CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM ĐỊA LÝ 10 BÀI 1

Thứ bảy - 12/09/2020 05:04
Cộng đồng các dân tộc Việt Nam, Cộng đồng các dân tộc Việt Nam gồm, Cơ cấu dân số Địa lý 9, Tên các dân tộc thiểu số ở miền Bắc, Dân số các dân tộc Việt Nam 2019, Danh sách các dân tộc Việt Nam, Các dân tộc thiểu số ở Việt Nam, Địa 9 Bài 2, Cộng đồng các dân tộc Việt Nam, Cộng đồng các dân tộc Việt Nam gồm, Cơ cấu dân số Địa lý 9
CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM ĐỊA LÝ 10 BÀI 1
CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM ĐỊA LÝ 10 BÀI 1
Cộng đồng các dân tộc Việt Nam, Cộng đồng các dân tộc Việt Nam gồm, Cơ cấu dân số Địa lý 9, Tên các dân tộc thiểu số ở miền Bắc, Dân số các dân tộc Việt Nam 2019, Danh sách các dân tộc Việt Nam, Các dân tộc thiểu số ở Việt Nam, Địa 9 Bài 2, Cộng đồng các dân tộc Việt Nam, Cộng đồng các dân tộc Việt Nam gồm, Cơ cấu dân số Địa lý 9

I- C¸c d©n téc ViÖt Nam.

- N­íc ta cã 54 d©n téc, d©n téc ViÖt (Kinh) ®«ng nhÊt, chiÕm 86.2 % d©n sè.
- Mçi d©n téc cã nÐt v¨n ho¸ riªng, thÓ hiÖn trong trang phôc, ng«n ng÷, phong tôc tËp qu¸n….
- C¸c d©n téc cïng nhau ®oµn kÕt x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ Quèc.

II- Sù ph©n bè c¸c d©n téc.

1- D©n téc ViÖt (Kinh)
Sèng chñ yÕu ë miÒn ®ång b»ng vµ ven biÓn.
2- C¸c d©n téc Ýt ng­êi
- Sèng ë miÒn nói vµ cao nguyªn.
- Do chÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi cña §¶ng vµ Nhµ n­íc nªn hiÖn nay sù ph©n bè c¸c d©n téc cã nhiÒu thay ®æi.

ÔN TẬP CỦNG CỐ CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM

a. D©n téc ViÖt cã sè d©n ®«ng nhÊt, chiÕm tû lÖ phÇn tr¨m d©n sè n­íc ta lµ:
 
  1. 75.5 %                       C- 85.2 %
  2. 80.5 %                       D- 86.2 %
b. §Þa bµn c­ tró cña d©n téc Ýt ng­êi ë ViÖt Nam chñ yÕu ë:
 
  1. §ång b»ng, ven biÓn vµ trung du.            C- MiÒn nói vµ cao nguyªn.
  2. MiÒn trung vµ cao nguyªn.                      D- TÊt c¶ c¸c ý trªn.
c. Ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña c¸c d©n téc Ýt ng­êi ë ViÖt Nam lµ:
 
  1. Trång c©y hoa mµu.                      
  2. Trång c©y c«ng nghiÖp vµ ch¨n nu«i gia sóc.
  3. S¶n xuÊt mét sè hµng thñ c«ng.
  4. TÊt c¶ c¸c ý trªn.

2- Tr×nh bµy t×nh h×nh ph©n bè c¸c d©n téc ë n­íc ta ?

VÒ nhµ lµm tiÕp bµi tËp SGK.  Häc bµi cò, nghiªn cøu bµi míi.
- Xem hình 2.1(SGK) nhận xét tình hình gia tăng dân số ở nước ta?- Tỉ lệ gia tăng dan số tự nhiên ở nước ta khác nhau như thế nào giữa các vùng?
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây