Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,
Xem bóng đá trực tuyến

Đề thi học kì 1 lịch sử 12, Thi trắc nghiệm học kì 1 lịch sử 12

Thứ hai - 14/09/2020 11:47
Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Sử trắc nghiệm có đáp án, Đề thi học kì 2 sử 12, De thi Lịch sử lớp 12 học kì 2 trắc nghiệm, Đề kiểm tra 1 tiết sử 12 học kì 2 trắc nghiệm, Đề kiểm tra Sử 12 học kì 1 trắc nghiệm có đáp an, Đề kiểm tra 15 phút Lịch sử 12 kì 1, Đề thi Lịch sử 12 học kì 1 2019, Tự luận Lịch sử 12 học kì 1
TRƯỜNG THPT   ……..                                      THI HỌC KÌ I- MÔN LỊCH SỬ LỚP12  
                                                                                    NĂM HỌC ……………..
                                                                         Thời gian 45 phút (không kể thời gian giao đề)
 
Họ, tên học sinh:.............................................
Lớp: ...............
Điểm:

 
Mã đề thi:
001
PHẦN TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM
Chọn đáp án đúng nhất và  điền vào các ô sau:
 
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Đáp án                        
Câu 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Đáp án                        
I.PHẦN TRẮC NGHIỆM(6 Điểm).                Câu hỏi: (24 câu TNKQ- 0,25đ/1 câu đúng)
Câu 1. Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp được đầu tư chủ yếu:
A. Nông nghiệp                                            B. Công nghiệp        
C. Thương nghiệp                                       D. Giao thông vận tải
Câu 2: Nhiệm vụ cách mạng được Đảng ta xác định trong cương lĩnh chính trị đầu tiên là gì?
A. Chống tư sản mại bản, đòi tăng lương, giảm giờ làm.
B. Chống phong kiến, chống đế quốc giành độc lập dân tộc.
C. Chống đế quốc Pháp, chống phong kiến.
D. Chống chiến tranh đế quốc.
Câu 3: Chi bộ cộng sản đầu tiên của VN ra đời ở đâu, vào thời gian nào?
A. 3/1929 số nhà D67, Hoàng Diệu, Hà Nội.  B. 3/1929 số nhà 312 , Khâm Thiên, Hà Nội
C. 3/1929 số nhà 48, Hàng Ngang, Hà Nội.    D. 3/1929 số nhà 5D, Hàm Long, Hà Nội
Câu 4: Tổ chức cách mạng VN Quốc dân đảng được thành lập vào thời gian nào?
A. 25/12/1927            B. 25/12/1928             C. 6/1925                     D. 7/1928
Câu 5: Xã hội Việt Nam đầu thế kỉ XX tồn tại mâu thuẫn cơ bản nào?
A. Toàn thể dân tộc ta với đế quốc Pháp          B. Tư sản với chính quyền Pháp
C. Nông dân với địa chủ phong kiến.        D. Toàn thể dân tộc ta với tay sai của Pháp
Câu 6: Câu nói nổi tiếng của lãnh tụ Việt nam Quốc Dân Đảng- Nguyễn Thái Học trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái là gì?
A. bạo động hay là chết.                                  B. Không thành công cũng thành nhân
C. Hãy giữ vững chí khí chiến đấu.               D. Việt nam muôn năm
Câu 7: Sự kiện quốc tế nào diễn ra trong chiến tranh thế giới nhất có ảng hưởng đến cục diện chính trị  và phong trào giải phong dân tộc của các nước thuộc địa?
A. Quốc tế thứ 3 thành lập                              B. Nước Đức bị đánh bại.
C. CM tháng10 Nga bùng nổ và thắng lợi    D. Chiến tranh thế giới 1  kết thúc.
Câu 8. Lực lượng cách mạng Việt Nam được đề ra trong luận cương của Đảng 10/1930:
A. Công nhân, tiểu tư sản.                              B. Công nhân, nông dân.
C. Công nhân,tiểu tư sản trí thức.                  D. Công nhân,tư sản mại bản.
Câu 9: Cuốn sách tập hợp các bài giảng, bài viết của Nguyễn Aí Quốc ở Quảng Châu được xuất bản lấy tên là gì?
A. Đường Kách Mệnh                                     B. Lịch sử nước ta
C. Bản án chế độ thực dân Pháp                    D. Người cùng khổ
Câu 10: Nội dung nào sau đây không phải ý nghĩa thành lập ĐCSVN năm 1930
A. Là sản phẩm kết hợp của ba yếu tố (CN Mác- Lê, PTCN, PTYN)
B. Là kết quả của quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phong  giai cấp.
C. Là bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt nam
D. Tác động mạnh mẽ đến phong trào của giai cấp tư sản
Câu 11: Sự kiện đánh dấu phong trào công nhân Việt nam chuyển từ đấu tranh tự phát sang tự giác là
A. Thành lập Đảng cộng sản Việt nam B. Thành lập Hội Việt nam cách mạng thanh niên.
C. Cách mạng 8 thành công                            D. Khởi nghĩa  Ba Son 8/1925
Câu 12: Tổng Bí thư Đảng cộng sản đầu tiên của Việt Nam  là ai?
A. Phạm Hồng Thái   B. Nguyễn Thái Học  C. Trường Chinh        D. Trần Phú.
Câu 13: Nội dung nào sau đây không phải là nội dung của Hội nghị thành lập Đảng 2/1930.
A. Thông qua chính cương văn tắt đầu tiên của Đảng.
B. Thông qua cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng
C. Đổi tên Đảng thành ĐCS Đông Dương.
D. Thống nhất các tổ chức cộng sản thành ĐCSVN.
Câu 14: Tình hình Việt Nam năm đầu tiên sau Cách mạng tháng 8 được ví như
A. kháng chiến chống Pháp                            B. chống thù trong giặc ngoài
C. ngàn cân treo sợi tóc.                                  D. nhiều cơ hội và thách thức mới
Câu 15. Sau Cách mạng tháng Tám 1945 nước ta phải đối mặt với nhiều kẻ thù trong đó nguy hiểm nhất là
     A. phát xít Nhật   B. Trung Hoa Dân quốc     C. đế quốc Anh     D. thực dân Pháp
Câu 16. Chiến thắng nào của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Pháp, buộc Pháp phải đánh lâu dài với ta?
A. Biên giới thu Đông 1947.                                 B. Cuộc chiến đấu trong các đô thị.
C. Chiên dịch Việt bắc thu Đông 1947                 D. Chiến dịch Biên giới thu Đông 1950.
Câu 17. Mục đích của Hội VNCMTN thành lập 6/1925:
 
  1. Tổ chức và lãnh đạo quần chúng đoàn kết đấu tranh để giải phóng các giai cấp.
  2. Tổ chức và lãnh đạo quần chúng đoàn kết đấu tranh để giải phóng nông dân.
  3. Tổ chức và lãnh đạo quần chúng đoàn kết đấu tranh để giải phóng công nhân.
  4. Tổ chức và lãnh đạo quần chúng đoàn kết đấu tranh để giải phóng dân tộc.
Câu 18: Tàn dư văn hóa nào sau đây do Pháp để lại cho nước ta sau CMT8?
A. Hơn 90% dân số mù chữ.                                          B. Văn hóa hiện đại theo kiểu Pháp
C. tổ chức học chữ quốc ngữ.                                        D. mang nặng tư tưởng phát xít
Câu 19: Điểm tương đồng về mục tiêu của ta trong các chiến dịch của cuộc kháng chiến chống Pháp(1945-1950) là gì?
A. Hòa với cả Pháp và Tưởng                                    B. Đánh Pháp ở nam Bộ
    C. Tiêu diệt sinh lực của Pháp                                    D. Đánh cả Pháp và Tưởng
 Câu 20. Cho các sự kiện sau:
            1. Đảng Cộng sản Việt Nam
            2. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên
            3. Đông Dương Cộng sản Đảng và An Nam Cộng sản Đảng
Hãy sắp xếp các sự kiện trên theo đúng trình tự thời gian
A. 1, 3, 2.                        B. 2, 3, 1.                        C. 1, 2, 3.                      D. 3, 2, 1.
Câu 21. Sự kiện nào dưới đây chứng tỏ phong trào công nhân Việt Nam  đã chuyển sang hoàn toàn tự giác?
A.Tổ chức Công hội được thành lập (1920).
B. Cuộc bãi công của công nhân Ba Son (8 – 1925).
C. Phong trào vô sản hóa (năm 1928).
D. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (đầu năm 1930).
Câu 22. Sự thất bại của cuộc khởi nghĩa Yên Bái (1930) chứng tỏ điều gì?
A. Sự thất bại hoàn toàn của khuynh hướng cách mạng vô sản.
B. Sự thất bại hoàn toàn của khuynh hướng cách mạng dân chủ tư sản.
C. Sự thất bại hoàn toàn của khuynh hướng theo lập trường phong kiến.
D. Sự thất bại hoàn toàn của khuynh hướng cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.
Câu 23. Kẻ thù cụ thể trước mắt của của cách mạng Đông Dương  trong những năm
1936-1939 là gì?
A. Thực dân Pháp và tay sai.                                  B. Địa chủ phong kiến phản động.
C. Bọn phản động Pháp và tay sai.                        D. Các quan lại của triều đình Huế.
Câu 24. Sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên có tính quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt mới trong lịch sử phát triển của dân tộc Việt Nam là
A. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời năm 1930.  B. Cách mạng tháng Tám năm 1945.
C. chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954.           D. đại thắng mùa xuân năm 1975.
II. PHẦN TỰ LUẬN. (4.0điểm)
Câu :  Vì sao Đảng ta quyết định mở chiến dịch Biên giới?  Nêu tóm tắt diễn biến,  kết quả, ý nghĩa của chiến dịch?
                                                      Bài Làm
PHẦN III: ĐÁP ÁN
 
  1. Trắc nghiệm:
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Đáp án A C D A A B C B A D D D
Câu 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Đáp án C C D C D A C B D B C A
  1. Tự luận

HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM
 
NỘI DUNG ĐIỂM
Vì sao Đảng ta quyết định mở chiến dịch Biên giới?  Nêu  kết quả, ý nghĩa của chiến dịch? (4điểm)
* Vì sao Đảng ta quyết định mở chiến dịch Biên giới
- HS nêu tóm tắt hoàn cảnh...., có phân tích, Chủ trương của ta, âm mưu của địch
- Nêu tóm tắt diễn biến,kết quả
-ý nghĩa của chiến dịch

       1.5
1.5
1.0
 
* Cộng: 4 điểm

TRƯỜNG THPT ………………….             THI HỌC KÌ I- MÔN LỊCH SỬ LỚP12  
                                                                                    NĂM HỌC ……………
                                                                         Thời gian 45 phút (không kể thời gian giao đề)
 
Họ, tên học sinh:.............................................
Lớp: ...............
Điểm:

 
Mã đề thi:
002
PHẦN TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM
Chọn đáp án đúng nhất và  điền vào các ô sau:
 
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Đáp án                        
Câu 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Đáp án                        
I.PHẦN TRẮC NGHIỆM.( 6 điểm)Câu hỏi: (23 câu TNKQ- 0,25đ/1 câu đúng)
Câu 1. Khó khăn nào lớn nhất sau cách mạng tháng Tám 1945?
A. Nạn đói     B. Nạn dốt       C. Khó khăn về tài chính      D. Ngoại xâm -nội phản
Câu 2: Hàng năm, nước ta kỷ niệm cách mạng tháng Tám năm 1945 vào ngày nào?
A. 18/8                         B. 19/8                         C. 25/8                         D. 28/8
Câu 3. Hội nghị Ban CHTW 5/1941 hoàn thành chuyển hướng chỉ đạo chiến lược:
A. Chống Pháp lên hàng đầu             B. Chống Pháp – Nhật lên hàng đầu
C. Giải phóng dân tộc lên hàng đầu  D. Dân chủ lên hàng đầu
Câu 4: Nguyễn Aí Quốc đã tìm ra con đường giải phóng dân tộc thông qua tác phẩm gì của Lê Nin.
A. Nghị quyết Đại hội VII của Quốc tế cộng sản.       B. Cương lĩnh tháng 10/1917.
C. Cương lĩnh tháng 4/1917.        D. Sơ thảo luận cương về vấn đề dt & thuộc địa 7/1920.
Câu 5: Nhiệm vụ cách mạng được Đảng ta xác định trong cương lĩnh trị chính đầu tiên là gì?
A. Chống tư sản mại bản, đòi tăng lương, giảm giờ làm.
B. Chống phong kiến, chống đế quốc giành độc lập dân tộc.
C. Chống đế quốc Pháp, chống phong kiến.
D. Chống chiến tranh đế quốc, đòi tăng lương, giảm giờ làm.
Câu. 6. Điểm nào dưới đây là đúng nhất về thời cơ ngàn năm có một trong CM tháng Tám 1945
      A. Điều kiện chủ quan và khách quan đã chín muồi.    B. Đảng ta đã chuẩn bị chu đáo.   
      C. Pháp xít Nhật đầu hàng quân đồng minh.            D. Chính phủ Trần Trọng Kim rệu rã.
Câu 7: Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản được diễn ra ở đâu vào thời gian nào?
A. từ ngày 3 đến 7/2/1930, Hương cảng- Trung quốc
B. Từ ngày 6/1 đến 28/2/1930 tại Hương cảng - Trung quốc
C. Từ ngày 6/1 đến 8/2/1930 tại Hương Cảng - Trung quốc
D. Từ ngày 1/6 đến 2/8/1930 tại Hương Cảng - Trung quốc
Câu 8: Số vốn đầu tư của Pháp vào Đông Dương(1924-1929) chủ yếu vào
A. Nông nghiệp.                       B. Giao thông vận tải.
C. Công nghiệp nhẹ.                 D. Công nghiệp nặng.
Câu 9. Khó khăn nào lớn nhất sau cách mạng tháng Tám 1945?
A. Nạn đói     B. Nạn dốt       C. Khó khăn về tài chính      D. Ngoại xâm -nội phản
Câu 10: Điểm nào sau đây không phải là nội dung của Hội nghị thành lập Đảng 2/1930?
A. Thông qua luận cương lĩnh chính trị của Đảng.
B. Thông qua sách lược vắn tắt  của Đảng
C. Lấy tên là Đảng cộng sản Việt nam
D. Thống nhất các tổ chức cộng sản thành ĐCSVN.
Câu 11: Nội dung nào sau đây không phải ý nghĩa thành lập ĐCSVN năm 1930
A. Là sản phẩm kết hợp của ba yếu tố (CN Mác- Lê, PTCN, PTYN)
B. Là kết quả của quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phong  giai cấp..
C. Là bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt nam
D. Tác động mạnh mẽ đến phong trào của giai cấp tư sản
Câu 12.  Phong trào cách mạng 1930-1931 đã hình thành nên khối liên minh
A. Công nhân, tiểu tư sản vững chắc                 B.  Công nhân, nông dân vững chắc
C. Công nhân,tiểu tư sản trí thức vững chắc   D. Công nhân,tư sản mại bản vững chắc
Câu 13. Sau CM tháng Tám 1945,  Miền Bắc, quân đội nước nào đã tiến vào nước ta?
A. Thực dân Pháp                                             B. 20 vạn quân Tưởng
C. Phát xít Nhật                                                D. Hơn 1 vạn quân Anh
Câu 14. Chủ trương của Đảng đề ra khi quân Tưởng kéo vào nước ta là
A. hòa với Pháp, đuổi Tưởng về nước           B. hòa với Tưởng, đánh Pháp
C. kí kết hiệp định Sơ Bộ                                D. hòa với Pháp để tiến
Câu 15. Mặt trận trực tiếp cho Cách mạng tháng Tám 1945?nào có vai trò chuẩn bị
A. Mặt trận Việt Minh.                                                B. Mặt trận Liên Việt.
C. Mặt trận Thống nhất Dân tộc Đông Dương.          D. Mặt trận Dân chủ Đông Dương.
Câu 16. Chiến thắng nào dưới đây trong cuộc kháng chiến chống Pháp, quân ta giành được thế chủ động trên chiến trường?
     A. Chiến dịch Biên giới thu Đông 1947.          B. Cuộc chiến đấu trong các đô thị 1946.
     C. Chiến dịch Việt bắc thu Đông 1947             D. Chiến dịch Biên giới thu Đông 1950.
Câu 17: Điểm tương đồng về âm mưu của Pháp trong các chiến dịch của cuộc chiến tranh xâm lược Việt nam(1945-1950) là
A. hòa với quân ta                B. hòa với Tưởng, chiếm Nam bộ
C. tiêu diệt sinh lực của ta    D. bao vây quân ta ở Bắc bộ
Câu 18. Địa danh nào được chọn làm thủ đô khu giải phóng Việt Bắc?
A.  Tân Trào ( Tuyên Quang).    B.  Đồng Văn ( Hà Giang).
C.  Pắc Bó ( Cao Bằng).              D. Định Hóa ( Thái Nguyên).
Câu 19. Hãy cho biết kẻ thù của nhân dân Việt Nam sau ngày 9/3/1945?
A.  phát xít Nhật.     B.  Pháp và Nhật.     C.  thực dân Pháp.  D. Pháp và tay sai.
Câu 20. Những địa phương nào giành được chính quyền sớm nhất trong Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945?
A. Hà Nội, Huế, Sài Gòn, Đà Nẵng.
B. Thái Nguyên, Bắc Giang, Hải Dương, Hà Nội.
C. Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam.
D. Cao Bằng, Hà Giang, Bắc Giang, Hải Dương.
Câu 21. Tính chất triệt để của phong trào cách mạng 1930-1931 được thể hiện như thế nào?
A. Phong trào đấu tranh liên tục từ Bắc đến Nam
B. Phong trào đã hình thành được khối liên minh công- nông vững chắc
C. Phong trào đã giáng một đòn quyết liệt vào phong kiến.
D. Phong trào đã thành lập chính quyền cách mạng Xô Viết - Nghệ Tĩnh
Câu 22. Thắng lợi nào đã đưa nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước?
A. Cách mạng tháng Tám năm 1945.           B. Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954.
C. Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975.    D. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời năm 1930.
Câu 23(0,5). Sắp xếp các sự kiện theo trình tự thời gian:
1. Cao trào kháng Nhật cứu nước
2. Nhật xâm lược Đông Dương.
3. Mặt trận Việt Minh ra đời
4. Nhật đảo chính Pháp.
A.  2 – 3 – 4 - 1
B.  4 – 1 – 3 - 2
C.  1 – 3 – 2 - 4
D.  3 – 4 – 2 - 1
II. PHẦN TỰ LUẬN. (4.0điểm)
Câu  hỏi: Vì sao Pháp tấn công lên Việt Bắc? nêu diễn biến, ý nghĩa của chiến dịch?
                                                      BÀI LÀM

PHẦN III: ĐÁP ÁN
 
  1. Trắc nghiệm:
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Đáp án D B C D C A C A D A D B
Câu 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Đáp án B B A D C A A C D A A  
  1. Tự luận
Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Sử trắc nghiệm có đáp án, Đề thi học kì 2 sử 12, De thi Lịch sử lớp 12 học kì 2 trắc nghiệm, Đề kiểm tra 1 tiết sử 12 học kì 2 trắc nghiệm, Đề kiểm tra Sử 12 học kì 1 trắc nghiệm có đáp an, Đề kiểm tra 15 phút Lịch sử 12 kì 1, Đề thi Lịch sử 12 học kì 1 2019, Tự luận Lịch sử 12 học kì 1

HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM
 
NỘI DUNG ĐIỂM
Vì sao Đảng ta quyết định mở chiến dịch Việt Bắc?  Nêu diễn biến, ý nghĩa của chiến dịch? (4điểm)
* Vì sao Đảng ta quyết định mở chiến dịch Biên giới
- HS nêu tóm tắt hoàn cảnh...., có phân tích, Chủ trương của ta, âm mưu của địch
- Nêu tóm tắt diễn biến

-ý nghĩa của chiến dịch

       1.5
1.5
1.0
    
 
* Cộng: 4 điểm

………………………………………………Hết……………………………………………..
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây