Trắc nghiệm xây dựng cnxh ở Việt Nam GDCD 11

Thứ bảy - 12/09/2020 05:04
Trắc nghiệm xây dựng cnxh ở Việt Nam GDCD 11, trắc nghiệm xdcnxh
Trắc nghiệm xây dựng cnxh ở Việt Nam GDCD 11
Trắc nghiệm xây dựng cnxh ở Việt Nam GDCD 11

Trắc nghiệm xây dựng cnxh ở Việt Nam GDCD 11, trắc nghiệm xdcnxh

Trắc nghiệm xây dựng cnxh ở Việt Nam GDCD 11, trắc nghiệm xdcnxh

Câu 1. Quá trình chuyển đổi căn bản các hoạt động sản xuất từ sử dụng sức lao động thủ công sang sư dụng  sức lao động dựa trên sự phát triển của công nghiệp cơ khí là quá trình nào sau đây?
A. Hiện đại hoá.                                           B. Công  nghiệp hoá.                      
C. Tự động hoá.                                            D. Công nghiệp hoá - hiện đại hoá.
Câu 2. Cuộc cách mạng kĩ thuật lần thứ nhất gắn với quá trình chuyển từ lao động thủ công lên lao động
A. thủ công.   B. cơ khí.       C. tự động hoá.                     D. tiên tiến.
Câu 3. Cuộc cách mạng kĩ thuật lần thứ hai gắn với quá trình chuyển từ lao động cơ khí lên lao động dựa trên công cụ
 A. thủ công.              B. cơ khí.                 C. tự động hoá.                                   D. tiên tiến.
Câu 4. Nhiệm vụ kinh tế cơ bản và trọng tâm nhất của nước ta hiện nay là
A. công nghiệp hoá, hiện đại hoá.                                    B. chuyển đổi cơ cấu kinh tế.          
C. xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật.                               D. phát huy nguồn nhân lực.
Câu 5. Do yêu cầu phải rút ngắn khoảng cách tícht hậu xa về kinh tế, kỹ thuật và công nghệ giữa Việt Nam và thế giới nên nước ta tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa là thể hiện nội dung nào dưới đây?
A. Tính tất yếu khách quan.                                                B. Tính to lớn toàn diện.
C. ý nghĩa của công nghiệp hoá.                            D. tác dụng của công nghiệp hoá.
Câu 6. Nội dung cốt lừi của công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước ta hiện nay là phát triển mạnh mẽ
A. công nghiệp cơ khí.                                            B. khoa học kĩ thuật.           
C. công nghệ thông tin.                                           D. lực lượng sản xuất.
Câu 7. Đi đôi với chuyển dịch cơ cấu kinh tế là chuyển dịch cơ cấu
A. lao động.   B. ngành nghề.          C. vùng, lãnh thổ.     D. dân số.
Câu 8. Trong cơ cấu kinh tế thì cơ cấu nào sau đây là quan trọng nhất?
A. thành phần kinh tế.          B. ngành kinh tế.      C. vựng kinh tế.        D. lĩnh vực kinh tế.
Câu 9. Do yêu cầu phải xây dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội nờn nước ta tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa là thể hiện nội dung nào dưới đây?
A. Tính tất yếu khách quan.                                                B. Tính to lớn toàn diện.
C. ý nghĩa của công nghiệp hoá.                            D. tác dụng của công nghiệp hoá.
Câu 10. Tổng thể hữu cơ giữa cơ cấu ngành kinh tế, cơ cấu vùng kinh tế và cơ cấu thành phần kinh tế là
A. cơ cấu kinh tế.                                                     B. thành phần kinh tế.
C. năng lực kinh tế.                                                  D. cạnh tranh kinh tế.
Câu 11. Sự chuyển đổi từ cơ cấu kinh tế lạc hậu, kém hiệu quả và bất hợp lí sang một cơ cấu kinh tế hợp lí hiện đại và hiệu quả là
A. Chuyển đổi  cơ cấu kinh tế                              B. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế
C. Chuyển hướng cơ cấu kinh tế                            D. Thay đổi  cơ cấu kinh tế
Câu 12. Do yêu cầu phải tạo ra năng suất lao động xã hội cao, đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của xã hội nờn nước ta tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa là thể hiện dung nào dưới đây?
A. Tính to lớn toàn diện                                         B.. Tính tất yếu khách quan.          
C. ý nghĩa của công nghiệp hoá.                            D. tác dụng của công nghiệp hoá.
Câu 13. Xu hướng của sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế là đi từ cơ cấu kinh tế nông nghiệp lên cơ cấu kinh tế
A. công nông nghiệp.                                                          B.nông  công nghiệp
C. công nghiệp dịch vụ.                                                     D.dịch vụ hiện đại .
Câu 14. Một trong những nội dung cơ bản của công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là
A. Phát triển mạnh mẽ ngành CN cơ khí.     B. Phát triển mạnh mẽ khoa học kĩ thuật.
C. Phát triển mạnh mẽ công nghệ thông tin.            D. Phát triển mạnh mẽ lực lượng sản suất.
Câu 15. Một trong những tính tất yếu khách quan của  CNH – HĐH là
A.phải  tạo ra năng suất lao động xã hội cao.       B. nhằm củng cố kinh tế nhà nước.
C. nhằm củng cố kinh tế tư nhân.                                      D. nhằm củng cố kinh tế tập thể.
 
Câu 16 . Đi đôi với chuyển dich cơ cấu kinh tế phải chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển yếu tố nào sau đây?
A. Kinh tế nông nghiệp.                              B. Kinh tế hiện đại.             
C. Kinh tế tri thức.                                       D. Kinh tế thị trường.
Câu 17. Trong thời kỡ quá độ lên CNXH ở nước ta tồn tại nền kinh tế nhiều thành phần là vỡ
A. để giải quyết việc làm cho người lao động.        C. lực lượng sản xuất thấp kém. 
B. khai thác mọi tiềm năng sẵn có của đất nước.  D. nước ta là một nước N.  nghiệp lạc hậu.
Câu 18. Kết quả cuối cùng của xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hợp lí, hiện đại, hiệu quả sẽ tạo ra cơ cấu kinh tế
A. Nông nghiệp – công nghiệp.                                  B. Công nghiệp – nông nghiệp.
C. Công nghiệp – N.N – dịch vụ hiện đại.            D. Nông nghiệp – CN – dịch vụ hiện đại.
Câu 19. Sau khi tốt nghiệp đại học nông nghiệp, M không đi xin việc mà về cùng gia đình khai thỏc vựng đất đồi của gia đình mở trang trại trồng vải thiều theo tiờu chuẩn VietGap.  Nếu là bạn của M em sẽ khuyên M như thế nào
A. Đi học bằng được một trường đại học để bằng bạn bằng bè.
B. Đi làm ở nơi xa để được biết đây biết đó.
C. Học tập nghiên cứu tốt kỹ thuật để ứng dụng sản xuất.
D. để nghe ngóng xem mọi người như thế nào rồi mới quyết định.
Câu 20. Để nâng cao năng suất thu hoạch lúa, anh X đó đầu tư mua một máy gặt đập liên hoàn. Việc làm của anh X thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất.                      
B. Phát triển mạnh mẽ nhân lực.
C. Phát triển mạnh mẽ công nghệ thông tin.        
D. Thường xuyên học tập nâng cao trình độ học vấn.
Câu 21. Gia đình H có 15 nhân viờn giúp việc. Để quản lí tốt hơn, anh H đó mua camera để theo dừi quá trình làm việc của họ. Do vậy, dự đi đâu anh H cũng biết được tỡnh hỡnh ở nhà.  Việc làm của anh H thể hiện nội dung nào sau đây để phát triển lực lượng sản xuất?
A. Thực hiện cơ khí hóa sản xuất.                       B. Thực hiện hiện đại hóa sản xuất.
C. Phát triển mạnh mẽ công nghệ thông tin.         D. Chuyển đổi cơ cấu sản xuất.
Câu 22. Nội dung nào dưới đây nói lên tính tất yếu khách quan của công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta hiện nay ?
A. Do yêu cầu phải phát triển công nghiệp.
B. Do nước ta là nước nông nghiệp lạc hậu.
C. Do nước ta có nền kinh tế phát triển thấp.
D. Do yêu cầu phải xây dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội.
Câu 23. Gia đình L vừa bucâun bán tạp hoá, vừa làm nông trại chăn nuôi bũ. L tốt nghiệp trường đại học thương mại nhưng vẫn chưa xin được việc làm . Nếu là bạn của L, em sẽ khuyên bạn chọn phương án nào sau đây?
A. Tìm việc làm theo đúng chuyên ngành đào tạo, lương cao, nhàn hạ.
B. Vận dụng kiến thức đào tạo mở rộng quy mô buôn bán cùng gia đình.
C. Không xin được việc làm nhưng sẽ không chăn nuôi bũ, quá vất vả.
D. Làm bất cứ việc gì ngoài xã hội miễn là có thu nhập cao.
Câu 24: Em đồng ý với quan điểm nào sau đây?
A. Có việc làm trong tp kt nhà nước là tốt nhất
B. Không nên làm việc trong tp kt tư nhân
C. Làm việc cho bất kì tp kt nào nhằm đem lại thu nhập chính đáng cho bản thân, gđ.
D. Phải tìm thành phần kinh tế nào thật hiện đại để tìm việc
 Câu 25. Kiểu quan hệ kinh tế dựa trờn một hỡnh thức sở hữu nhất định về tư liệu sản xuất là
A. thành phần kinh tế.                                              B. thành phần đầu tư.
C. lực lượng sản xuất.                                              D. quan hệ sản xuất.
Câu 26 Ở nước ta hiện nay có những thành phần kinh tế nào sau đây?
A. Nhà nước, tập thể, tư nhân, tư bản nhà nước, có vốn đầu tư nước ngoài.
B. Nhà nước, tập thể, cá thể tiểu chủ, tư bản nhà nước, có vốn đầu tư nước ngoài.
C. Nhà nước, tập thể, tư bản tư nhân, tư bản nhà nước, có vốn đầu tư nước ngoài.
D. Nhà nước, tập thể, cá thể tiểu chủ, tư bản tư nhân, tư bản nhà nước, có vốn đầu tư nước ngoài.
Câu 27. Kinh tế nhà nước có vai trò nào sau đây?
A. Cần thiết.              B. Chủ đạo.       C. Then chốt.        D.Quan trọng                       
Câu 28. Lực lượng nũng cốt của kinh tế tập thể là
A. doanh nghiệp nhà nước.                                 B. công ty nhà nước.             
C. tài sản thuộc sở hữu tập thể.                              D. hợp tác xã.
Câu 29. Kinh tế nhà nước dựa trên hỡnh thức sở hữu nào dưới đây?
A. Nhà nước.                B. Tư nhân.                      C. Tập thể.                          D. Hỗn hợp.   
Câu 30 Thành phần kinh tế giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân là
A. kinh tế tập thể.                                         B. kinh tế Nhà nước.           
C. kinh tế tư nhân.                                        D. kinh tế tư bản Nhà nước
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây