Koko Giữ trọn tuổi 25
Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,
Tháp Văn Xương

Những biến đổi của nhà nước phong kiến trong các thế kỉ XVI-XVIII

Thứ ba - 22/12/2020 10:26
Những biến đổi của nhà nước phong kiến trong các thế kỉ XVI-XVIII, Nội dung nào không phản ánh đúng những biến đổi lớn của nhà nước đại Việt trong các thế kỉ XVI XVIII, Biến đổi lớn nhất của nhà nước phong kiến the kỉ XVI-XVIII là, Trong các the kỉ XVI - XVIII ở nước ta đã diễn ra những cuộc chiến tranh phong kiến nào hậu quả
lịch sử 10
lịch sử 10
Những biến đổi của nhà nước phong kiến trong các thế kỉ XVI-XVIII, Nội dung nào không phản ánh đúng những biến đổi lớn của nhà nước đại Việt trong các thế kỉ XVI XVIII, Biến đổi lớn nhất của nhà nước phong kiến the kỉ XVI-XVIII là, Trong các the kỉ XVI - XVIII ở nước ta đã diễn ra những cuộc chiến tranh phong kiến nào hậu quả, Hệ quả tích cực lớn nhất của tình hình chia cắt đất nước trong các thế kỉ XVI - XVIII để lại là gì, Trong các thế kỉ XVI -- XVIII một số nghề thủ công mới xuất hiện đồ là những nghề nào, ngoại thương nước ta trong các thế kỉ xvi-xviii có điểm gì mới so với các giai đoạn trước?, nguyên nhân của sự phát triển thủ công nghiệp, thương nghiệp trong các thế kỉ xvi-xviii, khái quát bối cảnh lịch sử của đại việt trong các thế kỉ xvi-xviii

Những biến đổi của nhà nước phong kiến trong các thế kỉ XVI-XVIII

A. Tóm tắt lý thuyết

Lược đồ địa phận Nam triều - Bắc triều

1. Sự sụp đổ của triều Lê sơ. Nhà Mạc thành lập

Sự sụp đổ của nhà Lê. Nhà Mạc thành lập.
- Đầu thế kỷ XVI nhà Lê sơ lâm vào khủng hoảng suy yếu.
- Biểu hiện:
+ Các thế lực phong kiến nổi dậy tranh chấp quyền lực - Mạnh nhất là thế lực Mạc Đăng Dung.
+ Phong trào đấu tranh của nhân dân bùng nổ ở nhiều nơi.
- Năm 1257 Mạc Đăng Dung phế truất vua Lê lập triều Mạc.
Chính sách của nhà Mạc
- Nhà Mạc xây dựng chính quyền theo mô hình cũ của nhà Lê.
- Tổ chức thi cử đều đặn.
- Xây dựng quân đội mạnh.
- Giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân.
- Những chính sách của nhà Mạc bước đầu đã ổn định lại đất nước.
- Triều Mạc phải chịu sức ép từ hai phía:phiá Bắc cắt đất, thần phục nhà Minh, phía Nam cựu thần nhà Lê chống đối,nên nhân dân phản đối.
- Nhà Mạc bị cô lập.

Di tích thành nhà Mạc (Chi Lăng- Lạng Sơn)
2. Đất nước bị chia cắt
Chiến tranh Nam - Bắc triều 1545 – 1592:
- 1527 Mạc Đăng Dung cướp ngôi nhà Lê lập ra Nhà Mạc –Bắc Triều.
- 1533 Nguyễn Kim “Phù Lê diệt Mạc” cùng với cựu thần nhà Lê kéo vào Thanh Hóa lập ra Nam Triều.
- Hai tập đoàn phong kiến đối lập nhau gây chiến tranh liên miên suốt 50 năm tại vùng hạ lưu sông Mã, sông Hồng; đến năm 1592 Nam Triều chiếm Thăng Long nhà Mạc rút lên Cao bằng, chiến tranh chấm dứt,đất nước thống nhất.
Chiến tranh Trịnh - Nguyễn 1627-1672
- Năm 1545 Nguyễn Kim chết, Trịnh Kiểm nắm quyền.
- Nguyễn Hoàng lập cơ sở ở Thuận Hóa, Quảng Nam đối địch với họ Trịnh, chiến tranh quyết liệt giữa Trịnh và Nguyễn (1627-1672), không phân thắng bại, lấy sông Gianh làm giới tuyến phân chia đất nước:
+ Từ sông Gianh ra Bắc thuộc Họ Trịnh (Trịnh Tùng nắm quyền) là Đàng Ngoài (Bắc Hà), biến vua Lê thành bù nhìn.
+ Từ Sông Gianh vào Nam thuộc Họ Nguyễn là Đàng Trong (Nam Hà)
- Đây là cuộc chiến tranh phi nghĩa, giành giựt quyền lợi và địa vị trong phe phái phong kiến, phân chia 2 miền đất nước.
- Sự chia cắt đất nước làm cản trở sự phát triển kinh tế.

Lược đồ địa phận Đàng Trong – Đàng Ngoài

3. Nhà nước phong kiến Đàng Ngoài

- Cuối XVI, Nam Triều chuyển về Thăng Long.
- Chính quyền trung ương gồm:
+ Triều đình: đứng đầu là vua Lê, quyền hành bị thu hẹp
+ Phủ Chúa: gồm quan văn, quan võ cao cấp cùng Chúa quyết định chủ trương, chính sách của nhà nước và trực tiếp chỉ đạo việc thực hiện.
- Chính quyền địa phương: chia thành các trấn, phủ, huyện, châu, xã như cũ.
- Chế độ tuyển dụng quan lại như thời Lê.
- Luật pháp: Tiếp tục dùng Quốc triều hình luật (có bổ sung).
- Quân đội gồm:
+ Quân thường trực (Tam phủ), tuyển chủ yếu ở Thanh Hóa và 1 số huyện ở Nghệ An, còn gọi là ưu binh
+ Ngoại binh: tuyển từ 4 trấn quanh kinh thành.
- Đối ngoại: Hòa hiếu với nhà Thanh ở Trung Quốc.

4. Chính quyền ở Đàng Trong

- Thế kỷ XVII lãnh thổ Đàng Trong được mở rộng từ Nam Quảng Bình đến Nam Bộ ngày nay.
- Địa phương: chia làm 12 dinh, nơi đóng phủ chúa (Phú Xuân) là Chính dinh, do chúa Nguyễn trực tiếp cai quản.Mỗi dinh có 2 hay 3 ty trông coi. Thế kỷ XVII, Phú Xuân (Huế) là trung tâm của Đàng Trong.
- Dưới dinh là phủ, huyện, tổng, xã.
- Quân đội là quân thường trực, tuyển theo nghĩa vụ, trang bị vũ khí đầy đủ.
- Giữa thế kỷ XVII tổ chức các kỳ thi
- Tuyển chọn quan lại bằng nhiều cách: theo dòng dõi, đề cử, học hành.
- 1744 chúa Nguyễn Phúc Khoát xưng vương, thành lập chính quyền trung ương. Song đến cuối XVIII vẫn chưa hoàn chỉnh.
- Sự chia cắt đất nước làm cản trở sự phát triển kinh tế.

Phủ Chúa Trịnh, tranh vẽ thế kỷ XVII

Triều đình vua Lê thế kỷ XVII
B. Bài tập rèn luyện kỹ năng
Câu 1. Năm 1527, vương triều Mạc được thành lập là do
A. Các tướng lĩnh trong triều Lê sơ đã suy tôn Mạc Đăng Dung lên làm vua          
B. Vua Lê tự nguyện nhừng ngôi cho Mạc Đăng Dung
C. Mạc Đăng Dung ép vua Lê nhường ngôi              
D. Nhà Minh ép vua Lê nhường ngôi cho Mạc Đăng Dung
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 2. Trong những năm đầu thành lập, nhà Mạc đã xây dựng chính quyền theo mô hình nào?
A. Theo mô hình nhà nước thời Lý – Trần                  B. Theo mô hình cũ của triều Lê sơ
C. Giữ nguyên bộ máy quan lại của triều Lê sơ          D. Theo mô hình của nhà Minh ở Trung Quốc
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 3. Nhà Mạc tập trung xây dựng một lực lượng quân đội mạnh nhằm đích chính là?
A. Chuẩn bị đối phó với cuộc xâm lược của nhà Minh         
B. Chuẩn bị đối phó với mọi tình hình có thể xảy ra
C. Chuẩn bị chiến tranh xâm lược các nước láng giềng        
D. Mở rộng lãnh thổ xuống phía Nam
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 4. Thế kỉ XVI, nước ta ở trong tình trạng bị chia cắt bởi cục diện
A. Nam triều – Bắc triều                                              B. Vua Lê – Chúa Trịnh
C. Đàng Ngoài – Đàng Trong                                      D. Họ Trịnh – họ Nguyễn
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 5. Chiến tranh Nam – Bắc triều kết thúc vào năm nào?
A. Năm 1545                                                               B. Năm 1565
C. Năm 1590                                                               D. Năm 1592
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 6. Trong giai đoạn lịch sử này, tình hình nào tạo điều kiện cho chúa Trịnh lấn át quyền vua Lê
A. Thế lực vua Lê ngày càng yếu                               
B. Vua Lê đồng ý trao quyền lực cho chúa Trịnh
C. Họ Trịnh có công chính trong việc đánh đổ nhà Mạc      
D. Nhà Lê không được quan lại và nhân dân ủng hộ như trước
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 7. Cuộc chiến tranh giữa hai tập đoàn phong kiến ở nước ta, kéo dài trong gần 50 năm của thế kỉ XVII là
A. Chiến tranh Nam – Bắc triều                                  B. Chiến tranh Trịnh – Nguyễn
C. Chiến tranh 50 năm                                                 D. Chiến tranh Lê – Trịnh – Nguyễn
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 8. Con sông lịch sử chia cắt đất nước thành Đàng trong và Đàng ngoài
A. Sông Mã                                                                  B. Sông La
C. Sông Gianh                                                             D. Sông Bến Hải
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 9. Ý nào không phản ánh đúng những biến đổi lớn của nhà nước phong kiến Việt Nam trong các thế kỉ XVI – XVIII?
A. Triều Lê sơ tiến hành cải cách hành chính             B. Cục diện Nam triều – Bắc triều
C. Cục diện Đàng Trong – Đàng Ngoài                      D. Cục diện vua Lê – chúa Trịnh
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 10. Đất nước ta bị chia cắt trong những thế kỉ XVI – XVIII là do
A. Nhu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới   
B. Quyền lợi của các tập đoàn phong kiến trong nước
C. Sự phát triển của các vùng miền đất nước theo các chiều hướng khác    
D. Những biến động của tình hình thế giới tác động đến nước ta
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Sữa Momcare
tỏi đen
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây