Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,
Xem bóng đá trực tuyến

Ôn tập lịch sử thế giới cận đại, Lịch sử 11

Thứ ba - 22/12/2020 06:02
Ôn tập lịch sử THE giới cận đại lớp 10, Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại lớp 11, On tập Lịch sử the giới cận đại lớp 8, Lịch sử thế giới cận đại, Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại lớp 11 Bài 8, Ôn tập lịch sử thế giới cận đại lớp 11 Giáo án, Nội dung cơ bản của lịch sử thế giới cận đại bao gồm những vấn đề nào, Ôn tập lịch sử the giới cận đại violet
Lịch sử 11
Lịch sử 11
Ôn tập lịch sử THE giới cận đại lớp 10, Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại lớp 11, On tập Lịch sử the giới cận đại lớp 8, Lịch sử thế giới cận đại, Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại lớp 11 Bài 8, Ôn tập lịch sử thế giới cận đại lớp 11 Giáo án, Nội dung cơ bản của lịch sử thế giới cận đại bao gồm những vấn đề nào, Ôn tập lịch sử the giới cận đại violet

Ôn tập lịch sử thế giới cận đại, Lịch sử 11

A. Tóm tắt lý thuyết

1. Những kiến thức cơ bản

Những nội dung chính của lịch sử thế giới cận đại:
* Thứ nhất: Sự bùng nổ và giành thắng lợi của các cuộc cách mạng tư sản.
- Từ giữa thế kỉ XVI đến những năm 70 của thế kỉ XIX, hàng loạt các cuộc cách mạng tư sản diễn ra liên tiếp, dồn dập dưới nhiều hình thức khác nhau, ở nhiều nơi trên thế giới. Tiêu biểu như:
+ Cách mạng Hà Lan (1566 - 1648).
+ Cách mạng tư sản Anh (1642 - 1688).
+ Đấu tranh giành độc lập của mười ba thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ (1775 - 1783).
+ Cách mạng tư sản Pháp (1789 - 1799).
+ Đấu tranh thống nhất nước Đức (1864 - 1871).
+ Duy Tân Minh Trị ở Nhật Bản (1868)....
- Đến những năm 70 của thế kỉ XIX, chủ nghĩa tư bản đã trở thành một hệ thống thế giới, trải dài qua nhiều châu lục Á – Âu – Mĩ.

Lược đồ Chủ nghĩa tư bản từ thế kỉ XVI - 1914
* Thứ hai: cuộc cách mạng công nghiệp.
- Sự xuất hiện và phát triển nhanh, mạnh của cách mạng công nghiệp đã đưa đến sự chuyển biến quan trọng trong đời sống xã hội loài người. Đó là sự chuyển biến từ nền văn minh nông nghiệp sang văn minh công nghiệp.

* Thứ ba: Phong trào công nhân phát triển mạnh mẽ và sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học.
* Thứ tư: Cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX, một số nước TBCN chuyển sang giai đoạn Đế quốc chủ nghĩa và tăng cường xâm chiếm thuộc địa. Ách áp bức, bóc lột của chủ nghĩa thực dân đã khiến cho mâu thuẫn giữa nhân dân các nước thuộc địa, phụ thuộc và chính quyền thực dân xâm lược ngày càng sâu sắc => làm bùng nổ nhiều phong trào đấu tranh.
* Thứ năm: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)

Lược đồ Chiến tranh thế giới thứ nhất
* Thứ sáu: Trên các lĩnh vực khoa học – kĩ thuật, văn học – nghệ thuật đạt được nhiều thành tựu.

2. Nhận thức đúng đắn những vấn đề chủ yếu

* Thứ nhất, nhận thức đúng về bản chất của các cuộc cách mạng tư sản.
- Điểm chung ở tất cả các cuộc cách mạng tư sản là:
+ Nguyên nhân sâu xa: mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuấ tư bản chủ nghĩa và quan hệ sản xuất phong kiến.
+ Mục đích: lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế, mở đường cho sự phát triển của chủ nghĩa tư bản.
+ Thắng lợi của các cuộc cách mạng tư sản dù ở mức độ khác nhau, nhưng đều tạo cho chủ nghĩa tư bản phát triển.
* Thứ hai, chủ nghĩa tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa (cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX). Chủ nghĩa đế quốc có đặc trưng riêng, nhưng không thay đổi bản chất của chủ nghĩa tư bản mà làm cho các mâu thuẫn nảy sinh thêm
* Thứ ba, phong trào công nhân ngày càng phát triển mạnh mẽ.
- Mâu thuẫn cơ bản trong xã hội tư bản chủ nghĩa là mâu thuẫn giữa giai cấp vô sản với giai cấp tư sản. Mâu thuẫn này ngày càng gay gắt => bùng nổ nhiều cuộc đấu tranh của công nhân.
- Phong trào đấu tranh của công nhân phát triển từ “tự phát” đến “tự giác” và là cơ sở cho sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học.
* Thứ tư, sự phát triển của chủ nghĩa tư bản gắn liền với các cuộc chiến tranh xâm lược thuộc địa.
- Việc xâm chiếm thuộc địa của các nước tư bản đã dẫn đến hai mâu thuẫn:
+ Mâu thuẫn giữa nhân dân các nước thuộc địa với các nước thực dân, đế quốc xâm lược => làm bùng nổ các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.
+ Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vẫn đề thuộc địa là nguyên nhân sâu xa dẫn đến chiến tranh thế giới thứ nhất.
B. Bài tập rèn luyện kỹ năng
Câu 1. Cuộc cách mạng tư sản diễn ra dưới hình thức chiến tranh giành độc lập là
A. Cách mạng Anh thế kỉ XVII                                  B. Cải cách nông nô ở Nga ( 1860 – 1861)  
C. Cách mạng Mĩ cuối thế kỉ XVIII                           D. Cách mạng Pháp cuối thế kỉ XVIII
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Giải thích: Mục 3 bài 33 Trang 167 SGK Lịch sử 10 cơ bản
Câu 2. Cuộc cách mạng tư sản dưới sự lãnh đạo của liên minh giữa tư sản với quý tộc mới là
A. Cách mạng Anh thế kỉ XVII                                  B. Cải cách nông nô ở Nga (1860 – 1861)
C. Cách mạng Mĩ cuối thế kỉ XVIII                           D. Cách mạng Pháp cuối thế kỉ XVIII
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Giải thích: Mục 2 bài 29 Trang 144 SGK Lịch sử 10 cơ bản
Câu 3. Cuộc cách mạng tư sản diễn ra dưới hình thức cuộc vận động thống nhất đất nước là
A. Cách mạng Nga 1905 – 1907                                 B. Cách mạng Mĩ cuối thế kỉ XVIII
C. Cách mạng Pháp cuối thế kỉ XVIII                        D. Cách mạng Đức, Italia cuối thế kỉ XIX
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Giải thích: Mục II bài 31 Trang 153 SGK Lịch sử 10 cơ bản
Câu 4. Cuộc cách mạng tư sản nào được coi là “Đại cách mạng”?
A. Cách mạng Nga 1905- 1907                                   B. Cách mạng Mĩ cuối thế kỉ XVII
C. Cách mạng Pháp cuối thế kỉ XVIII                        D. Cách mạng Đức, Italia cuối thế kỉ XIX
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Giải thích: Mục bài 33 Trang 163 SGK Lịch sử 10 cơ bản
Câu 5. Mục tiêu chung của các cuộc cách mạng tư sản là
A. Tấn công vào giai cấp địa chủ phong kiến, giành quyền lợi cho giai cấp tư sản 
B. Lật đổ giai cấp địa chủ phong kiến, giành quyền lợi cho giai cấp nông dân và nhân dân lao động
C. Đánh đổ giai cấp địa chủ phong kiến, thiết lập chính quyền nhà nước của giai cấp tư sản và nông dân
D. Giải quyết mâu thuẫn giữa quan hệ sản xuất phong kiến lỗi thời với lực lượng sản xuất tư bản chủ nghĩa
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Giải thích: Câu liên hệ
Câu 6. Chủ nghĩa tư bản chuyển từ giai đoạn ự do cạnh tranh sang giai đoạn độc quyền vào thời gian nào?
A. Giữa thế kỉ XIX                                                      B. Cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX 
C. Những năm cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX          D. Đầu thế kỉ XX
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Giải thích: Mục 2 bài 34 Trang 172 SGK Lịch sử 10 cơ bản
Câu 7. Một điểm nổi bật trong chính sách đối ngoại của các nước tư bản khi chuyển sang giai đoạn độc quyền là
A. Xuất khẩu tư bản ra nước ngoài                             
B. Thành lập nhiều tổ chức độc quyền xuyên quốc gia                                        
C. Hợp tác với các nước, các khu vực trên thế giới   
D. Đẩy mạnh các cuộc chiến tranh xâm lược thuộc địa
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Giải thích: Mục bài 35 Trang 174 SGK Lịch sử 10 cơ bản
Câu 8. Mâu thuẫn sâu sắc giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản đã dẫn đến cuộc đấu tranh của
A. Công nhân chống ách áp bức bóc lột, đòi cải thiện đời sống                           
B. Vô sản chống tư sản    
C. Công nhân và nông dân chống tư sản                    
D. Các tầng lớp nhân dân chống tư sản
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Giải thích: Mục bài 36 Trang 183 SGK Lịch sử 10 cơ bản
Câu 9. Cơ sở dẫn tới sự ra đời của học thuyết chủ nghĩa xã hội khoa học là
A. Lí luận của chủ nghĩa Mác                                     
B. Vai trò to lớn của Mác và Ăngghen                       
C. Thực tiến phong trào đấu tranh của công nhân     
D. Sự phát triển phong trào đấy tranh của giai cấp vô sản
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Giải thích: Mục bài 37 Trang 188 SGK Lịch sử 10 cơ bản
Câu 10. Người sáng lập học thuyếtchủ nghĩa xã hội khoa học là
A. Mác và Lênin               B. Mác và Ăngghen          C. Ăngghen và Lênin        D. Ăngghen và Đimitơrốp
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Giải thích: Mục 1 bài 37 Trang 188 SGK Lịch sử 10 cơ bản
Câu 11. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản ra đời vào năm
A. 1846                              B. 1848                              C. 1887                              D. 1889
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Giải thích: Mục 2 bài 37 Trang 190 SGK Lịch sử 10 cơ bản
Câu 12. Để giải quyết những mâu thuẫn xung quanh vấn đề thuộc địa, các nước đế quốc đã
A. Tấn công nước Nga     
B. Tiến hành cải cách kinh tế, chính trị                      
C. Đàn áp các phong trào đấu tranh của nhân dân trong nước                             
D. Gây ra cuộc chiến tranh thế giới để chia lại thị trường, thuộc địa
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Giải thích: Mục I Trang 31 SGK Lịch sử 11 cơ bản
 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây