Xem bóng đá trực tuyến
Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,

Giáo Án Lịch sử lớp 10 đầy đủ, file word bao đẹp, download sử dụng ngay

Chủ nhật - 21/02/2021 09:45
Giáo an Lịch sử 10 cơ bản, Lịch sử 10, Giáo an Lịch sử 10 theo phương pháp mới, Giáo an Lịch sử 10 mẫu mới, Giáo an Lịch sử 10 ViOLET, Giáo án Lịch sử 10 Bài 14, Giáo an dạy thêm lịch sử 10, Giáo án chuyên đề Lịch sử 10.
Giáo án lịch sử
Giáo án lịch sử
Giáo an Lịch sử 10 cơ bản, Lịch sử 10, Giáo an Lịch sử 10 theo phương pháp mới, Giáo an Lịch sử 10 mẫu mới, Giáo an Lịch sử 10 ViOLET, Giáo án Lịch sử 10 Bài 14, Giáo an dạy thêm lịch sử 10, Giáo án chuyên đề Lịch sử 10Lịch sử 10, Giáo an Lịch sử 10 theo định hướng phát triển năng lực, Giáo an Lịch sử 10 mẫu mới, Giáo an Lịch sử 10 ViOLET, Giáo an Lịch sử 10 cơ bản, Giáo AN Lịch sử lớp 5 soạn theo phương pháp mới, Violet Lịch sử 10, Giáo an dạy thêm lịch sử 10

Giáo Án Lịch sử lớp 10 đầy đủ, file word bao đẹp, download sử dụng ngay


PhÇn mét
LÞch sö thÕ giíi thêi nguyªn thuû, cæ ®¹i vµ trung ®¹i

Ch­¬ng 1
 X· héi nguyªn thuû
Bµi 1
Sù xuÊt hiÖn loµi ng­êi vµ bÇy ng­êi nguyªn thuû
 
                                                       Ngµy so¹n :
                               TiÕt thø :  01(nhÊt) Lªn líp: Khèi 10
I. Môc tiªu bµi häc
1. KiÕn thøc
HS cÇn hiÓu nh÷ng mèc vµ b­íc tiÕn trªn chÆng ®­êng dµi, phÊn ®Êu qua hµng triÖu n¨m cña loµi ng­êi nh»m c¶i thiÖn ®êi sèng vµ c¶i biÕn b¶n th©n con ng­êi.
2. T­ t­ëng
Gi¸o dôc lßng yªu lao ®éng v× lao ®éng kh«ng nh÷ng n©ng cao ®êi sèng cña con ng­êi mµ cßn hoµn thiÖn b¶n th©n con ng­êi.
3. Kü n¨ng
RÌn kü n¨ng sö dông SGK - kü n¨ng ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ vµ tæng hîp vÒ ®Æc ®iÓm tiÕn ho¸ cña loµi ng­êi trong qu¸ tr×nh hoµn thiÖn m×nh ®ång thêi thÊy sù s¸ng t¹o vµ ph¸t triÓn kh«ng ngõng cña x· héi loµi ng­êi.
II. tiÕn tr×nh tæ chøc d¹y - häc
1. Giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ ch­¬ng tr×nh lÞch sö líp 10
Yªu cÇu vµ h­íng dÉn ph­¬ng ph¸p häc bé m«n ë nhµ, ë líp.
2. DÉn d¾t vµo bµi häc
GV nªu t×nh huèng qua c©u hái t¹o kh«ng khÝ häc tËp: Ch­¬ng tr×nh lÞch sö chóng ta ®· häc ë THCS ®­îc ph©n chia thµnh mÊy thêi kú? KÓ tªn c¸c thêi kú ®ã? H×nh th¸i chÕ ®é x· héi g¾n liÒn víi mçi thêi kú? X· héi loµi ng­êi vµ loµi ng­êi xuÊt hiÖn nh­ thÕ nµo? §Ó hiÓu ®iÒu ®ã, chóng ta cïng t×m hiÓu bµi häc h«m nay.
3. Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng trªn líp
C¸c ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß Nh÷ng kiÕn thøc HS cÇn n¾m v÷ng
Ho¹t ®éng 1: Lµm viÖc c¸ nh©n
Tr­íc hÕt GV kÓ c©u chuyÖn vÒ nguån gèc cña d©n téc ViÖt Nam (Bµ ¢u C¬ víi c¸i bäc tr¨m trøng vµ chuyÖn Th­îng ®Õ s¸ng t¹o ra loµi ng­êi) sau ®ã nªu c©u hái: Loµi ng­êi tõ ®©u mµ ra? C©u chuyÖn kÓ trªn cã ý nghÜa g×?
- HS qua hiÓu biÕt, qua c©u chuyÖn GV kÓ vµ ®äc SGK tr¶ lêi c©u hái?
GV dÉn d¾t, t¹o kh«ng khÝ tranh luËn.
- GV nhËn xÐt bæ sung vµ chèt ý:
+ C©u chuyÖn truyÒn thuyÕt ®· ph¶n ¸nh xa x­a con ng­êi muèn lý gi¶i vÒ nguån gèc cña m×nh, song ch­a ®ñ c¬ së khoa häc nªn ®· göi g¾m ®iÒu ®ã vµo sù thÇn th¸nh.
+ Ngµy nay, khoa häc ph¸t triÓn, ®Æc biÖt lµ kh¶o cæ häc vµ cæ sinh häc ®· t×m ®­îc b»ng cø nãi lªn sù ph¸t triÓn l©u dµi cña sinh giíi, tõ ®éng vËt bËc thÊp lªn ®éng vËt bËc cao mµ ®Ønh cao cña qu¸ tr×nh nµy lµ sù biÕn chuyÓn tõ v­în thµnh ng­êi.
1. Sù xuÊt hiÖn loµi ng­êi vµ ®êi sèng bÇy ng­êi nguyªn thuû
- GV nªu c©u hái: VËy con ng­êi do ®©u mµ ra? C¨n cø vµo c¬ së nµo? Thêi gian? Nguyªn nh©n quan träng quyÕt ®Þnh ®Õn sù chuyÓn biÕn ®ã? Ngµy nay qu¸ tr×nh chuyÓn biÕn ®ã cã diÔn ra kh«ng? T¹i sao? - Loµi ng­êi do mét loµi v­în chuyÓn biÕn thµnh? ChÆng ®Çu cña qu¸ tr×nh h×nh thµnh nµy cã kho¶ng 6 triÖu n¨m tr­íc ®©y.
Ho¹t ®éng 2: Lµm viÖc theo nhãm
- GV: ChÆng ®­êng chuyÓn biÕn tõ v­în ®Õn ng­êi diÔn ra rÊt dµi. B­íc ph¸t triÓn trung gian lµ Ng­êi tèi cæ (Ng­êi th­îng cæ).
NhiÖm vô cô thÓ cña tõng nhãm lµ:
+ Nhãm 1: Thêi gian t×m ®­îc dÊu tÝch Ng­êi tèi cæ? §Þa ®iÓm? TiÕn ho¸ trong c¬ cÊu t¹o c¬ thÓ?
+ Nhãm 2: §êi sèng vËt chÊt vµ quan hÖ x· héi cña Ng­êi tèi cæ.
- HS: Tõng nhãm ®äc SGK, t×m ý tr¶ lêi vµ th¶o luËn thèng nhÊt ý kiÕn tr×nh bµy trªn giÊy 1/2 tê A0.
§¹i diÖn cña nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶ cña m×nh.
GV yªu cÇu HS nhãm kh¸c bæ sung.
Cuèi cïng GV nhËn xÐt vµ chèt ý:
Nhãm 1:
 
+ Thêi gian t×m ®­îc dÊu tÝch cña Ng­êi tèi cæ b¾t ®Çu kho¶ng 4 triÖu n¨m tr­íc ®©y.
+ Di cèt t×m thÊy ë §«ng Phi, Giava (In®«nªxia), B¾c Kinh (Trung Quèc)... Thanh Ho¸ (ViÖt Nam).
+ Ng­êi tèi cæ hoµn toµn ®i b»ng hai ch©n, ®«i tay ®­îc tù do cÇm n¾m, kiÕm thøc ¨n. C¬ thÓ cã nhiÒu biÕn ®æi: tr¸n, hép sä...
- B¾t ®Çu kho¶ng 4 triÖu n¨m tr­íc ®©y t×m thÊy dÊu vÕt cña Ng­êi tèi cæ ë mét sè n¬i nh­ §«ng Phi, In®«nªxia, Trung Quèc, ViÖt Nam.
Nhãm 2: §êi sèng vËt chÊt ®· cã nhiÒu thay ®æi
+ BiÕt chÕ t¹o c«ng cô lao ®éng: Hä lÊy m¶nh ®¸ hay cuéi lín ®em ghÌ vì t¹o nªn mét mÆt cho s¾c vµ võa tay cÇm ® r×u ®¸ (®å ®¸ cò - s¬ kú).
- §êi sèng vËt chÊt cña ng­êi nguyªn thuû.
+ ChÕ t¹o c«ng cô ®¸ (®å ®¸ cò).
+ BiÕt lµm ra löa (ph¸t minh lín) ® ®iÒu quan träng c¶i thiÖn c¨n b¶n cuéc sèng tõ ¨n sèng ® ¨n chÝn. + Lµm ra löa.
+ Cïng nhau lao ®éng t×m kiÕm thøc ¨n. Chñ yÕu lµ h¸i l­îm vµ s¨n b¾t thó. + T×m kiÕm thøc ¨n, s¨n b¾t - h¸i l­îm.
+ Quan hÖ hîp quÇn x· héi, cã ng­êi ®øng ®Çu, cã ph©n c«ng lao ®éng gi÷a nam - n÷, cïng ch¨m sãc con c¸i, sèng qu©y quÇn theo quan hÖ ruét thÞt gåm 5 - 7 gia ®×nh. Sèng trong hang ®éng hoÆc m¸i ®¸, lÒu dùng b»ng cµnh c©y... Hîp quÇn ®Çu tiªn Þ bÇy ng­êi nguyªn thuû. - Quan hÖ x· héi cña Ng­êi tèi cæ ®­îc gäi lµ bÇy ng­êi nguyªn thuû.
Ho¹t ®éng 3: C¶ líp
GV dïng ¶nh vµ biÓu ®å ®Ó gi¶i thÝch gióp HS hiÓu vµ n¾m ch¾c h¬n: ¶nh vÒ Ng­êi tèi cæ, ¶nh vÒ c¸c c«ng cô ®¸, biÓu ®å thêi gian cña Ng­êi tèi cæ.
- VÒ h×nh d¸ng: Tuy cßn nhiÒu dÊu tÝch v­în trªn ng­êi nh­ng Ng­êi tèi cæ kh«ng cßn lµ v­în.
- Ng­êi tèi cæ lµ Ng­êi v× ®· chÕ t¸c vµ sö dông c«ng cô (MÆc dï chiÕc r×u ®¸ cßn th« kÖch ®¬n gi¶n).
- Thêi gian:


4 tr.n¨m  1 tr.n¨m   4 v¹n n¨m   1 v¹n n¨m
(Ng­êi tèi cæ) - ®i ®øng th¼ng.
- Hßn ®¸ ghÌ ®Ïo s¬ qua
- H¸i l­îm, s¨n b¾t thó
- BÇy ng­êi.
 

Ho¹t ®éng 1: Lµm viÖc theo nhãm
GV tr×nh bµy: Qua qu¸ tr×nh lao ®éng, cuéc sèng cña con ng­êi ngµy cµng ph¸t triÓn h¬n. §ång thêi con ng­êi tù hoµn thµnh qu¸ tr×nh hoµn thiÖn m×nh ® t¹o b­íc nh¶y vät tõ v­în thµnh Ng­êi tèi cæ. Ta t×m hiÓu b­íc nh¶y vät thø 2 cña qu¸ tr×nh nµy.
- GV chia líp thµnh 3 nhãm, nªu c©u hái cho tõng nhãm:
+ Nhãm 1: Thêi ®¹i Ng­êi tinh kh«n b¾t ®Çu xuÊt hiÖn vµo thêi gian nµo? B­íc hoµn thiÖn vÒ h×nh d¸ng vµ cÊu t¹o c¬ thÓ ®­îc biÓu hiÖn nh­ thÕ nµo?
+ Nhãm 2: Sù s¸ng t¹o cña Ng­êi tinh kh«n trong viÖc chÕ t¹o c«ng cô lao ®éng b»ng ®¸.
+ Nhãm 3: Nh÷ng tiÕn bé kh¸c trong cuéc sèng lao ®éng vµ vËt chÊt.
- HS ®äc s¸ch gi¸o khoa, th¶o luËn t×m ý tr¶ lêi. Sau khi ®¹i diÖn nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶ thèng nhÊt cña nhãm. HS nhãm kh¸c bæ sung. Cuèi cïng GV nhËn xÐt vµ chèt ý:

2. Ng­êi tinh kh«n vµ ãc s¸ng t¹o
Nhãm 1: §Õn cuèi thêi ®å ®¸ cò, kho¶ng 4 v¹n n¨m tr­íc ®©y Ng­êi tinh kh«n (hay cßn gäi lµ ng­êi hiÖn ®¹i) xuÊt hiÖn. Ng­êi tinh kh«n cã cÊu t¹o c¬ thÓ nh­ ng­êi ngµy nay: x­¬ng cèt nhá nh¾n, bµn tay nhá khÐo lÐo, ngãn tay linh ho¹t. Hép sä vµ thÓ tÝch n·o ph¸t triÓn, tr¸n cao, mÆt ph¼ng, h×nh d¸ng gän vµ linh ho¹t, líp l«ng máng kh«ng cßn n÷a ®­a ®Õn sù xuÊt hiÖn nh÷ng mµu da kh¸c nhau (3 ®¹i chñng lín vµng - ®en - tr¾ng). - Kho¶ng 4 v¹n n¨m tr­íc ®©y Ng­êi tinh kh«n xuÊt hiÖn. H×nh d¸ng vµ cÊu t¹o c¬ thÓ hoµn thiÖn nh­ ng­êi ngµy nay.
Nhãm 2: Sù s¸ng t¹o cña Ng­êi tinh kh«n trong kü thuËt chÕ t¹o c«ng cô ®¸: Ng­êi ta biÕt ghÌ 2 c¹nh s¾c h¬n cña m¶nh ®¸ lµm cho nã gän vµ s¾c h¬n víi nhiÒu kiÓu, lo¹i kh¸c nhau. Sau khi ®­îc mµi nh½n, ®­îc khoan lç hay nÊc ®Ó tra c¸n Þ Céng cô ®a d¹ng h¬n, phï hîp víi tõng c«ng viÖc lao ®éng, chau chuèt vµ cã hiÖu qu¶ h¬n Þ §å ®¸ míi.
Nhãm 3: ãc s¸ng t¹o cña Ng­êi tinh kh«n cßn chÕ t¹o ra nhiÒu c«ng cô lao ®éng kh¸c: X­¬ng c¸, cµnh c©y lµm lao, chÕ cung tªn, ®an l­íi ®¸nh c¸, lµm ®å gèm. Còng tõ ®ã ®êi sèng vËt chÊt ®­îc n©ng lªn. Thøc ¨n t¨ng lªn ®¸ng kÓ. Con ng­êi rêi hang ®éng ra ®Þnh c­ ë ®Þa ®iÓm thuËn lîi h¬n. C­ tró nhµ cöa trë nªn phæ biÕn.
- ãc s¸ng t¹o lµ sù s¸ng t¹o cña Ng­êi tinh kh«n trong c«ng viÖc c¶i tiÕn c«ng cô ®å ®¸ vµ biÕt chÕ t¸c thªm nhiÒu c«ng cô míi.
+ C«ng cô ®¸: §¸ cò ® ®¸ míi (ghÌ - mµi nh½n - ®ôc lç tra c¸n).
+ C«ng cô míi: Lao, cung tªn.
Ho¹t ®éng 1: Lµm viÖc c¶ líp vµ c¸ nh©n
GV tr×nh bµy: - Cuéc c¸ch m¹ng ®¸ míi - §©y lµ mét thuËt ng÷ kh¶o cæ häc nh­ng rÊt thÝch hîp víi thùc tÕ ph¸t triÓn cña con ng­êi. Tõ khi Ng­êi tinh kh«n xuÊt hiÖn thêi ®¸ cò hËu k×, con ng­êi ®· cã mét b­íc tiÕn dµi: §· cã c­ tró nhµ cöa, ®· sèng æn ®Þnh vµ l©u dµi (líp vá èc s©u 1m nãi lªn cã thÓ l©u tíi c¶ ngh×n n¨m).
3. Cuéc c¸ch m¹ng thêi ®¸ míi
Nh­ thÕ còng ph¶i kÐo dµi tÝch luü kinh nghiÖm tíi 3 v¹n n¨m. Tõ 4 v¹n n¨m ®Õn 1 v¹n n¨m tr­íc ®©y míi b¾t ®Çu thêi ®¸ míi.
GV nªu c©u hái: - §¸ míi lµ c«ng cô ®¸ cã ®iÓm kh¸c nh­ thÕ nµo so víi c«ng cô ®¸ cò?
HS ®äc s¸ch gi¸o khoa tr¶ lêi. HS kh¸c bæ sung, cuèi cïng GV nhËn xÐt vµ chèt l¹i: §¸ míi lµ c«ng cô ®¸ ®­îc ghÌ s¾c, mµi nh½n, tra c¸n dïng tèt h¬n. Kh«ng nh÷ng vËy ng­êi ta cßn sö dông cung tªn thuÇn thôc.
GV ®Æt c©u hái: Sang thêi ®¹i ®¸ míi cuéc sèng vËt chÊt cña con ng­êi cã biÕn ®æi nh­ thÕ nµo?
HS ®äc s¸ch gi¸o khoa tr¶ lêi. HS kh¸c bæ sung, cuèi cïng GV nhËn xÐt vµ chèt ý:
- Sang thêi ®¹i ®¸ míi cuéc sèng cña con ng­êi ®· cã nh÷ng thay ®æi lín lao.
- 1 v¹n n¨m tr­íc ®©y thêi kú ®¸ míi b¾t ®Çu.
+ Tõ chç h¸i l­îm, s¨n b¾n Þ trång trät vµ ch¨n nu«i (ng­êi ta trång mét sè c©y l­¬ng thùc vµ thùc phÈm nh­ lóa, bÇu, bÝ... §i s¨n b¾n ®­îc thó nhá ng­êi ta gi÷ l¹i nu«i vµ thuÇn d­ìng thµnh gia sóc nhá nh­ chã, cõu, lîn, bß,...)
+ Ng­êi ta biÕt lµm s¹ch nh÷ng tÊm da thó ®Ó che th©n cho Êm vµ "cho cã v¨n ho¸" (T×m thÊy cóc, kim x­¬ng).
+ Ng­êi ta biÕt lµm ®å trang søc (vßng b»ng vá èc vµ h¹t x­¬ng, vßng tay, vßng cæ ch©n, hoa tai b»ng ®¸ mµu).
+ Con ng­êi biÕt ®Õn ©m nh¹c (c©y s¸o x­¬ng, ®µn ®¸,...).
GV kÕt luËn: Nh­ thÕ, tõng b­íc, tõng b­íc con ng­êi kh«ng ngõng s¸ng t¹o, kiÕm ®­îc thøc ¨n nhiÒu h¬n, sèng tèt h¬n vµ vui h¬n. Cuéc sèng bít dÇn sù lÖ thuéc vµo thiªn nhiªn. Cuéc sèng con ng­êi tiÕn bé víi tèc ®é nhanh h¬n vµ æn ®Þnh h¬n tõ thêi ®¸ míi.
- Cuéc sèng con ng­êi ®· cã nh÷ng thay ®æi lín lao, ng­êi ta biÕt:
+ Trång trät, ch¨n nu«i.

+ Lµm s¹ch tÊm da thó che th©n.
+ Lµm nh¹c cô.
Þ Cuéc sèng no ®ñ h¬n, ®Ñp h¬n vµ vui h¬n, bít lÖ thuéc vµo thiªn nhiªn.
   
4. S¬ kÕt bµi häc
- GV kiÓm tra ho¹t ®éng nhËn thøc cña HS víi viÖc yªu cÇu HS tr¶ lêi c©u hái:
- Nguån gèc cña loµi ng­êi, nguyªn nh©n quyÕt ®Þnh ®Õn qu¸ tr×nh tiÕn ho¸.
- ThÕ nµo lµ Ng­êi tèi cæ? Cuéc sèng vËt chÊt vµ x· héi cña Ng­êi tèi cæ?
- Nh÷ng tiÕn bé vÒ kÜ thuËt khi Ng­êi tinh kh«n xuÊt hiÖn?
5. DÆn dß - Ra bµi tËp vÒ nhµ
- N¾m ®­îc bµi cò. §äc tr­íc bµi míi vµ tr¶ lêi c©u hái trong s¸ch gi¸o khoa.
- Bµi tËp:
LËp b¶ng so s¸nh
Néi dung Thêi k× ®¸ cò Thêi k× ®¸ míi
Thêi gian    
Chñ nh©n    
KÜ thuËt chÕ t¹o c«ng cô ®¸    
§êi sèng lao ®éng    
 

Link Dowload Giáo Án Lịch sử lớp 10 đầy đủ, file word bao đẹp, download sử dụng ngay

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây