Koko Giữ trọn tuổi 25
Tháp Văn Xương
Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,

Châu Phi và khu vực Mĩ la tinh Lịch sử 11

Thứ ba - 22/12/2020 05:44
Châu Phi và khu vực Mĩ la tinh Lịch sử 11, Trắc nghiệm Châu Phi và khu vực Mĩ La-tinh, Châu phi và khu vực mĩ La tinh địa lý, Các nước thực dân phương Tây sau khi xâm lược xong châu Phi đã thực hiện chính sách gì, Hãy trình bày những cuộc đấu tranh tiêu biểu chống thực dân của nhân dân châu Phi, Soạn sử bài 5 lớp 11 ngắn nhất, Soạn sử 11 Bài 5 ngắn nhất, Đầu thế ký 20 Mỹ đã áp dụng chính sách gì để xâm chiếm các nước Mĩ La-tinh, Bài tập Lịch sử 11 Bài 5
Lịch sử 11
Lịch sử 11
Trắc nghiệm Châu Phi và khu vực Mĩ La-tinh, Châu phi và khu vực mĩ La tinh địa lý, Các nước thực dân phương Tây sau khi xâm lược xong châu Phi đã thực hiện chính sách gì, Hãy trình bày những cuộc đấu tranh tiêu biểu chống thực dân của nhân dân châu Phi, Soạn sử bài 5 lớp 11 ngắn nhất, Soạn sử 11 Bài 5 ngắn nhất, Đầu thế ký 20 Mỹ đã áp dụng chính sách gì để xâm chiếm các nước Mĩ La-tinh, Bài tập Lịch sử 11 Bài 5

Châu Phi và khu vực Mĩ la tinh Lịch sử 11

A. Tóm tắt lý thuyết

1. Châu Phi

a. Quá trình xâm lược của chủ nghĩa thực dân tại châu Phi
- Cuối thế kỉ XIX, các nước phương Tây đua nhau xâu xé châu Phi.
- Đầu thế kỉ XX, việc phân chia thuộc địa giữa các nước phương Tây ở châu Phi cơ bản hoàn thành.

Lược đồ thuộc địa của các nước đế quốc ở châu Phi đầu thế kỉ XX
b. Phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân
* Nguyên nhân: ách nô dịch tàn bạo của thực dân phương Tây => mâu thuẫn giữa nhân dân châu Phi và các nước thực dân xâm lược ngày càng sâu sắc.
* Các cuộc đấu tranh tiêu biểu:
- Khởi nghĩa của Áp-đen Ca-đe ở An-giê-ri (1830 - 1847).
- Khởi nghĩa của Mu-ha-mét Át-mét ở Xu Đăng (1882 – 1898).
* Kết quả: hầu hết thất bại (trừ E-ti-ô-pi-a và Li-bê-ri-a).
* Nguyên nhân thất bại: trình độ tổ chức thấp, trình độ chênh lệch.

2. Khu vực Mĩ Latinh

a. Phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân
* Nguyên nhân:
- Từ thế kỉ XVI, XVII – đa số các nước Mĩ Latinh bị biến thành thuộc địa của Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Ách thống trị hà khắc, phản động và tàn bạo của chủ nghĩa thực dân đã khiến cho đời sống của nhân dân Mĩ latinh ngày càng cơ cực => nhiều phong trào đấu tranh đã diễn ra.
* Phong trào đấu tranh tiêu biểu:
+ Cuộc đấu tranh của nhân dân Haiti (1791 – 1804).
+ Những năm đầu của thế kỉ XIX, phong trào đấu tranh của nhân dân Mĩ Latinh phát triển mạnh, đưa tới sự ra đời của nhiều quốc gia độc lập: Áchentina (1816), Mêhicô (1821), Côlômbia (1830),...
→ Đầu thế kỉ XIX, hầu hết các quốc gia Mĩ Latinh thoát khỏi ách thống trị của chủ nghĩa thực dân.

Lược đồ khu vực Mĩ Latinh đầu thế kỉ XIX
b. Chính sách bành trướng của Mĩ ở Mĩ latinh
* Mục đích: Biến Mĩ Latinh trở thành “sân sau” của Mĩ.
* Thủ đoạn bành trướng:
- Sử dụng sức mạnh chính trị - ngoại giao để khống chế các nước Mĩ Latinh.
+ Đưa ra “Học thuyết Mơnrô” – “Châu Mĩ của người châu Mĩ” (1823).
+ Thành lập Tổ chức “Liên minh dân tộc các nước cộng hòa châu Mĩ”.
+ Thực hiện Chính sách “Cái gậy lớn” và “Ngoại giao đồng Đôla”.
- Sử dụng sức mạnh quân sự để xâm chiếm đất đai:
+ Năm 1898, gây chiến tranh để chiếm Cuba, Puéctô Ricô,...
+ Can thiệp vũ trang, xâm lược Đôminicana (1905), Mêhicô (1914 – 1916),...
Nhân dân Mĩ Latinh tiếp tục phái đấu tranh chống chính sách bành trướng của Mĩ.
B. Bài tập rèn luyện kỹ năng
Câu 1. Nguyên nhân chủ yếu nào khiến các nước tư bản phương Tây đua nhau xâu xé Châu Phi?
A. Lục địa châu Phi rộng lớn, giàu tài nguyên           
B. Trình độ phát triển chung của châu Phi thấp, chưa biết sử dụng đồ sắt           
C. Các nước tư bản phương Tây cạnh tranh gay gắt để tìm thị trường                
D. Dân cư sinh sống ở châu Phi thưa thớt, trình độ dân chí thấp
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Giải thích: Mục 1 Trang 26 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 2. Các nước tư bản phương Tây đua nhau xâu xé châu Phi vào khoảng thời gian nào?
A. Những năm 50 – 60 của thế kỉ XIX                       B. Những năm 60 – 70 của thế kỉ XIX        
C. Những năm 70 – 80 của thế kỉ XIX                       D. Những năm 80 – 90 của thế kỉ XIX
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Giải thích: Mục 1 Trang 26 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 3. Các nước tư bản phương Tây đua nhau xâu xé châu Phi khi
A. Kênh đào Xuyê hoàn thành                                    B. Kênh đào Panama hoàn hành       
C. Nhiều cuộc đấu tranh của nhân dân bùng nổ          D. Chính quyền nhiều quốc gia châu Phi suy yếu
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Giải thích: Mục 1 Trang 26 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 4. Một sự kiện nổi bật đã diễn ra ở Ai Cập năm 1882 là
A. Đức độc chiếm Ai Cập, kiểm soát kênh đào Xuyê
B. Anh độc chiếm Ai Cập, kiểm soát kênh đào Xuyê
C. Pháp độc chiếm Ai Cập, kiểm soát kênh đào Xuyê                                         
D. Bồ Đào Nha độc chiếm Ai Cập, kiểm soát kênh đào Xuyê
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Giải thích: Mục 1 Trang 27 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 5. Các nước phương Tây xâm chiếm hệ thống huộc địa ở châu Phi theo thứ tự là
A. Anh, Pháp, Đức, Bồ Đào Nha, Bỉ                           B. Anh, Đức, Pháp, Bồ Đào Nha, Bỉ
C. Anh, Bồ Đào Nha, Pháp, Đức, Bỉ                           D. Anh, Bỉ, Pháp, Đức, Bồ Đào Nha
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Giải thích: Mục 1 Trang 27 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 6. Việc phân chia thuộc địa giữa các nước đế quốc ở châu Phi căn bản hoàn thành vào thời gian nào?
A. Đầu thế kỉ XIX             B. Giữa thế kỉ XIX           C. Cuối thế kỉ XIX            D. Đầu thế kỉ XX
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Giải thích: Mục 1 Trang 27 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 7. Ý không phản ánh điểm giống nhau trong chin sách thống trị của chủ nghĩa thực dân phương Tây ở châu Phi và châu Á là
A. Chế độ cai trị hà khắc                                              B. Cấu kết với phong kiến và các thế lực tay sai      
C. Đầu tư phát triển một số ngành công nghiệp          D. Thực hiện chính sách “chia để trị”
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Giải thích: Mục 1 Trang 28 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 8. Cuộc khởi nghĩa của Ápđen Cađe ở Angiêri (1830 – 1847) nhằm chống lại kẻ thù nào?
A. Thực dân Anh                                                          B. Thực dân Bồ Đào Nha 
C. Thực dân Pháp                                                         D. Thực dân Tây Ban Nha
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Giải thích: Mục 1 Trang 27 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 9. Người đứng đầu tổ chức chính trị bí mật “Ai Cập trẻ” là
A. Đại tá Átmét Arabi                                                 B. Ápđen Cađe                 
C. Muhamét Átmét                                                      D. Ápđen Phata en Sisi
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Giải thích: Mục 1 Trang 28 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 10. Tổ chức chính trị bí mậ “Ai Cập trẻ” được thành lập, đã
A. Kêu gọi đối phó với các thế lực thù địch                B. Tập hợp, tổ chức những thanh niên yêu nước
C. Chuẩn bị tiến hành khởi nghĩa vũ trang                 D. Đề ra những cải cách mang tính chất tư sản
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Giải thích: Mục 1 Trang 28 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 11. Người lãnh đạo cuộc đấu tranh chống thực dân Anh của nhân dân Xuđăng năm 1882 là
A. Nhà sư Pucômbô                                                     B. Nhà chính trị Ápđen Cađe
C. Nhà quân sự Átmét Arabi                                       D. Nhà truyền giáo Muhamét Átmét
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Giải thích: Mục 1 Trang 28 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 12. Cuối thế kỉ XIX cuộc đấu tranh nào của nhân dân châu Phi chống thực dân phương Tây được xem là tiêu biểu nhất?
A. Cuộc đấu tranh của nhân dân Ai Cập       
B. Cuộc đấu tranh của nhân dân Angiêri
C. Cuộc đấu tranh của nhân dân Môdămbích            
D. Cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của nhân dân Êtiôpia
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Giải thích: Mục 1 Trang 28 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 13. Nhân dân Êtiôpia đã bảo vệ được nền độc lập trước sự xâm lược của thực dân
A. Anh                               B. Pháp                              C. Đức                               D. Italia
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Giải thích: Mục 1 Trang 28 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 14. Hai nước ở châu Phi vẫn giữ được nền độc lập trước sự xâm lược của thực dân phương Tây ở cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX là
A. Êtiôpia và Ai Cập         B. Angiêri và Tuynidi       C. Xuđăng và Ănggôla          D. Êtiôpia và Libêria
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Giải thích: Mục 1 Trang 28 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 15. Quân Italia đã bị thảm bại trong trận đánh nào ở Êtiôpia
A. Adua                             B. Hôlétta                          C. Sentada                         D. Ápđi Ababa
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 16. Nguyên nhân dẫn đến hấ bại trong phong trào đấu tranh chống thực dân phương Tây của nhân dân châu Phi là
A. Các phong trào diễn ra lẻ tẻ                                    B. Chưa có chính đảng lãnh đạo       
C. Chưa có sự liên kết đấu tranh                                 D. Trình độ tổ chức thấp, lực lượng chênh lệch
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Giải thích: Mục 1 Trang 28 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 17. Khu vực Mĩ Latinh bao gồm
A. Toàn bộ khu vực phía Tây của châu Mĩ                
B. Toàn bộ lãnh thổ rộng lớn của châu Mĩ                 
C. Trung Mĩ, Nam Mĩ một phần Bắc Mĩ và những quần đảo thuộc vùng biển Caribê         
D. Bắc Mĩ, Trung Mĩ, một phần Nam Mĩ
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Giải thích: Mục 2 Trang 28 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 18. Thực dân phương Tây đã thống trị các nước Mĩ Latinh từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XVII là
A. Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha                                     B. Anh, Tây Ban Nha       
C. Pháp, Bồ Đào Nha                                                   D. Đức, Hà Lan
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Giải thích: Mục 2 Trang 28 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 19. Chính sách thống trị nổi bật của thực dân phương Tây ở Mĩ Latinh là
A. Thiết lập chế độ thống trị phản động, gây ra nhiều tội ác dã man, tàn khốc   
B. Thi hành chính sách thực dân mới, trao quyền cho người bản xứ                   
C. Lôi kéo lực lượng tay sai, đàn áp phong trào giải phóng dân tộc                    
D. Thành lập các tổ chức chính trị, chia rẽ khối đoàn kết dân tộc
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Giải thích: Mục 2 Trang 28 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 20. Nước cộng hòa da đen đầu tiên ở Mĩ Latinh được thành lập năm 1804 là
A. Pêru                              B. Haiti                              C. Mêhicô                          D. Puéchiến tranhô Ricô
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Giải thích: Mục 2 Trang 28 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 21. Cuộc đấu tranh của nhân dân Haiti dưới sự lãnh đạo của Tútxanh Luyéchiến tranhuya nhằm chống lại kẻ thù là
A. Pháp                              B. Italia                              C. Tây Ban Nha                D. Bồ Đào Nha
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Giải thích: Mục 2 Trang 29 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 22. Các quốc gia độc lập ở châu Mĩ Latinh lần lượt được hình thành vào thời gian nào?
A. Hai thập niên đầu thế kỉ XVIII                              B. Hai thập niên cuối thế kỉ XVIII  
C. Hai thập niên đầu thế kỉ XIX                                 D. Hai thập niên cuối thế kỉ XIX
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Giải thích: Mục 2 Trang 29 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 23. Sau khi giành được độc lập, vấn đề quan trọng nhất mà nhân dân Mĩ Latinh phải tiếp tục đối mặ là
A. Tình trạng nghèo đói                                               B. Kinh tế, xã hội lạc hậu 
C. Các cuộc xung đột sắc tộc, tôn giáo                       D. Chính sách bành trướng của Mĩ
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Giải thích: Mục 2 Trang 30 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 24. Học thuyết của Mĩ về châu Mĩ Latinh có tên gọi là
A. Học thuyết Mơnrô        B. Học thuyết đôminô       C. Học thuyết Aixenhao        D. Học thuyết Truman
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Giải thích: Mục 2 Trang 30 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 25. Mục đích của Mĩ trong việc đề xướng học thuyết “Châu Mĩ của người châu Mĩ” ở thế kỉ XIX là
A. Giúp đỡ nhân dân các nước Mĩ Latinh                  
B. Vì quyền lợi của mọi công dân Mĩ Latinh
C. Bảo vệ độc lập, chủ quyền cho các nước Mĩ Latinh                                        
D. Độc chiếm khu vực Mĩ Latinh, biến Mĩ Latinh thành “sân sau” của Mĩ
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Giải thích: Mục 2 Trang 30 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 26. Để thực hiện học thuyết Mơnrô về châu Mĩ Latinh, Mĩ đã làm gì?
A. Thành lập tổ chức chính trị và tiến hành các cuộc chiến tranh xâm lược        
B. Thiết lập liên minh quân sự và tiến hành các cuộc chiến tranh xâm lược       
C. Dung chính sách ngoại giao để mua chuộc, chia rẽ các nước                         
D. Dùng chính sách kinh tế để khống chế, nô dịch các nước
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Giải thích: Mục 2 Trang 30 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 27. Ý nào không phản ánh đúng ý đồ của Mĩ trong việc thành lập tổ chức “Liên minh dân tộc các nước cộng hòa châu Mĩ “ (gọi tắt là Liên Mĩ) năm 1889?
A. Tiếp tục bành trướng ở khu vực Mĩ Latinh           
B. Đoàn kết với các nước châu Mĩ để cùng phát triển
C. Lấy danh nghĩa đoàn kết với các nước châu Mĩ nhằm biến khu vực Mĩ Latinh thành “sân sau” của đế quốc Mĩ                                     
D. Độc chiếm vùng lãnh thổ giàu có ở Mĩ Latinh
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Giải thích: Mục 2 Trang 30 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 28. Năm 1898, Mĩ gây chiến với Tây Ban Nha nhằm mục đích gì?
A. Tranh giành ảnh hưởng với Tây Ban Nha tại khu vực Mĩ Latinh                   
B. Thể hiện sức mạnh của Mĩ ở khu vực Mĩ Latinh  
C. Chiếm những thuộc địa của Tây Ban Nha             
D. Đánh bại thực dân Tây Ban Nha
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Giải thích: Mục 2 Trang 30 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 29. Chính sách “Cái gậy lớn” và “Ngoại giao đồng đôla” được Mĩ đề xướng vào thời gian nào?
A. Cuối thế kỉ XIX            B. Đầu thế kỉ XX              C. Giữa thế kỉ XX             D. Cuối thế kỉ XX
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Giải thích: Mục 2 Trang 30 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 30. Thực chất của chính sách “Cái gậy lớn” và “Ngoại giao đồng đôla” là
A. Dùng sức mạnh kinh tế, ép các nước Mĩ Latinh phải phụ thuộc Mĩ                
B. Dùng sức mạnh quân sự, ngoại giao ép các nước Mĩ Latinh phải phụ thuộc Mĩ 
C. Dùng sức mạnh kinh tế, chính trị, quân sự, ngoại giao ép các nước Mĩ Latinh phải phụ thuộc vào Mĩ
D. Dùng sức mạnh của đồng đôla để chia các nước Mĩ Latinh, từ đó ép các nước này phải phụ thuộc Mĩ
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Giải thích: Mục 2 Trang 30 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 31. Chính sách mà Mĩ đã thực hiện ở khu vực Mĩ Latinh từ đầu thế kỉ XX chính là biểu hiện của
A. Chủ nghĩa thực dân mới                                         B. Chủ nghĩa thực dân cũ 
C. Sự đồng hóa dân tộc                                               D. Sự nô dịch văn hóa
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Giải thích: Mục 2 Trang 30 SGK Lịch sử 11 cơ bản
 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Sữa Momcare
tỏi đen
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây