DÂN SỐ VÀ GIA TĂNG DÂN SỐ ĐỊA LÝ 10 BÀI 2

Thứ bảy - 12/09/2020 05:04
Địa lí 9 Bài 3, Dân số và gia tăng dân số Địa 10, Giải bài tập Địa lí 9 bài 3 trang 10, Địa lý 9 Bài 2, Bài 3 Dựa vào bảng số liệu 2.3 (trang 10 SGK), Giải bài tập Địa lí 9 Bài 2 trang 10, Giải bài tập Địa 9 Bài 2 ngắn nhất, Địa lí 9 Bài 3, Dân số và gia tăng dân số Địa 10, Giải bài tập Địa lí 9 bài 3 trang 10, Địa lý 9 Bài 2
DÂN SỐ VÀ GIA TĂNG DÂN SỐ ĐỊA LÝ 10 BÀI 2
DÂN SỐ VÀ GIA TĂNG DÂN SỐ ĐỊA LÝ 10 BÀI 2
Địa lí 9 Bài 3, Dân số và gia tăng dân số Địa 10, Giải bài tập Địa lí 9 bài 3 trang 10, Địa lý 9 Bài 2, Bài 3 Dựa vào bảng số liệu 2.3 (trang 10 SGK), Giải bài tập Địa lí 9 Bài 2 trang 10, Giải bài tập Địa 9 Bài 2 ngắn nhất, Địa lí 9 Bài 3, Dân số và gia tăng dân số Địa 10, Giải bài tập Địa lí 9 bài 3 trang 10, Địa lý 9 Bài 2

I- D©n sè .

- N¨m 2003: 80.9 triÖu ng­êi.
- ViÖt Nam lµ n­íc ®«ng d©n ®øng thø 14 trªn thÕ giíi.

II- Gia t¨ng d©n sè .

TØ lÖ gia t¨ng d©n sè tù nhiªn cßn kh¸c nhau gi÷a c¸c vïng:
- TØ lÖ gia t¨ng ë n«ng th«n cao h¬n thµnh thÞ.
- Vïng cã tû lÖ gia t¨ng tù nhiªn thÊp nhÊt lµ §ång b»ng s«ng Hång, cao nhÊt lµ T©y Nguyªn, sau ®ã lµ B©c Trung Bé vµ Duyªn h¶i Nam Trung Bé.

III- C¬ cÊu d©n sè.

- C¬ cÊu d©n sè trÎ vµ ®ang thay ®æi.
- D©n sè n­íc ta t¨ng nhanh. Tõ cuèi nh÷ng n¨m 50 cña thÕ kû XX, n­ưíc ta cã hiÖn t­îng “bïng næ d©n sè “
- Nhê thùc hiÖn tèt  c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh nªn tû lÖ gia t¨ng d©n sè tù nhiªn ®ang cã xu h­íng gi¶m.
- Tû sè giíi tÝnh thÊp, ®ang cã sù thay ®æi.
- Tû sè giíi tÝnh kh¸c nhau gi÷a c¸c ®Þa phương

Củng c

1. Chän ý ®óng trong c©u sau:

          D©n sè n¨m 2003 cñan­íc ta lµ:
  1. 75.9 triÖu ng­êi.                  C- 80.9 triÖu ng­êi.
  2. 80.5 triÖu ng­êi.                  D- 81.9 triÖu ng­êi.
2. Tr×nh bµy t×nh h×nh gia t¨ng d©n sè  ë n­íc ta. T¹i sao hiÖn nay tØ lÖ gia t¨ng d©n sè tù nhiªn n­íc ta ®· gi¶m nh­ng d©n sè vÉn t¨ng nhanh
GV yªu cÇu HS lµm tiÕp c¸c bµi tËp SGK . VÒ nhµ lµm tiÕp bµi tËp SGK.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây