Liên hệ zalo
Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,
Phần mềm bán hàng toàn cầu

Đề thi và đáp án chính thức môn Hoá học 2021 của Bộ GD&ĐT

Thứ hai - 12/07/2021 10:19
Đề thi và đáp án chính thức môn Hoá học 2021 của Bộ GD&ĐT, đáp án chính thức môn toán 2021 bộ giáo dục, đáp án chính thức môn toán của bộ 2021, đáp án chính thức của bộ 2021, đáp án chính thức của bộ 2021 môn gdcd, đáp án chính thức của bộ 2021 môn sử, đáp án chính thức của bộ 2021 môn hóa, đáp án chính thức của bộ 2021 môn địa, đáp án chính thức của bộ 2021 môn lý
Đề thi và đáp án chính thức môn Hoá học 2021 của Bộ GD&ĐT
Đề thi và đáp án chính thức môn Hoá học 2021 của Bộ GD&ĐT
Đề thi và đáp án chính thức môn Hoá học 2021 của Bộ GD&ĐT, đáp án chính thức môn toán 2021 bộ giáo dục, đáp án chính thức môn toán của bộ 2021, đáp án chính thức của bộ 2021, đáp án chính thức của bộ 2021 môn gdcd, đáp án chính thức của bộ 2021 môn sử, đáp án chính thức của bộ 2021 môn hóa, đáp án chính thức của bộ 2021 môn địa, đáp án chính thức của bộ 2021 môn lý, đáp án chính thức của bộ 2021 môn tiếng anh, đáp án chính thức của b 2021 môn toán học, đáp án chính thức của bộ môn lịch sử, đáp án chính thức của bộ môn địa lý, đáp án chính thức của bộ môn vật lý, đáp án chính thức của bộ môn hoá học, đáp án chính thức môn công dân , MàĐỀ 201 ĐÁP ÁN MÔN HOÁ HỌC CHÍNH THỨC CỦA BỘ, MàĐỀ 202 ĐÁP ÁN MÔN HOÁ HỌC CHÍNH THỨC CỦA BỘ, MàĐỀ 203 ĐÁP ÁN MÔN HOÁ HỌC CHÍNH THỨC CỦA BỘ, MàĐỀ 204 ĐÁP ÁN MÔN HOÁ HỌC CHÍNH THỨC CỦA BỘ, ĐÁP ÁN MÔN HOÁ HỌC CHÍNH THỨC CỦA BỘ, MàĐỀ 205 ĐÁP ÁN MÔN HOÁ HỌC CHÍNH THỨC CỦA BỘ, MàĐỀ 206 ĐÁP ÁN MÔN HOÁ HỌC CHÍNH THỨC CỦA BỘ, MàĐỀ 207 ĐÁP ÁN MÔN HOÁ HỌC CHÍNH THỨC CỦA BỘ, MàĐỀ 208 ĐÁP ÁN MÔN HOÁ HỌC CHÍNH THỨC CỦA BỘ, MàĐỀ 209 ĐÁP ÁN MÔN HOÁ HỌC CHÍNH THỨC CỦA BỘ, MàĐỀ 210 ĐÁP ÁN MÔN HOÁ HỌC CHÍNH THỨC CỦA BỘ, MàĐỀ 211 ĐÁP ÁN MÔN HOÁ HỌC CHÍNH THỨC CỦA BỘ, MàĐỀ 212 ĐÁP ÁN MÔN HOÁ HỌC CHÍNH THỨC CỦA BỘ, MàĐỀ 213 ĐÁP ÁN MÔN HOÁ HỌC CHÍNH THỨC CỦA BỘ, MàĐỀ 113 ĐÁP ÁN MÔN HOÁ HỌC CHÍNH THỨC CỦA BỘ, MàĐỀ 214 ĐÁP ÁN MÔN HOÁ HỌC CHÍNH THỨC CỦA BỘ, MàĐỀ 215 ĐÁP ÁN MÔN HOÁ HỌC CHÍNH THỨC CỦA BỘ, MàĐỀ 216 ĐÁP ÁN MÔN HOÁ HỌC CHÍNH THỨC CỦA BỘ, MàĐỀ 217 ĐÁP ÁN MÔN HOÁ HỌC CHÍNH THỨC CỦA BỘ, MàĐỀ 218 ĐÁP ÁN MÔN HOÁ HỌC CHÍNH THỨC CỦA BỘ, MàĐỀ 219 ĐÁP ÁN MÔN HOÁ HỌC CHÍNH THỨC CỦA BỘ, MàĐỀ 220 ĐÁP ÁN MÔN HOÁ HỌC CHÍNH THỨC CỦA BỘ, MàĐỀ 221 ĐÁP ÁN MÔN HOÁ HỌC CHÍNH THỨC CỦA BỘ, MàĐỀ 222 ĐÁP ÁN MÔN HOÁ HỌC CHÍNH THỨC CỦA BỘ, MàĐỀ 223 ĐÁP ÁN MÔN HOÁ HỌC CHÍNH THỨC CỦA BỘ, MàĐỀ 224 ĐÁP ÁN MÔN HOÁ HỌC CHÍNH THỨC CỦA BỘ

Đề thi và đáp án chính thức môn Hoá học 2021 của Bộ GD&ĐT

MàĐỀ 201 ĐÁP ÁN MÔN HOÁ HỌC CHÍNH THỨC CỦA BỘ

41D    46B    51C    56A    61C    66D    71A    76D
42A    47A    52A    57D    62D    67A    72B    77C
43B    48C    53A    58D    63C    68A    73C    78B
44C    49B    54B    59C    64D    69B    74C    79C
45B    50D    55B    60D    65A    70C    75B    80A

MàĐỀ 202 ĐÁP ÁN MÔN HOÁ HỌC CHÍNH THỨC CỦA BỘ

41B    46B    51A    56B    61C    66A    71A    76A
42A    47B    52B    57C    62C    67B    72A    77D
43A    48C    53D    58B    63B    68A    73B    78B
44D    49C    54D    59D    64D    69B    74A    79D
45C    50C    55C    60D    65B    70C    75D    80A

 MàĐỀ 203 ĐÁP ÁN MÔN HOÁ HỌC CHÍNH THỨC CỦA BỘ

41C    46A    51D    56D    61C    66D    71B    76A
42D    47D    52B    57B    62B    67D    72B    77C
43A    48A    53D    58C    63A    68B    73A    78A
44B    49C    54B    59D    64D    69C    74C    79C
45C    50A    55B    60C    65A    70D    75C    80B

MàĐỀ 204 ĐÁP ÁN MÔN HOÁ HỌC CHÍNH THỨC CỦA BỘ

41B    46B    51D    56A    61D    66C    71A    76C
42A    47A    52C    57B    62C    67A    72C    77D
43B    48B    53D    58A    63D    68B    73A    78D
44C    49D    54C    59D    64D    69C    74A    79A
45D    50B    55A    60B    65D    70C    75C    80C

MàĐỀ 205 ĐÁP ÁN MÔN HOÁ HỌC CHÍNH THỨC CỦA BỘ

41A    46C    51A    56C    61C    66B    71B    76B
42B    47C    52C    57C    62B    67A    72B    77A
43C    48B    53D    58B    63A    68A    73C    78B
44C    49D    54A    59D    64C    69B    74A    79A
45B    50B    55B    60B    65D    70A    75A    80C

MàĐỀ 206 ĐÁP ÁN MÔN HOÁ HỌC CHÍNH THỨC CỦA BỘ

41B    46B    51C    56B    61C    66A    71B    76D
42C    47D    52C    57C    62D    67B    72B    77A
43C    48A    53B    58A    63D    68D    73B    78A
44A    49A    54A    59C    64C    69C    74D    79B
45D    50B    55B    60C    65D    70D    75D    80D

MàĐỀ 207 ĐÁP ÁN MÔN HOÁ HỌC CHÍNH THỨC CỦA BỘ

41C    46C    51D    56A    61B    66D    71A    76A
42C    47A    52A    57C    62C    67D    72C    77D
43C    48C    53D    58C    63B    68D    73D    78A
44D    49A    54A    59A    64C    69B    74A    79D
45C    50D    55D    60A    65B    70C    75C    80C

MàĐỀ 208 ĐÁP ÁN MÔN HOÁ HỌC CHÍNH THỨC CỦA BỘ

41C    46A    51D    56D    61A    66C    71B    76C
42D    47D    52A    57B    62A    67B    72A    77A
43C    48D    53C    58B    63B    68C    73D    78C
44C    49B    54C    59C    64A    69D    74B    79A
45D    50A    55C    60D    65B    70D    75B    80B

MàĐỀ 209 ĐÁP ÁN MÔN HOÁ HỌC CHÍNH THỨC CỦA BỘ

41C    46C    51D    56B    61A    66A    71D    76C
42A    47A    52A    57D    62D    67A    72A    77D
43B    48B    53B    58A    63D    68C    73C    78D
44C    49A    54C    59D    64B    69B    74D    79C
45B    50B    55C    60B    65D    70A    75D    80A

MàĐỀ 210 ĐÁP ÁN MÔN HOÁ HỌC CHÍNH THỨC CỦA BỘ

41B    46C    51D    56B    61C    66A    71C    76B
42D    47B    52B    57C    62B    67A    72C    77C
43A    48B    53B    58A    63A    68A    73B    78A
44A    49D    54C    59A    64C    69C    74A    79A
45D    50C    55A    60B    65C    70A    75A    80A

​​​​​​​MàĐỀ 211 ĐÁP ÁN MÔN HOÁ HỌC CHÍNH THỨC CỦA BỘ

41B    46D    51B    56D    61C    66D    71A    76C
42C    47A    52B    57C    62D    67D    72C    77A
43D    48D    53B    58A    63B    68C    73D    78C
44B    49C    54C    59B    64A    69A    74A    79D
45A    50C    55B    60D    65B    70A    75A    80D

MàĐỀ 212 ĐÁP ÁN MÔN HOÁ HỌC CHÍNH THỨC CỦA BỘ

41D    46C    51D    56C    61B    66C    71B    76B
42A    47A    52D    57B    62D    67B    72C    77C
43D    48A    53D    58A    63C    68C    73C    78D
44D    49B    54B    59D    64D    69B    74B    79B
45D    50C    55D    60D    65C    70C    75C    80B

MàĐỀ 213 ĐÁP ÁN MÔN HOÁ HỌC CHÍNH THỨC CỦA BỘ

41C    46B    51A    56B    61D    66A    71A    76B
42D    47C    52A    57C    62C    67A    72D    77C
43B    48A    53A    58B    63C    68D    73D    78D
44C    49C    54B    59B    64C    69B    74A    79B
45D    50B    55C    60D    65A    70A    75A    80D

MàĐỀ 214 ĐÁP ÁN MÔN HOÁ HỌC CHÍNH THỨC CỦA BỘ

 

41B    46A    51B    56B    61B    66C    71D    76D
42C    47A    52D    57C    62A    67C    72D    77C
43A    48B    53A    58A    63C    68D    73C    78D
44C    49C    54A    59B    64D    69C    74D    79C
45B    50A    55A    60A    65D    70B    75B    80B

 

 MàĐỀ 215 ĐÁP ÁN MÔN HOÁ HỌC CHÍNH THỨC CỦA BỘ

 

41C    46B    51B    56C    61C    66B    71C    76A
42A    47D    52C    57D    62D    67B    72D    77D
43A    48D    53A    58C    63B    68B    73D    78A
44B    49D    54D    59A    64B    69A    74B    79B
45D    50C    55C    60C    65A    70A    75A    80B

 MàĐỀ 216 ĐÁP ÁN MÔN HOÁ HỌC CHÍNH THỨC CỦA BỘ

 

41B    46A    51A    56B    61C    66D    71D    76A
42D    47C    52B    57C    62A    67B    72A    77B
43C    48D    53D    58A    63B    68D    73B    78B
44D    49A    54B    59A    64D    69D    74A    79A
45B    50A    55B    60B    65B    70A    75D    80D

 

 MàĐỀ 217 ĐÁP ÁN MÔN HOÁ HỌC CHÍNH THỨC CỦA BỘ

41B    46C    51A    56B    61B    66D    71D    76B
42A    47D    52D    57B    62D    67A    72D    77A
43C    48D    53A    58B    63D    68A    73A    78D
44A    49A    54B    59D    64D    69A    74B    79B
45C    50C    55D    60D    65A    70B    75B    80B

 

 MàĐỀ 218 ĐÁP ÁN MÔN HOÁ HỌC CHÍNH THỨC CỦA BỘ

41A    46C    51B    56D    61A    66A    71C    76B
42D    47C    52C    57C    62A    67C    72D    77D
43D    48B    53C    58A    63C    68A    73B    78B
44A    49A    54B    59B    64A    69A    74D    79B
45C    50B    55D    60C    65D    70C    75D    80C

 

 MàĐỀ 219 ĐÁP ÁN MÔN HOÁ HỌC CHÍNH THỨC CỦA BỘ

41D    46B    51C    56A    61B    66A    71A    76B
42D    47C    52A    57C    62B    67B    72A    77A
43C    48A    53B    58D    63D    68C    73A    78C
44B    49D    54D    59C    64B    69C    74D    79A
45B    50D    55A    60B    65A    70C    75C    80A

 

 MàĐỀ 220 ĐÁP ÁN MÔN HOÁ HỌC CHÍNH THỨC CỦA BỘ

41D    46C    51A    56A    61C    66B    71D    76C
42B    47B    52B    57A    62D    67D    72C    77B
43A    48D    53D    58C    63A    68C    73B    78C
44D    49D    54C    59A    64D    69C    74C    79A
45C    50B    55A    60B    65C    70A    75A    80D

 

 MàĐỀ 221 ĐÁP ÁN MÔN HOÁ HỌC CHÍNH THỨC CỦA BỘ

41C    46C    51B    56B    61D    66D    71C    76B
42C    47A    52B    57C    62A    67B    72D    77B
43A    48C    53C    58B    63B    68C    73D    78C
44B    49D    54D    59C    64D    69D    74C    79D
45D    50A    55D    60B    65C    70B    75C    80D

 

 MàĐỀ 222 ĐÁP ÁN MÔN HOÁ HỌC CHÍNH THỨC CỦA BỘ

41C    46C    51C    56C    61B    66A    71A    76D
42B    47C    52A    57C    62B    67A    72D    77A
43B    48A    53C    58C    63C    68D    73D    78D
44A    49A    54D    59A    64A    69C    74A    79C
45A    50D    55D    60A    65D    70A    75C    80D

MàĐỀ 223 ĐÁP ÁN MÔN HOÁ HỌC CHÍNH THỨC CỦA BỘ

41A    46D    51D    56D    61B    66C    71B    76B
42D    47B    52A    57C    62A    67B    72D    77A
43A    48A    53D    58A    63A    68C    73A    78A
44C    49A    54D    59B    64C    69C    74D    79B
45C    50A    55B    60B    65D    70C    75B    80D

 

 MàĐỀ 224 ĐÁP ÁN MÔN HOÁ HỌC CHÍNH THỨC CỦA BỘ

​​​​​​​41A    46B    51A    56C    61B    66B    71A    76B
42A    47D    52B    57A    62C    67A    72D    77D
43C    48C    53D    58D    63A    68A    73B    78D
44C    49C    54D    59C    64A    69B    74D    79B
45D    50D    55C    60C    65C    70A    75B    80B
​​​​​​​


​​​​​​​Quay lại
 Tags: Đề thi và đáp án chính thức môn Hoá học 2021 của Bộ GD&ĐT, MÃ ĐỀ 201 ĐÁP ÁN MÔN HOÁ HỌC CHÍNH THỨC CỦA BỘ, MÃ ĐỀ 202 ĐÁP ÁN MÔN HOÁ HỌC CHÍNH THỨC CỦA BỘ, MÃ ĐỀ 203 ĐÁP ÁN MÔN HOÁ HỌC CHÍNH THỨC CỦA BỘ, MÃ ĐỀ 204 ĐÁP ÁN MÔN HOÁ HỌC CHÍNH THỨC CỦA BỘ, ĐÁP ÁN MÔN HOÁ HỌC CHÍNH THỨC CỦA BỘ, MÃ ĐỀ 205 ĐÁP ÁN MÔN HOÁ HỌC CHÍNH THỨC CỦA BỘ, MÃ ĐỀ 206 ĐÁP ÁN MÔN HOÁ HỌC CHÍNH THỨC CỦA BỘ, MÃ ĐỀ 207 ĐÁP ÁN MÔN HOÁ HỌC CHÍNH THỨC CỦA BỘ, MÃ ĐỀ 208 ĐÁP ÁN MÔN HOÁ HỌC CHÍNH THỨC CỦA BỘ, MÃ ĐỀ 209 ĐÁP ÁN MÔN HOÁ HỌC CHÍNH THỨC CỦA BỘ, MÃ ĐỀ 210 ĐÁP ÁN MÔN HOÁ HỌC CHÍNH THỨC CỦA BỘ, MÃ ĐỀ 211 ĐÁP ÁN MÔN HOÁ HỌC CHÍNH THỨC CỦA BỘ, MÃ ĐỀ 212 ĐÁP ÁN MÔN HOÁ HỌC CHÍNH THỨC CỦA BỘ, MÃ ĐỀ 213 ĐÁP ÁN MÔN HOÁ HỌC CHÍNH THỨC CỦA BỘ, MÃ ĐỀ 113 ĐÁP ÁN MÔN HOÁ HỌC CHÍNH THỨC CỦA BỘ, MÃ ĐỀ 214 ĐÁP ÁN MÔN HOÁ HỌC CHÍNH THỨC CỦA BỘ, MÃ ĐỀ 215 ĐÁP ÁN MÔN HOÁ HỌC CHÍNH THỨC CỦA BỘ, MÃ ĐỀ 216 ĐÁP ÁN MÔN HOÁ HỌC CHÍNH THỨC CỦA BỘ, MÃ ĐỀ 217 ĐÁP ÁN MÔN HOÁ HỌC CHÍNH THỨC CỦA BỘ, MÃ ĐỀ 218 ĐÁP ÁN MÔN HOÁ HỌC CHÍNH THỨC CỦA BỘ, MÃ ĐỀ 219 ĐÁP ÁN MÔN HOÁ HỌC CHÍNH THỨC CỦA BỘ, MÃ ĐỀ 220 ĐÁP ÁN MÔN HOÁ HỌC CHÍNH THỨC CỦA BỘ, MÃ ĐỀ 221 ĐÁP ÁN MÔN HOÁ HỌC CHÍNH THỨC CỦA BỘ, MÃ ĐỀ 222 ĐÁP ÁN MÔN HOÁ HỌC CHÍNH THỨC CỦA BỘ, MÃ ĐỀ 223 ĐÁP ÁN MÔN HOÁ HỌC CHÍNH THỨC CỦA BỘ, MÃ ĐỀ 224 ĐÁP ÁN MÔN HOÁ HỌC CHÍNH THỨC CỦA BỘ

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

DANH MỤC ĐỀ THI
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây