Liên hệ zalo
Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,
Phần mềm bán hàng toàn cầu

Đáp án Đề thi THPTQG Chính thức mônGDCD 2020 Mã đề 301

Chủ nhật - 20/06/2021 18:55
Đáp án Đề thi THPTQG Chính thức mônGDCD 2020 Mã đề 301
Đáp án Đề thi THPTQG Chính thức mônGDCD 2020 Mã đề 301
Đáp án Đề thi THPTQG Chính thức mônGDCD 2020 Mã đề 301
Đáp án Đề thi THPTQG Chính thức mônGDCD 2020 Mã đề 301

Đáp án Đề thi THPTQG Chính thức mônGDCD 2020 Mã đề 301


Đáp án môn Giáo dục công dân - Mã đề 301
81-C    82-A    83-C    84-A    85-D
86-A    87-B    88-C    89-D    90-B
91-A    92-C    93-C    94-A    95-D
96-D    97-B    98-B    99-A    100-A
101-A    102-C    103-D    104-C    105-A
106-D    107-A    108-C    109-D    110-D
111-A    112-C    113-C    114-C    115-A
116-D    117-D    118-A    119-D    120-C
Đáp án môn Giáo dục công dân - Mã đề 302
81-A    82-A    83-B    84-A    85-A
86-B    87-A    88-C    89-C    90-A
91-B    92-C    93-A    94-D    95-A
96-A    97-B    98-D    99-D    100-C
101-B    102-D    103-B    104-B    105-B
106-A    107-D    108-C    109-D    110-D
111-B    112-D    113-C    114-B    115-D
116-C    117-A    118-B    119-D    120-B
Đáp án môn Giáo dục công dân - Mã đề 303
81-A    82-C    83-A    84-A    85-B
86-B    87-D    88-A    89-D    90-B
91-A    92-D    93-B    94-B    95-A
96-A    97-D    98-D    99-C    100-B
101-D    102-C    103-D    104-D    105-C
106-A    107-D    108-D    109-B    110-C
111-B    112-B    113-C    114-A    115-C
116-B    117-C    118-A    119-C    120-A

 
Đáp án môn Giáo dục công dân - Mã đề 304
81-B    82-C    83-A    84-D    85-A
86-A    87-C    88-B    89-C    90-B
91-D    92-B    93-B    94-D    95-C
96-C    97-D    98-B    99-A    100-C
101-A    102-D    103-B    104-D    105-B
106-A    107-A    108-D    109-C    110-B
111-A    112-B    113-B    114-A    115-C
116-B    117-B    118-C    119-A    120-C
Đáp án môn Giáo dục công dân - Mã đề 305
81-C    82-C    83-A    84-A    85-B
86-C    87-C    88-D    89-D    90-B
91-D    92-D    93-A    94-B    95-C
96-B    97-C    98-A    99-D    100-C
101-D    102-C    103-D    104-D    105-D
106-A    107-B    108-A    109-A    110-B
111-A    112-B    113-B    114-C    115-D
116-C    117-C    118-C    119-A    120-A
Đáp án môn Giáo dục công dân - Mã đề 306
81-B    82-B    83-B    84-A    85-B
86-C    87-D    88-C    89-D    90-D
91-D    92-C    93-A    94-A    95-A
96-D    97-B    98-B    99-C    100-C
101-C    102-B    103-D    104-C    105-D
106-C    107-B    108-C    109-B    110-D
111-D    112-B    113-B    114-D    115-B
116-C    117-C    118-D    119-B    120-D
Đáp án môn Giáo dục công dân - Mã đề 307
81-C    82-C    83-D    84-B    85-C
86-D    87-C    88-B    89-D    90-B
91-A    92-C    93-D    94-A    95-D
96-A    97-B    98-C    99-A    100-B
101-B    102-B    103-B    104-D    105-D
106-C    107-B    108-B    109-A    110-A
111-A    112-D    113-D    114-C    115-D
116-C    117-B    118-C    119-B    120-B

 
Đáp án môn Giáo dục công dân - Mã đề 308
81-C    82-A    83-B    84-A    85-A
86-B    87-C    88-C    89-C    90-B
91-D    92-B    93-A    94-D    95-A
96-B    97-D    98-A    99-A    100-D
101-B    102-D    103-A    104-D    105-A
106-A    107-B    108-D    109-D    110-D
111-B    112-D    113-A    114-D    115-D
116-D    117-B    118-A    119-B    120-B
Đáp án môn Giáo dục công dân - Mã đề 309
81-D    82-C    83-D    84-A    85-D
86-A    87-B    88-B    89-A    90-C
91-A    92-B    93-C    94-A    95-D
96-C    97-D    98-C    99-A    100-D
101-C    102-D    103-C    104-A    105-D
106-A    107-D    108-C    109-A    110-A
111-A    112-C    113-D    114-C    115-C
116-B    117-C    118-C    119-B    120-B
Đáp án môn Giáo dục công dân - Mã đề 310
81-B    82-C    83-A    84-C    85-C
86-A    87-B    88-A    89-C    90-B
91-C    92-A    93-A    94-D    95-C
96-D    97-C    98-B    99-C    100-D
101-A    102-B    103-D    104-B    105-B
106-C    107-A    108-C    109-B    110-C
111-D    112-B    113-A    114-D    115-D
116-B    117-C    118-B    119-D    120-D
Đáp án môn Giáo dục công dân - Mã đề 311
81-A    82-B    83-B    84-A    85-C
86-C    87-A    88-D    89-C    90-B
91-B    92-D    93-D    94-D    95-B
96-C    97-B    98-B    99-C    100-C
101-D    102-A    103-D    104-A    105-B
106-B    107-A    108-A    109-D    110-D
111-D    112-C    113-A    114-C    115-C
116-A    117-A    118-D    119-C    120-C
Đáp án môn Giáo dục công dân - Mã đề 312
81-D    82-C    83-D    84-A    85-A
86-D    87-D    88-C    89-C    90-B
91-B    92-C    93-A    94-B    95-D
96-A    97-A    98-C    99-A    100-B
101-A    102-C    103-A    104-B    105-C
106-C    107-B    108-C    109-B    110-C
111-B    112-B    113-C    114-B    115-A
116-C    117-B    118-A    119-B    120-B

 
Đáp án môn Giáo dục công dân - Mã đề 313
81-A    82-C    83-A    84-B    85-D
86-A    87-C    88-B    89-C    90-A
91-A    92-A    93-C    94-D    95-B
96-C    97-C    98-D    99-B    100-D
101-A    102-D    103-C    104-D    105-D
106-B    107-B    108-C    109-C    110-B
111-C    112-B    113-B    114-B    115-A
116-A    117-C    118-C    119-A    120-A
Đáp án môn Giáo dục công dân - Mã đề 314
81-D    82-C    83-A    84-A    85-B
86-C    87-C    88-A    89-D    90-C
91-C    92-B    93-B    94-B    95-B
96-D    97-D    98-A    99-A    100-D
101-B    102-B    103-C    104-A    105-C
106-C    107-A    108-D    109-B    110-B
111-D    112-A    113-A    114-D    115-A
116-D    117-C    118-D    119-A    120-C
Đáp án môn Giáo dục công dân - Mã đề 315
81-D    82-D    83-A    84-B    85-D
86-D    87-A    88-C    89-B    90-A
91-B    92-B    93-A    94-B    95-B
96-A    97-A    98-B    99-A    100-B
101-C    102-C    103-B    104-C    105-C
106-B    107-A    108-B    109-C    110-C
111-B    112-C    113-B    114-A    115-A
116-C    117-C    118-C    119-A    120-A
Đáp án môn Giáo dục công dân - Mã đề 316
81-D    82-B    83-C    84-C    85-A
86-B    87-D    88-A    89-C    90-D
91-B    92-A    93-A    94-B    95-B
96-A    97-D    98-C    99-A    100-D
101-C    102-C    103-D    104-B    105-A
106-C    107-D    108-B    109-D    110-D
111-C    112-D    113-A    114-C    115-B
116-A    117-D    118-A    119-D    120-D
Đáp án môn Giáo dục công dân - Mã đề 317
81-B    82-C    83-D    84-C    85-B
86-D    87-C    88-B    89-D    90-B
91-C    92-B    93-A    94-A    95-C
96-A    97-C    98-A    99-B    100-C
101-D    102-B    103-C    104-B    105-B
106-D    107-B    108-A    109-A    110-C
111-A    112-D    113-D    114-C    115-D
116-A    117-C    118-A    119-D    120-D
Đáp án môn Giáo dục công dân - Mã đề 318
81-A    82-D    83-D    84-C    85-B
86-D    87-B    88-B    89-A    90-B
91-A    92-A    93-C    94-A    95-D
96-C    97-D    98-C    99-B    100-C
101-A    102-B    103-C    104-C    105-D
106-B    107-C    108-D    109-D    110-D
111-B    112-C    113-B    114-D    115-D
116-C    117-C    118-C    119-B    120-C

 
Đáp án môn Giáo dục công dân - Mã đề 319
81-A    82-D    83-A    84-A    85-D
86-C    87-A    88-A    89-C    90-D
91-C    92-D    93-D    94-C    95-B
96-A    97-B    98-A    99-B    100-A
101-A    102-A    103-D    104-B    105-D
106-A    107-B    108-A    109-D    110-D
111-D    112-B    113-B    114-B    115-D
116-A    117-D    118-A    119-B    120-B
Đáp án môn Giáo dục công dân - Mã đề 320
81-A    82-A    83-B    84-C    85-B
86-D    87-D    88-B    89-C    90-A
91-C    92-D    93-D    94-D    95-B
96-A    97-C    98-C    99-B    100-A
101-B    102-D    103-B    104-B    105-A
106-C    107-D    108-D    109-B    110-B
111-C    112-B    113-A    114-A    115-A
116-C    117-C    118-D    119-C    120-A
Đáp án môn Giáo dục công dân - Mã đề 321
81-C    82-C    83-A    84-C    85-B
86-B    87-D    88-A    89-D    90-B
91-B    92-D    93-C    94-A    95-B
96-C    97-D    98-C    99-D    100-C
101-C    102-A    103-B    104-A    105-C
106-D    107-A    108-B    109-B    110-C
111-D    112-D    113-B    114-C    115-A
116-B    117-D    118-D    119-A    120-A
Đáp án môn Giáo dục công dân - Mã đề 322
81-C    82-D    83-A    84-A    85-B
86-C    87-D    88-D    89-B    90-B
91-D    92-A    93-B    94-A    95-A
96-D    97-D    98-C    99-C    100-D
101-D    102-C    103-A    104-D    105-B
106-D    107-D    108-C    109-B    110-C
111-C    112-B    113-C    114-B    115-A
116-C    117-A    118-A    119-B    120-A
Đáp án môn Giáo dục công dân - Mã đề 323
81-C    82-A    83-D    84-A    85-D
86-A    87-B    88-C    89-B    90-B
91-D    92-D    93-D    94-B    95-C
96-C    97-D    98-A    99-D    100-A
101-B    102-A    103-C    104-A    105-B
106-C    107-D    108-A    109-C    110-D
111-B    112-D    113-B    114-A    115-D
116-A    117-C    118-C    119-D    120-D
Đáp án môn Giáo dục công dân - Mã đề 324
81-B    82-D    83-D    84-C    85-D
86-C    87-C    88-C    89-A    90-B
91-A    92-A    93-C    94-B    95-B
96-A    97-A    98-D    99-D    100-B
101-C    102-D    103-A    104-B    105-C
106-C    107-B    108-D    109-D    110-A
111-B    112-A    113-B    114-D    115-A
116-B    117-D    118-A    119-D    120-B
 

Các bộ đề thi khác có thể bạn quan tâm

Xem thêm các bộ đề thi khác:
>>>Bộ đề thi thử THPTQG Môn Toán <<<
>>>Bộ đề thi thử THPTQG Môn Vật lý <<<
>>>Bộ đề thi thử THPTQG Môn Hoá học  <<<
>>>Bộ đề thi thử THPTQG Môn sinh học <<<
>>>Bộ đề thi thử THPTQG Môn Lịch sử <<<
>>>Bộ đề thi thử THPTQG Môn Văn học <<<
>>>Bộ đề thi thử THPTQG Môn Địa lý <<<
>>>Bộ đề thi thử THPTQG Môn GDCD, CÔNG DÂN <<<
>>>Bộ đề thi thử THPTQG Môn Tiếng anh <<<
Đề thi chính thức các năm
>>>Đề thi chính thức THPTQG Môn Toán <<<
>>>Đề thi chính thức THPTQG Môn Vật lý <<<
>>>Đề thi chính thức THPTQG Môn Hoá học  <<<
>>>Đề thi chính thức THPTQG Môn sinh học <<<
>>>Đề thi chính thức THPTQG Môn Lịch sử <<<
>>>Đề thi chính thức THPTQG Môn Văn học <<<
>>>Đề thi chính thức THPTQG Môn Địa lý <<<
>>>Đề thi chính thức THPTQG Môn GDCD, CÔNG DÂN <<<
>>>Đề thi chính thức THPTQG Môn Tiếng anh <<<

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

DANH MỤC ĐỀ THI
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây