Liên hệ zalo
Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,
Phần mềm bán hàng toàn cầu

Đề thi THPTQG Môn Vật lý 2021 đáp án full mã đề

Thứ tư - 23/06/2021 17:54
De thi thử Vật Lý 2021 PDF, De thi thử Vật Lý 2021 file word, De thi thử Vật Lý 2021, Tổng hợp de thi thử Vật Lý 2020, Bộ De ôn thi THPT Quốc gia môn Lý 2021, Bộ đề phát triển de minh họa môn Lý 2021, De thi thử môn Vật Lý 2021, Bộ đề on thi THPT Quốc gia môn Lý 2020, Đề thi chính thức và đáp án môn Vật lý 2021
Đề thi THPTQG Môn Vật lý 2021 đáp án full mã đề
De thi thử Vật Lý 2021 PDF, De thi thử Vật Lý 2021 file word, De thi thử Vật Lý 2021, Tổng hợp de thi thử Vật Lý 2020, Bộ De ôn thi THPT Quốc gia môn Lý 2021, Bộ đề phát triển de minh họa môn Lý 2021, De thi thử môn Vật Lý 2021, Bộ đề on thi THPT Quốc gia môn Lý 2020, Đề thi chính thức và đáp án môn Vật lý 2021

Đề Vật lý THPTQG năm 2021

De thi thử Vật Lý 2021 PDF, De thi thử Vật Lý 2021 file word, De thi thử Vật Lý 2021, Tổng hợp de thi thử Vật Lý 2020, Bộ De ôn thi THPT Quốc gia môn Lý 2021, Bộ đề phát triển de minh họa môn Lý 2021, De thi thử môn Vật Lý 2021, Bộ đề on thi THPT Quốc gia môn Lý 2020, Đề thi chính thức và đáp án môn Vật lý 2021

Đáp Án Vật lý các mã đề

Đáp án môn Vật lý mã đề 201

1D    6D    11C    16B    21B    26A    31A    36A
2A    7B    12C    17A    22D    27B    32D    37A
3C    8B    13D    18C    23C    28A    33D    38C
4B    9B    14D    19A    24A    29D    34A    39C
5C    10C    15B    20C    25A    30D    35B    40C

Đáp án môn Vật lý mã đề 202

1D    6C    11A    16D    21B    26B    31D    36A
2C    7B    12B    17D    22C    27A    32B    37C
3A    8C    13B    18A    23D    28D    33A    38D
4B    9C    14C    19D    24C    29A    34B    39A
5B    10B    15C    20D    25A    30A    35B    40B

Đáp án môn Vật lý mã đề 203

1B    6A    11A    16C    21D    26A    31C    36C
2B    7D    12B    17B    22D    27A    32D    37D
3C    8A    13B    18C    23A    28B    33D    38B
4A    9D    14C    19A    24D    29A    34D    39D
5C    10D    15C    20C    25B    30B    35B    40C

Đáp án môn Vật lý mã đề 204

1A    6C    11C    16B    21C    26D    31B    36D
2A    7A    12B    17C    22A    27A    32D    37A
3D    8D    13C    18B    23A    28B    33B    38B
4D    9A    14C    19B    24C    29C    34C    39D
5C    10D    15C    20A    25A    30B    35D    40D

Đáp án môn Vật lý mã đề 205

1B    6C    11A    16D    21D    26A    31A    36A
2A    7B    12A    17C    22A    27A    32D    37C
3B    8B    13B    18C    23C    28D    33B    38B
4C    9C    14D    19D    24C    29D    34C    39D
5C    10D    15A    20B    25D    30C    35B    40D

Đáp án môn Vật lý mã đề 206

1C    6C    11A    16D    21D    26A    31C    36B
2D    7B    12B    17D    22B    27B    32B    37C
3D    8D    13B    18B    23D    28A    33A    38A
4C    9A    14C    19A    24A    29B    34C    39B
5A    10C    15C    20D    25D    30C    35A    40B

Đáp án môn Vật lý mã đề 207


1B    6A    11C    16C    21A    26C    31B    36A
2D    7A    12B    17D    22A    27A    32A    37C
3D    8D    13C    18C    23D    28C    33C    38A
4D    9A    14A    19B    24B    29C    34A    39B
5A    10D    15B    20D    25B    30B    35C    40C

Đáp án môn Vật lý mã đề 208


1D    6D    11C    16B    21C    26D    31D    36B
2A    7B    12B    17B    22B    27B    32A    37B
3D    8A    13D    18D    23A    28A    33D    38C
4C    9C    14C    19B    24B    29D    34A    39A
5A    10C    15C    20D    25D    30A    35D    40A

Đáp án môn Vật lý mã đề 209


1A    6A    11B    16B    21D    26D    31B    36A
2D    7A    12D    17A    22D    27D    32A    37D
3B    8D    13D    18B    23A    28D    33D    38A
4C    9C    14D    19C    24B    29A    34D    39C
5B    10D    15C    20B    25B    30A    35B    40B

Đáp án môn Vật lý mã đề 210


1A    6D    11D    16D    21A    26B    31A    36C
2C    7B    12B    17B    22B    27C    32C    37C
3A    8D    13D    18C    23C    28D    33D    38B
4C    9B    14A    19D    24B    29C    34B    39A
5D    10A    15D    20C    25C    30A    35A    40A

Đáp án môn Vật lý mã đề 211


1B    6A    11B    16B    21B    26A    31D    36B
2C    7A    12C    17D    22C    27D    32A    37D
3C    8D    13C    18C    23A    28D    33A    38B
4D    9C    14D    19B    24D    29B    34D    39B
5C    10C    15A    20D    25C    30D    35B    40A

Đáp án môn Vật lý mã đề 212


1D    6B    11A    16A    21B    26A    31D    36C
2B    7A    12C    17D    22D    27C    32C    37D
3B    8A    13A    18C    23A    28B    33B    38C
4D    9D    14C    19C    24A    29A    34B    39B
5D    10D    15D    20B    25C    30A    35B    40B

Đáp án môn Vật lý mã đề 213


1C    6B    11D    16A    21C    26B    31C    36A
2A    7B    12C    17C    22B    27B    32D    37C
3B    8A    13D    18A    23C    28B    33D    38C
4D    9A    14A    19D    24A    29C    34B    39D
5A    10B    15D    20A    25D    30D    35B    40A

Đáp án môn Vật lý mã đề 214


1C    6B    11B    16D    21B    26A    31B    36A
2C    7C    12C    17B    22C    27A    32C    37C
3A    8B    13A    18A    23D    28A    33A    38B
4D    9C    14C    19B    24C    29B    34C    39A
5C    10D    15C    20A    25B    30C    35B    40A

Đáp án môn Vật lý mã đề 215


1B    6C    11C    16A    21A    26C    31B    36D
2D    7D    12C    17A    22A    27C    32B    37B
3D    8A    13B    18C    23B    28D    33A    38A
4C    9B    14A    19D    24B    29B    34B    39D
5B    10C    15C    20D    25B    30C    35D    40D

Đáp án môn Vật lý mã đề 216


1D    6C    11B    16B    21D    26D    31B    36B
2C    7A    12D    17B    22A    27B    32A    37B
3B    8A    13B    18A    23D    28A    33B    38A
4B    9A    14D    19A    24D    29A    34D    39D
5C    10C    15B    20D    25B    30A    35B    40D

Đáp án môn Vật lý mã đề 217


1D    6D    11C    16D    21A    26A    31D    36D
2C    7A    12C    17A    22B    27C    32C    37C
3A    8A    13B    18B    23B    28D    33B    38B
4A    9A    14D    19D    24B    29D    34B    39D
5B    10B    15D    20A    25C    30B    35A    40B

Đáp án môn Vật lý mã đề 218


1C    6B    11B    16C    21C    26D    31B    36A
2A    7D    12D    17C    22C    27D    32A    37C
3C    8D    13D    18A    23C    28D    33B    38B
4A    9A    14C    19B    24B    29A    34B    39A
5D    10A    15B    20D    25B    30A    35A    40C

Đáp án môn Vật lý mã đề 219


1A    6D    11B    16A    21C    26D    31D    36D
2D    7D    12B    17B    22C    27D    32D    37D
3B    8A    13C    18D    23C    28C    33C    38C
4A    9A    14A    19C    24A    29D    34A    39C
5A    10C    15A    20A    25A    30A    35D    40A

Đáp án môn Vật lý mã đề 220


1D    6D    11D    16D    21A    26D    31C    36A
2B    7B    12A    17C    22C    27C    32A    37C
3D    8B    13D    18C    23C    28A    33D    38D
4C    9D    14A    19A    24A    29A    34A    39D
5B    10C    15C    20D    25D    30C    35A    40A

Đáp án môn Vật lý mã đề 221


1B    6C    11A    16B    21B    26B    31B    36D
2A    7D    12A    17C    22C    27B    32C    37D
3C    8D    13A    18D    23B    28C    33B    38C
4C    9D    14D    19C    24D    29D    34B    39B
5D    10C    15C    20C    25B    30C    35D    40B

Đáp án môn Vật lý mã đề 222


1B    6C    11C    16D    21D    26B    31A    36D
2A    7C    12D    17C    22A    27B    32A    37C
3B    8A    13D    18C    23B    28C    33C    38D
4B    9D    14D    19C    24C    29C    34D    39A
5A    10B    15A    20A    25A    30B    35D    40A

Đáp án môn Vật lý mã đề 223


1B    6B    11D    16C    21D    26D    31B    36D
2A    7A    12D    17C    22C    27D    32C    37C
3A    8B    13B    18D    23D    28B    33C    38B
4D    9A    14B    19C    24D    29C    34B    39B
5C    10D    15B    20B    25C    30B    35C    40D

Đáp án môn Vật lý mã đề 224


1A    6C    11B    16B    21D    26B    31C    36B
2D    7A    12A    17C    22B    27B    32A    37B
3B    8D    13C    18B    23A    28A    33C    38A
4B    9A    14C    19D    24A    29C    34C    39C
5B    10A    15A    20A    25C    30C    35A    40C

Các bộ đề thi khác có thể bạn quan tâm

Xem thêm các bộ đề thi khác:
>>>Bộ đề thi thử THPTQG Môn Toán <<<
>>>Bộ đề thi thử THPTQG Môn Vật lý <<<
>>>Bộ đề thi thử THPTQG Môn Hoá học  <<<
>>>Bộ đề thi thử THPTQG Môn sinh học <<<
>>>Bộ đề thi thử THPTQG Môn Lịch sử <<<
>>>Bộ đề thi thử THPTQG Môn Văn học <<<
>>>Bộ đề thi thử THPTQG Môn Địa lý <<<
>>>Bộ đề thi thử THPTQG Môn GDCD, CÔNG DÂN <<<
>>>Bộ đề thi thử THPTQG Môn Tiếng anh <<<
Đề thi chính thức các năm
>>>Đề thi chính thức THPTQG Môn Toán <<<
>>>Đề thi chính thức THPTQG Môn Vật lý <<<
>>>Đề thi chính thức THPTQG Môn Hoá học  <<<
>>>Đề thi chính thức THPTQG Môn sinh học <<<
>>>Đề thi chính thức THPTQG Môn Lịch sử <<<
>>>Đề thi chính thức THPTQG Môn Văn học <<<
>>>Đề thi chính thức THPTQG Môn Địa lý <<<
>>>Đề thi chính thức THPTQG Môn GDCD, CÔNG DÂN <<<
>>>Đề thi chính thức THPTQG Môn Tiếng anh <<<

 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

DANH MỤC ĐỀ THI
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây