Liên hệ zalo
Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,
Phần mềm bán hàng toàn cầu

Bộ đề thi thử mô GDCD có đáp án và hướng dẫn chi tiết hay(Tập 4))

Thứ hai - 02/11/2020 10:54
Một số de thi thử môn GDCD 2020, Đề thi thử môn GDCD 2020 có đáp án, Luyện đề thi môn Giáo dục công dân, Đề thi thử môn GDCD 2019 có đáp án, Luyện De thi môn Giáo dục công dân 2020, 50 De luyện thi môn GDCD, De thi môn GDCD 2020 có đáp án, Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn GDCD, Một số de thi thử môn GDCD 2020, Đề thi thử môn GDCD 2020 có đáp án, Luyện đề thi môn Giáo dục công dân, De thi môn GDCD 2020 có đáp án, Đề thi thử GDCD 2020 lần 2, 50 De luyện thi môn GDCD, Đề thi thử môn GDCD 2019 có đáp án, Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn GDCD
Bộ đề thi thử mô GDCD có đáp án và hướng dẫn chi tiết hay(Tập 4)
Bộ đề thi thử mô GDCD có đáp án và hướng dẫn chi tiết hay(Tập 4)

 Bộ đề thi thử mô GDCD có đáp án và hướng dẫn chi tiết hay(Tập 4)


ĐỀ 31

ĐỀ  THI THỬ THPT QUỐC GIA 2020
MÔN GDCD
Thời gian: 50 phút


Câu 1. Hệ thống quy tắc xử sự chung do nhà nước xây dựng, ban hành và được đảm bảo thực hiện bằng quyền lực của nhà nước là nội dung của khái niệm nào sau đây?
A. Quy định.       B. Quy chế.               C. Pháp luật.  D. Quy tắc.
Câu 2. Tính quy phạm phổ biến của pháp luật được hiểu là
     A. những qui tắc xự sự chung, được áp dụng nhiều lần, ở nhiều nơi, đối vơi tất cả mọi người, trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.
     B. những qui tắc xự sự chung, được áp dụng một lần đối vơi tất cả mọi người, trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.
     C. những qui tắc xự sự chung, được áp dụng ở nhiều nơi, đối với tất cả mọi người.
     D. những qui tắc xự sự chung, được áp dụng nhiều lần, trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.
Câu 3. Vi phạm pháp luật là hành vi trái pháp luật, có lỗi do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện, xâm hại các quan hệ
A. chính trị.                     B. đạo đức.                C. pháp luật.              D. xã hội.
Câu 4. Sử dụng pháp luật là các cá nhân, tổ chức sử dụng đúng đắn các quyền của mình, làm những gì pháp luật
    A. cho phép làm. B. quy định làm.       c. bắt buộc làm.        D. khuyến khích làm.
Câu 5. Bình đẳng trong hôn nhân và gia đình dựa trên cơ sở nguyên tắc nào sau đây?
A. Dân chủ, công bằng, tôn trọng lẫn nhau, không phân biệt đối xử.
B. Tự do, công bằng, tôn trọng lẫn nhau, không phân biệt đối xử.
C. Công bằng, lắng nghe, kính trọng lẫn nhau, không phân biệt đối xử.
D. Chia sẻ, đồng thuận, quan tâm lẫn nhau, không phân biệt đối xử.  
Câu 6. Trong trường hợp không còn cha mẹ thì bình đẳng giữa anh, chị, em được thể hiện như thế nào?
A. Anh chị cả có quyền quyết định mọi việc trong gia đình.
B. Các em được ưu tiên hoàn toàn trong thừa kế tài sản.
C. Chỉ có anh cả mới có nghĩa vụ chăm sóc các em.
D. Anh chị em có nghĩa vụ và quyền đùm bọc, nuôi dưỡng nhau.
Câu 7. Không ai bị bắt nếu không có
A. sự phê chuẩn của ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
B.  sự  chứng kiến của đại diện gia đình  bị can bị cáo.
C. phê chuẩn của Viện kiểm sát trừ phạm tội quả tang.
D. sự đồng ý của các tổ chức xã hội.
Câu 8. Biểu hiện của quyền bất khả xâm phạm về thân thể là
A. trong mọi trường hợp, không ai có thể bị bắt.
B. chỉ được bắt người khi có lệnh bắt người của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trừ trường hợp phạm tội quả tang.
C. Công an được bắt người khi thấy nghi ngờ người đó phạm tội.
D. trong mọi trường hợp, chỉ được bắt người khi có quyết định của Tòa án.
Câu 9. Quyền bầu cử của công dân được thực hiện theo nguyên tắc
A. tôn trọng, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.
B. phổ thông, công khai, trực tiếp và bỏ phiếu kín.
C. tôn trọng, bình đẳng, gián tiếp và bỏ phiếu kín.
D. phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.
Câu 10.  Pháp luật quy định quyền sáng tạo của công dân bao gồm
A. quyền tác giả, quyền sơ hữu công nghiệp, quyền hoạy động khoa học.
B. quyền sơ hữu công nghiệp, quyền hoạy động khoa học, công nghệ.
C. quyền tác giả, quyền hoạt động khoa học công nghệ.
D. quyền tác giả, quyền sơ hữu công nghiệp, quyền hoạt động khoa học công nghệ..
Câu 11.  Công dân có thể học bất cứ ngành nghề nào phù hợp với năng khiếu, sở thích và điều kiện của mình là nội dung
A. quyền được phát triển của công dân.                    B. quyền sáng tạo của công dân.
C. quyền tự do của công dân.                           D. quyền học tập của công dân.
Câu 12. Quyền được khuyến khích, bồi dưỡng để phát triển tài năng của công dân thuộc nhóm quyền nào dưới đây?
A. Quyền được sáng tạo.                                               B. Quyền được học tập.
C. Quyền được phát triển.                                             D. Quyền tác giả.
Câu 13. Hàng hóa có hai thuộc tính là
A. Giá trị và giá cả                                             B. Giá trị trao đổi và giá trị sử dụng
C. Giá cả và giá trị sử dụng                              D. Giá trị và giá trị sử dụng
Câu 14. Nếu tiền rút khỏi lưu thông và đi vào cất trữ để khi cần thì đem ra mùa hàng là tiền thực hiện chức năng gì dưới đây?
A. Thước đo giá trị                                             B. Phương tiện lưu thông
C. Phương tiện cất trữ                                        D. Phương tiện thanh toán
Câu 15. Sản xuất và lưu thông hàng hóa phải dựa trên cơ sở nào dưới đây?
A. Thời gian lao động cá biệt để sản xuất ra hàng hóa
B. Thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra hàng hóa
C. Thời gian cần thiết để sản xuất ra hàng hóa
D. Chi phí để sản xuất ra hàng hóa
Câu 16. Quy luật giá trị yêu cầu người sản xuất phải đảm bảo sao cho
A. Thời gian lao động cá biệt bằng thời gian lao động xã hội cần thiết
B. Thời gian lao động cá biệt lớn hơn thời gian lao động xã hội cần thiết
C. Lao động cá biệt nhỏ hơn lao động xã hội cần thiết
D. Lao động cá biết ít hơn lao động xã hội cần thiết
Câu 17.   Pháp luật thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục nhằm tạo điều kiện để ai cũng được
A.  học hành.     B.  phát triển   .C.  sáng tạo.        D. nghiên cứu khoa học.
Câu 18.  Phát hiện, tìm tòi các hiện tương, sự vật trong tự nhiên và xã hội của con người là hoạt động
A. nghiên cứu khoa học.                       B. hưởng thụ đời sống.
C. học tập thường xuyên.                      D. phát triển năng khiếu.
Câu 19. Trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, pháp luật có vai trò
A . trừng trị nghiêm khắc mọi hành vi xâm hại đến môi trường.
B . bảo vệ có hiệu quả môi trường và tài nguyên thiên nhiên.
C . bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư.
D . bảo vệ môi trường cho các thế hệ tương lai.
Câu 20. Vì sao nói pháp luật mang bản chất giai cấp?
A. Pháp do nhà nước ban hành phù hợp với y chí của giai cấp cầm quyền.
B. Pháp do nhà nước ban hành phù hợp với ý chí của tất cả mọi người.
C. Pháp luật bắt nguồn từ nhu cầu và lợi ích của nhân dân.
D. Pháp luật bắt nguồn từ thực tiễn đời sống xã hội.
Câu 21. Pháp luật quy định củng cố quốc phòng, an ninh dân là nhiệm vụ của toàn dân mà nòng cố là lực lượng
A. bộ đội biên phòng.
B. quân đội nhân dân và công an nhân dân.
C. dân quân tự vệ.
D. công an nhân dân và  bộ đội biên phòng.
Câu 22.  Để bảo vệ  tốt tài nguyên rừng nhà nước cần
A. cấm khai thác rừng trong mọi trường hợp.
B. tích clực trồng rừng.
C. xử lý nghiêm  minh tổ chức và cá nhân phá rừng.
D. xây dựng và hoàn thiện pháp luật bảo vệ và phát triển rừng.
Câu 23. Trường hợp nào dưới đây không được thực hiện quyền bầu cử?
A.  Người đang thi hành án phạt tù.
B.  Người đang điều trị ở bệnh viện.
C.  Người đang bị nghi ngờ vi phạm pháp luật.
D.  Người đang đi công tác ở biên giới, hải đảo.
Câu 24.  Pháp luật quy định về điều kiện tự ứng cử vào quốc hội và hội
đồng  nhân dân các cấp là
A. mọi công dân đủ 18 tuổi kh ông vi phạm pháp luật.
B. mọi công dân đủ 18 tuổi , có năng  lực và  tín nhiệm với cử tri.
C. mọi công dân đủ 21 tuổi , có năng  lực và  tín nhiệm với cử tri.
D. mọi công dân  đủ 21 tuổi , có năng lực và không vi phạm luật.
Câu 25. Việc quy định mỗi lá phiếu đều có giá trị như nhau thể hiện nguyên tắc nào trong bầu cử?
A. Phổ thông .                 B. Trực tiếp.              C. Bỏ phiếu kín.       D. Bình đẳng.
Câu 26. Ngoài việc tự ứng cử thì quyền ứng cử của công dân còn được thực hiện bằng con đường nào dưói dây?
A. Tự bầu cử.      B. Được chỉ định.     C. Được giới thiệu.  D. Được đề cử.
Câu 27.  Khẳng định nào dưới đây không đúng về quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội của công dân:
   A. Phát huy sức mạnh của toàn dân.
   B. Bảo đảm quyền dân chủ của mỗi công dân.
   C. Hạn chế quyền lực của đội ngũ cán bộ các cấp.
   D. Hạn chế những vấn đề tiêu cực của xã hội.
Câu 28. Công dân có thể thực hiện quyền kinh doanh phù hợp với khả năng, điều kiện của mình là biểu hiện pháp luật có vai trò nào dưới đây?
A. Là phương tiện để nhà nước phát huy quyền lực của mình.
B. Là phương tiện để nhà nước quản lí xã hội.
C. Là phương tiện để công dân bảo vệ quyền và nghĩa vụ của mình.
D. Là phương tiện để công dân bảo vệ quyền và lợi ích  hợp pháp của mình.
Câu 29.  Anh A khoe với chị B: hôm nay tớ thay mặt gia đình đi họp và biểu quyết mức đóng góp xây dựng đường giao thông. Chị B cười và bảo: quyền quyết định đó thuộc về chủ tịch xã  còn dân thường mình thì không được. Theo em, ai là người có quyền trực tiếp biểu quyết mức đóng góp?
A. Chỉ cán bộ xã.                                                B. Toàn bộ nhân dân ở xã.
C. Chỉ cán bộ chủ chốt ở xã.                             D. Chỉ những người có địa vị ở xã.
Câu 30. Cửa hàng buôn bán đồ điện của ông T đang kinh doanh thì bị cơ quan thuế yêu cầu ngừng hoạt động kinh doanh, vì lý do chưa nộp thuế theo quy định. Trong trường hợp này ông T đã không thực hiện tốt nghĩa vụ gì?
A. Kinh doanh ngành nghề pháp luật cấm.
B. Nộp thuế trong kinh doanh .
C. Gây mất trật tự  an toàn xã hội.
D. Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Câu 31. Nhà nước ban hành các qui định pháp luật về ưu đãi thuế cho doanh nghiệp nhằm mục đích khuyến khích doanh nghiệp
A. giúp cho người lao động tăng thu nhập.
B. có khả năng sử dụng nhiều lao động.
C. sản xuất kinh doanh mở rộng qui mô.
D. các chủ thể kinh tế ngày một phát triển làm giàu.
Câu 32. Gia đình anh A và chị B đã sinh hai đứa con gái. Để nối dõi tông đường, nên anh yêu cầu chị B sinh thêm đứa con trai. Vậy anh A đã vi phạm chính sách gì?
A. Chính sách giải quyết việc làm.
B. Chính sách xóa đói giảm nghèo.
C. Chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình.
D. Chính sách bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân .
Câu 33.  Hiện nay các tỉnh đã hình thành nhiều khu công nghiệp ở nông thôn. Mục đích quan trọng nhất mà Nhà nước ta hướng đến đó là
A. giải quyết việc làm cho người lao động
B. tạo điều kiện cho các cơ sở kinh doanh phát triển
C. giúp kinh tế xã hội các tỉnh năng động hơn.
D. sản xuất và cung cấp hàng hóa thuận lợi
Câu 34.  Dựa trên quy định của của pháp luật về quyền sáng tạo, công dân có thể tạo ra nhiều tác phẩm và công trình trong lĩnh vực
A. khoa học tự nhiên và khoa học xã hội.
B. khoa học xã hội và nhân văn,  khoa học kỹ thuật .
C. khoa học tự nhiên và khoa học kỹ thuật.
D. khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và khoa học kỹ thuật.
Câu 35.  Em Linh là học sinh lớp 11 đã  chế tạo ra được máy diệt muỗi thân thiện với môi trường trong kỳ thi cấp Tỉnh và đạt giải III. Vậy em Linh đã thực hiện quyền gì của công dân?
A. Quyền học tập.                                              B. Quyền sáng tạo.
C. Quyền phát triển.                                           D. Quyền tự do.
Câu 36. UBND xã A đã đầu tư xây dựng khu vui chơi giải trí tại trung tâm xã nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí và tham gia vào đời sống văn hóa cộng đồng của nhân dân. Điều này góp phần
A.  phát triển đời sống vật chất cho công dân.
B.  phát triển đời sống tinh thần cho công dân.
C.  chăm sóc sức khỏe cho công dân.
D.  tạo điều kiện cho công dân thể hiện năng khiếu.
Câu 37.  Ông A bị gãy chân đang nằm viện. Trong thời gian này lại diễn ra bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Để đảm bảo quyền bầu cử của mình, ông A được
A. hàng xóm  bỏ phiếu thay.
B. cán bộ thôn giúp đỡ mình bỏ phiếu.
C. vợ mình đi bầu.
D. tổ bầu cử mang thùng phiếu đến bệnh viện để ông A tự bỏ phiếu bầu.
Câu 38. Gia đình ông Tám có một đứa con trai tên là Ân, em rất có năng khiếu về ca hát. Gia đình đã tạo điều kiện cho Ân tham gia thi chương trình sô lô cùng Bolero của đài truyền hình Vĩnh Long. Vậy em Ân đã được thực hiện quyền gì?
A. Quyền được sáng tạo.
B. Quyền được phát triển.
C. Quyền được học tập.
D. Quyền tác giả.
Câu 39. Ngày 23/10/ 2015, Công an Đồng Tháp triệt phá đường dây mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy quy mô lớn với nhiều đối tượng tại nhiều tỉnh, thành phố tham gia. Điều đó đã thể hiện trách nhiệm công an Đồng Tháp trong việc phòng chống
A.  vi phạm xã hội.
B.  ma túy và mại dâm.
C.  ma túy trong xã hội.
D.  tệ nạn ma túy và mại dâm.
Câu 40: UBND xã X cho phép công ty ông Y đặt cơ sở sản xuất trên địa bàn của xã. Chất thải của công ty đã gây ô nhiễm môi trường và làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân ở đó. Để tiếp tục hoạt động sản xuất của mình, công ty Y phải
     A. xây dựng hệ thống xử lý chất thải.
     B. đóng thuế đầy đủ.
     C. đưa tiền cho người dân để họ không kiện.
     D. tiếp tục thực hiện sản xuất kinh doanh.


..................Hết......................

ĐÁP ÁN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

C

A

D

A

A

D

C

B

D

D

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

D

C

D

D

B

A

A

A

B

A

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

B

D

A

C

D

C

C

D

B

B

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

B

C

A

D

B

B

D

B

C

A


LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC CÂU VẬN DUNG CAO
Câu 37:  Điều 58, 59 luật bầu cử đại biểu Quốc hội quy định: Trong trường hợp cử tri ốm đau, già yếu, tàn tật không thể đến phòng bỏ phiếu được thì tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến chỗ ở của cử tri để cử tri nhận phiếu và bầu. Nên ông A được tổ bầu cử mang thùng phiếu đến bệnh viện để ông A tự bỏ phiếu bầu.
Câu 38: Pháp luật nước ta quy định: những người có tài được tạo mọi điều kiện để phát triển. Do vậy em Ân đã được Gia đình tạo điều kiện cho Ân tham gia thi chương trình sô lô cùng Bolero của đài truyền hình Vĩnh Long là Quyền được phát triển.
Câu 39: Luật phòng, chống ma túy quy định về đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội xây dựng lối sống văn minh, lành mạnh là trách nhiệm của cá nhân, tổ chức, cơ quan. Do vậy việc Công an Đồng Tháp triệt phá đường dây mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy quy mô lớn với nhiều đối tượng tại nhiều tỉnh, thành phố tham gia. Điều đó đã thể hiện trách nhiệm công an Đồng Tháp trong việc phòng chống ma túy trong xã hội.
Câu 40: Theo quy định của luật kinh doanh các cá nhân tổ chức khi tham gia các hoạt động kinh doanh phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ trong quá trình sản xuất kinh doanh, đảm bảo các điều kiện mới được cấp giấy phép kinh doanh. Do vậy để tiếp tục hoạt động sản xuất của mình, công ty Y phải  xây dựng hệ thống xử lý chất thải.


ĐỀ 32

ĐỀ  THI THỬ THPT QUỐC GIA 2020
MÔN GDCD
Thời gian: 50 phút


 Câu 1: Pháp luật do nhà nước ban hành và bảo đảm thực hiện bằng
 A quyền lực của nhà nước.                                   B chủ trương nhà nước.
 C chính sách nhà nước.                                        D uy tín nhà nước.
Câu 2 Pháp luật mang bản chất xã hội vì
 A đứng trên xã hội.                                      B bắt nguồn từ xã hội.
 C tồn tại trong mọi xã hội.                          D phản ánh lợi ích của giai cấp càm quyền.
Câu 3: Pháp luật quy định thế nào về thời hạn giải quyết khiếu nai ,tố cáo?
 A. Có thời hạn theo quy định của pháp luật.         B. Vô thời hạn                   
 C .Theo thời gian thích hợp để thực hiện.              D. Tùy trường hợp.
Câu 4: Khẳng định nào sau đây đúng với quyền phát triển cá nhân?
 A. Công dân có năng khiếu được bồi dưỡng để phát triển tài năng.
 B. Công dân được học không hạn chế.
 C. Mọi người được đi học ở bất cứ trường nào.
 D. Mọi công dân đều được bồi dưỡng để phát triển tài năng.                                                                                                                                                                      
Câu 5: Những ai dưới đây có thẩm quyền giải quyết khiếu nại ?
 A. Cơ quan , tổ chức có thẩm quyền .                    B. Mọi cán bộ nhà nước.
 C. Mọi cơ quan nhà nước.                                      D. Cơ quan tư pháp
Câu 6: Công dân được hưởng đời sống vật chất và tinh thần đầy đủ để phát toàn diện là nội dung quyền nào của công dân ?
A. Về đời sống vật chất.                                         C. Quyền bảo đảm điều kiện .
B. Quyền được phát triển.                                       D Quyền học tập.
Câu 7: Chị T không đồng ý với quyết định kỉ luật của giám đốc sở,chị có thể làm gì để bào vệ quền và lợi ích hợp pháp của mình?
 A .Khiếu nại quyết định của giám đốc sở.             B. Tố cáo với chính quyền.
 C. Nói chuyện với mọi người.                                D. Đăng lên facebook.
Câu 8: T thấy một nhóm thanh niên đương chích ma túy.Trong trường hợp này T  báo cho ai là đúng.
 A. Báo cho bất kì người lớn nào.                           B. Báo cho bố mẹ.
 B. Báo cho bất kì cơ quan nào .                             C. Báo cho công an.
Câu 9: Quyền tố cáo là quyền của
 A. mọi công dân, tổ chức.                                      B. mọi công dân.
 C. mọi cơ quan tổ chức.                                         D. người có thẩm quyền.
Câu 10: Việc làm nào dươi đây là thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội của công dân ?
 A. Tham gia tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội.
 B. Kiến nghị với ủy ban nhân dân xã về sản xuất ở xã mình.
 C .Đóng góp tiền ủng hộ nhân dân vùng lũ.
 D. Tuyên truyền ,phổ biến pháp luật trong trường học.
Câu 11: Ai trong những người sau đây có quyền tố cáo ?
 A . Mọi công dân.                                                 B. Mọi cá nhân ,tổ chức.
 C . Những người có thẩm quyền.                          D. Cơ quan nhà nước.
Câu 12: Người nào sau đây không có quyền bầu cử?
 A. Người đang công tác ở xa nhà.                         B .Bộ đội đóng quân ở hải đảo.
 C. Người đang chấp hành hình phạt tù.                D. Người đang bị kỉ luật cảnh cáo.
Câu 13: Nguyên tắc bầu cử đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp là
 A. phổ thông, bình đẳng,trực tiếp và bỏ phiếu kín.
 B. dân chủ ,công bằng ,văn minh.
 C. công khai,minh bạch.
 D. phổ biến,rộng rãi,chính xác.
Câu 14: Pháp luật quy định quyền học tập của công dân nhằm
  A. giáo dục, bồi dưỡng phát triển tài năng của công dân.
  B. giáo dục và tuyển chọn nhân tài cho đất nước.
  C. đáp ứng nhu cầu học tập của công dân.
  D. tạo điêu kiện cho mọi người được học tập .                       
Câu 15:Việc học tập của công dân không bị phân biệt đối xử về dân tộc,tôn giáo là  thể hiện quyền nào dưới đây của công dân ?
  A. Bình đẳng giữa các dân tôc, tôn giáo.               B.  Bình đẳng về cơ hội học tập.
  C . Bình đẵng về thời gian học tập                        D. Bình đẵng về hoàn cảnh gia đình.
Câu 16: Ý kiến nào sau đây không đúng với quyền phát triển của công dân ?
 A .Công dân được hưởng đời sống vật chất phù hợp với điều kiện kinh tế của đất nước.
 B. Công dân có quyền được khuyến khích,bồi dưỡng để phát triển tài năng.
 C. Công được hưởng sống tinh thần đủ phù hợp với điều kiện kinh tế của đất nước.
 D. Trong mọi hoàn cảnh,công phải được hưởng đời sống vật chất đầy đủ.
Câu 17: Phát hiện  người đang có lệnh truy nã.Trong trường hợp này em phải làm gì cho đúng với quy định của pháp luật.
 A. Im lặng.                                                            B. Báo cho công an.
 C. Giúp người đó trốn.                                         D. Báo cho người lớn. 
Câu 18: Phát hiện cơ sỏ đánh bạc, D báo ngay cho công an. D đã thực hiện quyền nào dưới đây của công dân ?
 A. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội .   B. Quyền tố cáo .
 C. Quền tự do ngôn luận.                                      D. Quyền khiếu nại.
Câu 19: Quyền bầu cử của công dân được thực hiện theo nguyên tắc
 A. trực tiếp ,dân chủ,tự nguyện.
 B. gián tiếp ,tự nguyện, bình đẳng,tự do.
 C. phổ thông,bình đẳng ,trực tiếp ,bỏ phiếu kín.
 D. tự nguyện ,bình đẳng,tự do,dân  chủ                                                    
Câu 20:Công dân tham gia góp ý kiến với nhà nước về các vấn đề chính trị ,kinh tế ,xã hội của đất nước là thực hiện
 A. quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội.
 B. quyền tham gia ban hành chính sách xã hội.
 C. quyền xây dựng bộ máy nhà nước.
 D. quyền tự do ngôn luận.   
Câu 21: Trong đợt bỏ phiếu bầu cử Quốc hội,ông H đề nghị không bỏ một số người. Hành vi của ông H vi phạm nguyên tắc nào sau đây trong bầu cử ?
 A. Bỏ phiếu kín.                                                     B. Phổ thông.
 C. Trực tiếp.                                                           D. Bình đẳng.
Câu 22: Mỗi cử tri đều tự viết phiếu bầu cử là thực hiện nguyên tắc bầu cử nào dưới đây ?
 A. Bình đẳng.          B. Trực tiếp.            C. Tự giác.          D. Tự do.  
Câu 23 Nhà nước đầu tiên xuất hiện trong lịch sử loài người là
 A. XHCN               B. Chiếm hữu nô lệ.          C. TBCN.        D. Công xã nguyên thủy.
Câu 24:Người đủ bao nhiêu tuổi trở lên có quyền ứng cử?
 A. Đủ 18 tuổi trở lên.                                             B. Đủ 19 tuổi trở lên.                                                                                                                                                         
 C. Đủ 20 tuổi trở lên.                                             D. Đủ 21 tuổi trở lên.
Câu 25:Người nào dưới đây không có quyền bầu cử ?                                       
 A. Người đang bị nghi ngờ vi phạm pháp luật.
 B. Người đang chấp hành hình phạt tù.
 C. Người đang công tác ở hải đảo.
 D. Người đang bị kỉ luật.
Câu 26: Nếu không có điều kiện học chính quy,công dân có thể thực hiện quyền học tập thường xuyên ,học suốt đời của mình bằng cách nào dưới đây?
 A. Học ở nơi nào mình muốn.                            B. Học theo sở  thích.
 C. Học ở hệ tại chức.                                            D. Học ở bất cứ nghành nghề nào.
Câu 27: Công dân có quyền sáng tác văn học ,nghệ thuật ,khoa học là nội dung của quyền nào dưới đây của công dân ?
 A. Quyền sáng tạo .                                            B. Quyền tác giả.
 C. Quyền được phát triển.                                   D.  Quyền tự do cá nhân.
Câu 28: Công dân Việt Nam đủ bao nhiêu tuổi trở lên có quyền bầu cử ?
 A.  Đủ 18 tuổi trở lên.                                             B.  Đủ 19 tuổi trở lên.                                              
 C.  Đủ 20 tuổi trở lên.                                             D. Đủ 21 tuổi trở lên.                                                                                
Câu 29: Trường hợp nào sau đây đúng với luật bầu cử?
 A. Cha mẹ nhờ con đã thành niên đi bỏ phiếu bầu cử hộ.
 B. Không tư viết đươc nhờ người khác viết hộ phiếu bầu cử và tự bỏ vào hòm phiếu kín.
 C. Vận động bạn bè,người thân bỏ phiếu cho một người.
 D. Mang phiếu về nhà suy nghĩ rồi quay trở lại điểm bầu cử bỏ phiếu.
Câu 30:Sau khi tốt nghiệp,anh D đi làm công nhân. Ba năm sau,anh D đi học trở lai.Vậy anh D đã thực hiện quyền gì của công dân?
 A.Tự học.                                                       B. Học thường xuyên ,học suốt đời.
 C. Học khi có điều kiện.                                 D. Tự thực hiện quyền học tập.
Câu31:Quyền ứng cử của công dân đươc thực hiện bằng cách nào dưới đây ?
 A. Tự ứng cử và giới thiệu ứng cử.
 B. Tự ghi tên mình vào danh sách bất cứ ở đâu.
 C. Tự vận động tranh cử theo sở thích .
 D. Thông báo về việc ứng cử khu dân cư.
Câu 32:Chị M bị ban giám đốc công ty ra quyết định kỉ luật với hình thức “chuyển công tác khác “.Không đồng ý với quyết định của ban giám đốc,chị M có thể làm gì dưới đây ?
 A. Viết đơn đề nghị giám đốc xét lại.
 B. Gửi đơn khiếu nại lên cơ quan cấp trên .    
 C. Gửi đơn tố cáo lên cơ quan cấp trên .
 D.  Gửi đơn khiếu nại lên giám đốc công ty.
Câu33: Nam công dân ở độ tuổi nào sau đây đươc đăng kí nghĩa vụ quân sự ?
 A. Đủ 17 tuổi trở lên.                                     B. Đủ 18 tuổi trở lên.
 C. Đủ 19 tuổi trở lên.                                     D. Đủ 20 tuổi trở lên. 
Câu 34 : Nhà nước ban hành và đảm bảo thực hiện luật phòng chống ma túy và pháp lệnh phòng chống ma túy nhằm
 A. xây dựng lối sống văn minh,lành mạnh.
 B.ngăn ngừa trấn áp tội phạm.
 C. phát triển về văn hóa,xã hội ở địa phương.
 D. giảm gánh nặng cho xã hội.
 Câu 35: Pháp luật bảo vệ rừng nghiêm cấm hành vi nào sau đây ?
 A. Khai thác rừng trồng theo kế hoạch.
 B. Khai thác rừng trái phép.
 C.Xây dựng khu bảo tồn thiên nhiên trong rừng.
 A. Thu hái quả rừng.
Câu 36:Độ tuổi gọi nhập ngũ trong thời bình của thanh niên Việt Nam theo luật nghĩa vụ quân sự là                                                                                                                                             
 A. từ 17 đến 27 tuổi.                                         B. từ 18 đến 25 tuổi.
 C. từ 17 đến 28 tuổi.                                         D. từ 18 đến 27 tuổi.
Câu 37 : Chức năng quan trọng nhất của nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam là
 A. tổ chức và xây dựng.                                    B. bạo lực và trấn áp.
 C. xây dựng và trấn áp.                                    D. bạo lực và xây dựng.
Câu 38: Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam quản lí mọi mặt đời sống xã hội bằng phương tiện nào là chủ yếu sau đây?
 A. Chính sách.        B. Pháp luật.       C. Giáo dục.         D. Đường lối.
   Câu 39: Nhân dân trong tổ dân cư họp bàn về cách giữ gìn trật tự an ninh trong tổ dân cư. Việc này là thư hiện quyền nào dưới đây ?
 A. Quyền được tham gia.                                                                                                                     
 B. Quyền kiểm tra giám sát ủy ban nhân dân.
 C. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội.
 D. Quyền tự do dân chủ.
   Câu 40 Cơ sở kinh tế của nền dân chủ XHCN là dựa trên chế độ sở hữu nào sau đây?
 A. Tư hữu.   B. Tư nhân.     C. Công hữu và tư hữu.        D. Công hữu.
 
ĐÁP ÁN

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

A

x

 

 

x

x

 

x

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

x

B

 

x

x

 

 

x

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

x

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

A

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

x

x

 

 

x

 

 

 

B

 

x

x

 

x

 

 

 

x

x

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

C

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

D

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

x


                           Giải thích : Các câu vận dụng cao
  Câu 7 Vì hiện nay trong thực tế cuộc sống có một số trường hợp như vạy nhưng người bị hại như chị T lại không khiếu nại lên ban giám đốc mà lại phát ngôn bừa bãi như  đi ra ngoài xã hội để nói với mọi hoăc dùng các phương tiện khác để lan truyền.
Câu 25 Các trường hợp khác cũng đều là hành vi vi phạm pháp luật hoặc có khả năng vi phạm pháp luật.
 Câu 37 Nhà nước XHCN có nhiều chưc năng khác nhau.Trong đó chức năng tổ chức và xây dựng là mục đích cao nhất và các mục đích kia cuối cùng cũng phục vụ cho mục đích này.
  Câu 38 Hiện nay nhà nước chúng ta quản lí xã hội bằng nhiều phương tiện khác nhau.Trong đó quản lí bằng pháp luật mang hiệu quả cao nhất.


ĐỀ 33

ĐỀ  THI THỬ THPT QUỐC GIA 2020
MÔN GDCD
Thời gian: 50 phút


Câu 1. Các cá nhân, tổ chức thực hiện đầy đủ những nghĩ vụ, chủ động làm những gì mà pháp luật quy định phải làm là
A. thi hành pháp luật.                                                    
B. tuân thủ pháp luật.
C. sử dụng pháp luật.                                                     
D. áp dụng pháp luật.
Câu 2. Vi phạm hành chính là vi phạm pháp luật có mức độ nguy hiểm cho xã hội thấp hơn tội phạm, xâm phạm các
A. quy tắc quản lí nhà nước.                                         
B. kỹ năng giao lưu trực tuyến.
C. thỏa ước lao động tập thể.                                        
D. quan hệ giao dịch dân sự.
Câu 3. Theo quy định của pháp luật, người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi
A. tội phạm.                      
B. hành vi.                            
C. hoạt động.                   
D. khuyết điểm.
Câu 4. Theo quy định của pháp luật, lao động nữ được tạo điều kiện để thực hiện tốt chức năng làm mẹ là thể hiện nội dung quyền bình đẳng giữa
A. lao động nam và lao động nữ.                                           
B. người sử dụng lao động và đối tác.
C. lực lượng lao động và bên đại diện.                                 
D. nhà đầu tư và đội ngũ nhân công.
Câu 5. Công dân báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về biết về hành vi vi phạm pháp luật của  bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào là thực hiện quyền
A. tố cáo.                                            
B. khiếu nại.                              
C. tố tụng.                                           
D. khiếu kiện.
Câu 6. Công dân được tự do nghiên cứu khoa học để đưa ra các phát minh, sáng chế là thực hiện quyền
A. sáng tạo.         
B. đàm phán.                 
C. thẩm định.                
D. đối thoại.
Câu 7. Một trong những nội dung của quyền được phát triển là công dân được
A. hưởng đời sống tinh thần đầy đủ.  
B. thay đổi đòng bộ cơ cấu kinh tế.
C. lựa chọn mọi nguồn quỹ phúc lợi. 
D. trực tiếp kí kết hiệp định toàn cầu.
Câu 8. Một trong những quyền sáng tạo của công dân là
A. quyền được tự do nghiên cứu khoa học.
B. quyền được học tập để nâng cao trình độ.
C. quyền được hỗ trợ về kinh phí để  nghiên cứu.
D. quyền được thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học.
Câu 9. Toàn bộ năng lực thể chất và tinh thần của con người được vận dụng vào quá trình sản xuất là
A. sức lao động.                                
B. tư liệu sản xuất.
C. điều kiện lao động.                        
D. phương thức sản xuất.
Câu 10. Trong nền kinh tế hàng hóa, khi được dùng để trả nợ, nộp thuế là tiền tệ đã thực hiện chức năng nào dưới đây?
A. Phương tiện thanh toán.                  
B. Phương tiện cất trữ.
C. Cung cấp thông tin.                         
D. Cung cấp dịch vụ.
Câu 11. Quy luật giá trị yêu cầu, sản xuất và lưu thông hàng hóa phải dựa trên cơ sở thời gian lao động
A. xã hội cần thiết.                                
B. cá biệt.
C. mang tính ngẫu nhiên.                      
D. mang tính bất biến.
Câu 12. Trong nền kinh tế hàng hóa, khi cầu tăng, sản xuất và kinh doanh mở rộng thì lượng cung
A. tăng.                         
B. ổn định.           
C. giảm.               
D. giữ nguyên.
Câu 13. Công dân không tuân thủ pháp luật khi tự ý thực hiện hành vi nào dưới đây?
A. Kinh doanh ngoại tệ.                                            
B. Tố cáo công khai.
C. Khiếu nại tập thể.                                                 
D. Giải cứu con tin.
Câu 14. Theo quy định của pháp luật, các cơ sở kinh doanh không đảm bảo quy định về an toàn phòng chống cháy nổ là vi phạm pháp luật nào dưới đây?
A. Dân sự.                        
B. Hành chính.                             
C. Hình sự.                          
D. Kỉ luật.
Câu 15. Trách nhiệm pháp lí được áp dụng nhằm mục đích nào dưới đây?
A. Kiềm chế những việc làm trái pháp luật.                         
B. Đồng loạt xử phạt mọi cơ sở tư nhân.
C. Ổn định ngân sách quốc gia.                                            
D. Cắt giảm nguồn vốn viện trợ.
Câu 16. Bình đẳng về nghĩa vụ trước pháp luật có nghĩa là bất kì công dân nào khi tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh đều phải
A. đóng thuế đầy đủ và đúng hạn.                                          
B. thu hút vốn đầu tư nước ngoài.
C. chuyển giao mọi bí quyết làng nghề.                                
D. sử dụng các dịch vụ bảo hiểm.
Câu 17. Việc làm nào dưới đây của công dân không thể hiện nội dung quyền bình đẳng trong giao kết hợp đồng lao động?
A. Thành lập quỹ bảo trợ xã hội.                                             
B. Trực tiếp thỏa thuận tiền lương.
C. Tuân thủ thỏa ước lao động tập thể.                                   
D. Tự do đề đạt nguyện vọng.
Câu 18. Công dân không vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở khi tự ý vào nhà người khác để thực hiện hành vi nào dưới đây?
A. Cấp cứu người bị điện giật.                                               
B. Tuyên truyền thông tin nội bộ.
C. Tiến hành vận động tranh cử.                                              
D. Giới thiệu sản phẩm đa cấp.
Câu 19. Theo quy định của pháp luật, trong những trường hợp cần thiết, chủ thể nào dưới đây được kiểm soát thư tín, điện thoại, điện tín của công dân?
A. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.                                     
B. Đội ngũ phóng viên báo chí.
C. Nhân viên chuyển phát nhanh.                                            
D. Lực lượng bưu chính viễn thông.
Câu 20. Cử tri kiến nghị với Đại biểu Quốc hội về vấn đề đền bù giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình công cộng là thực hiện quyền nào dưới đây của công dân?
A. Tự do ngôn luận.                                                                 
B. Tự chủ phán quyết.
C. Quản lí cộng đồng.                                                                
D. Quản lí nhân sự.
Câu 21. Quyền bầu cử của công dân không được thực hiện theo nguyên tắc nào dưới đây?
A. Đại diện.                                        
B. Bình đẳng.                  
C. Phổ thông.                                     
D. Trực tiếp.
Câu 22. Công dân đóng góp ý kiến vào dự thảo sửa đổi các bộ luật là thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội ở phạm vi nào dưới đây?
A. Cả nước.                                        
B. Vùng miền.                      
C. Cơ sở.                                            
D. Địa phương.
Câu 23. Theo quy định của pháp luật, nội dung quyền được phát triển không thể hiện ở việc công dân được
A. chuyển nhượng quyền tác giả.       
B. bồi dưỡng để phát triển tài năng.
C. chăm sóc sức khỏe ban đầu.          
D. tham gia hoạt động văn hóa.
Câu 24. Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, pháp luật quy định, công dân khi tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh phải thực hiện nghĩa vụ nào dưới đây?
A. Bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.
B. Trực tiếp tham gia quản lí thị trường.
C. Đồng loạt mở rộng quy mô doanh nghiệp.                          
D. Tự chủ phân phối mọi mặt hàng.
Câu 25. Anh Q báo với cơ quan chức năng về việc anh X tổ chức đường dây đánh bạc trên mạng với quy mô lớn. Anh Q đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây?
A. Sử dụng pháp  luật .                                                               
B. Tuân thủ pháp luật.
C. Áp dụng pháp luật.                                                              
D. Phổ biến pháp luật.
Câu 26. Sau khi viết bài phản ánh hiện tượng bảo kê tại khu chợ đầu mối H lên mạng xã hội, chị A thường xuyên bị ông C là chủ một đường dây cho vay nặng lãi nhắn tin dọa giết cả nhà khiến chị hoảng loạn tinh thần phải nằm viện điều trị dài ngày. Ông C đã vi phạm pháp luật nào dưới đây?
A. Hình sự.                    
B. Dân sự.            
C. Kỷ luật.           
D. Hành chính.
Câu 27. Anh K được cấp giấy phép mở đại lý cung cáp vật liệu xây dựng. Do làm ăn thua lỗ, anh K thường xuyên nộp thuế không đúng thời hạn quy định nên bị cơ quan chức năng đình chỉ hoạt động kinh doanh. Anh K đã phải chịu trách nhiệm pháp lí nào dưới đây?
A. Dân sự.           
B. Hình sự.          
C. Hành chính.              
D. Kỷ luật.
Câu 28. Do mâu thuẫn với chồng, Chị A đã mang theo con trai tên X tám tháng tuổi về nhà mẹ ruột. Bức xúc, bà N mẹ chồng chị A bí mật đưa cháu X đến gửi tại nhà người quen nhiều ngày để gây sức ép với con dâu, đồng thời bà làm đơn đề nghị giám đốc doanh nghiệp nơi chị A công tác đuổi vệc chị. Bà N đã vi phạm quyền bình đẳng  của công dân trong lĩnh vực nào dưới đây?
A. Hôn nhân và gia đình.                   
B. Sản xuất và kinh doanh.
C. Lao động công vụ.                        
D. Nhân phẩm, danh dự.
Câu 29. Sau khi li hôn, anh T đồng ý nhận chị L vừa tốt nghiệp trung học phổ thông thay thế vị trí vợ cũ của mình trực tiếp bán hàng tại quầy thuốc tân dược mà anh đã được cấp giấy phép kinh doanh. Vì bị anh T ngăn cản việc mình gặp gỡ người yêu, chị L đã xin nghỉ làm và công khai việc của anh T thường xuyên bán thêm nhiều thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc. Anh T đã vi phạm quyền bình đẳng của công dân trong lĩnh vực nào dưới đây?
A. Kinh doanh.                                 
B. Lao động.
C. Hôn nhân và gia đình.                     
D. Nhân phẩm và danh dự.
Câu 30. Tại một điểm bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, anh K đã viết rồi tự bỏ lá phiếu của mình và của bà Y là người không biết chữ vào hòm phiếu.
Anh K và bà Y đã vi phạm  nguyên tắc bầu cử nào dưới đây?
A. Bỏ phiếu kín.                               
B. Trực tiếp.         
C. Công khai.                                   
D. Phổ thông.
Câu 31. Chị M thường xuyên yêu cầu được trang bị bảo hộ lao động theo quy định nên ông N giám đốc doanh nghiệp nơi chị làm việc cắt giảm phụ cấp chức vụ trưởng phòng của chị. Chị M cần vận dụng quyền nào dưới đây để bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình?
A. Khiếu nại.                                      
B. Tố cáo.                    
C. Khởi tố.                                         
D. Tranh tụng.
Câu 32. Trường Trung học phổ thông X trang bị hệ thống máy tính có kết nối mạng internet trong phòng đọc phục vụ nhu cầu học tập của học sinh. Trường X đã tạo điều kiện để học sinh thực hiện nội dung nào dưới đây của quyền được phát triển?
A. Được cung cấp thông tin.              
B. Đối thoại trực tuyến.
C. Quản trị truyền thông.                     
D. Tích cực đàm phán.
Câu 33. Thấy con gái mình là chị M bị anh A đe dọa giết phải bỏ nhà đi biệt tích nên ông B đã kể chuyện này với anh D con rể mình. Bức xúc, anh D đã nhờ chị Q bắt cóc con của anh A để trả thù. Phát hiện con mình bị bỏ đói nhiều ngày tại nhà chị Q, anh A đã giải cứu và đưa con vào viện để điều trị. Những ai dưới đây vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân?
A. Anh A, anh D và chị Q.                
B. Anh A, ông B và anh D.
C. Ông B, anh D và chị Q.                   
D. Anh A, anh D, ông B và chị Q.
Câu 34. Đầu giờ làm việc buổi sáng, biết anh B chánh văn phòng bị say rượu nên anh A văn thư sở điện lực X đã thay anh B sang phòng ông C giám đốc trình công văn khẩn. Thấy ông C đang ngủ, anh A ra quán cà phê gặp anh D nhân viên bán bảo hiểm. Vì anh D không đồng ý các điều khoản do anh A yêu cầu nên giữa hai anh đã xảy ra xô xát. Anh E quản lí quán cà phê vào can ngăn, sơ ý đẩy làm anh D ngã gãy tay. Những ai dưới đây vi phạm pháp luật kỷ luật?
A. Anh B, anh A và ông C.                
B. Anh B, ông C và anh D.
C. Ông C, anh A và anh E.                
D. Anh A, ông C và anh D.
Câu 35. Ông A giám đốc bệnh viện Y cùng chị B trưởng phòng tài vụ đặt mua hai máy chạy thận nhân tạo thế hệ mới nhất do anh C phân phối. Khi bàn giao anh D kỹ thuật viên phát hiện số máy này không đảm bảo về chất lượng như hợp đồng đã kí kết nên từ chối nhận và báo cáo toàn bộ sự việc với ông A. Sau đó, khi anh D đi công tác, theo chỉ đạo của ông A, chị B yêu cầu anh S là bảo vệ chuyển toàn bộ số máy này vào khoa cấp cứu của bệnh viện. Trong lần đầu tiên sử dụng máy chạy thận nhân tạo này đã có hai bệnh nhân tử vong. Những ai dưới đây phải chịu trách nhiệm pháp lí?
A. Chị B, ông A và anh C.                 
B. Ông A, anh C và anh S.
C. Chị B, anh C, anh S và ông A.       
D. Ông A, anh C và anh D.
Câu 36. Anh C nghi ngờ vợ mình là chị B có quan hệ tình cảm với ông A giám đốc nơi vợ chồng anh cùng công tác nên xúc phạm hai người trong cuộc họp. Thấy chị B trốn khỏi cơ quan và bỏ đi biệt tích, anh D là anh rể chị B đánh anh C gãy tay. Trong thời gian anh C xin phép nghỉ mười ngày để điều trị, ông A đã sa thải anh C và tuyển dụng anh E vào vị trí này. Những ai dưới đây đã vi phạm quyền bình đẳng trong lao động?
A. Chị B và ông A.                              
B. Ông A và anh C.
C. Anh D, ông A và anh C.                
D. Ông A, anh C và anh E.
Câu 37. Anh D trưởng công an xã nhận được tin báo ông C thường xuyên cho vay nặng lãi nên yêu cầu anh A giam giữ ông C tại trụ sở để điều tra. Trong hai ngày bị bắt giam, ông C nhiều lần lớn tiếng xúc phạm, gây gổ dọa đánh anh A. Ngay sau khi  trốn thoát, ông C đã bắt cóc và bỏ đói con anh D nhiều ngày rồi tung tin anh A là thủ phạm. Ông C và anh D cùng vi phạm  quyền nào dưới đây của công dân?
A. Bất khả xâm phạm về thân thể.
B. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe.
C. Bất khả xâm phạm về chỗ ở.                                    
D. Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm.
Câu 38. Cơ quan chức năng phát hiện ông T giám đốc doanh nghiệp Y chưa lắp đặt hệ thống xử lí rác thải theo quy định và thường xuyên sử dụng chất cấm trong sản xuất hàng hóa. Ông T không thực hiện pháp luật theo những hình thức nào dưới đây?
A. Thi hành pháp luật và tuân thủ pháp luật.                     
B. Sử dụng pháp luật và áp dụng pháp luật.
C. Tuân thủ pháp luật và sử dụng pháp luật.                     
D. Áp dụng pháp luật và thi hành pháp luật.
Câu 39. Tại một điểm bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, khi đang cùng chị C trao đổi về lý lịch các ứng cử viên, anh A phát hiện chị S viết phiếu bầu theo đúng yêu cầu của ông X. Anh A đã đề nghị chị S sửa lại phiếu bầu nhưng chị không đồng ý. Những ai dưới đây vi phạm nguyên tắc bỏ phiếu kín?
A. Ông X, chị S và chị C.                  
B. Anh A, chị S, chị C và ông X.
C. Chị S, chị C và anh A.                   
D. Anh A, ông X và chị S.
Câu 40. Ông B giám đốc sở X kí quyết định điều chuyển chị A nhân viên đến công tác ở một đơn vị xa nhà dù chị đang nuôi con nhỏ vì nghi ngờ chị A biết việc mình sử dụng bằng đại học giả. Trên đường đi làm, chị A điều khiển xe mô tô  vượt đèn đỏ nên bị anh C là cảnh sát giao thông yêu cầu đưa cho anh một triệu đồng. Bị chị A từ chối, anh C lập biên bản xử phạt thêm lỗi mà chị không vi phạm. Bức xúc, chị A thuê anh D viết bài nói xấu anh C và ông B trên mạng xã hội. Những ai dưới đây là đối tượng vừa bị tố cáo vừa bị khiếu nại?
A. Ông B và anh C.                                    
B. Ông B, anh C và chị A.
C. Chị A và anh D.                            
D. Ông B, anh C và anh D.

……………………HẾT.......................................


ĐỀ 34

ĐỀ  THI THỬ THPT QUỐC GIA 2020
MÔN GDCD
Thời gian: 50 phút


1.  CẤP ĐỘ BIẾT
Câu 1. Các nhân, tổ chức kiềm chế để không làm những điều pháp luật cấm
A. tuân thủ pháp luật.                   B. thi hành pháp luật
C. sử dụng pháp luật.                   D. áp dụng pháp luật
Câu 2. Người độ tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng
A. từ đủ 14 đến dưới 16.  B. từ 14 đến đủ 16
C. từ đủ 16 đến dưới 18.  D. từ 16 đến đủ 18
Câu 3. Vi phạm pháp luật hành chính hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới
A. các quy tắc quản nhà nước
B. quan hệ xã hội quan hệ kinh tế
C. các điều luật các quan hệ hành chính
D. quan hệ xã hội quan hệ hành chính
Câu 4. Các hình thức thực hiện pháp luật theo thứ tự là:
A. Sử dụng pháp luật, thi hành pháp luật, áp dụng pháp luật tuân thủ pháp luật
B. Sử dụng pháp luật, thi hành pháp luật, tuân thủ pháp luật áp dụng pháp luật
C. Tuân thủ pháp luật, thi hành pháp luật, sử dụng pháp luật áp dụng pháp luật
Tuân thủ pháp luật, sử dụng pháp luật, thi hành pháp luật áp dụng pháp luật
Câu 5. Thực hiện trách nhiệm pháp   đối với người từ đủ 14 đến dưới 18 tuổi
A. giáo dục, răn đe chính
B. thể bị phạt
C. buộc phải cách li vớihội không điều kiện tái hòa nhập cộng đồng
D. chủ yếu đưa ra lời khuyên .
Câu 6. Khi gặp đèn đỏ thì dừng, chạy xe không dàn hàng ngang
A. sử dụng pháp luật                 B. thực hiện pháp luật
C. tuân thủ Pháp luật                D. áp dụng pháp luật
Câu 7. Tòa án huyện A tuyên bố bị cáo B mức phạt 2 năm tội hiếp dâm,
A. sử dụng pháp luật                 B. áp dụng pháp luật
C. thi hành pháp luật                D. tuân thủ pháp luật
Câu 8. Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp là:
A. Công dân ở bất kỳ độ tuổi nào vi phạm pháp luật đều bị xử như nhau.
B. Công dân nào vi phạm quy định của cơ quan, đơn vị, đều phải chịu trách nhiệm kỷ luật.
C. Công dân nào vi phạm pháp luật cũng bị xử theo quy định của pháp luật.
D.Công dân nào do thiếu hiểu biết về pháp luật vi phạm pháp luật thì không phải chịu trách nhiệm pháp lý.
Câu 9. Điền vào chỗ trống: “Công dân ...............có nghĩa bình đẳng về hưởng quyền làm nghĩa vụ trước Nhà nước hội theo quy định của pháp luật. Quyền của công dân không tách rời nghĩa vụ của công dân.”
A. Được hưởng quyền nghĩa vụ
B. Bình đẳng về quyền nghĩa vụ
C. quyền bình dẳng tự do về quyền nghĩa vụ
D. quyền nghĩa vụ ngang nhau.
Câu 10. Công dân quyền bản nào sau đây:
  A. Quyền bầu cử, ứng cử                 B. Quyền tổ chức lật đổ
  C. Quyền lôi kéo, xúi giục.              D. Quyền tham gia tổ chức phản động
Câu 11. Độ tuổi được phép kết hôn theo quy định của pháp luật hiện hành đối với nam, nữ
A. nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên
B. nam đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ 17 tuổi trở lên
C. nam đủ 21 tuổi trở lên, nữ đủ 18 tuổi trở lên
D. nam từ 19 tuổi trở lên, nữ đủ 18 tuổi.
Câu 12. Nội dung nào sau đây thể hiện quyền bình đẳng trong lĩnh vực hôn nhân gia đình?
A. Cùng đóng góp công sức để duy trì đời sống phù hợp với khả năng của mình
B. Tự do lựa chọn nghề nghiệp phù phợp với khả năng của mình
C. Thực hiện đúng các giao kết trong hợp đồng lao động
D. Đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người lao động.
Câu 13. Bình bẳng trong quan hệ vợ chồng được thể hiện qua quan hệ nào sau đây?
A. Quan hệ vợ chồng quan hệ giữa vợ chồng với họ hàng nội, ngoại.
B. Quan hệ gia đình quan hệhội.
C. Quan hệ nhân thân quan hệ tài sản.
D. Quan hệ hôn nhân quan hệ quyết thống.
Câu 14. Khoảng thời gian tồn tại quan hệ vợ chồng, tính từ ngày đăng kết hôn đến ngày chấm dứt hôn nhân thời kì:
   A. Hôn nhân    B. Hòa giải       C. Li hôn        D. Li thân.
 Câu 15. Điều nào sau đây không phải mục đích của hôn nhân:
A. xây dựng gia đình hạnh phúc
B. củng cố tình yêu lứa đôi
C. tổ chức đời sống vật chất của gia đình
D. thực hiện đúng nghĩa vụ của công dân đối với đất nước
Câu 16. Nguyên tắc quan trọng hàng đầu trong hợp tác giao lưu giữa các dân tộc
   A. Các bên cùng lợi           B. Bình đẳng
   C. Đoàn kết giữa các dân tộc D. Tôn trọng lợi ích của các dân tộc thiểu số

2.  CẤP ĐỘ HIỂU
Câu 17. Nhà nước Việt Nam đại diện cho lợi ích của
A. giai cấp công nhân nhân dân lao động
B. giai cấp công dân
C. các tầng lớp bị áp bức
D. nhân dân lao động
Câu 18. Nội dung bản của pháp luật bao gồm
A. Các chuẩn mực thuộc về đời sống tinh thần, tình cảm của con người.
B. Quy định các hành vi không được làm.
C. Quy định các bổn phận của công dân.
D. Các quy tắc xử sự (việc được làm, việc phải làm, việc không được làm)
Câu 19. Các tổ chức nhân không làm những việc bị cấm là:
A. Sử dụng pháp luật.               B. Thi hành pháp luật.
C. Tuân thủ pháp luật.              D. Áp dụng pháp luật.
Câu 20. sở nào sau đây sở pháp lý bảo đảm bình đẳng quyền nghĩa vụ của công dân?
A. Hiến pháp, Luật, Bộ luật.                       B. Nội quy của cơ quan.
C. Điều lệ Đoàn.                                         D. Điều lệ Đảng
Câu 21. Thời gian làm việc của người cao tuổi được quy định trong luật lao động là:
A. Không được quá 4 giờ một ngày hoặc 24 giờ một tuần.
B. Không được quá 5 giờ một ngày hoặc 30 giờ một tuần.
C. Không được quá 6 giờ một ngày hoặc 24 giờ một tuần.
D. Không được quá 7 giờ một ngày hoặc 42 giờ một tuần.
Câu 22. Hành vi nào sau đây thể hiện tín ngưỡng?
A. Thắp hương trước lúc đi xa         B. Yếm bùa
C. Không ăn trứng trước khi đi thi    D. Xem bói
Câu 23. Xúc phạm người khác trước mặt nhiều người vi phạm quyền
A. Bất khả xâm phạm về thân thể của công dân
B. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ của công dân
C. Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân
D. Bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân
Câu 24. Xây dựng ban hành hệ thống pháp luật bảo đảm cho công dân được hưởng đầy đủ các quyền tự do bản trách nhiệm của
A. Nhân dân.                              B. Công dân
C. Nhà nước.                              D. Lãnh đạo địa phương
Câu 25. Những hành vi xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của công dân sẽ bị nhà nước:
A. ngăn chặn, xử lí                 B. xử nghiêm minh
C. xử thật nặng                   D. xử nghiêm khắc.
Câu 26. Nguyên tắc nào không phải nguyên tắc bầu cử
A. Phổ thông.         B. Bình đẳng.        C. Công khai.       D. Trực tiếp
Câu 27. Việc mở trường trung học phổ thông chuyênnước ta hiện nay nhằm:
A. bảo đảm tính nhân văn trong giáo dục. B. bảo đảm công bằng trong giáo dục.
C. đào tạo chuyên gia kỹ thuật cho đất nước. D. bồi dưỡng nhân tài cho đất nước.
Câu 28. Đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa được xem
A. Điều kiện          B. sở           C. Tiền đề            D. Động lực

3.CẤP ĐỘ VẬN DỤNG

Câu 29. Luật nghĩa vụ quân sự quy định độ tuổi gọi nhập ngũ trong thời bình là:
A. Từ 17 đến 27 tuổi.
B. Từ 17 tuổi đến 27 tuổi.
C. Từ đủ 18 tuổi đến hết 27 tuổi.
D. Từ đủ 17 tuổi đến hết 25 tuổi.
Câu 30. Quyền sáng tạo của công dân bao gồm quyền tác giả, .............. hoạt động khoa học, công nghệ. Cụm từ thích hợp trong chỗ trống
A. quyền  tư hữu                                         B. quyền sở hữu công nghiệp
C. quyền phê bình                                       D. quyền tự do sáng tác
Câu 31. B T bạn thân, học cùng lớp với nhau. Khi giữa hai người nảy sinh mâu thuẫn, T đã tung tin xấu, bịa đặt về B trên facebook. Nếu bạn học cùng lớp của T B, em sẽ lựa chọn cách ứng xử nào sau đây cho phù hợp với quy định của pháp luật?
A. Coi như không biết đây việc riêng của T.
B. Khuyên T gỡ bỏ tin đã xâm phạm nhân phẩm, danh dự của người khác.
C. Khuyên B nói xấu lại T trên facebook.
D. Chia sẻ thông tin đó trên facebook
Câu 32. Ưu thế vượt trội của pháp luật so với các quy phạm xã hội khác là?
A. Tính cưỡng chế                                  B. Tính rộng rãi
C. Tồn tại trong thời gian dài.                 D. Tínhhội
Câu 33. Qua kiểm tra quan của anh C pháp hiện anh C thường xuyên đi làm muộn nhiều lần tự ý nghỉ việc không do. Trong trường hợp này, anh C đã
A. vi phạm dân sự                      B. vi phạm hành chính
C. vi phạm kỉ luật                       D. vi phạm hình sự
Câu 34. Vợ, chồng quyền nghĩa vụ ngang nhau trong việc lựa chọn nơi trú
A. bình đẳng trong quan hệ tài sản.                B. bình đẳng trong quan hệ nhân thân
C. bình đẳng trong quan hệ dân sự.                D. bình đẳng trong quan hệ riêng
Câu 35. Đối với lao động nữ, người sử dụng lao động thể đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động khi người lao động nữ:
A. Kết hôn                            B. Nghỉ việc không lí do
C. Nuôi con dưới 12 tháng tuổi D. thai
Câu 36. Chọn nhận định đúng về quyền bất khả xâm phạm về thân thể
ATrong mọi trường hợp, không ai thể bị bắt
A. Công an thể bắt người nếu nghi phạm tội
B. Trong mọi trường hợp, chỉ được bắt người khi quyết định của toà án
  D.Chỉ được bắt ngưòi khi lệnh bắt của quan nhà nước thẩm quyền.


4.CẤP ĐỘ VẬN DỤNG CAO

Câu 37. Học để điều kiện trở thành chiến sĩ công an
A. quyền học không hạn chế.
B. quyền học bất cứ ngành nghề nào
C. quyền học thường xuyên, học suốt đời
D. quyền được đối xử bình đẳng về hội học tập
Câu 38. Nhận định nào sai: Khi xác định người không được thực hiện quyền bầu cử
A. Người đang bị quản thúc
B. Người đang bị tạm giam
C. Người bị tước quyền bầu cử theo bản án của Toà án
D. Người mất năng lực hành vi dân sự
Câu 39. Bạo lực trong gia đình thể hiện điều trong các ý dưới đây
A. Thiếu tình cảm        B. Thiếu kinh tế.     C. Thiếu tập trung        D. Thiếu bình đẳng
Câu 40. Trong các hành vi sau đây , hành vi nào phải chịu trách nhiệm về mặt hình sự ?
A. Vượt đèn đỏ ,gây tai nạn
B. Đi ngược chiều
C. Tụ tập gây gối trật tự công cộng
D. Cắt trộm cáp điện


LƯU Ý
          -    Những phương án gạch chân: Là phương án đúng.

Mỗi câu 0,25 điểm (Đối với câu trắc nghi


ĐỀ 35

ĐỀ  THI THỬ THPT QUỐC GIA 2020
MÔN GDCD
Thời gian: 50 phút


Câu 1. Lỗi th hiện gì của người biết hành vi của mình là sai, là trái pháp luật?
A.Trạng thái            B.Tinh thần             C. Thái đ              D. Cảm xúc
Câu 2. Người phải chịu trách nhiệm hành chính domọi vi phạm hành chính mà mình gây ra theo quy định của pháp luật có đ tuổi là bao nhiêu?
A.  T đủ 18 tuổi tr lên
B.   T 18 tui tr lên
C.   T đủ 16 tui tr lên
D.  T đ 14 tuổi tr lên
Câu 3. Pháp luật không quy định về những việc nào dưới đây ?
A. Nên làm    B. Được làmC. Phải làm       D. Không được làm.
Câu 4. Một trong những đặc trưng của pháp luật thể hiện ở
A. tính quyền lực, bắt buộc chung.
B. tính hiện đại.
C. tính cơ bản.
D. tính truyền thống.
Câu 5. Pháp luật mang bản chất xã hội vì pháp luật
A. bắt nguồn từ thực tiễn đời sống xã hội.
B. do Nhà nước ban hành.
C. luôn tồn tại trong mọi xã hội.
D. phản ánh lợi ích của giai cấp cầm quyền.
Câu 6. Để quản lí xã hội, Nhà nước cần sử dụng phương tiện quan trọng nhất nào dưới đây?
A. Pháp luật      B. Giáo dụcC. Thuyết phục       D. Tuyên truyền.
Câu 7. Pháp luật có tính quy phạm phổ biến, vì pháp luật được áp dụng
A. trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.
B. trong một số lĩnh vực quan trọng.
C. đối với người vi phạm
D. đối với người sản xuất kinh doanh.
Câu 8. Nội dung của tất cả các văn bản pháp luật đều phải phù hợp, không được trái với Hiến pháp là thể hiện đặc trưng nào dưới đây của pháp luật?
A. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức.
B. Tính quy phạm phổ biến.
C. Tính phù hợp về mặt nôi dung.
D. Tính bắt buộc chung.
Câu 9. Các quy phạm pháp luật do Nhà nước ban hành phù hợp với lợi ích của giai cấp cầm quyền là thể hiện bản chất nào dưới đây của phâp luật?
A. Bản chất xã hội.
B. Bản chất giai cấp.
C. Bản chất nhân dân.
D. Bản chất dân tộc.
Câu 10. Pháp luật phản ánh những nhu cầu, lợi ích của giai cấp, tầng lớp khác nhau trong xã hội là thể hiện bản chất nào dưới đây của pháp luật

A. Bản chất xã hội.
B. Bản chất giai cấp.
C. Bản chất nhân dân.
D. Bản chất hiện đại.

Câu 11. Lan là học sinh trung học phổ thông, em thường xuyên viết và gửi bài cho báo Hoa Học Trò. Lan đang thực hiện
            A. quyền phê bình văn học.                   B. quyền học tập.
            C. quyền được phát triển.                      D. quyền sáng tạo.
Câu 12. Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân thể hiện mối quan hệ giữa
            A. Nhà nước và công dân.                     B. công dân với công dân.
            C. Nhà nước và xã hội.             D. xã hội với công dân.
Câu 13. Khi phát hiện và có căn cứ để chứng minh một cán bộ xã có hành vi tham nhũng, người dân có thể sử dụng quyền nào trong số các quyền sau đây?
            A. Quyền bãi nhiệm chức vụ.                B. Quyền truy tố trách nhiệm hình sự.
            C. Quyền khiếu nại.                              D. Quyền tố cáo.
Câu 14. Hiến pháp nước ta quy định người có quyền ứng cử vào cơ quan đại biểu của nhân dân có độ tuổi là
            A. công dân từ đủ 20 tuổi trở lên.                      B. công dân từ đủ 19 tuổi trở lên.
            C. công dân từ đủ 21 tuổi trở lên.                       D. công dân từ đủ 18 tuổi trở lên.
Câu 15. Quyền tự do ngôn luận có nghĩa là: Công dân có quyền tự do phát biểu ý kiến bày tỏ quan điểm của mình về các vấn đề?
            A. Chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục của đất nước.
            B. Chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước.
            C. Chính trị, kinh tế, văn hóa - y tế, giáo dục của đất nước.
            D. Chính trị, văn hóa, xã hội, y tế của đất nước.
Câu 16. Anh A bất ngờ bị Giám đốc xí nghiệp cho nghỉ việc với lý do không thỏa đáng. Trong trường hợp này anh A cần sử dụng quyền nào để bảo vệ mình?
            A. Quyền tố cáo.          B. Quyền khiếu nại.      C. Quyền bãi nại.          D. Quyền ứng cử.
Câu 17. Nội dung nào dưới đây không phải là hình thức thực hiện quyền tự do ngôn luận của công dân?
            A. Anh D viết lên Facebook phê phán chính sách kinh tế của Nhà nước.
            B. Chị A phát biểu ý kiến nhằm xây dựng tại cuộc họp của thôn.
            C. Chị C bày tỏ ý kiến đóng góp nâng cao an sinh xã hội với đại biểu Quốc hội tỉnh nhà.
            D. Anh B viết bài đăng báo đóng góp ý kiến về bảo vệ môi trường.
Câu 18. Ở phạm vi cơ sở, dân chủ trực tiếp được thực hiện theo cơ chế
            A. dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra.
            B. phổ thông, bình đẳng, trực tiếp, bỏ phiếu kín.
            C. công bằng, bình đẳng, dân chủ, văn minh
            D. trực tiếp, thẳng thắn, thực tế, công bằng.
Câu 19. Người nào tự tiện bóc, mở thư, tiêu hủy thư, điện tín của người khác tùy theo mức độ vi phạm có thể xử phạt
            A. vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.
            B. hình sự hoặc truy cứu trách nhiệm hành chính.
            C. dân sự hoặc truy cứu trách nhiệm hành chính.
            D. vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm dân sự.
Câu 20. Quyền khiếu nại là quyền của công dân, cơ quan, tổ chức được đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là
            A. vi phạm hành chính.             B. vi phạm hình sự.
            C. vi phạm đạo đức.                              D. trái pháp luật.
Câu 21. Theo quy định của pháp luật, chỗ ở của công dân được Nhà nước và mọi người
            A. tôn trọng.     B. không thể xâm phạm.
            C. có thể xâm phạm.     D. bảo vệ.
Câu 22. Hoạt động nào sau đây không phải là hoạt động thể hiện quyền sáng tạo?
            A. Chế tạo ra máy giặt.                                     B. Học nghề sữa chữa điện tử.
            C. Tham gia cuộc thi “ sáng tạo robocon ”.                     D. Viết bài đăng báo.
Câu 23. Học sinh trung học phổ thông có thể thực hiện quyền sáng tạo của mình bằng việc
            A. tham gia bảo hiểm y tế.
            B. tham gia cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật dành cho học sinh.
            C. tham gia các hoạt động tình nguyện.
            D. tham gia đội tuyển học sinh giỏi.
Câu 24. Quyền được khuyến khích, bồi dưỡng để phát triển tài năng của công dân thuộc quyền nào dưới đây?
            A. Quyền được sáng tạo.                                   B. Quyền được phát triển.
            C. Quyền tác giả.                                              D. Quyền học tập.
Câu 25. Ý kiến nào sau đây không đúng với quyền học tập của công dân?
            A. Công dân được học bất cứ trường nào mình muốn.
            B. Công dân đều có quyền học bất cứ ngành nghề nào.
            C. Công dân đều có quyền học từ thấp đến cao.
            D. Công dân có thể học thường xuyên, học suốt đời.
Câu 26. Quyền ứng cử của công dân được thực hiện
            A. tự ứng cử và được giới thiệu ứng cử.             B. bằng cách được giới thiệu ứng cử.
            C. tự ứng cử và vận động tranh cử.                                D. bằng cách tự ứng cử.
Câu 27. Nội dung nào dưới đây không thuộc quyền sáng tạo của công dân?
            A. Quyền hoạt động khoa học, công nghệ.                     B. Quyền phát triển cá nhân.
            C. Quyền tác giả.                                                          D. Quyền sở hữu công nghiệp.
Câu 28. Pháp luật quy định: Công dân có thể học bất cứ ngành, nghề nào
            A. khi được sự đồng ý của họ hàng, người thân.
            B. phù hợp với năng khiếu, khả năng của bản thân.
            C. phù hợp với nhu cầu, điều kiện của xã hội.
            D. phù hợp với ý muốn, nguyện vọng của bố mẹ.
Câu 29. Thông qua quyền bầu cử và quyền ứng cử, ở từng địa phương và phạm vi cả nước, nhân dân thực thi hình thức dân chủ
            A. trực tiếp.                  B. rộng rãi.                   C. nhân dân.                 D. gián tiếp.
Câu 30. Công dân được tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí là biểu hiện công dân được phát triển về
            A. đời sống chính trị.                                        B. đời sống vật chất.
            C. đời sống văn hóa.                                         D. đời sống tinh thần.
Câu 31. Mục đích của tố cáo là
            A. bảo vệ quyền tự do của công dân đã bị xâm hại.
            B. khôi phục danh dự và nhân phẩm của công dân.
            C. phát hiện, ngăn chặn việc làm trái pháp luật.
            D. khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.
Câu 32. Hành vi tự ý vào nhà hoặc phòng ở của người khác là xâm phạm đến quyền
            A. bí tự do tuiyệt đối của công dân.
            B. bí mật đời tư của công dân.
            C. bất khả xâm phạm về tài sản của công dân.
            D. bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.
Câu 33. Công dân thực hiện quyền bầu cử bằng cách nào sau đây là đúng với quy định của pháp luật?
            A. Trực tiếp viết phiếu bầu và đi bỏ phiếu.
            B. Trực tiếp viết phiếu bầu và gửi qua đường bưu điện.
            C. An cầm phiếu của gia đình đi bỏ phiếu.
            D. Không trực tiếp viết phiếu bầu nhưng trực tiếp đi bỏ phiếu.
Câu 34. Theo quy định của pháp luật, ai là người có quyền khiếu nại?
            A. Cán bộ, công chức Nhà nước.
            B. Công dân từ đủ 18 tuổi trở lên.
            C. Bất cứ cá nhân nào trong xã hội.
            D. Cá nhân, tổ chức có quyền, lợi ích hợp pháp bị xâm hại.
Câu 35. Hiến pháp nước ta quy định độ tuổi bầu cử của công dân là
            A. từ đủ 17 tuổi trở lên.
            B. từ đủ 18 tuổi trở lên.
            C. nam đủ 20 tuổi trở lên và nữ đủ 18 tuổi trở lên.
            D. công dân từ đủ 21 tuổi trở lên.
Câu 36. Quyền bầu cử là quyền dân chủ cơ bản của công dân trong lĩnh vực
            A. kinh tế.                    B. chính trị.                  C. văn hóa.                   D. giáo dục.
Câu 37. Trong lúc H đang bận việc riêng thì điện thoại có tin nhắn, T đã tự ý mở điện thoại của H ra đọc tin nhắn. Hành vi này của T đã xâm phạm đến quyền nào dưới đây của công dân?
            A. Quyền tự do dân chủ.
            B. Quyền được đảm bảo an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín.
            C. Quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự nhân phẩm.
            D. Quyền tự do ngôn luận.
Câu 38: Vì bị sốt nên sau khi lựa chọn kĩ danh sách ứng cử viên, anh K đã nhờ đồng nghiệp bỏ hiếu bầu hộ mình.Anh K đã không thực hiện đúng nguyên tắc bầu cử nào dưới đây?
A.         Trực tiếp             B.Phổ thông        C.Dân chủ              D. Tập trung
Câu 39: Vợ chồng anh X gặp  khó khăn nên đã vay anh T một khoản tiền lớn. Trong đợt bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Y,vợ anh T đã yêu cầu vợ chồng anh X bầu cử cho chồng mình.Mặc dù thấy anh T không xứng đáng nhưng vì mang ơn nên vợ chồng anh X vẫn chấp nhận làm theo yêu cầu đó . Trong trường hợp trên, vợ chồng anh X đã vi phạm nguyên tắc bầu cử nào dưới dây?
A.         Bình đẳng.                    B.Bỏ phiếu kín.       C.Trực tiếp.       D. Phổ thông.
Câu 40: Cùng nhau đi học về, phát hiện anh B đang lấy ví của nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, lập tức sinh viên T đưa điện thoại của mình cho sinh viên K quay video.Sau đó, sinh viên T bám theo anh B  tống tiền. Biết chuyện, vợ anh B đã gặp và đe doạ khiến sinh viên T hoảng loạn tinh thần.Hành vi của những người nào dưới đây cần bị tố cáo?        
A. Vợ chồng anh B và sinh viên T.
B. Vợ chồng anh B, sinh viên K và T.
C. Anh B, sinh viên K và T
D. Vợ chồng anh B và sinh viên K.


ĐÁP ÁN
1C                    11D                        21A                 31C
2C                    12A                        22B                 32D
3A                    13D                        23B                 33A
4A                    14C                         24B                 34D
5A                     15B                         25A               35B
6A                    16B                          26A                36B
7A                     17A                         27B                37B
8A                      18A                         28B               38A
9B                      19A                         29D                39B
10A                     20D                        30D                 40A


ĐỀ 36

ĐỀ  THI THỬ THPT QUỐC GIA 2020
MÔN GDCD
Thời gian: 50 phút


 Câu 1. Người đã nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội và mong muốn hậu quả hành vi đó xảy ra. Pháp luật gọi là
A. cố ý phạm tội.                                                        B. mong muốn phạm tội.      
C. tranh thủ phạm tội.                                                 D. quyết tâm phạm tội.
Câu 2.Thi hành pháp luật đựợc hiểu là công dân thực hiện đầy đủ những nghĩa vụ chủ động làm những gì mà pháp luật
A. quy định nên làm.                                                   B. không cấm.
C. quy đinh phải làm.                                                 D. cho phép làm.
Câu 3.Theo quy định của pháp luật, vợ, chồng tạo điều kiện cho nhau phát triển về mọi mặt là thể hiện quyền bình đẳng trong quan hệ
A. Trong lao động.                                                                  B. Nhân thân.             
C. Tài sản.                                                                               D. Kinh tế.
Câu 4.Việc làm nào sau đây xâm phạm đến tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm của công dân?
A. Khi con có lỗi bố mẹ phê bình.                                          B. Khống chế và bắt giữ tên trộm.
C. Bắt người theo quyết định của Toà án.                              D. Đánh người gây thương tích.
Câu 5. Quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội là quyền dân chủ cơ bản của công dân trong lĩnh vực
A. chính trị.                                                                 B. kinh tế.                  
C. văn hóa.                                                                              D. xã hội.
Câu 6. Không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu không được người đó đồng ý trừ trường hợp
A. công an cho phép.                                                  B. có người làm chứng.
C. pháp luật cho phép.                                                            D. trưởng ấp cho phép.
Câu 7. Mục đích của cuộc thi “Nghiên cứu khoa học kĩ thuật” nhằm phát huy quyền
A. Học tập.                                                                              B. Sáng tạo.               
C. Phát triển.                                                                           D. Bình đẳng.
Câu 8.Công an bắt người trong trường hợp nào dưới đây thì khôngvi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân?
A. Hai học sinh gây mất trật tự trong lớp học.                      
B. Hai nhà hàng xóm to tiếng với nhau.
C. Tung tin, bịa đặt nói xấu người khác.                   
D. Một người đang bẻ khóa lấy trộm xe máy.
Câu 9. Chiến lược phát triển kinh tế đi đôi với công bằng xã hội, thể hiện sự quan tâm của nhà nước ta đối với lĩnh vực
A. kinh tế xã hội.                                                        B. văn hoá giáo dục.
C. việc làm thu nhập.                                                  D. quốc phòng an ninh.
Câu 10. Bình đẳng giữa vợ và chồng được thể hiện trong mối quan hệ nào?
A. Tài sản và sở hữu.                                                  B. Nhân thân và tài sản.
C. Dân sự và xã hội.                                                   D. Nhân thân và lao động.
Câu 11. Cơ quan nào sau đây không có thẩm quyền ra lệnh bắt bị can, bị cáo để tạm giam?
A. Viện kiểm sát nhân dân các cấp.                            B. Cơ quan điều tra các cấp.
C. Tòa án nhân dân các cấp.                                       D. Ủy ban nhân dân.
Câu 12. Anh A và chị B vào làm việc tại công ty X cùng một thời điểm. Anh A được trả lương cao hơn chị B. Trong trường hợp này giám đốc công ty căn cứ vào tiêu chuẩn nào?
A. Giới tính.                                                                B. Dân tộc.
C. Nguồn gốc gia đình.                                               D. Trình độ chuyên môn.
Câu 13. Để thực hiện quyền học tập của mình, công dân có thể học ở hệ giáo dục nào dưới đây?
A. Hệ chính quy hoặc hệ giáo dục thường xuyên.                
B. Hệ chính thức hoặc không chính thức.
C. Hệ học tập và hệ lao động.                                               
D. Hệ công khai hoặc không công khai.
Câu 14. Trong trường hợp nào dưới đây ai cũng có quyền bắt người?
A. Người đang bị truy nã.                                                       B. Người phạm tội rất nghiêm trọng.
C. Người phạm tội lần đầu.                                        D. Người chuẩn bị trộm cắp.
Câu 15. Công dân có quyền được khuyến khích bồi             dưỡng để phát triển
A. Kĩ năng.                                                                 B. Trí tuệ.                   
C. Tư duy.                                                                              D. Tài năng.
Câu 16.Trong lưu thông, quy luật giá trị yêu cầu việc trao đổi hàng hóa phải dựa trên nguyên tắc
A. bình đẳng                                                                           B. ngang giá
C. cùng có lợi                                                             D. tôn trọng lẫn nhau
Câu 17.Ngoài việc tự ứng cử thì quyền ứng cử của công dân còn được thực hiện bằng con đường nào dưới đây?
A. Tự bầu cử.                                                               B. Được chỉ định.        
C. Được giới thiệu.                                                                   D. Được đề cử.
Câu 18.Chị A bán cà phê để mua đồ dùng học tập cho con. Trong trường hợp này, tiền tệ thực hiện chức năng nào dưới đây?
A. Thước đo giá trị.                B. Phương tiện lưu thông.
C. Phương tiện cất giữ.                       D. Phương tiện thanh toán.
Câu 19.Trong nền kinh hàng hóa, khi cung nhỏ hơn cầu, giá cả thị trường cao hơn giá trị trong sản xuất là biểu hiện của nội dung quan hệ
A. cung - cầu tác động lẫn nhau.                                  B. giá cả ảnh hưởng đến thị hiếu.
C. cung - cầu ảnh hưởng đến giá cả.                            D. giá cả ảnh hưởng đến cung - cầu.
Câu 20.Trong quá trình sản xuất, tư liệu lao động không bao gồm yếu tố nào dưới đây?
A. Đối tượng lao động.                                               B. Công cụ sản xuất.
C. Kết cấu hạ tầng.                                                     D. Hệ thống bình chứa.
Câu 21.Sự tăng lên về số lượng, chất lượng và các yếu tố của quá trình sản xuất tạo ra nó được gọi là
A. phát triển kinh tế.                                                   B. gia tăng kinh tế.     
C. tăng trưởng kinh tế.                                                           D. ổn định kinh tế.
Câu 22. Quy luật giá trị điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa thông qua
A. giá trị của hàng hóa.                                                           B. công dụng của hàng hóa.
C. giá trị trao đổi.                                                                    D. giá cả trên thị trường.
Câu 23.Khối lượng hàng hóa, dịch vụ mà người tiêu cần mua trong một thời kì nhất định, tương ứng mức giá cả, khả năng sản xuất và chi phí sản xuất xác định.
A. cung.                                                                                  B. cầu.                        
C. giá cả.                                                                                 D. giá trị.
Câu 24.Sự ganh đua về kinh tế giữa những chủ thể nhằm giành giật những điều kiện thuận lợi trong sản xuất,tiêu thụ hàng hóa được gọi là gì?
A. Giá trị.                                                                    B. Quy luật giá trị.
C. Cạnh tranh.                                                                         D. Thị trường.
Câu 25. Việc xét xử các vụ án không phụ thuộc người đó là ai, giữ chức vụ gì, là thể hiện công dân bình đẳng về
A. quyền trong kinh doanh.                                        B. trách nhiệm pháp lí.
C. nghĩa vụ trong kinh doanh.                                                D. nghĩa vụ pháp lí.
Câu 26.Việc học sinh được tiếp cận các nguồn thông tin phong phú, bổ ích, được vui chơi giải trí là nội dng quyền nào dưới đây của công dân?
A. Quyền học tập.                                                                     B. Quyền sáng tạo.                  
C.Quyền phát triển.                                                                  D. Quyền tham gia.
Câu 27.Công dân kiến nghị với các cơ quan nhà nước về xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội là thể hiện quyền
A. tham gia xây dựng đất nước.                                            
B. tham gia quản lí nhà nước và xã hội.
C. tự do dân chủ.                                                                   
D. tự do ngôn luận.
Câu 28. Cơ quan nào sau đây không có thẩm quyền ra lệnh bắt bị can, bị cáo để tạm giam?
A. Viện kiểm sát nhân dân các cấp.                                           B. Cơ quan điều tra các cấp.
C. Tòa án nhân dân các cấp.                                                      D.Ủy ban nhân dân.
Câu 29. Vợ chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong việc lựa chọn nơi cư trú là bình đẳng
A. trong quan hệ nhân thân.                                       B. trong quan hệ tài sản.
C. trong quan hệ việc làm.                                                      D. trong quan hệ nhà ở.         
Câu 30.Công dân có thể học bằng nhiều hình thức khác nhau, học ở các loại hình và trường lớp khác nhau là biểu hiện của quyền
A. Học không hạn chế.                                                           B. Học bất cứ nơi nào.
C. Học thường xuyên, suốt đời.                                             D. Bình đẳng cơ hội học tập.
Câu 31.Khi nhận được quyết định kỉ luật do phó hiệu trưởng trường kí mà em cho là không đúng, em sẽ gửi đơn khiếu nại đến người nào cho phù hợp với quy định của pháp luật?
A. Hiệu trưởng nhà trường.                                                    B. Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo.
C. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo.                                   D. tòa án nhân dân.
Câu 32.Công nhân B đi làm muộn 10 phút nên bị bảo vệ xí nghiệp X không cho vào.Xin mãi không được, công nhân B đã có lời lẽ xúc phạm bảo vệ nên hai bên to tiếng, sỉ nhục nhau.Quá tức giận công nhân B phá cổng xông vào đánh bảo vệ phải đi cấp cứu. Công nhân B và bảo vệ vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?
A.Được pháp luật bảo hộ về danh dự nhân phẩm.    
B. Bất khả xâm phạm về đời tư.
C. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng sức khỏe.    
D. Bất khả xâm phạm về thân thể.
Câu 33.Trên đường đi học về An thấy một người bị đuối nước. Nhưng An nghĩ đó không phải là chuyện của mình nên không cứu giúp và bỏ đi.  Chiều An nghe tin người đó chết. Theo quy định pháp luật, An phải chịu trách nhiệm gì?
A. hành chính.                                                              B. hình sự.
C. pháp luật dân sự.                                                                  D. chuẩn mục đạo đức.
Câu 34.Anh B là cán bộ có trình độ chuyên môn cao hơn anh C nên được sắp xếp làm việc có lương cao hơn anh C. Mặc dù vậy, giữa anh B và anh C vẫn bình đẳng với nhau. Vậy đó là bình đẳng trong lĩnh vực nào dưới đây?
A. Trong lao động.                                                                  B.Trong tìm kiếm việc làm.
C.Trong thực hiện quyền lao động.                            D.Trong nhận tiền lương.
Câu 35.Công ty Xthường xuyên mời chuyên gia tư vấn cách lựa chọn thực phẩm an toàn chonhân viên là thực hiện quyền được phát triển của công dân ở nội dung nào dưới đây?

A. Tự do phát triển tài năng.                                                   B. Quảng bá chất lượng sản phẩm.

C. Sử dụng dịch vụ truyền thông.                                          D. Được chăm sóc sức khỏe.
Câu 36.Công ty sản xuất gạch men Y không áp dụng biện pháp bảo vệ môi trường nên đã bị cảnh sát môi trường lập biên bản xử lí vi phạm hành chính. Hành vi xử phạt của cảnh sát môi trường là biểu hiện của hình thức thực hiện pháp nào dưới đây?
A. Thi hành pháp luật.                                                            B. Cưỡng chế pháp luật.
C. Áp dụng pháp luật.                                                 D. Sử dụng pháp luật.
Câu 37. Do mâu thuẫn trên Facebook nên A và M hẹn gặp C và H để hòa giải. Biết chuyện này, anh trai của A đã rủ N chặn đường gây gổ với H và C. Do bị đuổi đánh nên C đã dùng dao đâm N bị thương nặng. Những ai dưới đây không phải chịu trách nhiệm hình sự?
A. Anh trai A, N, M, C, H.                                                B. Anh trai A, C, M, A.
C. Anh trai A, C, H, N.                                                      D. Anh trai A, M, N, H, A.
Câu 38.Do không làm chủ tốc độ khi điều khiển xe gắn máy nên anh K đã va chạm vào ông L đang chở cháu bằng xe đạp điện đi ngược đường một chiều khiến hai ông cháu bị ngã. Anh X là người bán vé số gần đấy thấy anh K không xin lỗi ông L mà còn lớn tiếng quát tháo, liền lao vào đánh anh K trọng thương. Hai chị H, P đi qua liền dừng lại để can ngăn hai người nhưng không được nên đã gọi điện cho cảnh sát giao thông đến xử lí. Những ai dưới đây phải chịu trách nhiệm hành chính?
A. Anh X, chị H và chị P.                                                       B. Ông L và anh X.
C. Anh K và anh X.                                                                D. Anh K và ông L.
Câu 39. Anh A và chị B cùng nộp hồ sơ đăng kí kinh doanh thuốc tân dược. Vì đã hứa giúp đỡchị B nên anh H lãnh đạo cơ quan chức năng yêu cầu chị P nhân viên dưới quyền hủy hồ sơ của anh A. Thấy chị B được cấp phép dù thiếu bằng chuyên ngành trong khi hồ sơ của mình đủ điều kiện vẫn bị loại, anh A đã thuê anh T tung tin đồn chị B thường xuyên phân phối hàng không đảm bảo chất lượng. Những ai dưới đây vi phạm nội dung quyền bình đẳng trong kinh doanh?

A.Anh H và chị B.B.Anh H, chị P, chị B và anh T.
C.Anh H, chị B và chị P.D. Anh H, anh Avà chị P.
Câu 40.Tại điểm bầu cử X, vô tình thấy chịClựa chọn ứng cử viên là ngườicó mâuthuẫn vớimình, chị B đã nhờ anh D người yêu của chị C thuyết phục chị gạch tên người đó. Phát hiện chị C đưa phiếu bầu của mình cho anh D sửa lại, chị N báo cáo với ông K tổ trưởng tổ bầu cử. Vì đang viết hộ phiếu bầu cho cụ P là người không biết chữ theo ý của cụ, lại muốn nhanh chóng kết thúc công tác bầu cử nên ông K đã bỏ qua chuyện ày. Những ai dưới đây khôngvi phạm nguyên tắc bỏ phiếu kín trong bầu cử?

A.Chị N, cụ P và chịC.                                                           B.Chị N và cụ P.

C. Chị N, ông K, cụ P và chịC.                                              D.Chị N, ông K và cụ P.
 


   CÂU


ĐÁP ÁN


Lời giải chi tiết

01

A

 

02

C

 

03

B

 

04

D

 

05

A

 

06

C

 

07

B

 

08

D

 

09

A

 

10

B

 

11

D

 

12

D

 

13

A

 

14

A

 

15

D

 

16

B

 

17

C

 

18

B

 

19

C

 

20

A

 

21

C

 

22

D

 

23

B

 

24

C

 

25

B

 

26

C

 

27

B

 

28

D

 

29

A

 

30

C

 

31

A

 

32

C

 

33

B

 

34

C

 

35

D

 

36

C

 

37

D

Vì theo quy định của pháp luật công dân xâm phạm tới tính mạng người khác phải chịu trách nhiệm hình sự

38

D

Chọn đáp Dlà  hợp lí. Vì ở a,b,c không liên đến câu hỏi đặt ra

39

A

Đáp a là đúng vì H vi phạm quyền bình đẳng trong kinh doanh

40

B

Câu a,c d không liên quan đến câu hỏi đăt ra vì thế đáp an b là sự lựa chọn đúng

 


ĐỀ 37

ĐỀ  THI THỬ THPT QUỐC GIA 2020
MÔN GDCD
Thời gian: 50 phút


Câu 81. Trong nền kinh tế hàng hóa, khi được dùng để trả nợ, nộp thuế thì tiền tệ đã thực hiện chức năng nào dưới đây?
A. Cung cấp thông tin.                                                B. Cung cấp dịch vụ.
C. Phương tiện cất trữ.                                               D. Phương tiện thanh toán.
Câu 82. Chị B giám đốc doanh nghiệp X quyết định cho toàn thể nhân viên dưới quyền đi du lịch nước ngoài khi nhận thấy các công ty lữ hành đồng loạt giảm giá. Chị B đã vận dụng nội dung nào dưới đây của quan hệ cung – cầu?

A. Giá cả giảm thì cầu tăng.                                   B. Giá cả tăng thì cầu giảm.
C. Giá cả độc lập với cầu.                                        D. Giá cả ngang bằng giá trị.
Câu 83. V (17 tuổi) chở M (13 tuổi) điều khiển xe Jupiter không được quyền ưu tiên lắp đặt, sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên, phóng nhanh, vượt ẩu. Do vậy, đã đâm vào Q vừa điều khiển xe máy điện, vừa cầm ô che nắng chở N ngồi sau, khiến cho Q và N bị thương. Trong trường hợp này, chủ thể nào dưới đây phải chịu trách nhiệm hành chính?
     A. Q và N.                        B. V và M.                       C. M và N.                       D. V và Q.
Câu 84. Trong quyền bầu cử, những người già yếu, tàn tật không đến nơi bầu cử được thì tổ bầu cử mang thùng phiếu phụ và phiếu bầu đến nơi ở của cử tri để cử tri thực hiện quyền bầu cử. Việc làm này thể hiện nguyên tắc
     A. bỏ phiếu kín.              B. bình đẳng.                   C. trực tiếp.                     D. phổ thông.
Câu 85. Người trong độ tuổi nào dưới đây khi tham gia các giao dịch dân sự phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý?
     A. Từ đủ 6 tuổi đến dưới 15 tuổi.                           B. Từ đủ 6 tuổi đến dưới 18 tuổi.
     C. Từ đủ 6 tuổi đến dưới 17 tuổi.                           D. Từ đủ 6 tuổi đến dưới 16 tuổi.
Câu 86. Sau khi được chuyển quyền sử dụng khu đất thổ cư ở Thị xã, ông A tự ý mua vật liệu, thuê thợ đến xây dựng ngôi nhà hai tầng, không xin phép xây dựng. Việc làm của ông A là vi phạm pháp luật
     A. hành chính.                 B. kỉ luật.                         C. đất đai.                        D. dân sự.
Câu 87. Công dân có thể học bằng nhiều hình thức khác nhau phù hợp với khả năng và điều kiện của mình là nội dung của quyền
     A. học thường xuyên, học suốt đời.                        B. học không hạn chế.
     C. học bất cứ ngành nghề nào.                                D. đối xử bình đẳng về cơ hội học tập.
Câu 88. Trong kì nghỉ tết nguyên đán, Đ đã rủ S, P, Q cùng xóm tham gia chơi bài ăn tiền. Biết được tin này, em trai của Đ là T cũng gọi thêm các bạn của mình đến cổ vũ. Bị thua khá nhiều, Q đã chơi gian lận nhưng bị T biết được nói cho Đ. Tức tối 2 anh em Đ và T lao vào đánh Q làm Q bị thương nặng, giám định thương tật là 12%. Những ai dưới đây phải chịu trách nhiệm hình sự?
     A. Anh Đ, P và Q.           B. Anh em Đ và T.          C. Anh Đ và Q.               D. Anh Q, Đ và S.
Câu 89. Hành vi xâm phạm các quy tắc quản lí nhà nước thuộc loại vi phạm pháp luật nào?
     A. Vi phạm hình sự.                                                 B. Vi phạm kỷ luật.
     C. Vi phạm hành chính.                                           D. Vi phạm dân sự.
Câu 90. Thấy ông K đốt rừng phòng hộ để làm nương rẫy, ông S nhân viên hạt kiểm lâm bắt và giữ ông K tại đơn vị với sự đồng ý của ông M là Hạt trưởng lúc này đang đi công tác xa. Sau ba ngày, chị Q là người dân sống gần đó phát hiện ông K bị giam trong nhà kho của hạt kiểm lâm nên đã báo với cơ quan chức năng. Những ai dưới đây không vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân?
     A. Ông K, ông M và ông S.                                     B. Ông S và chị Q.
     C. Ông K và chị Q.                                                   D. Ông K, ông S và chị Q.
Câu 91. Trong thời hạn bao lâu kể từ khi nhận được đề nghị xét phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp, viện kiểm sát phải ra quyết định phê chuẩn hoặc không phê chuẩn?
     A. 6 giờ.                           B. 24 giờ.                         C. 8 giờ.                           D. 12 giờ.
Câu 92. Nghĩa vụ mà các cá nhân, tổ chức phải gánh chịu hậu quả bất lợi từ hành vi vi phạm pháp luật của mình là nội dung khái niệm
     A. trách nhiệm pháp lí                                             B. trách nhiệm pháp luật.
     C. trách nhiệm dân sự.                                             D. trách nhiệm hành chính.
Câu 93. Thấy N hát hay, nhà trường đã tạo điều kiện cho em tham gia diễn đàn âm nhạc để có cơ hội được học hỏi giao lưu với các nhạc sĩ, ca sĩ nổi tiếng. Trong trường hợp này, N đã được hưởng quyền nào dưới đây của công dân?
     A. Học tập.                      B. Tham vấn.                  C. Phát triển.                   D. Sáng tạo.
Câu 94. Sau khi bị cảnh sát giao thông lập biên bản xử phạt hành chính về lỗi đèn đỏ, A đến kho bạc để nộp tiền phạt. Trong trường hợp này, A đã
     A. thực hiện trách nhiệm pháp lý của mình.
     B. chịu trách nhiệm pháp lý vi phạm hình sự của mình.
     C. chịu trách nhiệm thiệt hại do vi phạm pháp luật.
     D. khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm pháp luật.
Câu 95. Bình đẳng trong hôn nhân và gia đình được hiểu là bình đẳng về quyền và nghĩa vụ giữa vợ, chồng và giữa các thành viên trong
     A. gia đình.                      B. tập thể.                        C. dòng tộc.                     D. cộng đồng.
Câu 96. Do ghen tuông, D đã lén mở điện thoại của H ra xem và phát hiện H có nhắn tin hẹn gặp với một bạn nữ tên X đang học lớp 11. D đã bực tức bỏ về nhà và gọi điện thoại cho Q bạn học cùng lớp. Khi thấy X đang đi đến nhà vệ sinh, D và Q đã viện cớ bị đau bụng xin thầy giáo ra ngoài. Đến nhà vệ sinh D và Q vội vã lao vào tát và giật tóc và lăng nhục X. T tình cờ nhìn thấy nhưng không lên tiếng, chờ D và Q đi khỏi, lợi dụng lúc X đang choáng đã ép X vào phòng vệ sinh rồi chốt cửa lại. Vậy T và Q đã không xâm phạm đến quyền nào dưới đây của công dân?
     A. Được pháp luật bảo hộ về danh dự.                   B. Bảo đảm an toàn về thư tín.
     C. Bất khả xâm phạm về thân thể.                          D. Được pháp luật bảo hộ về sức khỏe.
Câu 97. Mức độ sử dụng các quyền và nghĩa vụ của công dân đến đâu còn phụ thuộc vào
     A. nhu cầu, thu nhập và quan hệ mỗi người.
     B. nhu cầu, sở thích, cách sống của mỗi người.
     C. khả năng, hoàn cảnh, điều kiện của mỗi người.
     D. quy định và cách xử lý của cơ quan nhà nước.
Câu 98. Cầu là khối lượng hàng hóa, dịch vụ mà người tiêu dùng cần mua trong một thời kì nhất định tương ứng với

A. chiến lược và kế hoạch phát triển.   C. giá cả và thu nhập xác định.
           B. nhu cầu và mục tiêu cá biệt.                 D. sở thích và khả năng lao động.
Câu 99. Tòa án xét xử các vụ án tham nhũng không phụ thuộc vào người bị xét xử là ai, giữ chức vụ gì. Điều này thể hiện quyền bình đẳng nào của công dân?
     A. Bình đẳng về trách nhiệm pháp lý.                    B. Bình đẳng về quyền và nghĩa vụ.
     C. Bình đẳng về nghĩa vụ.                                       D. Bình đẳng về nghĩa vụ trong kinh doanh.
Câu 100. Do bất đồng quan điểm sống, anh T đã nhiều lần đánh vợ mình là chị X nên chị đã viết đơn li hôn gửi Tòa án nhân dân. Chị gái của chị X là chị M vì thương em nên đã bôi nhọ danh dự anh T trên mạng xã hội khiến uy tín của anh ở cơ quan bị ảnh hưởng. Bà Q là mẹ ruột của anh T biết chuyện liền đuổi chị X ra khỏi nhà mình. Bà Q còn gọi điện cho bố mẹ chị X để lăng mạ, xúc phạm gia đình thông gia. Những ai sau đây vi phạm quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình?
     A. Chị X, anh T và chị M.                                       B. Anh T và chị M.
     C. Anh T, bà Q và chị M.                                        D. Anh T và bà Q.
Câu 101. Bà T dựng xe đạp ngoài cửa hàng để mua thức ăn nhưng quên không mang túi xách vào nên đã bị mất. Nghi ngờ em C đang chơi gần đó lấy trộm. Bà T đã chửi bới và rủ chị M xông vào nhà em C để lục soát nên bị chị G, mẹ em C túm tóc và bị bố em C là anh D lấy gậy đánh gãy xương đùi. Những ai dưới đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân?
     A. Anh D, chị M.                                                      B. Bà T, chị M.
     C. Bà T, chị G, chị M.                                              D. Chị G, anh D, em C.
Câu 102. . Anh X báo với cơ quan chức năng về việc anh C tổ chức đường dây cá độ bóng đá và cho vay nặng lãi, trên mạng với quy mô lớn. Anh X đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây?
 A. Phổ biến pháp luật.   B. Tuân thủ pháp luật.
C. Sử dụng pháp luật.  D. Áp dụng pháp luật.
Câu 103. . Sản phẩm của lao động chỉ mang hình thái hàng hóa khi nó là đối tượng

A. mua – bán trên thị trường.                         B. ngoài quá trình lưu thông.

C. thuộc nền sản xuất tự nhiên.                         D. đáp ứng nhu cầu tự cấp.
Câu 104. Anh A và chị B cùng nộp hồ sơ đăng kí kinh doanh thuốc tân dược. Vì đã hứa giúp đỡ chị B nên anh H lãnh đạo cơ quan chức năng yêu cầu chị P nhân viên dưới quyền hủy hồ sơ của anh A. Thấy chị B được cấp phép dù thiếu bằng chuyên ngành trong khi hồ sơ của mình đủ điều kiện vẫn bị loại, anh A đã thuê anh T tung tin đồn chị B thường xuyên phân phối hàng không đảm bảo chất lượng. Những ai dưới đây vi phạm nội dung quyền bình đẳng trong kinh doanh?

A. Anh H và chị B.                                               B. Anh H, chị P, chị B và anh T.
C. Anh H, chị B và chị P.                                    D. Anh H, anh A và chị P.
Câu 105. Công dân không vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở khi tự ý vào nhà người khác để thực hiện hành vi nào dưới đây?
     A. Tuyên truyền thông tin nội bộ.                           B. Cấp cứu người bị điện giật.
     C. Tiến hành vận động tranh cử.                             D. Giới thiệu sản phẩm đa cấp.
Câu 106. Anh B 32 tuổi, làm cán bộ ở UBND Huyện X, trong thời gian nghỉ buổi trưa đã uống rượu ở nhà bạn, trên đường đến cơ quan đã lái xe ô tô với tốc độ rất nhanh nên anh đã tông vào anh P lái xe máy đi cùng chiều khiến anh P tử vong, xe máy bị hỏng nặng. Vậy anh A đã vi phạm những loại pháp luật nào dưới đây?
     A. Vi phạm hành chính, hình sự, dân sự.
     B. Vi phạm dân sự, hành chính.
     C. Vi phạm hình sự, hành chính, dân sự, kỷ luật.
     D. Vi phạm hình sự, kỷ luật, hành chính.
Câu 107. Để có tiền tiêu sài, bố L bắt L (13 tuổi) phải nghỉ học để vào làm việc tại quán karaoke X. Vì có ngoại hình xinh đẹp nên L thường xuyên được ông chủ cho đi tiếp khách và được trả rất nhiều tiền. Một lần L đã bị H ép L sử dụng ma túy. Biết được điều này, bố L đã thuê D đến đập phá nhà H và tung tin quán X chứa chấp gái mại dâm. Hành vi của những ai dưới đây vi phạm quyền bình đẳng trong lao động?
     A. Chủ quán X và H.                                                B. Chủ quán X và bố L.
     C. H và bố L.                                                            D. Bạn L và D.
Câu 108. Tại điểm bầu cử X, vô tình thấy chị C lựa chọn ứng cử viên là người có mâu thuẫn với mình, chị B đã nhờ anh D người yêu của chị C thuyết phục chị gạch tên người đó. Phát hiện chị C đưa phiếu bầu của mình cho anh D sửa lại, chị N báo cáo với ông K tổ trưởng tổ bầu cử. Vì đang viết hộ phiếu bầu cho cụ P là người không biết chữ theo ý của cụ, lại muốn nhanh chóng kết thúc công tác bầu cử nên ông K đã bỏ qua chuyện này. Những ai dưới đây không vi phạm nguyên tắc bỏ phiếu kín trong bầu cử?

A. Chị N, cụ P và chị C.                                                         B. Chị N và cụ P.

C. Chị N, ông K, cụ P và chị C.                                              D. Chị N, ông K và cụ P.
Câu 109. Bất kì ai cũng có quyền bắt người trong trường hợp
     A. người đó chuẩn bị phạm tội nghiêm trọng.
     B. người đó đang thực hiện hành vi phạm tội.
     C. chỗ ở của người đó có dấu hiệu của tội phạm.
     D. có căn cứ cho rằng người đó đã thực hiện hành vi phạm tội.
Câu 110. Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của
     A. mọi tổ chức, cá nhân.                                          B. riêng cán bộ kiểm lâm.
     C. cán bộ công chức nhà nước.                               D. cá nhân trong xã hội.
Câu 111. Pháp luật quy định các mức thuế khác nhau đối với các doanh nghiệp căn cứ vào
     A. ngành, nghề, lĩnh vực và địa bàn kinh doanh.
     B. uy tín của người đứng đầu doanh nghiệp.
     C. thời gian kinh doanh của doanh nghiệp.
     D. khả năng kinh doanh của doanh nghiệp.
Câu 112. Công dân có thể viết bài gửi đăng báo, để ủng hộ cái đúng, cái tốt, phê phán cái sai, cái xấu trong đời sống xã hội. Là nội dung của quyền nào sau đây?
     A. Dân chủ của công dân.                                       B. Lao động.
     C. Bình đẳng của công dân.                                    D. Tự do ngôn luận.
Câu 113. Bình đẳng trong kinh doanh không thể hiện ở hành vi nào dưới đây?
     A. Lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh.
     B. Thực hiện quyền và nghĩa vụ trong kinh doanh.
     C. Tìm mọi cách để thu lợi nhuận trong kinh doanh.
     D. Lựa chọn ngành, nghề, địa điểm kinh doanh.
Câu 114. Quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội ở phạm vi cơ sở được thực hiện theo cơ chế
     A. dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra.
     B. dân bàn, dân làm, dân giám sát, dân theo dõi.
     C. dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch.
     D. dân quyết định, dân làm, dân kiểm tra.
Câu 115. Chị V đi xe đạp không quan sát và bất ngờ băng qua đường va chạm với xe máy của anh G đang lưu thông đúng luật khiến cả hai bị ngã xây sát nhẹ, xe máy của anh G bị hỏng nặng. Chị V đứng dậy và lao đến giữ anh G lại nhằm ăn vạ. Thấy chị V đang cố giữ anh G, anh M và X lao vào đánh anh G vì nhầm anh G là người có lỗi. Những ai dưới đây vi phạm pháp luật hành chính và dân sự?
     A. Chị B, chị V.      B. Chị V, anh G và M     C. Anh M và anh X.               D. Chị V, anh M và X.
Câu 116. Theo quy định của pháp luật, nội dung nào dưới đây không thuộc quyền được phát triển của công dân?
     A. Hưởng đời sống vật chất đầy đủ.                       B. Nghỉ ngơi, vui chơi giải trí.
     C. Khuyến khích để phát triển tài năng.                 D. Đăng kí sở hữu trí tuệ.
Câu 117. Pháp luật về sự phát triển bền vững trong lĩnh vực kinh tế quy định, công dân khi tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh phải thực hiện nghĩa vụ nào dưới đây?
     A. Đồng loạt mở rộng quy mô doanh nghiệp.        B. Tự chủ phân phối mọi mặt hàng.
     C. Bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.              D. Trực tiếp tham gia quản lí thị trường.
Câu 118. Thi hành pháp luật là thực hiện đầy đủ những nghĩa vụ, chủ động làm những gì mà pháp luật
     A. cho phép được làm.                                             B. quy định nên làm.
     C. quy định phải làm.                                              D. quy định không cấm.
Câu 119. N tham gia cuộc thi thiết kế thời trang tỉnh H và đạt giải cao. Một hôm, chị họ của N ở tỉnh K sang chơi, vô tình thấy những thiết kế thời trang của N nên đã lén chụp lại và gửi cho P. P đã nhờ người yêu là T nộp những thiết kế đó lên công ty thiết kế thời trang X để mong được vào đó làm việc. Những ai dưới đây không vi phạm quyền sáng tạo của công dân?
     A. Chị họ của N và P.                                               B. N, T và công ty X.
     C. Chị họ N và T.                                                     D. Công ty X, P, T.
Câu 120. Phát hiện ông B làm con dấu giả của một cơ quan hành chính Nhà nước theo đơn đặt hàng của ông H, sau khi cùng bàn bạc, anh K và anh M liên tục nhắn tin yêu cầu ông B phải nộp cho hai anh mười triệu đồng. Lo sợ nếu không đưa tiền sẽ bị anh K và anh M tố cáo, ông B buộc phải đồng ý và hẹn gặp hai anh tại quán cà phê X để giao tiền. Trên đường đến điểm hẹn, anh K và anh M bị Công an bắt vì trước đó vợ anh M đã kịp thời phát hiện và báo với cơ quan chức năng về việc này. Những ai dưới đây vi phạm pháp luật hành chính?
     A. Ông H, ông B, anh K và anh M.                         B. Anh K và anh M.
     C. Ông H, anh K và vợ chồng anh M.                    D. Ông H và ông B

------------- HẾT -------------

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

DANH MỤC ĐỀ THI
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây