Koko Giữ trọn tuổi 25
Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,
Tháp Văn Xương

Lê-nin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỉ XX

Thứ ba - 22/12/2020 10:26
Lê-nin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỉ XX, Phong trào công nhân Nga, Giáo án Bài 40 Lịch sử 10, Lịch sử 10 bài 40 violet, Sử 10 bài 40 tech, Soạn bài 40 môn Lịch sử lớp 10, Lịch sử 10 Bài 40 lý thuyết, Trắc nghiệm Lịch sử 10 Bài 40, Giáo án điện tự bài 40 sử 10
lịch sử 10
lịch sử 10
Lê-nin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỉ XX, Phong trào công nhân Nga, Giáo án Bài 40 Lịch sử 10, Lịch sử 10 bài 40 violet, Sử 10 bài 40 tech, Soạn bài 40 môn Lịch sử lớp 10, Lịch sử 10 Bài 40 lý thuyết, Trắc nghiệm Lịch sử 10 Bài 40, Giáo án điện tự bài 40 sử 10
A. Tóm tắt lý thuyết

I. HOẠT ĐỘNG BƯỚC ĐẦU CỦA V.I.LÊNIN TRONG PHONG TRÀO CÔNG NHÂN NGA.

Tiểu sử
- Vla-đi-mia Ilích U-ki-a-nốp tức Lênin sinh ngày 22 - 4 - 1870 trong gia đình nhà giáo tiến bộ.
- Mùa thu năm 1895, Lênin thống nhất các nhóm Mác-xít ở Pê-téc-bua lấy tên là Liên hiệp đấu tranh giải phóng giai cấp công nhân - mầm mống của Đảng Mác-xit; Năm 1898 tại Minxcơ, Đảng công nhân xã hội dân chủ Nga tuyên bố thành lập nhưng không hoạt động vì các Đảng viên bị bắt.
- Năm 1900, Lênin cùng với các đồng chí của mình xuất bản báo "Tia lửa" nhằm truyền bá chủ nghĩa Mác vào phong trào công nhân Nga.
- Năm 1903, đại hội Đảng công nhân xã hội Nga được triệu tập ở Luân Đôn dưới sự chủ trì của Lênin để bàn về cương lĩnh điều lệ Đảng. Tại Đại hội đa số đại biểu (Phái Bôn-sê-vich) tán thành đường lối Cách mạng của Lênin, còn thiểu số (phái Men-se-vích) theo khuynh hướng cơ hội chống lại Lênin.
- Lênin viết hàng loạt tác phẩm của mình phê phán những quan điểm của chủ nghĩa cơ hội, khẳng định vai trò của giai cấp công nhân và Đảng tiên phong.

V.ILê-nin
Cuộc đấu tranh chống lại phái cơ hội đầu kiểm tra XIX ở Nga:
- Đầu thế kỷ XX khi các nước đế quốc chạy đua vũ trang chuẩn bị chiến tranh thì phái cơ hội trong Quốc tế 2 kêu gọi công nhân ủng hộ chính phủ tư sản với mình, ủng hộ chiến tranh.
- Duy nhất có Đảng Bôn-sê-vich do Lênin lãnh đạo là đấu tranh chống lại chiến tranh đế quốc với khẩu hiệu "Biến chiến tranh đế quốc thành nội chiến Cách mạng".
- Lênin có những đóng góp quan trọng về mặt lý luận thông qua những tác phẩm của mình.

II. CÁCH MẠNG 1905 - 1907 Ở NGA

1. Tình hình nước Nga trước Cách mạng
- Về kinh tế: Công thương nghiệp phát triển, các công ty độc quyền ra đời, đội ngũ công nhân đông đảo.
- Về chính trị: duy trì bộ máy cai trị của chính quyền phong kiến, chế độ Nga hoàng kìm hãm sự phát triển sản xuất, bóp nghẹt quyền tự do dân chủ, hầu hết các giai cấp bất mãn...
- Đời sống nhân dân, nhân dân lao động cực khổ.
- Sự thất bại trong cuộc chiến tranh Nga - Nhật 1904 - 1905 làm mâu thuẫn xã hội càng sâu sắc dẫn đến bùng nổ Cách mạng.

Bản đồ Chiến tranh Nga - Nhật 1905

2. Cách mạng bùng nổ

- Ngày 09/01/1905, 14 vạn công nhân Pê-tec-bua và gia đình không vũ khí đến “Cung điện mùa đông” để thỉnh cầu Nga hoàng cải thiện đời sống nhưng họ bị đàn áp bằng súng làm hàng nghìn người chết và bị thương "Ngày chủ nhật đẫm máu" 09 - 01 - 1905, công nhân dựng chiến lũy chuẩn bị chiến đấu.
- Mùa thu năm 1905 phong trào Cách mạng vẫn tiếp tục dâng cao với những cuộc bãi công chính trị của quần chúng làm ngừng trệ mọi hoạt động kinh tế và giao thông trong cả nước.
- Tại Mat-xcơ-va , tháng 12 - 1905 cuộc tổng bãi công chuyển sang khởi nghĩa vũ trang , cuối cùng thất bại.
Tính chất: Đây là cuộc Cách mạng tư sản kiểu mới vì: Do giai cấp vô sản lãnh đạo với sự tham gia của đông đảo nhân dân lao động, giải quyết những nhiệm vụ của cuộc Cách mạng dân chủ tư sản và đặt cơ sở cho việc chuyển sang Cách mạng XHCN.
Ý nghĩa
+ Giáng một đòn mạnh mẽ vào chế độ Nga hoàng, có ảnh hưởng đến phong trào đấu tranh đòi dân chủ ở các nước đế quốc.
+ Thức tỉnh nhân dân các nước phương Đông đấu tranh.
B. Bài tập rèn luyện kỹ năng
Câu 1. Ý nào không đúng khi giới về V.I.Lênin những năm cuối thế kỉ XIX?
A. Sinh ra trong một gia đình nhà giáo tiến bộ          
B. Giác ngộ cách mạng và tham gia hoạt động từ khi ở trường trung học
C. Đã từng đứng đầu nhóm mácxít ở Mátxcơva        
D. Thành lập Đảng Cộng sản xã hội dân chủ Nga
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 2. Năm 1895, Lênin thống nhất các nhóm mácxít ở Xanh Pêtécbua thành một tổ chức chính trị lấy tên là
A. Liên hiệp giải phóng công nhân                            
B. Liên hiệp cách mạng Nga
C. Liên hiệp đấu tranh giải phóng giai cấp công nhân          
D. Liên hiệp đấu tranh giải phóng công nhân Nga
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 3. Đầu thế kỉ XX, Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga phân hóa thành hai phái là
A. Phái cách mạng và phái thỏa hiệp                           B. Phái cách mạng và phái xét lại
C. Phái Bônsêvích và Mensêvích                                D. Phái cách mạng và phái cơ hội
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 4. Điểm khác nhau giữa hai phái đó là
A. Tán thành hay phản đối đường lối cách mạng của Lênin 
B. ủng hộ hay phản đối việc làm phải cách mạng lật đổ chế độ Nga hoàng
C. về đánh giá vai trò của giai cấp công nhân và đảng tiên phong của nó    
D. nhận thức về vai trò của đấu tranh chính trị trong sự nghiệp giải phóng người lãnh đạo
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 5. Cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX, nước Nga đã
A. phát triển lên chủ nghĩa tư bản                               B. chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa
C. có hệ thống thuộc địa rộng lớn                               D. xuất hiện các công ti độc quyền
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 6. Nét nổi bật của tình hình chính trị nước Nga cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX là
A. vẫn duy trì gần như nguyên vẹn nền quân chủ chuyên chế          
B. đã thiết lập nền dân chủ đại nghị tư sản
C. thiết lập nền quân chủ lập hiến như ở nước Anh   
D. thiết lập nền cộng hòa tư sản
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 7. Những năm đầu thế kỉ XX, đời sống của giai cấp công nhân và nhân dân lãnh đạo ở Nga ngày càng cơ cực bởi nhiều nguyên nhân, ngoại trừ
A. ách áp bực bóc lột của chế độ phong kiến             
B. sự bóc lột của tư sản trong và ngoài nước
C. nước Nga thất bại trong cuộc Chiến tranh Nga – Nhật    
D. Nga hoàng tham gia Chiến tranh thế giới thứ nhất
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 8. Nguyên nhân trực tiếp làm bùng nổ cuộc cách mạng 1905 - 1907 ở Nga là
A. Phong trào bãi công, biểu tình của quần chúng cuối năm 1904   
B. Công nhân Xanh Pêtécbua biểu tình thỉnh cầu Nga hoàng cải thiện đời sống
C. Quân đội và cảnh sát của Nga hoàng gây vụ thảm sát “Ngày chủ nhật đẫm máu”          
D. Nước Nga thất bại trong cuộc Chiến tranh Nga – Nhật (1904 – 1905)
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 9. “Ngày chủ nhật đẫm máu” trong cuộc cách mạng Nga (1905 – 1907) là
A. 9 -1 -1905                                                                B. 1 -5 -1905
C. 1 -9 -1905                                                                D. 1 -12 -1907
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 10. Sự kiện lịch sử được coi là đỉnh cao của cuộc cách mạng 1905 – 1907 ở Nga là
A. Cuộc biểu tình ở Xanh Pêtécbua (9 -1 – 1905)     
B. Khởi nghĩa của thủy thủ trên chiến hạm Pôtemkin (5 – 1905)
C. Cuộc tổng bãi công biến thành cuộc khởi nghĩa vũ trang của công nhân Mátxcơva (12 – 1905)
D. Các Xô viết đại biểu công nhân được thành lập (cuối năm 1905)
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 11. Hãy sắp xếp các dữ kiện sau theo trình tự thời gian về diễn biến cuộc cách mạng Nga 1905 – 1907: 1. Thủy thủ trên chiến hạm Pôtemkin khởi nghĩa; 2. Cuộc tổng bãi công bắt đầu tại Mátxcơva rồi nhanh chóng biến thành cuộc khởi nghĩa vũ trang; 3. Phong trào cách mạng chấm dứt; 4. 14 vạn công nhân Pê téc bua và gia đình biểu tình; 5. Lễ kỉ niệm ngày 1 – 5 biến thành cuộc biểu dương tình đoàn kết của công nhân toàn Nga
A. 1, 2, 3, 4, 5                                                              B. 2, 3, 1, 4, 5
C. 4, 5, 2, 3, 1                                                              D. 4, 5, 1, 2, 3
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 12. Cuộc cách mạng Nga 1905 -1907 đã làm cho
A. Chế độ Nga hoàng bị sụp đổ                                  
B. Chế độ Nga hoàng bị lung lay
C. Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga giành được quyền lãnh đạo cách mạng    
D. Các dân tộc bị áp bức thoát khỏi sự thống trị của Nga hoàng
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 13. Ý không phản ánh đúng ý nghĩa của cách mạng Nga 1905 – 1907 là
A. Phát động các giai cấp bị bóc lột , các dân tộc bị áp bức ở Nga đứng dậy đấu tranh      
B. Làm lung lay chế độ Nga hoàng
C. Tạo tiền đề cho cuộc cách mạng XHCN nổ ra và giành thắng lợi ở Nga
D. Cổ vũ phong trào đấu tranh của công nhân ở nước đế quốc, thúc đẩy phong trào giải phóng dân tộc ở các nước phương Đông
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 14. Tính chất của cách mạng Nga 1905 – 1907 là
A. Cách mạng tư sản                                                    B. Cách mạng giải phóng dân tộc
C. Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới                       D. Cách mạng vô sản
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 15. Động lực của cách mạng Nga 1905 -1907 là
A. Công nhân, nông dân và bình dân                          B. Công nhân và dân nghèo thành thị
C. Công nhân và nông dân                                          D. Công nhân và binh lính
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 16. Điểm giống nhau giữa cách mạng Nga 1905 – 1907 và cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII, cách mạng tư sản Pháp thế kỉ XVIII là
A. Chống lại chế độ quân chủ, lật đổ ách thống trị của nhà vua       
B. Cuộc cách mạng tư sản do giai cấp vô sản lãnh đạo
C. Diễn ra trong thời đại đế quốc chủ nghĩa               
D. Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Sữa Momcare
tỏi đen
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây