Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,
Xem bóng đá trực tuyến

PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG DÂN

Thứ bảy - 12/09/2020 05:04
PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG DÂN
PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG DÂN
PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG DÂN

PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG DÂN CÔNG DÂN 12 BÀI 8

Ví dụ về quyền được phát triển của công dân, Ví dụ về quyền học tập của công dân, GDCD 12 Bài 8 trắc nghiệm, Nội dung quyền học tập của công dân, GDCD 12 Bài 9, Một trong những nội dung của quyền được phát triển là mọi công dân đều được, Sơ đồ tư duy pháp luật với sự phát triển của công dân, Giải bài tập GDCD 12 Bài 8

1/Quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân

a) Quyền học tập của công dân

 Mọi công dân đều có quyền học từ thấp đến cao, có thể học bất cứ ngành,nghề nào, có thể học bằng nhiều hình thức và có thể học thường xuyên, học suốt đời.
*Quyền học tập của công dân còn có nghĩa là mọi công dân đều được đối xữ bình đẵng về cơ hội học tập

b) Quyền sáng tạo của công dân

Quyền của mỗi người được tự do nghiên cứu khoa học, tự do tìm tòi, suy nghĩ để đưa ra các phát minh, sáng chế, sáng kiến, cải tiến kĩ thuật, hợp lí hóa sản xuất; quyền về sáng tác văn học, nghệ thuật, khám phá khoa học để tạo ra các sản phẩm, công trình khoa học về các lĩnh vực đời sống xã hội.
Quyền sáng tạo của công dân bao gồm quyền tác giả, quyền sở hữ u công nghiệp và hoạt động khoa học, công nghệ
Một là, quyền của công dân được hưởng đời sống vật chất và tinh thần đầy đủ để phát triển tồn diện. 
 Hai là, công dân có quyền được khuyến khích, bồi dưỡng để phát triển tài năng.

c) Quyền được phát triển của công dân

Quyền được phát triển là quyền của công dân được sống trong môi trường xã hội và tự nhiên có lợi cho sự tồn tại và phát triển về thể chất, tinh thần, trí tuệ, đạo đức; có mức sống đầy đủ về vật chất; được học tập, nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí, tham gia các họat động văn hóa; đuợc cung cấp thông tin và chăm sóc sức khỏe; được khuyến khích, bồi dưỡng để phát triển tài năng.
Quyền được phát triển của công dân được biểu hiện ở hai nội dung:

2/ Ý nghĩa quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân

Quyền học tập, sáng tạo và phát triển là quyền cơ bản của công dân, thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội ta, là cơ sở, điều kiện cần thiết để con người được phát triển tòan diện, trở thành những công dân tốt, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.

3/ Trách nhiệm của Nhà nước và công dân trong việc bảo đảm và thực hiện quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân

a)  Trách nhiệm của NN

­ Ban hành chính sách, pháp luật, thực hiện đồng bộ các biện pháp cần thiết để các quyền này thực sự đi vào đời sống của mỗi người dân. Các quyền này của công dân và các biện pháp bảo đảm thực hiện của Nhà nước được quy định trong Hiến pháp, Luật Giáo dục, Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Khoa học và Công nghệ, Luật Bảo vệ, Chăm sóc và Giáo dục trẻ em và trong nhiều văn bản PL khác của NN

­ Nhà nước thực hiện công bằng XH trong giáo dục.
­ NN khuyến khích, phát huy sự tìm tòi, sáng tạo trong nghiên cứu KH.
­ Nhà nước bảo đảm những điều kiện để phát hiện và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước.

b) Trách nhiệm của CD

­  Có ý thức học tập tốt để trở thành người có ích trong cuộc sống.
­  Có ý chí vươn lên, luôn chịu khó tìm tòi và phát huy tính sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất để tạo ra nhiều sản phẩm vật chất và tinh thần cần thiết cho xã hội.

KIỂM TRA PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG DÂN

Câu 1: Nội dung nào sau đây thuộc nghĩa vụ của người sản xuất kinh doanh:
A. Sáng tạo trong sản xuất kinh doanh.
B. Cải tiến kĩ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.
C. Bảo vệ môi trường.
D. Sử dụng quyền khiếu nại, tố cáo để bảo vệ quyền sản xuất kinh doanh.
Câu 2. Vai trò của pháp luật đối với sự phát triển bền vững của đất nước thể hiện:
A. Trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.
B. Trong lĩnh vực trính trị, văn hoá, xã hội và bảo vệ môi trường.
C. Trong lĩnh vực kinh tế văn hoá, xã hội bảo vệ môi trường và đảm bảo QPAN.
D. Chủ yếu trong lĩnh vực kinh tế và bảo vệ môi trường.
Câu 3. Quyền học tập của CD có nghĩa là công dân có quyền học bất cứ ngành, nghề nào;
A.Theo sở thích của mình.
B. Theo nguyện vọng của mình.
C. Phù hợp với năng khiếu của mình.
D. Phù hợp với năng khiếu, khả năng, sở thích và điều kiện của mình.
Câu 4. Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội là :
A.Quyền của tất cả mọi người dân sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam
B.Trách nhiệm của cán bộ, công chức nhà nước
C.Quyền và trách nhiệm của mọi công dân
D.Quyền của mọi công dân từ 18 tuổi trở lên.
Câu 5. Quyền bầu cử và quyền ứng cử là quyền ……………của công dân trong lĩnh vực
chính trị, thông qua đó, ND thực thi hình thức dân chủ gián tiếp và trong phạm vi cả nước.
Câu 6. Mọi công dân đều có quyền ………, có thể học bất cứ ngành nghề nào, có thể học bằng nhiều hình thức và có thể học thường xuyên
II. Tự luận : ( 7.0 điểm )
Câu 1 . Em hãy nêu quy trình khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo? (3.0 điểm )
Câu 2 . Theo em, tại sao Hiến pháp và Luật Giáo dục nước ta quy định công dân có quyền học tập bằng các hình thức khác nhau và ở các loại hình trường,lớp khác nhau ? (2.0 điểm )
Câu 3. Một tổ bầu cử khi tiến hành bầu cử đã để thùng phiếu không có nắp để cử tri bỏ phiếu cho thuận tiện. Một số cử tri thấy vậy đã phản đối , vì cho rằng việc làm trên vi phạm nguyên tắc bầu cử . ( 2.0 điểm )
Hỏi : Theo em việc làm của tổ bầu cử có vi phạm nguyên tắc bầu cử không ? Vì sao ?

Đáp án:

I. Trắc nghiệm:

Câu 1: C. Bảo vệ môi trường
Câu 2: A. Trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.
Câu 3: D. Phù hợp với năng khiếu, khả năng, sở thích và điều kiện của mình.
Câu 4: C.Quyền và trách nhiệm của mọi công dân
Câu 5: Cơ bản
Câu 6: Học tập

II. Tự luận :

Câu 1 . * Quy trình khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại tố cáo
 *Quy trình khiếu nại và giải quyết khiếu nại:
  ­ Bước 1: Người khiếu nại nộp đơn khiếu nại đến các cơ quan , tổ chức ,cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại
­ Bước 2 : Người giải quyết khiếu nại xem xét giải quyết khiếu nại theo thẩm quyền và trong thời gian do luật quy định.
­ Bước 3 : Nếu người khiếu nại đồng ý với kết quả giải quyết thì quyết định của người giải quyết khiếu nại có hiệu lực thi hành.
  Nếu người khiếu nại không đồng ý thì họ có quyền lựa chọn một trong hai cách: hoặc tiếp tục khiếu nại lên người đứng đầu cơ quan hành chính cấp trên, hoặc kiện ra Tòa Hành chính thuộc Tòa án nhân dân giải quyết .
­ Bước 4 : Người giải quyết KN lần hai xem xét, giải quyết yêu cầu của người khiếu nại.
    Nếu người khiếu nại vẫn không đồng ý với quyết định giải quyết lần hai thì trong thời gian do luật quy định , có quyền khởi kiện ra Tòa hành chính thuộc Tòa án nhân dân.
*Quy trình tố cáo và giải quyết tố cáo  gồm các bước sau:
­ Bước 1 : Người tố cáo gửi đơn tố cáo đến CQ , TC , CN có thẩm quyền GQ tố cáo.
­ Bước 2 : Người giải quyết tố cáo phải tiến hành việc xác minh và giải quyết ND tố cáo.
­ Bước 3 : Nếu người tố cáo có căn cứ cho rằng việc giải quyết tố cáo không đúng pháp luật hoặc quá thời gian quy định mà tố cáo không được giải quyết thì người tố cáo có quyền tố cáo với cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp của người giải quyết tố cáo.
­ Bước 4 : Cơ quan tổ chức, cá nhân giải quyết tố cáo lần hai có trách nhiệm giải quyết trong thời gian luật quy định.
Câu 2: Quyền học tập, sáng tạo và phát triển là quyền cơ bản của công dân, thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội ta, là cơ sở, điều kiện cần thiết để con người được phát triển toàn diện, trở thành những công dân tốt, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.
- Trách nhiệm của Nhà nước và công dân trong việc bảo đảm và thực hiện quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân
Câu 3:
-Việc làm của tổ bầu cử là vi phạm nguyên tắc bầu cử.
-Quyền bầu cử và ứng cử là các quyền dân chủ cơ bản của công dân trong lĩnh vực chính trị, thông qua đó , nhân dân thực thi hình thức dân chủ gián tiếp ở từng địa phương và trong phạm vi cả nước
*Cách thực hiện quyền bầu cử và ứng cử của công dân
Quyền bầu cử của công dân thực hiện theo các nguyên tắc: bầu cử phổ thông, bình đẳng , trực tiếp và bỏ phiếu kín.
* Ý nghĩa của quyền bầu cử và ứng cử của công dân
 ­ Là cơ sở pháp lý-chính trị quan trọng để hình thành các cơ quan quyền lực nhà nước,để nhân dân thể hiện ý chí và nguyện vọng của mình.
­ Thể hiện bản chất dân chủ, tiến bộ của Nhà nước ta.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây