Liên hệ zalo
Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,
Phần mềm bán hàng toàn cầu

Đề thi thi THPTQG 2021 Môn Lịch sử mã đề 320 file word

Thứ hai - 12/07/2021 10:19
Đề thi thi THPTQG 2021 Môn Lịch sử mã đề 320 file word
Đề thi thi THPTQG 2021 Môn Lịch sử mã đề 320 file word
Đề thi thi THPTQG 2021 Môn Lịch sử mã đề 320 file word
Đề thi thi THPTQG 2021 Môn Lịch sử mã đề 320 file word

Đề thi thi THPTQG 2021 Môn Lịch sử mã đề 320 file word

ĐỀ THI THPTQG MÔN LỊCH SỬ 2021
ĐỀ CHÍNH THỨC
MÃ ĐỀ 320
Câu 1.      Một trong những sự kiện diễn ra ở khu vực Đông Nam Á năm 1945 là
A. Cộng đồng châu Âu (EC) ra đời.
B. Cộng dồng kinh tế châu Âu (EC)n đời.
C. Inđônêxia tuyên bố độc lập.
D. Liên Hinh châu Âu (EU) được thành lập
Câu 2.      Một trong những tổ chức của các nước tây Âu được thành lập nửa saun thế kỉ XX là:
A. Đại hội dân tộc Phi (ANC).
B. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN),
C. Ngân hàng Thế giới (WB).
D. Cộng đồng kinh tế châu Âu (EC).
Câu 3.      Nội dung nào sau đây là vguồn gốc của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật diễn ra từ những năm 40 của thế kỷ XX?
A. Những đòi hỏi của sản xuất.
B. Trật tự an cực được thiết lập
C. Trật tự hài cực hay đỏ.
D. Mĩ thiết lập trật tự đơn cực
Câu 4.      Trong chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương (1919-1929), thực dân Pháp:
A. dầu tư nhiều vốn vào nông nghiệp
B. tập trung vào công nghiệp luyện kim.
C. chỉ phát triển công nghiệp cơ khí.
D. chỉ phát triển công nghiệp hóa chất
Câu 5.      Trong chiến lược Chiến tranh đặc biệt (1961-1969) ở miền Nam Việt Nam, Mĩ đã
A. tăng thêm lực lượng cố vấn quân sự.
B. Đề ra kế hoạch Đờ Lát đơTát xinhi
C. thực hiện kế hoạch quân sự Bôlac.
D. thực hiện kế hoạch quân sự Rơvc.
Câu 6.      Một trong những biểu hiện của tình hình Việt Nam giai đoạn 1954-1960 là
A. Cả nước đi lên chủ nghĩa hội.
B. miền Nam được hoàn toàn giải phóng
C. Đất nước tạm thời bị chia cắt làm hai miền
D. cả nước độc lập, thống nhất
Câu 7.      Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, một trong những quốc gia ở châu Phi giành được độc lập là:
A. Ấn Độ.                        B. Nhật Bản.                 C. Trung Quốc.            D. Libi
Câu 8.      về chính trị, trong những năm 1951-1933, ở Việt Nam diễn ra sự kiện nào sau đây:
A. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân.
B. Chiến dịch giải phóng Huế Đà Nẵng
C. Đại hội toàn quốc thống nhất Việt Minh Liên Việt
D. Quân giải phóng miền Nam ra đời.
Câu 9.      Một trong những hoạt động của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (1925-1929) là
A. xây dựng căn cứ địa ở Cao Bằng
B. phát động tổng khởi nghĩa toàn quốc.
C. phát động tiến công và nổi dậy,
D. xuất bản báo Thanh niên.
Câu 10.    Trong giai đoạn 1969-1973, Mĩ có hành động nào sau đây ở Việt Nam?
A. Lôi kéo các nước châu Âu tham chiến.
B. Lôi kéo tất cả các nước châu Phi ham chiến.
C. Tng cường lực lượng quân đội Sài Gòn.
D. Vận động các nước Đông Âu tham chiến.
Câu 11.    Trong những năm 1945-1973, quốc gia nào sau đây triển khai chiến lược toàn cầu với một trong những mục tiêu là đàn áp phong trào công nhân quốc tế?
A. Italia
B.
C. Đức.
D. Nhật Bản.
Câu 12.    Ở Đông Dương, thực dân Pháp đề ra kế hoạch quân sự Nava (1943) trong bối cảnh nào sau đây? |
A. Nhật đảo chính Pháp trên toàn Đông Dương
B. Quân phiệt Nhật Bản tin vào Đông Dương
C. Thực dân Pháp bị thiệt hại nâng nề
D. Quân Trung Hoa Dân quốc tiến vào Việt Nam
Câu 13.    Trong khoảng thời gian từ năm 1980 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX, quốc gia có chính sách ủng hộ phong trào cách mạng thế giới là
A. Brunây.
B. Mĩ. |
C. Anh.
D. Liên Xô.
Câu 14.    Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (tháng 7-1975) đề ra chủ trương nào sau đây?
A. Phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần.
B. Xóa bỏ cơ chế quản lý kinh tế tập trung
C. Tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.
D. Xóa bỏ cơ chế quản lí kinh tế bao cấp
Câu 15.   
Sự kiện nào sau đây diễn ra trong thời kì chiến tranh lạnh (1947-1989)
A. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ
B. Tổ chức hiệp ước Bắc Đại tây Dương(NATO) ra đời
C. Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc
D. Hệ thống Véc xai- Oasinhton được thiết lập.
Câu 16.    Nội đang nào sau đây thuộc lĩnh vực giáo dục trong cuộc vận động Duy tân ở Việt Nam đo Phan Châu Trinh khởi xướng đầu thế kỉ XX?
A. Phổ cập giáo dục trung học
B. Mở lớp dạy chữ Quốc ngữ.
C. Mở rộng diện tích trồng lúa
D. Tiến hành khai thác mỏ than
Câu 17.    Trong phong trào dân chủ 1936 - 1939, nhân dân Việt Nam đã
A. xây dựng bộ đội địa phương
B. phát triển dân quân du kích.
C. thành lập bộ đội chủ lực.
D. đấu tranh đòi các quyền dân sinh
Câu 18.    Phong trào Cần Vương cuối thế kỉ XIX ở Việt Nam bùng nổ sau khi
A khởi nghĩa Yên Bái hoàn toàn thất bại.
B. Đông Dương Cộng sản liên đoàn được thành lập.
C. triều Nguyễn ký với Pháp băn Hiệp ước Hácmàng.
D Việt Nam Quốc dân đảng hoàn toàn tan rã
Câu 19.    Lực lượng vũ trang được xây dựng ở Việt Nam trong giai đoạn 1939-1945 là
A. Trung đội Cứu quốc quân II.
B. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
C. Mặt trận Dân chủ Đông Dương
D. Việt Nam Quang Phục hội.
Câu 20.    Trong những năm 1976-1986, nhân dân Việt Nam thực hiện một trong những nhiệm vụ nào saun đây:
A. Bầu Quốc hội khóa
B. Xây dựng Hội Liên Việt
C. Bảo vệ biên giới Tây Nam.
D. Xây dựng Quỹ độc lập.
Câu 21.    Theo quyết định của Hội nghị Ianta (tháng 2-1945), quân đội Liên Xô chiếm đóng khu vực nào sau đây:
A. Tây Âu.
B. Tây Béclin.
C. Bắc Triều Tiên.
D. Tây Đức.
Câu 22.    Một trong những biện pháp về giáo dục nhằm xây dựng chế độ mới ở Việt Nam những năm 1945-1946 là
A. mở rộng các hoạt động kinh tế đối ngoại
B. đẩy mạnh hội nhập kinh tế khu vực.
C. cải cách và mở cửa nền kinh tế.
D. thành lập cơ quan chuyên trách chống giặc dốt.
Câu 23.    Sự kiện lịch sử thế giới nào sau đây có ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam trong giai đoạn 1939-1945?
A. Nước Cộng hòa Ấn Độ được thành lập.
B. Quân Đồng minh chiến thắng phe phát xít.
C. Liên Xô phỏng thành công vệ tinh nhân tạo.
D Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đời.
Câu 24.    Trong thời kì 1919-1930, kinh tế Việt Nam
A. phát triển vượt trội so với kinh tế Pháp.
B. có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới.
C. phát triển cân đối giữa các vùng, miền.
D. phổ biến trong tình trung lạc hậu.
Câu 25.    Sự kiện lịch sử thế giới nào sau đây có anh hưởng đến cách mạng Việt Nam thời kì 1919-19307
A. Liên hợp quốc được thành lập.
B. Nước Nga Xô viết được thành lập.
C. Xu thế toàn cầu hóa xuất hiện.
D. Hiệp ước an ninh Mi-Nhật được kết
Câu 26.    Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng về phong trào cách mạng 1930-1931 ở Việt Nam?
A. Khẳng định đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản là đúng dân
B. Chứng minh vai trò của khối liên minh công nông trong thực tiễn.
C. Khẳng định trong thực tiễn quyền lãnh đạo của giai cấp công nhân.
Câu 27.    D. Mở ra kỷ nguyên độc lập, thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Thắng lợi của phong trào Đồng Khởi (1959-1960) ở miền Nam Việt Nam đã
A. buộc Pháp phải chuyển sang đánh lâu dài ở Đông Dương,
B. làm thất bại cuộc tiến công của quân Pháp lên Việt Bắc
C. đảnh dấu cuộc kháng chiến chống Pháp thắng lợi hoàn toàn
B. giáng đòn nặng nề vào chính sách thực dân mới của Mĩ
Câu 28.    Nội dung nào sau đây là một trong những yếu tố dẫn đến sự phát triển của kinh tế Nhật Bản giai đoạn 1992-1997
A. Không bị Chiến tranh thế giới thứ hai tàn phá
B. Tận dụng được nguyên liệu từ các thuộc địa.
C. Áp dụng hiệu quả các thành tựu khoa học thuật
D. Tài nguyên khoáng sản phong phú, tữ lượng lớn.
Câu 29.    Nội dung nào sau đây là một trong nhang yếu tố dẫn đến thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ 2
A. Sự trưởng thành của ý thức dân tộc.
B. Nhận được viện trợ của các nước Đông Dương
C. Nhận được viện trợ của tất cả các nước châu Âu
D. Có sự viện trợ của tất cả các nước Mĩ Latinh.
Câu 30.    Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng về chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 của Việt Nam?
A. Làm Xoay chuyển cục diện chiến tranh ở Đông Dương
B. Làm phá sản hoàn toàn kế hoạch Nam của thực dân Pháp.
C. Giáng đòn quyết định vào ý chí xâm lược của thực dân Pháp
D. Đánh thắng chiến lược Chiến tranh cục bộ của đế quốc Mĩ.
Câu 31.    Thực tiễn quá trình xây dựng các mặt trận dân tộc thống nhất trong tiến trình cách mạng Việt Nam (1930-1975) cho thấy
A. một trận là một tổ chức liên hiệp luôn có sự thống nhất trong đa dạng
B. các thành viên tự nguyện tham gia một trận, do nhà nước trực tiếp quản lí.
C. một trận là một khối đoàn kết không cố mâu thuẫn và đấu tranh nội bộ
D. ĐT trên được xây dựng thành công nhà xổ số các mâu thuẫn giai cấp
Câu 32.    Cuộc vận động dân chủ 1936-1939 ở Việt Nam là phong trào cách mạng vì một trong những li do nào sau đây?
A. Bước đầu thành lập được các hội Cứu quốc ở một số địa phương
B. Là một bước thắng lợi đề tiến lên hoàn thành giải phóng dân tộc
C. Trực tiếp ngăn chặn quân phiệt Nhật Bản tiến vào Đông Dương
D. Có sự kết hợp chặt chẽ đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang
Câu 33.    Cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954-1975) và cuộc vận động giải phóng dân tộc (1939-1945) ở Việt Nam có điểm giống nhau nào sau đây:
A. Từ khởi nghĩa từng phần phát triển lên chiến tranh cách mạng
B. Có hình thức khởi nghĩa giành chính quyền của quần chúng
C. Có sự kết hợp chặt chẽ giữa hậu phương và tiền tuyến.
D. Là các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.
Câu 34.    Nội dung nào sau đây phản ánh đúng chính sách nhất quán của thực dân Pháp trong các cuộc khai thác thuộc địa ở Đông Dương
A. Tập trung đầu tư vào những vùng kinh tế đem lại lợi nhuận tối đa.
B. Không đầu tư vốn vào các ngành kinh tế có tính chất hiện đại.
C. Xóa bỏ phương thức sản xuất cũ để cập quan hệ sản xuất mới.
D. Hạn chế tối đa nguồn vốn đầu tư của tư bản tư nhân Pháp.
Câu 35.    Trong khoảng thời gian từ đầu tháng 9-1945 đến cuối tháng 12-1946, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa gặp trở ngại nào sau đây?
A. Chưa nước nào công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với Việt Nam.
B. Mĩ biển Việt Nam thành tâm điểm của cục diện hai cực, hai phe.
C. Mĩ viện trợ cho Pháp trong cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương
D. Chỉ có một số nước Đông minh công khai ủng hộ Việt Nam độc lập
Câu 36.    Tính chất dân chủ của các xô viết ở Nghệ An và Hà Tĩnh (1930-1931) biểu hiện qua một trong những hoạt động nào sau đây:
A. Xóa bỏ các giai cấp bóc lột, đưa công nông lên nắm chính quyền
B. Thực hiện chính sách bảo đảm quyền lợi về chính trị cho nhân dân.
C. Xóa bỏ quyền chiếm hữu ruộng đất của giai cấp địa chủ phong kiến,
D. Thành lập chính quyền cách mạng của nhân dân, do nhân dân bầu ra.
Câu 37.    Phong trào cách mạng 1930-1931 để lại bài học kinh nghiệm nào sau đây cho sự nghiệp giải phóng dân tộc ở Việt Nam?
A. Giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa các lợi ích dân tộc và giai cấp.
B. Giải quyết nhiệm vụ dân chủ trước khi thực hiện nhiệm vụ dân tộc.
C. Không giải quyết quyền lợi giai cấp để tập trung vào vấn đề dân tộc,
D. Chi phát lệnh tổng khởi nghĩa khi đã có sự giúp đỡ từ bên ngoài.
Câu 38.    Nội dung nào sau đây là một trong những điểm sáng tạo của Nguyễn Ái Quốc trong quá trình vận động thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam?
A. Tập hợp quần chúng thành lập mặt trận chung toàn Đông Dương
B. Thành lập một trận dân tộc thống nhất ngay khi thành lập Đảng.
C. Xây dựng lý luận cách mạng nhấn mạnh cuộc đấu tranh giai cấp.
D. Kết hợp tư tưởng của giai cấp công nhân với phong trào yêu nước.
Câu 39.    Nhận xét nào sau đây là đúng về bản Hiệp định Sơ bộ Việt-Pháp (ngày 6-3-1946)?
A. Chuyển Pháp từ vị trí đối tác trở thành đối tượng của cách mạng Việt Nam.
B. Là điển hình thành công về vận dụng sách lược phân hóa và cô lập kẻ thù.
C. Là sách lược của Việt Nam để tiếp tục kéo dài thời gian hòa hoãn với Pháp.
D. Công nhận Việt Nam là một quốc gia tự do, có quyền dân tộc tự quyết.
Câu 40.    Trong phong trào yêu nước những năm 20 của thế kỉ XX, lực lượng tiểu tư sản trí thức Việt Nam có vai trò nào sau đây?
A. Châm ngòi cho cuộc cách mạng dân chủ tư sản bùng nổ.
B. Định hướng một số hoạt động trong phong trào dân tộc, dân chủ.
C. Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa vũ trang để khôi phục nền cộng hòa.
D. Vận động quần chúng tham gia mặt trận dân tộc dân chủ.
 

Đáp án: đề thi Lịch sử mã đề 320

1C    6C    11B    16B    21C    26D    31A    36B
2D    7D    12C    17D    22D    27D    32B    37A
3A    8C    13D    18C    23B    28C    33B    38D
4A    9D    14C    19A    24D    29A    34A    39B
5A    10C    15B    20C    25B    30D    35A    40B

File download mã đề 320 Môn lịch sử file word

​​​​​​​


 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

DANH MỤC ĐỀ THI
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây