Xem bóng đá trực tuyến
Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,

Nước đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)

Thứ ba - 22/12/2020 06:40
Nước đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939), Bài 12 Lịch sử 11 Giáo án, Trình bày ngắn gọn các giai đoạn phát triển của nước Đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới, Soạn sử 11 bài 13, Bài 14 sử 11, Tình hình nước Đức sau chiến tranh The giới thứ nhất, Quá trình Đảng Quốc xã lên cầm quyền, Vì sao chủ nghĩa phát xít thắng thế ở Đức, Chính sách đối nội của Đảng Quốc xã là
Lịch sử 11
Lịch sử 11
Nước đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939), Bài 12 Lịch sử 11 Giáo án, Trình bày ngắn gọn các giai đoạn phát triển của nước Đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới, Soạn sử 11 bài 13, Bài 14 sử 11, Tình hình nước Đức sau chiến tranh The giới thứ nhất, Quá trình Đảng Quốc xã lên cầm quyền, Vì sao chủ nghĩa phát xít thắng thế ở Đức, Chính sách đối nội của Đảng Quốc xã là

Nước đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)

A. Tóm tắt lý thuyết

I. NƯỚC ĐỨC TRONG NHỮNG NĂM 1918 – 1923

1. Nước Đức và cao trào cách mạng 1918 – 1923

a. Tình hình nước Đức trong những năm 1918 – 1923
- Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, Đức là nước bại trận,bị chiến tranh tàn phá nghiêm trọng; mâu thuẫn xã hội gay gắt cuộc cách mạng dân chủ tư sản tháng 11/1918 đã lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế, thiết lập chế độ cộng hòa tư sản (Cộng hòa Vaima).
- Tháng 6/1919, Đức kí hòa ước Véc-xai với những điều khoản hết sức nặng nề:
+ Nước Đức mất hết 1/8 đất đai, gần 1/12 dân số, 1/3 mỏ sắt, gần 1/3 mỏ than, 2/5 sản lượng gang, gần 1/3 sản lượng thép và gần 1/7 diện tích trồng trọt.
+ Đức phải bồi thường một khoản chiến phí là 100 tỷ mác.
Nước Đức lâm vào tình trạng khủng hoảng, kiệt quệ:
+ Đồng Mác sụt giá nghiêm trọng.

Lạm phát ở Đức năm 1920 – trẻ em dùng tiền làm diều giấy
+ Đời sống các tầng lớp nhân dân khó khăn, khổ cực.
b. Cao trào cách mạng 1918 – 1923
- Từ 1919 - 1923 phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân, nhân dân lao động Đức dâng cao dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng Cộng sản Đức => đỉnh cao là sự ra đời của nhà nước Cộng Hoà Ba-vi-e (1919),...
- Từ 10/1923 cao trào cách mạng tạm lắng do sự đàn áp của chính quyền tư sản.

2. Những năm ổn định tạm thời (1924 – 1929)

- Từ cuối năm 1923 kinh tế, chính trị, xã hội Đức ổn định.
* Về kinh tế
- Năm 1925, sản xuất công nghiệp Đức phát triển mạnh và đến năm 1929 đã đứng đầu châu Âu.
- Quá trình tập trung sản xuất diễn ra mạnh, các tập đoàn tư bản lớn xuất hiện, thâu tóm các ngành kinh tế chính.
* Chính trị:
+ Đối nội: chế độ cộng hòa Vaima được củng cố, quyền lực của giới tư bản độc quyền được tăng cường. Đàn áp phong trào đấu tranh của công nhân, công khai tuyên truyền tư tưởng phục thù cho nước Đức.
+ Đối ngoại: vị trí quốc tế của Đức được phục hồi. Đức tham gia Hội Quốc liên, ký kế một số Hiệp ước với các nước tư bản châu Âu và Liên Xô.

II. NƯỚC ĐỨC TRONG NHỮNG NĂM 1929 – 1939

1. Khủng hoảng kinh tế và quá Đảng Quốc xã lên cầm quyền

- Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới cuối năm 1929 đã giáng đòn nặng nề làm kinh tế - chính trị - xã hội, Đức khủng hoảng trầm trọng => giai cấp tư sản không đủ sức mạnh để duy trì chế độ cộng hòa tư sản.
- Các thế lực phản động, hiếu chiến, đặc biệt là Đảng Quốc xã này càng mở rộng ảnh hưởng trong quần chúng.
- Đảng Cộng sản Đức kiên quyết đấu tranh song không ngăn cản được quá trình bành trưởng ảnh hưởng của Đảng Quốc xã.
- Ngày 30/1/1933, Hit-le lên làm Thủ tướng. Chủ nghĩa phát xít thắng thế ở Đức.

Tổng thống Hin-đen-bua trao quyền thủ tướng chi Hít-le (30/1/1933)

2. Nước Đức trong những năm 1933 - 1939

* Chính trị
- Công khai khủng bố của Đảng phái dân chủ tiến bộ, đặt Đảng Cộng sản ra ngoài vòng pháp luật.
- Thủ tiêu nền cộng hòa Viama, thiết lập nền chuyên chính độc tài do Hit-le làm thủ lĩnh tối cao và tuyệt đối. Năm 1934 Tổng thống Hin-đen-bua qua đời. Hit-le tuyên bố hủy bỏ hoàn toàn nền cộng hòa Vaima, thay vào đó là nền “Chuyên chế độc tài khủng bố công khai” mà Hit-le là thủ lĩnh tối cao và tuyệt đối.
* Kinh tế
- Tổ chức nền kinh tế theo hướng tập trung mệnh lệnh, phục vụ nhu cầu quân sự.
- Thành lập Hội đồng kinh tế (7/1933); các ngành công nghiệp dần được phục hồi và hoạt động khẩn trương, đặc biệt là công nghiệp quân sự,...
* Đối ngoại: tăng cường các hoạt động chuẩn bị chiến tranh:
- Rút khỏi Hội Quốc liên để được tự do hành động (tháng 10/1933).
- Ra lệnh tổng động viên quân dịch (1935), xây dựng nước Đức trở thành một trại lính khổng lồ.
- Kí với Nhật Bản “ Hiệp ước chống Quốc tế Cộng sản” hình thành khối phát xít Đức - Italia - Nhật Bản.

Một cuộc duyệt binh của Đức Quốc xã
B. Bài tập rèn luyện kỹ năng
Câu 1. Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 tác động nặng nề nhất đến ngành kinh tế nào của nước Đức?
A. Công nghiệp                 B. Nông nghiệp                 C. Giao thông vận tải        D. Du lịch và dịch vụ
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Giải thích: Mục 1 (phần II) Trang 66 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 2. Ý nào không phản ánh đúng hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 đối với nước Đức?
A. Khủng hoảng chính trị trầm trọng                         
B. Cuộc đấu tranh của quần chúng lao động diễn ra gay gắt
C. Kinh tế suy sụp, các nhà máy đóng cửa, số lượng thất nghiệp tăng nhanh
D. Giới cầm quyền Đức lo củng cố quyền lực, chuẩn bị chiến tranh
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Giải thích: Mục 1 (phần II) Trang 66 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 3. Các thế lực phản động, hiếu chiến tập trung trong tổ chức nào ở nước Đức?
A. Đảng Dân chủ                                                          B. Đảng Quốc xã              
C. Đảng Xã hội dân chủ                                              D. Đảng Đoàn kết dân tộc
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Giải thích: Mục 1 (phần II) Trang 66 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 4. Người đứng đầu tổ chức đó là
A. Hítle                              B. Hinđenbua                    C. Rommen                       D. Manxtên
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Giải thích: Mục 1 (phần II) Trang 66 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 5. Ý không phản ánh đúng chủ trương của người đúng đầu tổ chức đó là
A. Chống cộng sản, phân biệt chủng tộc                    
B. Ra sức tuyên truyền kích động chủ nghĩa phục thù                                         
C. Phát xít hóa bộ máy nhà nước, thiết lập chế độ độc tài                                   
D. Liên kết với Đảng Xã hội dân chủ để giải quyết hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Giải thích: Mục 1 (phần II) Trang 66 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 6. Một sự kiện diễn ra ở nước Đức ngày 30 – 1 – 1933 là
A. Đảng Cộng sản Đức kêu gọi quần chúng thành lập Mặt trận Nhân dân chống phát xít  
B. Đảng Xã hội dân chủ Đức tuyên bố bất hợp tác, từ chối Liên minh với Đảng Cộng sản Đức    
C. Tổng thống Hinđenbua chỉ định Hítle làm Thủ tướng và thành lập chính phủ mới        
D. Giai cấp tư sản tuyên bố xóa bỏ chế độ cộng hòa tư sản, nhằm đưa đất nước thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Giải thích: Mục 1 (phần II) Trang 66 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 7. Quan sá bức hình dưới đây và dựa vào hiểu biết của em
Hãy lựa chọn phương án phù hợp nhất chú thích cho bức hình ấy
A. Tổng thống Hinđenbua trao quyền Thủ tướng cho Hítle, binh lính vui mừng ủng hộ     
B. Tổng thống Hinđenbua trao quyền thủ tướng cho Hítle, nhân dân đồng tình ủng hộ      
C. Tổng thống Hinđenbua trao quyền thủ tướng cho Hítle, kẻ độc tài hiếu chiến, một thời kì đen tối của lịch sử Đức bắt đầu                      
D. Tổng thống Hinđenbua trao quyền Thủ tướng cho Hítle, kẻ độc ài hiếu chiến, mở ra trang mới trong lịch sử nước Đức
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Giải thích: Mục 1 (phần II) Trang 66 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 8. Để thực hiện nền chuyên chính độc tài, ở trong nước Chính phủ Hítle đã thực hiện chính sách
A. Bài Do Thái                 
B. Hạn chế các quyền tự do dân chủ tối thiểu của người dân                               
C. Đàn áp các cuộc đấu tranh của nhân dân phản đối chế độ độc tài                   
D. Công khai khủng bố các đảng phái dân chủ tiến bộ (trước tiên là Đảng Cộng sản)
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Giải thích: Mục 2 (phần II) Trang 67 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 9. Chính phủ Hítle đặt Đảng Cộng sản nước Đức ra ngoài vòng pháp luật sau sự kiện nào?
A. Hítle lên nắm quyền                                                B. Tổng thống Hinđenbua mất         
C. Nhà quốc hội Đức bị đốt cháy                                D. Nền Cộng hòa Vaima sụp đổ
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Giải thích: Mục 2 (phần II) Trang 67 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 10. Năm 1934, sau khi tổng thống Hinđenbua qua đời, Hítle đã tự xưng là
A. Tổng thống                   B. Thủ tướng                     C. Quốc trường suốt đời        D. Thống soái
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Giải thích: Mục 2 (phần II) Trang 67 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 11. Chính phủ Hítle đã tổ chức lại nền kinh tế trong nước theo hướng
A. Ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp quân sự, quốc phòng                     
B. Tạo điều kiện cho các nhà tài phiệt tổ chức, phát triển sản xuất                      
C. Tập trung, mệnh lệnh, phục vụ nhu cầu quân sự   
D. Đầu tư vào các ngành dịch vụ
Hướng dẫn giải:
Câu 12. Sự kiện nổi bật nào đã diễn ra ở nước Đức tháng 7 – 1933?
A. Hítle thành lập Tổng hội đồng kinh tế để điều hành các ngành kinh tế
B. Nền Cộng hòa Vaima hoàn toàn sụp đổ                
C. Đảng Cộng sản Đức phải ngừng hoạt động           
D. Hiến pháp Vaima chính thức bị hủy bỏ
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Giải thích: Mục 2 (phần II) Trang 67 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 13. Ngành kinh tế được phục hồi và phát triển nhanh nhất ở Đức những năm 30 của thế kỉ XX là
A. Công nghiệp dệt                                                      B. Công nghiệp quân sự   
C. Công nghiệp khai khoáng                                       D. Công nghiệp cơ khí, chế tạo
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Giải thích: Mục 2 (phần II) Trang 67 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 14. Đường lối đối ngoại chủ yếu của Chính phủ Hítle là
A. Bắt tay với các nước phát xít                                 
B. Thực hiện chính sách đối ngoại nước lớn
C. Tăng cường các hoạt động chuẩn bị chiến tranh   
D. Mở rộng giao lưu, hợp tác với các nước tư bản châu Âu
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Giải thích: Mục 2 (phần II) Trang 68 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 15. Tháng 10 – 1933, chính quyền Hítle đã có hành động gì?
A. Tuyên bố rút khỏi Hội Quốc liên                           
B. Ban hành lệnh tổng động viên trên toàn nước Đức
C. Tuyên bố thành lập quân đội thường trực             
D. Bắt đầu triển khai các hoạt động quân sự
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Giải thích: Mục 2 (phần II) Trang 68 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 16. Đến năm 1938, nước Đức đã được ví như
A. Một trại tập trung khổng lồ                                     B. Một trại lính khổng lồ  
C. Một tên sen đầm quốc tế                                         D. Một đế quốc bất khả chiến bại
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Giải thích: Mục 2 (phần II) Trang 68 SGK Lịch sử 11 cơ bản
 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây