Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,
Xem bóng đá trực tuyến

Sơ kết lịch sử Việt Nam (1858-1918)

Thứ ba - 22/12/2020 10:19
Tóm Tất Lịch sử Việt Nam từ 1858 đến 1918, Lịch sử Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1918, Ôn tập lịch sử Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1918, Sơ kết Lịch sử Việt Nam lớp 11 Giáo án, Việt Nam 1858 1918, Lập bảng thống kê các sự kiện LỊCH sử Việt Nam từ 1858 1918, Lịch sử 11 Bài 25, Các sự kiện chính của tiến trình Pháp xâm lược Việt Nam
Lịch sử 11
Lịch sử 11
Tóm Tất Lịch sử Việt Nam từ 1858 đến 1918, Lịch sử Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1918, Ôn tập lịch sử Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1918, Sơ kết Lịch sử Việt Nam lớp 11 Giáo án, Việt Nam 1858 1918, Lập bảng thống kê các sự kiện LỊCH sử Việt Nam từ 1858 1918, Lịch sử 11 Bài 25, Các sự kiện chính của tiến trình Pháp xâm lược Việt Nam

Sơ kết lịch sử Việt Nam (1858-1918)

A. Tóm tắt lý thuyết

1. Nước Việt Nam giữa thế kỉ XIX - trước cuộc xâm lược của tư bản Pháp

- Từ thế kỉ XVIII đến giữa thế kỉ XIX, chế độ phong kiến Việt Nam đã bước vào giai đoạn khủng hoảng.
+ Những cuộc bạo loạn và khởi nghĩa nông dân bùng phát trên phạm vi cả nước
+ Nền kinh tế tiểu nông bị chế độ chiếm hữu và bóc lột phong kiến lỗi thời kìm hãm nặng nề.
Yêu cầu lịch sử lúc này là thống nhất đất nước, tạo điều kiện cho nền kinh tế hàng hóa và thị trường dân tộc phát triển, giải phóng sức sản xuất và cải thiện đời sống nhân dân.
- Các nước phương Tây trên con đường phát triển tư bản chủ nghĩa ráo riết bành trướng thế lực sang phương Đông.
- Sau một thời gian dài điều tra, tư bản Pháp đã tìm cách thực hiện âm mưu xâm lược Việt Nam.

2. Thực dân Pháp nổ súng xâm lược Việt Nam và cuộc kháng chiến của nhân dân ta

- Ngày 1/9/1858, liên quân Pháp-Tây Ban Nha nổ súng đánh vào cửa biển Đà Nẵng, mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Sau gần 30 năm (1858 – 1884), với việc sử dụng sức mạnh quân sự kết hợp với các thủ đoạn chính trị - ngoại giao thâm độc, thực dân Pháp đã từng bước hoàn thành quá trình xâm lược Việt Nam.
- Do thiếu đường lối chỉ đạo đúng đắn và quyết tâm kháng chiến của triều đình nhà Nguyễn, cuối cùng Việt Nam đã rơi vào tay thực dân Pháp.
- Trái ngược với thái độ của triều đình Huế, ngay từ đầu nhân dân Việt Nam đã đứng dậy chiến đấu chống Pháp. Cuộc chiến tranh nhân dân bền bỉ, dẻo dai, đều khắp, với tinh thần dũng cảm…. lầm chậm quá trình xâm lược và bình định Việt Nam của Pháp.

3. Những biến đổi trong đời sống kinh tế-xã hội Việt Nam đầu thế kỉ XX.

- Từ năm 1897, thực dân Pháp bắt tay vào công cuộc khai thác thuộc địa quy mô, có hệ thống trên toàn cõi Đông Dương.
Việt Nam dần dần trở thành một nước nửa thuộc địa nửa phong kiến và biến thành nơi cung cấp sức người, sức của rẻ mạt cho Pháp.
- Công cuộc khai thác thuộc địa của Pháp cũng làm nảy sinh những nhân tố mới, ngoài ý muốn của chúng, như:
+ Sự du nhập của quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa vào Việt Nam.
+ Xuất hiện các giai cấp, tầng lớp mới (công nhân, tư sản, tiểu tư sản)
- Bộ phận sĩ phu đang trên con đường tư sản hóa, đã đóng một vai trò khá quan trọng trong việc tiếp thu những luồng tư tưởng mới để dấy lên một cuộc vận động yêu nước tiến bộ, mang màu dân chủ tư sản ở Việt Nam hồi đầu thế kỉ XX.

4. Phong trào yêu nước và cách mạng

- Cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX, con đường cứu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản đã xuất hiện ở Việt Nam, với hai xu hướng chính là: xu hướng bạo động (tiêu biểu là các hoạt động của Phan Bội Châu); xu hướng cải cách (tiêu biểu là các hoạt động của Phan Châu Trinh).
- Tuy nhiên, do tầm nhìn hạn chế và có những trở lực không thế vượt qua, cuối cùng cuộc vận động yêu nước của các sĩ phu đầu thế kỉ XX đã thất bại.
- Trong hơn 10 năm đầu thế kỉ XX vẫn tiếp tục bùng nổ phong trào đấu tranh của nông dân, điển hình là khởi nghĩa Yên Thế và các cuộc nổ dậy của đồng bào các dân tộc thiểu số. Song, cuối cùng, các phong trào đấu tranh ddeuf thất bại.
Cách mạng Việt Nam rơi vào tình trạng khủng hoảng sâu sắc về đường lối và giai cấp lãnh đạo.
- Năm 1911, Nguyễn Tất Thành đã ra đi tìm con đường cứu nước mới. Những hoạt động của Người trong thời kì này là cơ sở quan trọng để Người xác định con đường cứu nước đúng đắn cho cách mạng Việt Nam.
B. Bài tập rèn luyện kỹ năng
Câu 1. Chế độ phong kiến Việt Nam lâm vào khủng hoảng từ thời gian nào?
A. Thế kỉ XVII                  B. Thế kỉ XVIII                C. Đầu thế kỉ XIX             D. Giữa thế kỉ XIX
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Giải thích: Mục 1 Trang 154 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 2. Biểu hiện của mâu thuẫn xã hội ở Việt Nam giai đoạn này là
A. Xung đột về lợi ích kinh tế, chính trị giữa các giai cấp tăng lên  
B. Làng xóm xơ xác, tiêu điều, đời sống nhân dân cực khổ
C. Các cuộc bạo loạn và khởi nghĩa nông dân bùng phát trên phạm vi cả nước  
D. Xã hội loạn lạc, nông dân bị bần cùng hóa
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Giải thích: Mục 1 Trang 154 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 3. Từ đầu thế kỉ XVIII đến giữa thế kỉ XIX, nền kinh tế tiểu nông của Việt Nam bị cản trở phát triển vì
A. Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa chưa hình thành                                       
B. Gặp phải trở lực lớn là chế độ chiếm hữu và bóc lột phong kiến lỗi thời        
C. Tư tưởng sản xuất nhỏ, manh mún của đa số nông dân Việt Nam                  
D. Kĩ thuật canh tác quá lạc hậu
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Giải thích: Mục 1 Trang 154 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 4. Để nền kinh tế hàng hóa và thị trường dân tộc phát triển, yêu cầu đặt ra là gì?
A. Thống nhất đất nước, thống nhất thị trường dân tộc                                        
B. Du nhập quan hệ sản xuất tư bản vào Việt Nam   
C. Xóa bỏ chế độ chiếm hữu và bóc lột phong kiến lỗi thời                                
D. Thay đổi kĩ thuật canh tác đã lạc hậu
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Giải thích: Mục 1 Trang 154 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 5. Giữa thế kỉ XIX, khi chế độ phong kiến Việt Nam đang trong tình trạng khủng hoảng thì ở bên ngoài lại xuất hiện nguy cơ gì đe dọa nền độc lập của nước ta?
A. Nhà Thanh ở Trung Quốc lăm le xâm lược nước ta                                        
B. Nhật Bản tăng cường các hoạt động gây ảnh hưởng đến Việt Nam                
C. Chủ nghĩa tư bản phương Tây ráo riết bành trướng thế lực sang phương Đông  
D. Phong kiến Xiêm triển khai kế hoạch bành trướng thế lực ở Đông Nam Á
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Giải thích: Mục 1 Trang 154 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 6. Thực dân Pháp triển khai âm mưu xâm lược Việt Nam thông qua hoạt động nào?
A. Điều tra, tìm hiểu tình hình Việt Nam trong thời gian dài                               
B. Thông qua hoạt động của các giáo sĩ trong Hội truyền giáo nước ngoài của Pháp để thiết lập cơ sở về chính trị, xã hội cần thiết           
C. Mua chộc quan lại nhà Nguyễn                             
D. Thông qua các thương nhân Pháp để timg hiểu tình hình Việt Nam
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Giải thích: Mục 1 Trang 154 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 7. Trước nguy cơ xâm lược từ tư bản phương Tây, yêu cầu lịch sử đặt ra là gì?
A. Cải cách – duy tân đất nước để tự cường, cải thiện đời sống nhân dân           
B. Tăng cường liên kết với các nước trong kv để tăng tiềm lực                           
C. “Đóng cửa” không giao thương với phương Tây để tránh những tác động tiêu cực       
D. Thực hiện chính sách “cấm đạo” triệt để
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Giải thích: Mục 1 Trang 154 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 8. Sự kiện liên quân Pháp – Tây Ban Nha nổ súng tấn công ở cửa biển Đà Nẵng (1858) chứng tỏ điều gì?
A. Quan hệ giữa nhà Nguyễn và thực dân Pháp chấm dứt                                   
B. Pháp chính thức mở cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam                              
C. Là hoạt động dọn đường, chuẩn bị cho cuộc xâm lược Việt Nam của quân Pháp           
D. Nhà Nguyễn sẽ thất bại trước cuộc xâm lược của quân Pháp
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Giải thích: Mục 2 Trang 154 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 9. Nguyên nhân chính khiến Việt Nam rơi vào tay thực dân Pháp là gì?
A. Tiềm lực kinh tế, quân sự yếu hơn nhiều so với tư bản Pháp                          
B. Nhà Nguyễn thực hiện chính sách đối nội, đối ngoại sai lầm, thiếu đường lối chỉ đạo đúng đắn và thiếu ý chí quyết tâm đánh giặc         
C. Nhà Nguyễn không nhận được sự ủng hộ của nhân dân                                 
D. Ngọn cờ phong kiến đã lỗi thời, không đủ sức hiệu triệu nhân dân chống Pháp
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Giải thích: Mục 2 Trang 154 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 10. Hiệp ước Patơnốt đã đánh dấu
A. Triều đình nhà Nguyễn bước đầu đầu hàng thực dân Pháp                             
B. Mộ phần nước ta bị bán cho thực dân Pháp           
C. Lần cuối cùng triều đình nhà Nguyễn kí hiệp ước đầu hàng thực dân Pháp   
D. Sự đầu hàng hoàn toàn của triều đình nhà Nguyễn trước thực dân Pháp, kế thúc sự tồn tại của nhà nước phong kiến Việt Nam độc lập
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Giải thích: Mục 2 Trang 154 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 11. Tại sao sau gần 40 năm (1858 – 1896), thực dân Pháp mới thiết lập được nền thống trị trên toàn lãnh thổ Việt Nam?
A. Tình hình nước Pháp có nhiều biến động, làm gián đoạn tiến trình xâm lược
B. Pháp phải tập trung lực lượng tranh giành ảnh hưởng ở Trung Quốc với các đế quốc khác       
C. Chúng vấp phải cuộc chiến tranh nhân dân bền bỉ, quyết liệt của nhân dân ta
D. Sự cản trở quyết liệt của triều đình Mãn Thanh
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Giải thích: Mục 2 Trang 154 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 12 Một phong trào đấu tranh vũ trang chống Pháp của nhân dân ta diễn ra khắp Bắc Kì, Trung Kì những năm cuối thế kỉ XIX là
A. Phong trào Cần vương                                            B. Phong trào “tị địa”       
C. Phong trào cải cách – duy tân đất nước                  D. Phong trào nông dân Yên Thế
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Giải thích: Mục 2 Trang 155 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 13. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự thất bại của phong trào yêu nước chống Pháp cuối thế kỉ XIX là gì?
A. Triều đình phong kiến đã đầu hàng hoàn toàn      
B. Kẻ thù đã áp đặt được ách thống trị trên toàn lãnh thổ Việt Nam
C. Thiếu một lực lượng xã hội tiên tiến, có đủ năng lực và đề ra đường lối đúng để lãnh đạo phong trào
D. Việt Nam là một nước phong kiến lạc hậu
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Giải thích: Mục 2 Trang 155 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 14. Mục đích của Pháp trong công cuộc khai thác thuộc địa ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX là
A. Khai hóa văn minh cho Việt Nam – một nước phong kiến lạc hậu          
B. Biến Việt Nam thành nơi cung cấp tài nguyên, bóc lột nhân công rẻ mạt để làm giàu cho nước Pháp
C. Mang lại nguồn lợi cho cả Pháp và Việt Nam
D. Không mang lại nguồn lợi cho Pháp và Việt Nam
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Giải thích: Mục 3 Trang 155 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 15. Xã hội Việt Nam đầu thế kỉ XX mang tính chất
A. Xã hội thuộc địa nửa phong kiến                            B. Xã hội thuộc địa           
C. Xã hội nửa thuộc địa nửa phong kiến                     D. Xã hội tư bản chủ nghĩa
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Giải thích: Mục 3 Trang 155 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 16. Lực lượng có vai trò tiên phong phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX là
A. Văn thân, sĩ phu yêu nước                                      B. Văn thân, sĩ phu yêu nước tiến bộ
C. Công nhân                                                               D. Tư sản và tiểu tư sản
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Giải thích: Mục 4 Trang 156 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 17. Yêu cầu lịch sử dân tộc đặt ra đầu thế kỉ XX là gì?
A. Thống nhất các lực lượng chống Pháp, đặt dưới sự lãnh đạo thống nhất        
B. Đưa người ra nước ngoài học tập để chuẩn bị cho công cuộc cứu nước lâu dài  
C. Phải tìm ra một con đường cứu nước mới, đáp ứng được nguyện vọng của đông đảo quần chúng nhân dân                                          
D. Gồm tất cả các yêu cầu trên
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Giải thích: Mục 4 Trang 156 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 18. Ai là người đã nhận thức đúng đắn yêu cầu đó và có quyết định bước đầu phù hợp?
A. Phan Bội Châu             B. Phan Châu Trinh           C. Hoàng Hoa Thám         D. Nguyễn Tất Thành
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Giải thích: Mục 4 Trang 156 SGK Lịch sử 11 cơ bản
 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây