Liên hệ zalo
Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,
Phần mềm bán hàng toàn cầu

Đề thi và đáp án chính thức môn GDCD 2021 của Bộ GD&ĐT

Thứ hai - 12/07/2021 10:19
Đề thi và đáp án chính thức môn GDCD 2021 của Bộ GD&ĐT, đáp án chính thức môn toán 2021 bộ giáo dục, đáp án chính thức môn toán của bộ 2021, đáp án chính thức của bộ 2021, đáp án chính thức của bộ 2021 môn gdcd, đáp án chính thức của bộ 2021 môn sử, đáp án chính thức của bộ 2021 môn hóa, đáp án chính thức của bộ 2021 môn địa, đáp án chính thức của bộ 2021 môn lý
Đề thi và đáp án chính thức môn GDCD 2021 của Bộ GD&ĐT
Đề thi và đáp án chính thức môn GDCD 2021 của Bộ GD&ĐT
Đề thi và đáp án chính thức môn GDCD 2021 của Bộ GD&ĐT, Đề thi và đáp án chính thức môn Hoá học 2021 của Bộ GD&ĐT, đáp án chính thức môn toán 2021 bộ giáo dục, đáp án chính thức môn toán của bộ 2021, đáp án chính thức của bộ 2021, đáp án chính thức của bộ 2021 môn gdcd, đáp án chính thức của bộ 2021 môn sử, đáp án chính thức của bộ 2021 môn hóa, đáp án chính thức của bộ 2021 môn địa, đáp án chính thức của bộ 2021 môn lý, đáp án chính thức của bộ 2021 môn tiếng anh, đáp án chính thức của b 2021 môn toán học, đáp án chính thức của bộ môn lịch sử, đáp án chính thức của bộ môn địa lý, đáp án chính thức của bộ môn vật lý, đáp án chính thức của bộ môn hoá học, đáp án chính thức môn công dân , ĐÁP ÁN MÔN GDCD MÃ ĐỀ 301 CỦA BỘ, ĐÁP ÁN MÔN GDCD MÃ ĐỀ 302 CỦA BỘ, ĐÁP ÁN MÔN GDCD MÃ ĐỀ 303 CỦA BỘ, ĐÁP ÁN MÔN GDCD MÃ ĐỀ 304 CỦA BỘ, ĐÁP ÁN MÔN GDCD MÃ ĐỀ 305 CỦA BỘ, ĐÁP ÁN MÔN GDCD MÃ ĐỀ 306 CỦA BỘ, ĐÁP ÁN MÔN GDCD MÃ ĐỀ 307 CỦA BỘ, ĐÁP ÁN MÔN GDCD MÃ ĐỀ 308 CỦA BỘ, ĐÁP ÁN MÔN GDCD MÃ ĐỀ 309 CỦA BỘ, ĐÁP ÁN MÔN GDCD MÃ ĐỀ 310 CỦA BỘ, ĐÁP ÁN MÔN GDCD MÃ ĐỀ 311 CỦA BỘ, ĐÁP ÁN MÔN GDCD MÃ ĐỀ 312 CỦA BỘ, ĐÁP ÁN MÔN GDCD MÃ ĐỀ 313 CỦA BỘ, ĐÁP ÁN MÔN GDCD MÃ ĐỀ 314 CỦA BỘ, ĐÁP ÁN MÔN GDCD MÃ ĐỀ 315 CỦA BỘ, ĐÁP ÁN MÔN GDCD MÃ ĐỀ 316 CỦA BỘ, ĐÁP ÁN MÔN GDCD MÃ ĐỀ 317 CỦA BỘ, ĐÁP ÁN MÔN GDCD MÃ ĐỀ 318 CỦA BỘ, ĐÁP ÁN MÔN GDCD MÃ ĐỀ 319 CỦA BỘ, ĐÁP ÁN MÔN GDCD MÃ ĐỀ 320 CỦA BỘ, ĐÁP ÁN MÔN GDCD MÃ ĐỀ 321 CỦA BỘ, ĐÁP ÁN MÔN GDCD MÃ ĐỀ 322 CỦA BỘ, ĐÁP ÁN MÔN GDCD MÃ ĐỀ 323 CỦA BỘ, ĐÁP ÁN MÔN GDCD MÃ ĐỀ 324 CỦA BỘ

Đề thi và đáp án chính thức môn GDCD 2021 của Bộ GD&ĐT

ĐÁP ÁN MÔN GDCD MÃ ĐỀ 301 CỦA BỘ

81A    86B    91B    96A    101C    106C    111D    116A
82A    87C    92D    97A    102D    107C    112C    117C
83C    88B    93C    98B    103A    108B    113A    118D
84C    89D    94A    99D    104D    109A    114A    119B
85B    90C    95D    100A    105B    110B    115B    120D

ĐÁP ÁN MÔN GDCD MÃ ĐỀ 302 CỦA BỘ

81D    86C    91C    96C    101D    106A    111C    116A
82C    87C    92A    97B    102B    107B    112A    117D
83D    88A    93A    98C    103C    108B    113D    118A
84B    89D    94C    99D    104D    109D    114A    119A
85B    90B    95B    100A    105B    110C    115D    120C

ĐÁP ÁN MÔN GDCD MÃ ĐỀ 303 CỦA BỘ

81D    86C    91D    96D    101D    106A    111D    116D
82C    87A    92B    97A    102A    107A    112D    117D
83B    88A    93B    98C    103B    108B    113B    118D
84D    89A    94A    99A    104C    109C    114C    119C
85B    90C    95C    100D    105B    110B    115B    120A

ĐÁP ÁN MÔN GDCD MÃ ĐỀ 304 CỦA BỘ

81D    86C    91D    96C    101C    106B    111D    116B
82C    87D    92D    97B    102B    107C    112B    117D
83D    88C    93B    98A    103D    108D    113C    118C
84C    89A    94D    99A    104B    109C    114C    119B
85D    90A    95C    100B    105B    110B    115D    120C

ĐÁP ÁN MÔN GDCD MÃ ĐỀ 305 CỦA BỘ

81D    86C    91A    96C    101A    106D    111D    116C
82B    87D    92A    97D    102C    107D    112A    117D
83C    88C    93B    98A    103A    108C    113C    118D
84A    89B    94B    99D    104A    109A    114A    119A
85A    90C    95C    100D    105D    110A    115C    120A

ĐÁP ÁN MÔN GDCD MÃ ĐỀ 306 CỦA BỘ

81D    86C    91A    96D    101D    106C    111A    116C
82A    87D    92A    97C    102D    107A    112D    117B
83C    88D    93B    98C    103A    108B    113B    118C
84A    89C    94B    99D    104A    109B    114A    119B
85D    90B    95B    100C    105B    110D    115A    120A

ĐÁP ÁN MÔN GDCD MÃ ĐỀ 307 CỦA BỘ

81D    86A    91D    96B    101D    106D    111B    116B
82B    87B    92A    97C    102B    107D    112B    117C
83D    88B    93D    98D    103C    108D    113D    118C
84A    89C    94C    99D    104D    109C    114B    119D
85A    90B    95D    100C    105C    110C    115B    120C

ĐÁP ÁN MÔN GDCD MÃ ĐỀ 308 CỦA BỘ

81B    86D    91C    96B    101C    106B    111A    116D
82D    87A    92C    97C    102D    107B    112A    117A
83D    88C    93B    98D    103D    108D    113C    118B
84B    89B    94A    99A    104A    109B    114B    119A
85A    90C    95D    100A    105D    110D    115C    120D

ĐÁP ÁN MÔN GDCD MÃ ĐỀ 309 CỦA BỘ

81B    86A    91B    96A    101B    106A    111D    116A
82C    87B    92A    97A    102B    107D    112D    117D
83D    88A    93A    98B    103D    108D    113C    118D
84C    89C    94D    99D    104D    109C    114A    119C
85B    90B    95B    100C    105A    110C    115C    120C

ĐÁP ÁN MÔN GDCD MÃ ĐỀ 310 CỦA BỘ

81B    86D    91D    96C    101C    106C    111C    116D
82B    87B    92D    97A    102C    107A    112C    117C
83A    88A    93A    98D    103A    108C    113C    118A
84B    89D    94D    99A    104A    109C    114D    119D
85C    90C    95C    100C    105A    110D    115A    120D

ĐÁP ÁN MÔN GDCD MÃ ĐỀ 311 CỦA BỘ

81C    86C    91B    96B    101A    106B    111B    116B
82C    87C    92D    97C    102D    107C    112D    117B
83B    88A    93B    98C    103D    108A    113D    118D
84C    89A    94B    99D    104A    109B    114D    119A
85B    90D    95A    100C    105C    110A    115A    120D

ĐÁP ÁN MÔN GDCD MÃ ĐỀ 312 CỦA BỘ

81D    86B    91C    96C    101D    106A    111B    116B
82A    87C    92A    97B    102C    107C    112A    117A
83D    88B    93A    98D    103A    108B    113C    118C
84D    89B    94D    99C    104D    109B    114B    119B
85B    90A    95D    100D    105D    110C    115C    120A

ĐÁP ÁN MÔN GDCD MÃ ĐỀ 313 CỦA BỘ

81B    86C    91C    96C    101A    106A    111A    116B
82B    87D    92A    97B    102C    107B    112D    117A
83D    88D    93C    98D    103D    108C    113B    118C
84D    89A    94C    99C    104B    109A    114A    119C
85B    90C    95A    100A    105D    110D    115B    120D

ĐÁP ÁN MÔN GDCD MÃ ĐỀ 314 CỦA BỘ

81B    86C    91A    96B    101B    106D    111B    116A
82D    87C    92B    97B    102B    107D    112B    117A
83B    88A    93C    98D    103A    108B    113D    118B
84C    89D    94A    99D    104A    109B    114A    119B
85A    90B    95D    100A    105D    110A    115D    120D

ĐÁP ÁN MÔN GDCD MÃ ĐỀ 315 CỦA BỘ

81B    86B    91D    96B    101C    106D    111C    116C
82D    87A    92B    97C    102B    107B    112D    117B
83C    88A    93B    98C    103A    108B    113B    118C
84A    89C    94C    99D    104D    109C    114A    119A
85A    90B    95D    100D    105C    110D    115A    120A

ĐÁP ÁN MÔN GDCD MÃ ĐỀ 316 CỦA BỘ

81A    86D    91A    96A    101D    106C    111C    116C
82D    87A    92B    97D    102B    107D    112A    117A
83C    88A    93A    98B    103C    108B    113B    118B
84C    89D    94B    99D    104B    109A    114A    119C
85D    90B    95D    100A    105C    110B    115A    120C

ĐÁP ÁN MÔN GDCD MÃ ĐỀ 317 CỦA BỘ

81C    86A    91C    96A    101C    106C    111B    116C
82D    87B    92C    97B    102A    107C    112C    117A
83B    88A    93A    98A    103A    108B    113A    118B
84B    89B    94D    99B    104C    109A    114B    119B
85C    90B    95D    100D    105A    110B    115A    120C

ĐÁP ÁN MÔN GDCD MÃ ĐỀ 318 CỦA BỘ

81A    86A    91B    96A    101D    106C    111C    116D
82D    87D    92B    97C    102D    107B    112D    117A
83B    88C    93A    98C    103A    108C    113D    118D
84C    89D    94B    99C    104B    109B    114B    119D
85B    90C    95A    100A    105D    110C    115A    120B

ĐÁP ÁN MÔN GDCD MÃ ĐỀ 319 CỦA BỘ

81D    86D    91B    96B    101D    106C    111C    116D
82D    87C    92D    97C    102B    107A    112A    117A
83C    88A    93C    98A    103C    108B    113D    118C
84B    89B    94A    99A    104B    109A    114C    119C
85A    90B    95D    100A    105D    110C    115C    120D

ĐÁP ÁN MÔN GDCD MÃ ĐỀ 320 CỦA BỘ

81D    86A    91C    96C    101B    106D    111B    116A
82D    87A    92D    97B    102D    107D    112B    117C
83A    88C    93A    98C    103B    108D    113C    118B
84C    89D    94B    99D    104A    109C    114A    119C
85B    90A    95A    100D    105A    110A    115B    120C

ĐÁP ÁN MÔN GDCD MÃ ĐỀ 321 CỦA BỘ

81C    86A    91C    96D    101D    106A    111A    116B
82B    87A    92D    97A    102D    107B    112D    117D
83D    88B    93A    98D    103B    108A    113D    118D
84B    89B    94C    99D    104A    109D    114B    119A
85B    90C    95A    100A    105B    110B    115D    120B

ĐÁP ÁN MÔN GDCD MÃ ĐỀ 322 CỦA BỘ

81D    86B    91A    96C    101B    106B    111D    116D
82C    87B    92B    97D    102D    107A    112D    117A
83D    88C    93C    98A    103C    108C    113B    118C
84C    89D    94B    99C    104D    109D    114C    119B
85A    90B    95D    100A    105B    110A    115A    120B

ĐÁP ÁN MÔN GDCD MÃ ĐỀ 323 CỦA BỘ

81C    86B    91B    96B    101A    106A    111D    116D
82B    87D    92B    97C    102C    107D    112A    117C
83C    88B    93A    98A    103D    108D    113C    118A
84A    89C    94B    99B    104B    109B    114C    119A
85A    90C    95C    100C    105A    110C    115D    120D
 

ĐÁP ÁN MÔN GDCD MÃ ĐỀ 324 CỦA BỘ

81A    86D    91B    96D    101A    106B    111C    116C
82A    87B    92D    97D    102B    107B    112C    117C
83B    88B    93B    98A    103B    108C    113C    118B
84B    89A    94C    99C    104A    109C    114B    119A
85A    90A    95C    100A    105C    110A    115A    120A
​​​​​​​


​​​​​​​​​​​​​​Quay lại

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

DANH MỤC ĐỀ THI
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây