Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,
Xem bóng đá trực tuyến

Trung Quốc thời phong kiến

Thứ ba - 22/12/2020 10:26
Trung Quốc thời phong kiến, Trung Quốc thời phong kiến lớp 10, Văn hóa Trung Quốc thời phong kiến, Trung quốc thời phong kiến câu hỏi, Các triều đại phong kiến Trung Quốc, Chế độ phong kiến Trung Quốc, trung quốc thời tần, hán, Chương 3: Trung Quốc thời phong kiến, Bài 4: Trung Quốc thời phong kiến
lịch sử 10
lịch sử 10
Trung Quốc thời phong kiến, Trung Quốc thời phong kiến lớp 10, Văn hóa Trung Quốc thời phong kiến, Trung quốc thời phong kiến câu hỏi, Các triều đại phong kiến Trung Quốc, Chế độ phong kiến Trung Quốc, trung quốc thời tần, hán, Chương 3: Trung Quốc thời phong kiến, Bài 4: Trung Quốc thời phong kiến

Trung Quốc thời phong kiến Lịch sử lớp 10

A. Tóm tắt lý thuyết

1. Trung Quốc thời Tần - Hán

Thời cổ đại, trên lưu vực sông Hoàng Hà và Trường Giang có nhiều quốc gia nhỏ của người Trung Quốc thường gây chiến tranh và thôn tính lẫn nhau
Thời Tần: 221 TCN -206 TCN
- Đầu thế kỷ IV TCN, Tần lần lượt tiêu diệt các đối thủ, năm 221 TCN Tần thống nhất Trung Quốc.
- Vua Tần xưng là Tần Thủy Hoàng có quyền hành tuyệt đối, bắt tay vào việc xây dựng chính quyền.
- Nhà Tần tồn tại 15 năm, Lưu Bang lên ngôi lập ra nhà Hán.

Đế chế Tần năm 210 TCN
Nhà Hán: 206 TCN - 220
- Tiếp tục củng cố bộ máy cai trị, mở rộng hình thức tiến cử.
- Nhà Tần và nhà Hán chiếm vùng thượng lưu sông Hoàng, thôn tính Trường Giang, chiếm phía đông Thiên Sơn, xâm lược Triều Tiên và đất đai của người Việt cổ.

Tổ chức Bộ máy nhà nước Tần – Hán

Nhà Hán năm 2 TCN

Bản đồ Trung Quốc thời Nhà Đường

2. Sự phát triển chế độ phong kiến thời Đường

- Sau mấy thế kỷ rối ren, Lý Uyên dẹp tan được phe đối lập, đàn áp khởi nghĩa, lên ngôi hoàng đế lập ra nhà Đường (618- 907).
Chế độ phong kiến thời Đường đạt đến đỉnh cao:
Kinh tế phát triển toàn diện:
+ Thực hiện chế độ quân điền, nông dân thực hiện chế độ nghĩa vụ cho nhà nước theo chế độ tô, dung, điệu.
+ Thủ công nghiệp phát triển, các xưởng thủ công gọi là tác phường như luyện sắt, đóng thuyền….
+ Thương nghiệp thịnh đạt, con đường tơ lụa trên đất liền và trên biển được thiết lập, mở rộng.

Con đường tơ lụa
Chính trị: Từng bước hoàn thiện chính quyền từ TW xuống địa phương, có chức Tiết độ sứ.
Tiếp tục chính sách xâm lược: chiếm Nội Mông, Tây vực, xâm lược Triều Tiên, củng cố chế độ đô hộ ở An Nam, ép Tây Tạng phải thần phục. Nhà Đường trở thành một đế quốc phong kiến phát triển nhất.
Đến cuối thời Đường: Mâu thuẫn xã hội dẫn đến khởi nghĩa nông dân thế kỷ X khiến cho nhà Đường sụp đổ.

3. Trung Quốc Thời Minh, Thanh

Sự thành lập nhà Minh, nhà Thanh:
- Nhà Minh thành lập (1638 - 1644), người sáng lập là Chu Nguyên Chương.
- Nhà Thanh thành lập 1644 - 1911.
Sự phát triển kinh tế dưới triều Minh: Từ thế kỷ XVI đã xuất hiện mầm mống kinh tế TBCN:
+ Thủ công nghiệp: xuất hiện công trường thủ công, quan hệ chủ - người làm thuê.
+ Thương nghiệp phát triển, thành thị mở rộng và phồn thịnh.
Về chính trị: Bộ máy nhà nước phong kiến ngày càng tập quyền. Quyền lực ngày càng tập trung trong tay nhà vua.
- Mở rộng bành trướng ra bên ngoài trong đó có sang xâm lược Đại Việt nhưng đã thất bại nặng nề.
Chính sách của nhà Thanh:
- Đối nội: Áp bức dân tộc, mua chuộc địa chủ người Hán.
- Đối ngoại: Thi hành chính sách "bế quan tỏa cảng"
-> Chế độ phong kiến nhà Thanh sụp đổ năm 1911.

Bản đồ Trung Quốc thời nhà Minh

Bản đồ Trung Quốc thời nhà Thanh

4. Văn hóa Trung Quốc thời phong kiến: đạt nhiều thành tựu rực rỡ

Tư tưởng
- Nho giáo giữ vai trò quan trọng trong hệ tư tưởng phong kiến là công cụ tinh thần bảo vệ chế độ phong kiến, về sau Nho giáo càng trở nên bảo thủ, lỗi thời và kìm hãm sự phát triển của xã hội.
- Phật giáo cũng thịnh hành nhất là thời Đường
Sử học:
Tư Mã Thiên với bộ sử ký.
Văn học
+ Thơ phát triển mạnh dưới thời Đường
+ Tiểu thuyết phát triển mạnh ở thời Minh - Thanh.
Khoa học kỹ thuật: Đạt được nhiều thành tựu trong lĩnh vực hàng hải, nghề in, làm giấy, gốm, dệt, luyện sắt, và kỹ thuật xây dựng các cung điện phục vụ cho chế độ phong kiến.

Cố Cung - Tử Cấm Thành Bắc Kinh (Cung điện nhà Minh và nhà Thanh)
B. Bài tập rèn luyện kỹ năng
Câu 1. Trung Quốc được thống nhất dưới triều đại nào?
A. Tần                                                                          B. Hán
C. Sở                                                                            D. Triệu
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 2. Trung Quốc được thống nhất vào năm nào?
A. 221 TCN                                                                 B. 212 TCN
C. 206 TCN                                                                 D. 122 TCN
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 3. Vua Tần xưng là
A. Vương                                                                     B. Hoàng đế
C. Đại đế                                                                      D. Thiên tử
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 4. Hai chức quan cao nhất giúp vua trị nước là
A. Thừa tướng và Thái úy                                           B. Tể tướng và Thái úy
C. Tể tưởng và Thừa tướng                                         D. Thái úy và Thái thú
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 5. Hoàng đế Trung Hoa chia đất nước thành
A. Phủ, huyện                                                              B. Quận huyện
C. Tỉnh, huyện                                                             D. Tỉnh đạo
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 6. Thành phần nào không phải là kết quả do sự phân hóa của giai cấp nông dân dưới thời Tần mà ra?
A. Một bộ phận giàu có                                               B. Nông nô
C. Nông dân tự canh                                                    D. Nông dân lĩnh canh
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 7. Ý nào không đúng về các thành phần xã hội dưới thời Tần?
A. Địa chủ                                                                    B. Nông dân tự canh
C. Nông dân lĩnh canh                                                 D. Lãnh chúa
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 8. Yếu tố nào tạo nên sự khác biệt giữa nông dân tự canh và nông dân lính canh dưới thời Tần?
A. Tài sản nói chung                                                    B. Ruộng đất
C. Vàng bạc                                                                 D. Công cụ sở hữu
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 9. Quan hệ sản xuất chính được thiết lập dưới thời Tần – Hán là
A. Quan hệ bóc lột của quý tộc đối với nông dân công xã    
B. Quan hệ bóc lột của địa chủ đối với nông dân tự canh
C. Quan hệ bóc lột của lãnh chúa đối với nông nô    
D. Quan hệ bóc lột của địa chủ đối với nông dân lĩnh canh
Hướng dẫn giải:
Câu 10. Chế độ phong kiến Trung Quốc được xác lập khi
A. Quan hệ vua – tôi được xác lập                             
B. Quan hệ bóc lột của quý tộc đối với nông dân công xã được xác lập
C. Quan hệ bóc lột địa tô của địa chủ đối với nông dân lĩnh canh được xác lập      
D. Vua Tần xưng là Hoàng đế
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 11. Điểm nổi bật nhất của chế độ phong kiến Trung Quốc dưới thời Tần, Hán là gì?
A. Trong xã hội hình thành hai giai cấp cơ bản là địa chủ và nông dân lĩnh canh   
B. Chế độ phong kiến Trung Quốc hình thành và bước đầu được củng cố
C. Đây là chế độ quân chủ chuyên chú trung ương tập quyền          
D. Hai triều đại này điều thực hiện chính sách bành trướng, mở rộng lãnh thổ
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 12. Các triều đại Tần – Hán xuất hiện ở Trung Quốc tương ứng với thời kì nào trong lịch sử Việt Nam?
A. Thời nhà nước Văn Lang                                        B. Cuối thời Văn Lang và thời Âu lạc
C. Thời kì tiền Văn Lang – Âu Lạc                             D. Thời Bắc thuộc
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 13. Ý nào không phản ánh đúng điểm nổi bật của tình hình Trung Quốc cuối thời Tần và cuối thời Hán?
A. Các thế lực cát cứ, tranh giành quyền lực lẫn nhau          
B. Mâu thuẫn giai cấp gay gắt, nông dân khắp nơi nổi dậy đấu tranh
C. Nạn ngoại xâm                                                       
D. Các triều Tần, Hán suy yếu rồi sụp đổ
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 14. Chế độ ruộng đất nổi tiếng dưới thời Đường là
A. Chế độ quân điền                                                    B. Chế độ tỉnh điển
C. Chế độ tô, dung, điệu                                              D. Chế độ lộc điền
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 15. Nét nổi bật của tình hình nông nghiệp dưới thời Đường là
A. Nhà nước thực hiện giảm tô thuế, bớt sưu dịch      B. Nhà nước thực hiện chế độ quân điền
C. Nhà nước thực hiện chế độ tô, dung, điệu              D. Áp dụng kĩ thuật canh tác mới vào sản xuất
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 16. Người nông dân nhận ruộng của nhà nước phải có nghĩa vụ
A. Nộp tô cho nhà nước                                              B. Với nhà nước theo chế độ tô, dung điệu
C. Đi lao dịch cho nhà nước                                        D. Nộp thuế cho nhà nước
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 17. Ý nào không phản ánh đúng sự phát triển thịnh đạt của thủ công nghiệp và thương nghiệp dưới thời Đường?
A. Các tác phường luyện sắt, đóng thuyền có hàng chục người làm việc     
B. Các tuyến giao thông được mở mang phục vụ nhu cầu sản xuất
C. “Con đường tơ lụa”trên bộ và trên biển được thiết lập và mở mang phục vụ nhu cầu sản xuất  
D. Đã thành lập các phường hội và thương hội chuyên sản xuất và buôn bán sản phẩm thủ công
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 18. Sau khi thành lập, nhà Đường ở Trung Quốc đã thực hiện nhiều biện pháp tăng cường bộ máy cai trị, ngoại trừ
A. Củng cố bộ máy triều đình, với quyền lực tuyệt đối của hoàng đế          
B. Cử người thân tín cai quản các địa phương
C. Cử những người thân tộc và các công thần giữ chức Tiết độ sứ cai trị các vùng biên cương     
D. Xóa bỏ chế độ tiến cử quan lại
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 19. Chế độ tuyển chọn quan lại dưới thời Đường có điểm tiến bộ hơn các triều đại trước là
A. Tuyển chọn quan lại từ con em của quý tộc          
B. Tuyển chọn cả con em địa chủ thông qua khoa cử
C. Bãi bỏ chế độ tiến cử, tất cả đều phải trải qua thi cử        
D. Thông qua thi cử tự do cho mọi đối tượng
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 20. Đặc điểm nổi bật của chế độ phong kiến Trung Quốc dưới thời Đường là gì?
A. Chính quyền phong kiến được củng cố và hoàn thiện hơn          
B. Kinh tế phát triển tương đối toàn diện
C. Mở rộng lãnh thổ thông qua xâm lấn, xâm lược các lãnh thổ bên ngoài  
D. Chế độ phong kiến Trung Quốc phát triển đến đỉnh cao
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 21. Người sáng lập ra nhà Minh ở Trung Quốc là
A. Trần Thắng – Ngô Quảng                                       B. Triệu Khuông Dẫn
C. Chu Nguyên Chương                                              D. Hoàng Sào
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 22. Nhà Minh được thành lập trên cơ sở đánh bại sự thống trị của triều đại ngoại tộc nào?
A. Kim                                                                         B. Mông Cổ
C. Nguyên                                                                    D. Thanh
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 23. Ý nào không phản ánh đúng chính sách của Minh Thái Tổ để xây dựng chế độ quân chủ chuyên chế tập quyền?
A. Chia đất nước thành các tỉnh                                 
B. Bỏ các chức Thừa tướng, Thái úy, thay thế là các quan Thượng thư đứng đầu các bộ; thành lập 6 bộ (Lại, Hộ, Lễ, Binh, Hình, Công)
C. Ban hành chế độ thi cử chặt chẽ, quy củ để tuyển chọn quan lại 
D. Hoàng đế tập trung quyền hành, trực tiếp nắm quân đội
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 24. Đặc điểm nổi bật nhất của Trung Quốc dưới thời Minh là
A. Xuất hiện nhiều xưởng thủ công lớn                     
B. Thành thị mọc lên rất nhiều và rất phồn thịnh
C. Xây dựng hoàn chỉnh bộ máy quân chủ chuyên chế tập quyền   
D. Kinh tế hàng hóa phát triển, mầm mống quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa xuất hiện
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 25. Cuộc khởi nghĩa làm cho nhà Minh sụp đổ do ai lãnh đạo?
A. Trần Thắng – Ngô Quang                                       B. Chu Nguyên Chương
C. Lý Tự Thành                                                           D. Triệu Khuông Dẫn
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 26. Nhà Thanh ở Trung Quốc là
A. Triều đại ngoại tộc                                                 
B. Triều đại phong kiến dân tộc
C. Triều đại đánh dấu sự phát triển đến đỉnh cao       
D. Triều đại được thành lập sau phong trào khởi nghĩa nông dân rộng lớn
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 27. Chính sách thống trị của nhà Thanh đã gây ra hậu quả nghiêm trọng nhất đối với Trung Quốc là
A. Chính sách thống trị ngoại tộc, làm cho chế độ phong kiến Trung Quốc ngày càng trì trệ         
B. Chính sách áp bức dân tộc, làm cho các mâu thuẫn xã hội ngày càng tăng
C. Chính sách “bế quan tỏa cảng”gây nên nhiều cuộc xung đột kịch liệt với thương nhân châu Âu
D. Làm cho chế độ phong kiến ngày càng suy sụp, tạo điều kiện cho tư bản phương Tây nhòm ngó, xâm lược Trung Quốc
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 28. Ý nào không giải thích đúng tại sao kinh tế công thương nghiệp ở Trung Quốc sớm phát triển nhưng nền kinh tế tư bản chủ nghĩa vẫn không phát triển được ở nước này?
A. Do Trung Quốc không phát triển theo đúng mô hình của các nước phương Tây và Nhật Bản   
B. Quan hệ sản xuất phong kiến lỗi thời vẫn được duy trì chặt chẽ ở Trung Quốc
C. Chế độ cai trị độc đoán của chính quyền phong kiến chuyên chế
D. Những mầm mống của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa hình thành yếu ớt
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 29. Chính sách đối ngoại nhất quán của các triều đại phong kiến Trung Quốc là gì?
A. Giữ quan hệ hữu hảo, thân thiên với các nước láng giềng
B. Luôn thực hiện chính sách “Đại Hán”, đẩy mạnh xâm lược để mở rộng lãnh thổ
C. Chinh phục thế giới thông qua “con đường tơ lụa”          
D. Liên kết với các nước lớn, chinh phục các nước nhỏ, yếu
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 30. Hãy liên hệ: Lịch sử Việt Nam chịu ảnh hưởng như thế nào bởi chính sách đó
A. Có quan hệ bang giao hữu nghị, cùng phát triển   
B. Trở thành đối tượng xâm lược của tất cả các triều đại phong kiến ở Trung Quốc
C. Trở thành đối tượng xâm lược của một số các triều đại phong kiến ở Trung Quốc        
D. Đất nước không phát triển được
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 31. Triều đại nào ở Trung Quốc xâm lược Việt Nam đầu tiên và đã thất bại
A. Triều Tần                                                                B. Triều Hán
C. Triều Đường                                                           D. Triều Minh
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 32. Triều đại nào ở Trung Quốc xâm lược nước ta và đặt ra “An Nam đô hộ phủ”?
A. Tần                                                                          B. Hán
C. Đường                                                                     D. Minh
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 33. Phật giáo ở Trung Quốc thịnh hành nhất vào triều đại nào?
A. Hán                                                                          B. Đường
C. Minh                                                                        D. Thanh
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 34. Một tác phẩm văn học đã được dựng thành phim nổi tiếng thế giới phản ánh rõ điều đó là?
A. Thủy hử                                                                   B. Tây du kí
C. Hồng lâu mộng                                                       D. Tam quốc diễn nghĩa
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 35. Người đầu tiên khởi xướng Nho giáo là
A. Khổng Tử                                                                B. Mạnh Tử
C. Tuân Tử                                                                   D. Tất cả các nhân vật trên
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 36. Nho giáo trở thành công cụ sắc bén phục vụ nhà nước phong kiến, trở thành cơ sở tư tưởng của chế độ phong kiến Trung Quốc từ triều đại
A. Tần                                                                          B. Hán
C. Đường                                                                     D. Minh
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 37. Ý nào không phản ánh đúng nội dung cơ bản của Nho giáo?
A. Quan niệm về quan hệ giữa vua – tôi, cha – con, vợ - chồng.      
B. Đề cao quyền bình đẳng của phụ nữ
C. Đề xướng con người phải tu nhân, rèn luyện đạo đức      
D. Giáo dục con người phải thực hiện đúng bổn phận với quốc gia, với gia đinh
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 38. Tại sao Nho giáo lại trở thành hệ tư tưởng thống trị trong xã hội phong kiến Trung Quốc cũng như ở một số nước phương Đông khác, trong đó có Việt Nam?
A. Là công cụ sắc bén phục vụ cho nhà nước phong kiến tập quyền
B. Phù hợp với tư tưởng đạo đức truyền thống của người phương Đông
C. Nội dung tư tưởng có tính tiến bộ, nhân văn hơn hẳn
D. Có tác dụng giáo dục con người phải thực hiện bổn phận
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 39. Người đặt nền móng cho việc nghiên cứu Sử học một cách độc lập ở Trung Quốc là
A. Tư Mã Thiên                                                           B. La Quán Trung
C. Thi Nại Am                                                             D. Ngô Thừa Ân
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 40. Loại hình văn học nổi bật nhất dưới thời Đường là
A. Thơ                                                                          B. Kinh kịch
C. Tiểu thuyết                                                              D. Sử thi
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 41. Một loại hình văn học – nghệ thuật rất phát triển dưới thời Minh, Thanh là
A. Thơ                                                                          B. Kịch nói
C. Kinh kịch                                                                D. Tiểu thuyết
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 42. Bốn phát minh kĩ thuật quan trọng nhất của người Trung Quốc là
A. Phương pháp luyện sắt, làm men gốm, la bàn, thuốc sung          
B. Phương pháp luyện sắt, đúc sung, thuốc sung, làm men gốm
C. Giấy, kĩ thuật in, la bàn, thuốc súng                      
D. Giấy, kĩ thuật in, phương pháp luyện sắt, thuốc súng
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 43. Ý đúng nhất về mối quan hệ giữa các giai cấp trong xã hội phong kiến Trung Quốc thông qua sơ đồ sau là gì?

A. Phản ánh các mối quan hệ xã hội chằng chéo, phức tạp  
B. Xã hội phân chia thành nhiều giai cấp, nông dân là lực lượng sản xuất chính và phải chịu mọi gánh nặng xã hội
C. Ruộng đất chi phối mọi mối quan hệ xã hội          
D. Vua, quan lại, địa chủ thuộc giai cấp thống trị
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 44. Hãy sắp xếp các dữ liệu sau theo trình tự thời gian xuất hiện: 1. Cố cung Bắc Kinh; 2. Tượng người bằng đất nung; 3. Thơ Đường.
A. 1, 2, 3                                                                      B. 3, 1, 2
C. 2, 3, 1                                                                      D. 2, 1, 3
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 45. Mỗi nội dung ở cột bên trái gắn với triều đại phong kiến Trung Quốc nào ở cột bên phải?
1. Chế độ phong kiến Trung Quốc
2. Chế độ phong kiến Trung Quốc phát triển đến đỉnh cao
3. Mầm mống kinh tế tư bản chủ nghĩa xuất hiện Trung Quốc
4. Chế độ phong kiến Trung Quốc suy vong
a) Đường
b) Tần, Hán
c) Thanh
d) Minh
A. 1 – b; 2 – a; 3 – d; 4 – c.                                         B. 1 – c; 2 – d; 3 – a; 4 – b.
C. 1 – a; 2 – b; 3 – c; 4 – d.                                         D. 1 – b; 2 – a; 3 – c; 4 – d.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 46. Hãy sắp xếp các nhân vật sau theo đúng trình tự thời gian về các cuộc khởi nghĩa nông dân tiêu biểu ở Trung Quốc thời phong kiến: 1. Lý Tự Thành; 2. Trần Thắng – Ngô Quang; 3. Chu Nguyên Chương; 4. Hoàng Sào
A. 1, 2, 3, 4                                                                  B. 2, 4, 3, 1
C. 4, 3, 2, 1                                                                  D. 2, 4, 1, 3
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 47. Nguyên nhân nào dẫn đến các cuộc khởi nghĩa nông dân bùng nổ vào cuối mỗi triều đại phong kiến Trung Quốc?
A. Triều đại phong kiến suy sụp, mâu thuẫn xã hội sâu sắc, đời sống của người nông dân quá cực khổ
B. Sự tranh giành quyền lực giữa các thế lực phong kiến, đời sống người nông dân quá khổ cực
C. Mâu thuẫn xã hội sâu sắc, các thế lực ngoại bang xâm lược, đời sống người dân quá khổ cực  
D. Nhà nước không chăm lo đến đời sống của nông dân.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây