xuất hiện các giai cấp và tầng lớp xã hội mới, đó là
A. Địa chủ nhỏ và công nhân                                      B. Công nhân, tư sản dân tộc và tiểu tư sản 
C. Công nhân, nông dân và tư sản dân tộc                  D. Công nhân, nông dân và tiểu tư sản
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Giải thích: Mục 2 Trang 139 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 14. Giai cấp nào ra đời trước cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở Việt Nam và trở thành lực lượng đông đảo của cách mạng?
A. Tư sản dân tộc              B. Công nhân                     C. Nông dân                      D. Tiểu tư sản
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Giải thích: Mục 2 Trang 139 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 15. Vì sao phong trào đấu tranh của công nhân Việt Nam trong những năm đầu thế kỉ XX còn mang tính tự phát?
A. Vì họ đấu tranh chưa mạnh mẽ, chưa kiên quyết  
B. Vì họ đấu tranh chỉ đòi quyền lợi về kinh tế         
C. Vì họ chưa quan tâm đến việc đấu tranh đòi các quyền tự do dân chủ            
D. Vì sự đàn áp dã man của thực dân Pháp
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Giải thích: Mục 2 Trang 139 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 16. Lực lượng xã hội nào đã tiếp thu luồng tư tưởng mới bên ngoài vào Việt Nam đầu thế kỉ XX?
A. Nông dân                     
B. Công nhân                    
C. Sĩ phu yêu nước tiến bộ và các tầng lớp nhân dân đô thị                                
D. Sĩ phu yêu nước
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Giải thích: Mục 2 Trang 139 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 17. Những năm cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX, tư tưởng tiến bộ từ những nước nào đã ảnh hưởng đến Việt Nam?
A. Các nước ở khu vực Đông Nam Á                         B. Nhật Bản và Trung Quốc 
C. Anh và Pháp                                                            D. Ấn Độ và Trung Quốc
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Giải thích: Mục 2 Trang 139 SGK Lịch sử 11 cơ bản
 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây