Liên hệ zalo
Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,
Phần mềm bán hàng toàn cầu

Đề thi THPTQG Sinh học 2021 full đáp án

Thứ tư - 23/06/2021 18:11
Đề thi thử THPTQG Sinh học 2021, De thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Sinh có đáp án chi tiết, 35 de thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Sinh học pdf, 35 De thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Sinh học pdf, De thi thử môn Sinh học 2021, 35 De thi thử THPT Quốc Gia 2021 môn Sinh học PDF, DE thi thử THPT Quốc gia 2020 môn sinh Violet, De thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Sinh có đáp án chi tiết, De thi thử THPT Quốc gia môn Sinh 2021, Đề thi thử THPTQG Sinh học 2021
Đề thi thử THPTQG Sinh học 2021
Đề thi thử THPTQG Sinh học 2021
Đề thi thử THPTQG Sinh học 2021, Đề thi thử THPTQG Sinh học 2021, De thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Sinh có đáp án chi tiết, 35 de thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Sinh học pdf, 35 De thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Sinh học pdf, De thi thử môn Sinh học 2021, 35 De thi thử THPT Quốc Gia 2021 môn Sinh học PDF, DE thi thử THPT Quốc gia 2020 môn sinh Violet, De thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Sinh có đáp án chi tiết, De thi thử THPT Quốc gia môn Sinh 2021, Đề thi thử THPTQG Sinh học 2021 , Đáp án môn Sinh học mã đề 224, Đáp án môn Sinh học mã đề 223, Đáp án môn Sinh học mã đề 222, Đáp án môn Sinh học mã đề 221, Đáp án môn Sinh học mã đề 220, Đáp án môn Sinh học mã đề 219, Đáp án môn Sinh học mã đề 218, Đáp án môn Sinh học mã đề 217, Đáp án môn Sinh học mã đề 216, Đáp án môn Sinh học mã đề 215, Đáp án môn Sinh học mã đề 214, Đáp án môn Sinh học mã đề 213, Đáp án môn Sinh học mã đề 212, Đáp án môn Sinh học mã đề 211, Đáp án môn Sinh học mã đề 210, Đáp án môn Sinh học mã đề 208, Đáp án môn Sinh học mã đề 207, Đáp án môn Sinh học mã đề 206, Đáp án môn Sinh học mã đề 205, Đáp án môn Sinh học mã đề 204, Đáp án môn Sinh học mã đề 203, Đáp án môn Sinh học mã đề 202, Đáp án môn Sinh học mã đề 201, Đáp án môn Sinh học mã đề 209,

Đề thi THPTQG Môn Sinh học 2021 Đề chính thức

ĐÁP ÁN MÔN SINH HỌC MÃ ĐỀ 201

81A        86C         91D        96D        101D      106C      111B      116D
82B         87C         92D        97B         102B      107B      112B      117C
83D        88A        93D        98C         103D      108C      113A      118D
84A        89B         94B         99B         104C      109B      114B      119B
85C         90A        95B         100D      105C      110C      115C      120D
 

ĐÁP ÁN MÔN SINH HỌC MÃ ĐỀ 202


81C         86B         91C         96A        101D      106B      111A      116B
82B         87D        92D        97C         102D      107A      112D      117D
83A        88D        93D        98A        103A      108A      113D      118A
84B         89C         94A        99C         104A      109D      114A      119D
85C         90C         95C         100C      105D      110B      115B      120B
 

ĐÁP ÁN MÔN SINH HỌC MÃ ĐỀ 203


81C         86A        91C         96C         101C      106D      111A      116D
82B         87C         92D        97C         102D      107D      112C      117C
83D        88B         93C         98A        103A      108D      113C      118D
84B         89A        94B         99A        104D      109A      114D      119B
85A        90A        95A        100D      105C      110A      115B      120C
 

ĐÁP ÁN MÔN SINH HỌC MÃ ĐỀ 204


81B         86A        91A        96B         101D      106D      111D      116B
82B         87A        92C         97C         102D      107B      112A      117C
83A        88D        93C         98A        103C      108D      113D      118B
84A        89A        94A        99B         104C      109D      114D      119C
85A        90C         95B         100C      105D      110B      115A      120A
 

ĐÁP ÁN MÔN SINH HỌC MÃ ĐỀ 205


81C         86D        91A        96D        101B      106B      111D      116A
82A        87C         92A        97C         102D      107A      112B      117D
83B         88A        93B         98C         103A      108B      113A      118A
84B         89C         94D        99D        104B      109C      114A      119B
85C         90C         95D        100D      105B      110C      115A      120B
 

ĐÁP ÁN MÔN SINH HỌC MÃ ĐỀ 206


81C         86D        91A        96D        101B      106B      111D      116A
82A        87C         92A        97C         102D      107A      112B      117D
83B         88A        93B         98C         103A      108B      113A      118A
84B         89C         94D        99D        104B      109C      114A      119B
85C         90C         95D        100D      105B      110C      115A      120B
 

ĐÁP ÁN MÔN SINH HỌC MÃ ĐỀ 207


81A        86A        91D        96C         101B      106B      111D      116D
82A        87C         92B         97B         102A      107B      112C      117A
83D        88B         93C         98A        103D      108D      113C      118B
84C         89A        94C         99D        104A      109C      114C      119A
85C         90D        95A        100D      105B      110B      115A      120D
 

ĐÁP ÁN MÔN SINH HỌC MÃ ĐỀ 208


81B         86A        91B         96B         101C      106D      111B      116A
82A        87B         92D        97A        102D      107A      112B      117D
83C         88A        93C         98A        103C      108A      113C      118A
84A        89B         94B         99C         104D      109D      114         119D
85D        90B         95C         100B      105D      110C      115C      120B
 

ĐÁP ÁN MÔN SINH HỌC MÃ ĐỀ 209


81A        86B         91C         96C         101A      106A      111D      116D
82D        87A        92D        97B         102C      107B      112A      117B
83B         88B         93C         98C         103B      108A      113B      118C
84C         89B         94C         99A        104D      109D      114D      119B
85A        90A        95D        100D      105A      110D      115C      120C
 

ĐÁP ÁN MÔN SINH HỌC MÃ ĐỀ 210


81C         86D        91B         96D        101A      106A      111A      116B
82A        87B         92A        97C         102A      107D      112D      117A
83D        88A        93D        98D        103C      108A      113D      118C
84D        89D        94B         99D        104B      109A      114C      119B
85B         90B         95D        100C      105B      110B      115B      120A

 

ĐÁP ÁN MÔN SINH HỌC MÃ ĐỀ 211


81D        86A        91A        96A        101B      106C      111B      116B
82B         87C         92A        97B         102A      107C      112B      117B
83B         88D        93D        98A        103C      108D      113D      118A
84C         89C         94B         99D        104B      109D      114A      119D
85C         90C         95C         100D      105B      110D      115A      120A
 

ĐÁP ÁN MÔN SINH HỌC MÃ ĐỀ 212


81C         86A        91C         96B         101B      106B      111D      116B
82C         87D        92B         97C         102B      107A      112A      117A
83A        88C         93D        98B         103D      108C      113B      118B
84D        89B         94C         99D        104B      109A      114C      119D
85A        90C         95A        100D      105D      110D      115D      120C
 

ĐÁP ÁN MÔN SINH HỌC MÃ ĐỀ 213


81A        86D        91B         96A        101B      106D      111D      116D
82A        87D        92C         97D        102C      107A      112B      117C
83C         88D        93D        98C         103B      108B      113A      118D
84C         89A        94D        99B         104C      109B      114D      119A
85A        90B         95A        100C      105C      110B      115C      120A
 

ĐÁP ÁN MÔN SINH HỌC MÃ ĐỀ 214


81B         86D        91C         96B         101A      106D      111B      116B
82A        87A        92D        97A        102C      107B      112B      117A
83C         88A        93A        98D        103A      108D      113D      118D
84C         89C         94D        99A        104A      109D      114B      119B
85A        90B         95B         100B      105D      110A      115A      120C
 

ĐÁP ÁN MÔN SINH HỌC MÃ ĐỀ 215


81D        86B         91C         96A        101C      106C      111A      116B
82D        87D        92B         97B         102B      107C      112C      117C
83C         88D        93A        98A        103B      108C      113A      118A
84A        89C         94A        99C         104C      109A      114D      119B
85B         90C         95C         100A      105B      110C      115A      120A
 

ĐÁP ÁN MÔN SINH HỌC MÃ ĐỀ 216


81C         86D        91C         96C         101C      106C      111D      116A
82D        87B         92C         97D        102C      107D      112B      117A
83D        88A        93D        98D        103B      108A      113A      118C
84B         89B         94A        99D        104A      109B      114D      119C
85A        90A        95A        100A      105B      110A      115C      120B
 

ĐÁP ÁN MÔN SINH HỌC MÃ ĐỀ 217


81C         86A        91A        96B         101A      106D      111D      116C
82C         87C         92A        97C         102D      107B      112C      117B
83A        88B         93B         98D        103B      108A      113B      118C
84D        89C         94D        99B         104A      109A      114D      119D
85B         90C         95B         100A      105A      110A      115D      120C
 

ĐÁP ÁN MÔN SINH HỌC MÃ ĐỀ 218


81D        86C         91C         96D        101B      106B      111C      116D
82C         87B         92B         97A        102C      107B      112C      117D
83A        88C         93A        98D        103C      108A      113B      118C
84B         89B         94D        99A        104B      109C      114D      119A
85D        90A        95B         100B      105D      110D      115B      120A
 

ĐÁP ÁN MÔN SINH HỌC MÃ ĐỀ 219


81C         86C         91A        96C         101B      106C      111B      116C
82B         87C         92D        97C         102D      107D      112B      117C
83D        88B         93A        98D        103D      108B      113D      118C
84A        89D        94C         99D        104B      109B      114D      119D
85B         90B         95A        100B      105B      110C      115B      120D
 

ĐÁP ÁN MÔN SINH HỌC MÃ ĐỀ 220

81C         86D        91C         96A        101C      106C      111C      116A
82D        87C         92B         97A        102A      107C      112C      117A
83D        88A        93B         98B         103B      108C      113B      118A
84A        89D        94B         99B         104A      109A      114C      119B
85B         90C         95C         100A      105B      110D      115B      120B
 

ĐÁP ÁN MÔN SINH HỌC MÃ ĐỀ 221


81D        86B         91A        96C         101A      106A      111A      116C
82A        87B         92B         97B         102B      107D      112C      117D
83A        88B         93C         98A        103D      108D      113C      118D
84D        89D        94B         99D        104D      109D      114D      119D
85C         90B         95D        100C      105C      110C      115C      120A
 

ĐÁP ÁN MÔN SINH HỌC MÃ ĐỀ 222

81A        86C         91A        96D        101B      106C      111C      116D
82A        87C         92D        97D        102A      107A      112A      117C
83B         88A        93A        98B         103B      108A      113C      118B
84B         89C         94C         99D        104A      109D      114B      119B
85D        90C         95D        100D      105B      110D      115C      120D
 

ĐÁP ÁN MÔN SINH HỌC MÃ ĐỀ 223


81C         86A        91C         96B         101D      106A      111A      116A
82D        87C         92D        97B         102D      107B      112D      117A
83B         88A        93D        98A        103D      108D      113A      118B
84B         89C         94A        99B         104B      109C      114D      119A
85C         90C         95C         100B      105C      110B      115B      120C
 

ĐÁP ÁN MÔN SINH HỌC MÃ ĐỀ 224


81B         86D        91A        96A        101C      106D      111C      116D
82A        87C         92A        97D        102D      107A      112A      117A
83B         88B         93D        98D        103A      108C      113D      118C
84B         89D        94C         99A        104A      109D      114A      119D
85D        90C         95A        100C      105C      110C      115C      120A

Các bộ đề thi khác có thể bạn quan tâm

Xem thêm các bộ đề thi khác:
>>>Bộ đề thi thử THPTQG Môn Toán <<<
>>>Bộ đề thi thử THPTQG Môn Vật lý <<<
>>>Bộ đề thi thử THPTQG Môn Hoá học  <<<
>>>Bộ đề thi thử THPTQG Môn sinh học <<<
>>>Bộ đề thi thử THPTQG Môn Lịch sử <<<
>>>Bộ đề thi thử THPTQG Môn Văn học <<<
>>>Bộ đề thi thử THPTQG Môn Địa lý <<<
>>>Bộ đề thi thử THPTQG Môn GDCD, CÔNG DÂN <<<
>>>Bộ đề thi thử THPTQG Môn Tiếng anh <<<
Đề thi chính thức các năm
>>>Đề thi chính thức THPTQG Môn Toán <<<
>>>Đề thi chính thức THPTQG Môn Vật lý <<<
>>>Đề thi chính thức THPTQG Môn Hoá học  <<<
>>>Đề thi chính thức THPTQG Môn sinh học <<<
>>>Đề thi chính thức THPTQG Môn Lịch sử <<<
>>>Đề thi chính thức THPTQG Môn Văn học <<<
>>>Đề thi chính thức THPTQG Môn Địa lý <<<
>>>Đề thi chính thức THPTQG Môn GDCD, CÔNG DÂN <<<
>>>Đề thi chính thức THPTQG Môn Tiếng anh <<<
 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

DANH MỤC ĐỀ THI
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây