MỘT SỐ PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 1930

Thứ hai - 14/09/2020 11:14
Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930, Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925, Trắc nghiệm Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925, Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925 mang tính chất gì, Phong trào dân tộc dân chủ là gì, Phong trào công nhân Việt Nam từ 1919 đến 1925, sơ đồ tư duy lịch sử việt nam 1919-1930, Tóm tắt lịch sử Việt Nam từ 1919 đến 1930
lịch su 12
lịch su 12
Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930, Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925, Trắc nghiệm Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925, Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925 mang tính chất gì, Phong trào dân tộc dân chủ là gì, Phong trào công nhân Việt Nam từ 1919 đến 1925, sơ đồ tư duy lịch sử việt nam 1919-1930, Tóm tắt lịch sử Việt Nam từ 1919 đến 1930

I. Những chuyển biến mới về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội ở Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất .

1. Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp.

a. Hoàn cảnh lịch sử:
- Một trật tự thế giới mới ra đời, có lợi cho Pháp
- Pháp chịu hậu quả nặng nề từ chiến tranh thế giới thứ nhất.
- 1917, Cách mạng tháng Mười Nga thành công, Quốc tế Cộng sản ra đời, có tác động mạnh đến CMVN
 àPháp tiến hành chương trình khai thác thuộc địa lần hai (1919- 1929).
b. Mục đích:
- Bù đắp thiệt hại do chiến tranh gây ra.
- Khôi phục địa vị của Pháp trong thế giới TBCN
c. Nội dung :
- Vốn đầu tư tăng nhanh: Từ 1924đến 1929 vốn đầu tư tăng 4 tỉ phrăng.
- Nông nghiệp: chủ yếu là trồng cao su. (tăng về diên tích và mở nhiều công ti mới)
- Công nghiệp: chú trọng khai thác mỏ than..., ngoài ra đầu tư khai thác kẽm, thiết sắt...mở mang các ngành CN chế biến.
 -Thương nghiệp: có bước phát triển mới.
- Ngân hàng Đông Dương nắm toàn quyền chỉ huy kinh tế Đông Dương…phát hành giấy bạc.
-GTVT phát triển , các đô thị được mở  rộng , dân cư đông hơn
-Tăng thuế, đặt thêm nhiều thứ thuế mới
* Tác động:
-Tích cực: Kinh tế nước ta có bước phát triển mới:kĩ thuật , nhân lực và đầu tư.
-Tiêu cực:  K.tế P.triển ko cân đối, bản chất của nền kinh tế vẫn không thay đổi, vẫn là nền kinh tế nông nghiệp nghèo nàn, lạc hậu và bị cột chặt vào nền kinh tế Pháp.

2.  Các chính sách chính trị, văn hoá, giáo dục của thực dân Pháp.

3. Những chuyển biến mới giai cấp xã hội ở Việt Nam.

a. Kinh tế: Chuyển lên mục 1
b. Xã hội : tiếp tục phân hóa
- Địa chủ phong kiến: Chổ dựa của Pháp, cấu kết với Pháp để bóc lột nhân dân; địa chủ nhỏ, vừa có lòng yêu nước, tham gia CM khi có điêù kiện.
- Nông dân:  bị bần cùng hóa => là lực lượng hăng hái, đông đảo nhất của CM.
- Tiểu tư sản: Phát triển nhanh,gồm có học sinh,sinh viên, công chức...=> là lực lượng hăng hái trong CMDTDC.
- Giai cấp tư sản: Số lượng ít, thế lực yếu...phân hóa thành:  
+ TS mại bản : Cấu kết với đế quốc
+ Tư sản dân tộc:Có tinh thần CM nhưng không kiên định.
- Giai cấp công nhân:
+Ngaøy caøng phaùt trieån töø 1924 ñeán naêm 1929 leân 22 vaïn ngöôøi
+Bị nhiều tầng áp bức, bóc lột...coù quan heä gaàn guûi vôùi noâng daân.
+Keá thöøa truyeàn thoáng yeâu nöôùc ñaáu tranh baát khuaát cuûa daân toäc.
 sôùm chòu aûnh höôûng traøo löu caùch maïng voâ saûn theá giôùi neân nhanh choùng vöôn leân trôû thaønh 1 ñoäng löïc cuûa phong traøodaân toäc daân chtheo khuynh höôùng caùch maïng tieân tieán cuûa thôøi ñaïi

=>XH VN tồn tại nhiều mâu thuẩn, trong đó mâu thuẩn chủ yếu là giữa dân tộc VN với ĐQ Pháp và bọn phản động và tay sai.

II.Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919-1925.

1.Hoạt động của  Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh và một số người Việt Nam  sống ở nước ngoài

2. Hoạt động của tư sản, tiểu  tư sản và công nhân Việt Nam

*Hoạt động của tư sản dân tộc:
- Phong trào chấn hưng hàng nội, bài trừ hàng ngoại
- 1923 đấu tranh chống độc quyền cảng Sài Gòn và độc quyền xuất khẩu gạo ở Nam Kỳ
- 1923 một số tư sản và địa chủ Nam Kỳ thành lập Đảng Lập Hiến
- Báo chí bênh vực quyền lợi của GCTS

*Hoạt động của tiểu  tư sản:
- Bao gồm học sinh, sinh viên, viên chức trí thức ,nhà báo …
- Thành lập các tổ chức chính trị: Việt Nam nghĩa đoàn, Phục Việt, Đảng Thanh niên
- Hoạt động sôi nổi, hình thức  phong phú : Mít tinh, biểu tình, bãi khoá, xuất bản sách báo ...
- Phong trào đòi thả Phan Bội Châu (1925) và để tang Phan Châu Trinh (1926)
- Đấu tranh đòi quyền tự do dân chủ àThể hiện tinh thần yêu nước, tinh thần dân tộc, góp phần truyền bá tư tưởng tiến bộ và cách mạng vào trong nước
*Đấu tranh của công nhân:
- Phong trào còn lẻ tẻ, tự phát
- 1920: Công nhân Sài Gòn- Chợ Lớn lập Công hội(bí mật)
- 8- 1925: Công nhân xưởng đóng tàu Ba son bãi công àĐánh dấu bước phát triển mới của phong trào công nhân bước đầu từ tự phát sang tự giác.

*Kết luận:
Phong trào dân tộc dân chủ trong giai đoạn này (1919- 1925) đã có bước phát triển mới về mục tiêu ,hình thức ,lực lượng tham gia.

II.Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919-1925.

1.
2

3. Hoạt  động của Nguyễn Ái Quốc

- Ngày 5 - 6- 1911 Nguyễn Tất Thành  đi tìm đường cứu nước
- Cuối 1917 Nguyễn Tất Thành trở lại Pháp
- Năm 1919 Người gia nhập Đảng Xã Hội Pháp
- 18- 6- 1919 Người gửi bản yêu sách đến hội nghị Vecxai  
- 7 - 1920 Nguyễn Ái Quốc đọc  luận cương về vấn đề dân tộc thuộc địa của V.I LêninàTìm ra con đường cứu nước cho dân tộc
* Ý nghĩa:
+ Đánh dấu bước nhảy vọt trong tư tưởng chính trị: Từ chủ nghĩa yêu nướcàchủ nghĩa Mác- Lênin, theo con đường CMVS
+ Mở đường giải quyết khủng hoảng về đường lối giải phóng dân tộc VN
- 12 - 1920 Nguyễn Ái Quốc tham dự đại hội Tua. Người đã bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc tế cộng sản và  tham gia sáng lập Đảng cộng sản Pháp.
- 1921 Sáng lập Hội liên hiệp thuộc địa ở Pari. Xuất bản báo người cùng khổ, viết bài cho báo Nhân đạo, đặc biệt viết Bản án chế độ thực dân Pháp.
- 6- 1923 Nguyễn Ái Quốc đến Liên Xô dự hội nghị quốc tế nông dân, viết bài cho báo sự thật, nhân đạo, tạp chí thư tín Quốc tế...
- 1924 dự Đại hội V Quốc tế cộng sản.

àNhững quan điểm cách mạng của Nguyễn Ái Quốc gửi về nước đã giác ngộ những người VN yêu nước, kích thích phong trào cách mạng phát triển, nhanh chóng chuyển sang xu thế mới: Xu thế CMVS (Là bước chuẩn bị quan trọng về chính trị- tư tưởng cho việc thành lập chính Đảng vô sản)
- 11 - 11 - 1924 Người về đến Quảng Châu (Trung Quốc) để trực tiếp tuyên truyền, giáo dục lý luận, xây dựng tổ chức cho cách mạng VN
- 6/1925, Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội VNCM thanh niên.
- 1928 - 1929 PTCN phát triển mạnh, bước đầu liên kết nhiều ngành, nhiều địa phương thành phong trào chung, làm nòng cốt cho phong trào dân tộc trong cả nước, thu hút những người yêu nước thuộc tầng lớp khác theo khuynh hướng  vô sản
à Chuẩn bị trực tiếp về chính trị, tư tưởng, tổ chức cho sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

luyện tập:

- Nêu những chính sách khai thác thuộc địa lần 2, mục đích lần này khác lần trước không?
- Từ nội dung cuộc khai thác rút ra đặc điểm cuộc khai thác.
- Tác động của cuộc khai thác đối với kinh tế, xã hội VN.
- Trình bày hoạt động chính về kinh tế, chính trị của TTS và TS dân tộc Việt Nam.
- Nêu những hoạt động của công nhân VN.
- Trình bày hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ 1919 đến 1924.
- Chỉ ra được những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc chứng tỏ Người đã hoạt động chuẩn bị về chính trị- tư tưởng cho việc thành lập chính Đảng vô sản VN?

 Hoạt động vận dụng, mở rộng:

- Từ cuộc khai thác lần này hãy so sánh điểm giống và khai nhau so với cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp cuối thế kỉ XIX đến đầu TKXX?
- Vì sao trong cuộc khai thác lần này kinh tế, XHVN có tác động mạnh mẽ?
- Vì sao giai cấp TS, TTS VN không thể lãnh đạo được phong trào GPDT ở nước ta?
- Giai cấp công nhân VN là giai cấp bị bóc lột nặng nề nhất trong XH thuộc địa nhưng lại có khả năng lãnh đạo CMVN GPDT? Hãy giải thích?
- Vì sao sự kiện Ba son đã đánh dấu công nhân VN đấu tranh tự giác?
- Ý nghĩa của việc đọc những luận cương về vấn đề dân tộc thuộc địa của Lê Nin.
- Con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc và các bậc tiền bối đi trước có điểm gì khác? Điểm khác đó khẳng định điều gì?
- Ý nghĩa của việc Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội VNCM thanh niên 6/1925.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây