Bài 14 GDCD 11 CHÍNH SÁCH QUỐC PHÒNG AN NINH

Thứ bảy - 12/09/2020 05:04
Bài 14 GDCD 11 CHÍNH SÁCH QUỐC PHÒNG AN NINH, vai trò của quốc phòng, an ninh trong giai đoạn hiện nay,

nhiệm vụ; giải pháp chủ yếu trong lĩnh vực quốc phòng an ninh,

thực trạng quốc phòng, an ninh của việt nam hiện nay,

Tầm quan trọng của quốc phòng, an ninh hiện nay,

Nguyên tắc lãnh đạo của Đảng đối với quốc phòng, an ninh,

Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh,

Sự cần thiết phải tăng cường quốc phòng, an ninh mở rộng quan hệ đối ngoại trong giai đoạn hiện nay,

Chính sách quốc phòng, an ninh của Việt Nam
Bài 14 GDCD 11 CHÍNH SÁCH QUỐC PHÒNG AN NINH
Bài 14 GDCD 11 CHÍNH SÁCH QUỐC PHÒNG AN NINH

vai trò của quốc phòng, an ninh trong giai đoạn hiện nay, nhiệm vụ; giải pháp chủ yếu trong lĩnh vực quốc phòng an ninh, thực trạng quốc phòng, an ninh của việt nam hiện nay, Tầm quan trọng của quốc phòng, an ninh hiện nay, Nguyên tắc lãnh đạo của Đảng đối với quốc phòng, an ninh, Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh, Sự cần thiết phải tăng cường quốc phòng, an ninh mở rộng quan hệ đối ngoại trong giai đoạn hiện nay, Chính sách quốc phòng, an ninh của Việt Nam

1. Vai trß vµ nhiÖm vô cña quèc phßng vµ an ninh.

a. vai trß cña quèc phßng vµ an ninh.

- Trùc tiÕp gi÷ g×n vµ b¶o vÖ v÷ng ch¾c tæ quèc.
- §¶m b¶o sù æn ®Þnh chÝnh trÞ , t­ t­ëng, an toµn XH.

b. Nhiªm vô cña quèc phßng vµ an ninh.


- XD nÒn quèc phßng vµ an ninh v÷ng m¹nh vµ toµn diÖn.

- B¶o vÖ v÷ng ch¾c ®éc lËp , chñ quyÒn, thèng  nhÊt toµn vÑn l·nh thæ cña Tæ quèc.

- B¶o vÖ §¶ng, NN, nh©n d©n vµ chÕ ®é XHCN.

- Duy tr× trËt tù kØ c­¬ng, an toµn XH.

- n ®Þnh chÝnh trÞ , ng¨n ngõa, ®Èy lïi vµ lµm thÊt b¹i mäi ©m m­u ho¹t ®éng chèng ph¸, thï ®Þch cña kÎ thï.

- B¶o ®¶m an ninh chÝnh trÞ néi bé.

2. Nh÷ng phư­¬ng hư­íng c¬ b¶n nh»m t¨ng c­êng quèc phßng vµ an ninh.


- Ph¸t huy søc m¹nh tæng hîp cña khèi ®¹i ®oµn kÕt d©n téc.
- KÕt hîp søc m¹nh cña d©n téc víi søc m¹nh cña thêi ®¹i

KÕt hîp KT- XH víi quèc phßng vµ an ninh.

3. Tr¸ch nhiÖm cña c«ng d©n :

a.Tr¸ch nhiÖm cña c«ng d©n.

- Tin t­ëng vµo chÝnh s¸ch quèc phßng vµ an ninh cña §¶ng vµ NN.
- Th­êng xuyªn nªu cao tinh thÇn c¶nh gi¸c tr­íc mäi ©m m­u, thñ ®o¹n tinh vi cña kÓ thï.
- ChÊp hµnh ph¸p luËt vÒ chÝnh s¸ch quèc phßng vµ an ninh. Gi÷ g×n trËt tù an ninh quèc gia.
- S½n sµng thùc hiÖn nghÜa vô qu©n sù.
S½n sµng tham gia c¸c ho¹t ®éng trªn lÜnh vùc quèc phßng vµ an ninh.

b.Tr¸ch nhiÖm cña b¶n th©n.

- RÌn luyÖn søc khoÎ.
- Häc tËp n©ng cao tr×nh ®é hiÓu biÕt.
- Cã lèi sèng lµnh m¹nh.
- Kh«ng tham gia tÖ n¹n XH.
- §éng viªn ng­êi th©n , ban bÌ tham gia nghÜa vô qu©n sù.
- Cïng nhµ tr­êng , §oµn thanh niªn quan t©m gióp ®ì th­¬ng binh, gia ®×nh liÖt sÜ.
- Tham gia ho¹t ®éng giao l­u bé ®éi, c«n an, låm t¨ng t×nh ®oµn kÕt qu©n d©n.bé ®éi éngn quan t©m gióp ®ì th­¬ng binh, gia ®×nh liÖt sÜ.
tinh vi cña kÓ thï.

ng tin ®¹i chóng vµ thùc tÕ ®Þa ph­¬ng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây