Xem bóng đá trực tuyến
Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,

Các nước đông Nam á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới

Thứ ba - 22/12/2020 06:59
Các nước đông Nam á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới, Đánh giá mối quan hệ giữa cách mạng ba nước Đông Dương giữa hai cuộc chiến tranh thế giới, Lịch sử 11 bài 16 trắc nghiệm, Bài 17 sử 11, Soạn sử 11 bài 16 ngắn nhất, Đặc điểm chung về tình hình chính trị của các nước
Lịch sử 11
Lịch sử 11
Đánh giá mối quan hệ giữa cách mạng ba nước Đông Dương giữa hai cuộc chiến tranh thế giới, Lịch sử 11 bài 16 trắc nghiệm, Bài 17 sử 11, Soạn sử 11 bài 16 ngắn nhất, Đặc điểm chung về tình hình chính trị của các nước Đông Nam á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là, Nét mới trong phong trào giải phóng dân tộc ở Đông Nam á sau chiến tranh thế giới thứ nhất, Mục tiêu lớn nhất của cách mạng ở các nước Đông Nam á sau Chiến tranh the giới thứ nhất là, Giáo án sử 11 Bài 16

Các nước đông Nam á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới

A. Tóm tắt lý thuyết

I. TÌNH HÌNH CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT

1. Tình hình kinh tế, chính trị, xã hội

Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, chính sách khai thác và bóc lột thuộc địa của thực dân phương Tây đã tác động mạnh mẽ đến tình hình các nước Đông Nam Á.
a. Kinh tế
- Kinh tế các nước Đông Nam Á được đưa vào hệ thống kinh tế của tư bản chủ nghĩa, song chỉ là thị trường tiêu thụ hàng hóa và là nơi cung cấp nguyên liệu cho các nước chính quốc.
b. Về chính trị:
- Đều bị chính quyền thực dân khống chế. Toàn bộ quyền hành trong nước tập trung trong tay một đại diện của chính quyền thực dân hay chịu ảnh hưởng, chi phối của các nước tư bản.
c. Về xã hội:
- Sự phân hóa giai cấp diễn ra sâu sắc.
- Giai cấp tư sản dân tộc lớn mạnh, giai cấp vô sản tăng nhanh về số lượng và ý thức cách mạng.

2. Khái quát về phong trào độc lập dân tộc ở Đông Nam Á.

a. Nguyên nhân, điều kiện bùng nổ:
- Tác động từ chính sách khai thác, bóc lột thuộc địa của các nước thực dân phương Tây.
- Ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười Nga và cao trào cách mạng thế giới.
b. Nét lớn về phong trào độc lập dân tộc ở Đông Nam Á
* Điểm nổi bật: Tồn tại song song hai khuynh hướng Dân chủ tư sản và Vô sản trong phong trào giải phóng dân tộc.
* Biểu hiện:
- Phong trào dân tộc tư sản có bước phát triển rõ rệt.
+ Giai cấp tư sản dân tộc lớn mạnh.
+ Các chính đảng của giai cấp tư sản được thành lập (Đảng Dân tộc ở In-đô-nê-xia, Việt Nam quốc dân Đảng ở Việt Nam,...).
- Từ thập niên 20 của thế kỉ XX: xuất hiện phong dân tộc theo khuynh hướng vô sản:
+ Giai cấp vô sản trưởng thành, bước lên vũ đài chính trị.
+ Các chính đảng của giai cấp vô sản được thiết lập (Đảng Cộng sản In-đô-nê-xia, Đảng Cộng sản Việt Nam,...).
+ Đảng lãnh đạo cách mạng, đưa phong trào trở nên sôi nổi, quyết liệt (như khởi nghĩa vũ trang ở In-đô-nê-xia (1926-1927); phong trào 1930 - 1931 mà đỉnh cao là Xô viết Nghệ Tĩnh ở Việt Nam).

II. Phong Trào độc lập dân tộc ở In-đô-nê-xia

1. Phong trào độc lập dân tộc trong thập niên 20 của thế kỉ XX

* Phong trào đấu tranh theo khuynh hướng vô sản.
- Nguyên nhân, điều kiện bùng nổ:
+ Sự phát triển của phong trào độc lập dân tộc ở In-đô-nê-xia trong những năm đầu sau Chiến tranh thế giới thứ nhất.
+ Giai cấp công nhân In-đô-nê-xia tăng nhanh về số lượng và ngày càng trưởng thành về ý thức chính trị; chủ nghĩa Mác-Lê-nin được truyền bá rộng rãi ở In-đô-nê-xia đưa đến sự thành lập của Đảng Cộng sản In-đô-nê-xia (tháng 5/1920).
- Đảng Cộng sản In-đô-nê-xia đã lãnh đạo cách mạng, tập hợp quần chúng đấu tranh đưa phong trào cách mạng phát triển, lan rộng ra khắp cả nước. Tiêu biểu: khởi nghĩa vũ trang ở Giava và Xumatơra (1926 - 1927)
- Kết quả: Thất bại.
* Phong trào đấu tranh theo khuynh hướng dân chủ tư sản.
- Từ năm 1927, quyền lãnh đạo phong trào cách mạng chuyển sang Đảng dân tộc In-đô-nê-xia đứng đầu là Acmét Xucácnô.
- Chủ trương, đường lối đấu tranh:
+ Đoàn kết với các lực lượng dân tộc, chống đế quốc
+ Đấu tranh bằng phương pháp hòa bình, không bạo lực, bất hợp tác với chính quyền thực dân.
Phong trào đấu tranh phát triển mạnh, lôi cuốn đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.

2. Phong trào độc lập dân tộc trong thập niên 30 của thế kỷ XX

* Đầu thập niên 30
- Phong trào lên cao và lan rộng khắp các đảo thuộc In-đô-nê-xi-a, lôi cuốn đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, tiêu biểu là cuộc khởi nghĩa của các thủy binh ở cảng Su-ra-bay-a.
=> Phong trào bị thực dân Hà Lan đàn áp đã dã man, Đảng Dân tộc bị khủng bố và bị đặt ra ngoài pháp luật.
* Cuối thập niên 30:
- Phong trào cách mạng của nhân dân In-đô-nê-xia phát triển mạnh mẽ.
- Mặt trận thống nhất chống phát xít với tên gọi chính thức là Liên minh chính trị In-đô-nê-xia được thành lập, đứng đầu là A.Xucácnô.

A.Xucacnô
- Tháng 12/1939, Liên minh chính trị In-đô-nê-xia đã triệu tập Đại hội đại biểu nhân dân, biểu thị sự thống nhất dân tộc. Đại hội đã thông qua nghị quyết về ngôn ngữ, quốc kì, quốc ca.
- Tháng 9/1941, Hội đồng nhân dân In-đô-ne-xia được thành lập, bày tỏ nguyện vọng muốn hợp tác với chính quyền thực dân để chống phát xít Nhật song bị thực dân Hà Lan từ chối.

III. Phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp ở Lào và Campuchia

* Nguyên nhân: Ách cai trị hà khắc, phản động của thực dân Pháp mâu thuẫn giữa nhân dân Lào, Cam-pu-chia với thực dân Pháp ngày càng sâu sắc.
* Các phong trào đấu tranh tiêu biểu:
- Ở Lào:
+ Khởi nghĩa của Ong Kẹo và Com-ma-đam (1901 – 1937).
+ Khởi nghĩa của Chậu-pa-chay (1918 – 1922).
- Ở Cam-pu-chia: khởi nghĩa của nông dân huyện Rô-lê-phan ở Công-pông Chơ-năng (1925 – 1926).
- 1930, Đảng Cộng sản Đông Dương được thành lập → thời kì phát triển mới trong phong trào cách mạng ở Đông Dương.
- Năm 1936 -1939, Mặt trận Dân chủ Đông Dương đã tập hợp nhân dân tham gia vào cuộc đấu tranh chống phát xít và chiến tranh. Một số cơ sở của Đảng cộng sản Đông Dương được xây dựng và củng cố ở Viêng chăng, Phnôm Pênh … cuộc vận động dân chủ đã kích thích đấu tranh ở Lào và Cam-pu-chia.

IV. Cuộc đấu tranh chống thực dân Anh ở Mã Lai và Miến Điện

1. Mã Lai
* Nguyên nhân hùng nổ: chính sách bóc lột nặng nề của thực dân Anh mâu thuẫn giữa nhân dân Mã lai với thực dân Anh ngày càng sâu sắc.
* Nét chính về cuộc đấu tranh chống thực dân Anh:
- Đầu thế kỉ XX, phong trào đấu tranh chống thực dân Anh của nhân dân Mã Lai diễn ra mạnh mẽ, dưới sự lãnh đạo của tổ chức Đại hội toàn Mã Lai.
- Mục tiêu: đòi dùng tiếng Mã Lai trong trường học, đòi tự do kinh doanh, cải thiện việc làm,...
- Tháng 4/1930, Đảng Cộng sản được thành lập đã thúc đẩy phong trào cách mạng phát triển nhưng chưa đủ điều kiện để lãnh đạo phát triển cách mạng.
2. Miến Điện
- Đầu XX, phong trào đấu tranh phát triển dưới nhiều hình thức (bất hợp tác, tẩy chay hàng hóa Anh, không đóng thuế...), lôi cuốn đông đảo tầng lớp nhân dân tham gia, tiêu biểu là cuộc khởi nghĩa của nhà sư Ốt-ta-ma.
- Trong thập niên 30, phong trào đấu tranh phát triển lên bước cao hơn, tiêu biểu là phong trào Tha Kin đã lôi cuốn đông đảo quần chúng tham gia đòi quyền làm chủ đất nước (đòi cải cách quy chế đại học, thành lập trường đại học riêng cho Miến Điện, đòi tách Miến Điện ra khỏi Ấn Độ và được quyền tự trị).
Kết quả: năm 1937 Miến Điện tách ra khỏi Ấn Độ và hưởng quyền tự trị trong khối liên hiệp Anh.

V. Cuộc cách mạng năm 1932 ở Xiêm (Thái Lan)

- Nguyên nhân: các tầng lớp nhân dân Xiêm bất mãn với với nền quân chủ Ra-ma VII => năm 1932, một cuộc cách mạng đã nổ ra ở Băng Cốc dưới sự lãnh đạo của giai cấp tư sản mà thủ lĩnh là Priđi Phanômiông.
- Mục tiêu đấu tranh: đòi thực hiện cải cách kinh tế - xã hội theo hướng tư sản nhưng vẫn duy trì ngôi vua.
- Kết quả: lật đổ nền quân chủ chuyên chế Ra-ma VII, lập nên nền quân chủ lập hiến. Mở đường cho Xiêm phát triển theo hướng tư bản.
- Tính chất: cuộc cách mạng tư sản không triệt để.
B. Bài tập rèn luyện kỹ năng
Câu 1. Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, các nước phương Tây đã thay đổi chính sách đối với các nước thuộc địa ở Đông Nam Á như thế nào?
A. Tăng cường chính sách khai thác và bóc lột thuộc địa                                    
B. Đẩy mạnh phát triển kinh tế, chính trị, xã hội       
C. Hợp tác, giao lưu thúc đẩy kinh tế đối ngoại         
D. Vơ vét khoáng sản đưa về chính quốc
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 83 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 2. Ý không phản ánh đúng nét nổi bật về kinh tế của các nước Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là
A. Bị hội nhập cưỡng bức vào hệ thống kinh tế tư bản chủ nghĩa
B. Là thị trường tiêu thụ hàng hóa của các nước tư bản                                       
C. Là nơi cung cấp nguyên liệu cho các nước tư bản
D. Công nghiệp có bước phát triển khởi sắc, nhất là công nghiệp nặng
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 84 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 3. Đặc điểm chung về tình hình chính trị của các nước Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là
A. Vẫn duy trì chế độ quân chủ chuyên chế               
B. Bị chính quyền thực dân khống chế                       
C. Có nước giành được quyền tự chủ trong chừng mực nhất định
D. Chính quyền thực dân có nguy cơ sụp đổ trước sức tiến công mạnh mẽ của phong trào cách mạng
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 84 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 4. Tình hình xã hội nổi bật ở các nước Đông Nam Á giai đoạn này là gì?
A. Các giai cấp cũ bị phân hóa, các giai cấp mới hình thành                               
B. Xã hội ngày càng phân hóa sâu sắc, giai cấp mới ngày càng phát triển về số lượng và ý thức giai cấp
C. Giai cấp công nhân ngày càng trưởng thành về số lượng và chất lượng         
D. Giai cấp ư sản dân tộc vươn lên mạnh mẽ
Hướng dẫn giải:
Câu 5. Sự kiện lịch sử thế giới nào đã tác động mạnh mẽ đến phong trào độc lập dân tộc ở Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất?
A. Thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917                                    
B. Phong trào công nhân quốc tế phát triển mạnh      
C. Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc                   
D. Sự phục hồi của chủ nghĩa tư bản sau Chiến tranh thế giới thứ nhất
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 84 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 6. Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, phong trào độc lập dân tộc ở Đông Nam Á phát triển với quy mô như thế nào?
A. Diễn ra ở ba nước Đông Dương                            
B. Diễn ra ở hầu khắp các nước Đông Nam Á           
C. Diễn ra ở chỉ nơi nào có chính đảng của giai cấp tư sản lãnh đạo                   
D. Diễn ra chỉ ở nơi nào có Đảng Cộng sản lãnh đạo
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 84 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 7. Ý nào không phản ánh đúng nét mới trong phong trào dân tộc ở Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất?
A. Phong trào dân tộc tư sản có bước tiến rõ rệt        
B. Phong trào công nhân quốc tế phát triển mạnh      
C. Giai cấp công nhân bước lên vũ đài chính trị        
D. Xuất hiện khuynh hướng cách mạng mới – khuynh hướng cách mạng vô sản
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 84 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 8. Ý nào không phản ánh đúng nét mới trong phong trào dân tộc tư sản ở Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất?
A. Mục tiêu giành độc lập được đặt ra rõ rang           
B. Có sự liên kết với các phong trào khác trong cả nước                                     
C. Một số chính đảng tư sản được thành lập và có ảnh hưởng rộng rãi               
D. Diễn ra dưới nhiều hình thức phong phú
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 84 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 9. Mục tiêu đấu tranh của giai cấp tư sản dân tộc ở Đông Nam Á là gì?
A. Đòi quyền tự do kinh doanh, tự chủ về chính trị, đòi dung tiếng mẹ đẻ trong nhà trường          
B. Đòi quyền tự do, dân sinh dân chủ                        
C. Đánh đuổi đế quốc, đánh đổ phong kiến               
D. Đánh đổ phong kiến, đánh đuổi đế quốc
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 84 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 10. Nét nổi bật của phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân ở các nước Đông Nam Á dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản là
A. Đấu tranh đòi các quyền lợi về chính trị                 B. Đấu tranh đòi các quyền lợi về kinh tế    
C. Nổ ra các cuộc khởi nghĩa vũ trang                        D. Thực hiện chủ trương “vô sản hóa”
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 84 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 11. Dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản, phong trào dân tộc ở các nước Đông Nam Á diễn ra như thế nào?
A. Dưới hình thức bất hợp tác                                     B. Sôi nổi, quyết liệt         
C. Bí mật                                                                      D. Hợp pháp
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 84 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 12. Vì sao sau Chiến tranh thế giơi thứ nhất, phong trào đấu ranh chống thực dân Pháp dâng cao ở Lào và Campuchia ?
A. Thực dân Pháp thực hiện chính sách “ngu dân”    
B. Thực dân Pháp tăng cường khai thác thuộc địa và thực hiện chế độ thuế khóa, lao dịch nặng nề
C. Thực dân Pháp tăng cường các chính sách thuế khóa, lao dịch                       
D. Thực dân Pháp thực hiện chính sách bóc lột nặng nề đối với giai cấp công nhân ở các nước Đông Nam Á
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Giải thích: Mục phần III Trang 87 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 13. Cuộc khởi nghĩa chống Pháp ở Lào, kéo dài suốt hơn 30 năm đầu thế kỉ XX là
A. Khởi nghĩa Ong Kẹo.                                              B. Khởi nghĩa Commađam   
C. Khởi nghĩa Ong Kẹo và Commađam                      D. Khởi nghĩa Chậu Pachay
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Giải thích: Mục phần III Trang 87 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 14. Cuộc khởi nghĩa chống Pháp tiêu biểu ở Campuchia đầu thế kỉ XX mà chính quyền thực dân đã tiến hành đàn áp đẫm máu với hơn 400 người chết là
A. Phong trào chống bắt phu, bắt lính ở tỉnh Prâyveng                                        
B. Phong trào chống bắt phu, bắt lính ở tỉnh Côngpông Chàm                            
C. Phong trào chống bắt phu, bắt lính đấu tranh vũ trang chống Pháp ở tỉnh Côngpông Chơnăng 
D. Cuộc khỏi nghĩa chống Pháp của Phacađuốc
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Giải thích: Mục phần III Trang 87 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 15. Sự kiện có tính bước ngoặt, mở ra thời kì mới của phong trào cách mạng ở Đông Dương đầu thập niên 30 của thế kỉ XX là
A. Phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh (1930 – 1931) ở Việt Nam                           
B. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (sau là Đảng Cộng sản Đông Dương)  
C. Phong trào cách mạng dâng cao thành làn sóng mạnh mẽ ở cả ba nước Đông Dương do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 – 1933)                            
D. Quốc tế Cộng sản đã công nhận Đảng Cộng sản và phong trào cách mạng ở Đông Dương là một bộ phận của cách mạng thế giới
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Giải thích: Mục phần III Trang 87 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 16. Cuộc vận động dân chủ 1936 – 1939 ở Việt Nam có tác dụng như thế nào đối với cuộc đấu tranh của nhân dân Lào và Campuchia?
A. Thúc đẩy phong trào công nhân ở Lào, Campuchia phát triển                        
B. Đã đòi được các quyền tự do, dân chủ cho nhân dân hai nước.                       
C. Kích thích sự phát triển của phong trào đấu tranh dân chủ.                             
D. Giải phóng được nhân dân hai nước khỏi ách thống trị thực dân.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Giải thích: Mục phần III Trang 87 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 17. Để cùng nhau chống chủ nghĩa phát xít, trong các năm 1936 – 1939, ở ba nước Đông Dương đã thành lập
A. Mặt trận Dân chủ Đông Dương                              B. Mặt trận Dân tộc Đông Dương    
C. Mặt trận Giải phóng Đông Dương                         D. Mặt trận Đoàn kết Đông Dương
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Giải thích: Mục phần III Trang 87 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 18. Hãy sắp xếp các sự kiện sau theo đúng trình tự thời gian:
1. Thực dân Pháp tăng cường chính sách khai thác thuộc địa ở Đông Dương;
2. Phong trào đấu tranh chống Pháp mạnh mẽ;
3. Đảng Cộng sản Đông Dương ra đời đã mở ra thời kì phát triển mới của phong trào
A. 1,2,3                              B. 2,1,3                              C. 3,2,1                              D. 1,3,2
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Giải thích: Mục phần III Trang 87 SGK Lịch sử 11 cơ bản
 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây