Liên hệ zalo
Phần mềm bán hàng toàn cầu
Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,

Đáp án Đề thi THPTQG Chính thức môn Địa lý 2020

Chủ nhật - 20/06/2021 18:55
Đáp án Đề thi THPTQG Chính thức môn Địa lý 2020 Mã đề 301
Đáp án Đề thi THPTQG Chính thức môn Địa lý 2020 Mã đề 301
Đáp án Đề thi THPTQG Chính thức môn Địa lý 2020 Mã đề 301
Đáp án Đề thi THPTQG Chính thức môn Địa lý 2020 Mã đề 301

Đáp án Đề thi THPTQG Chính thức môn Địa lý 2020 Mã đề 301


Mã đề: 301    Thionline.com.vn
41A    42D    43A    44A    45D    46C    47B    48B    49C    50B
51D    52B    53C    54D    55C    56D    57A    58B    59C    60B
61A    62D    63D    64C    65C    66D    67A    68C    69B    70B
71A    72A    73C    74C    75B    76A    77B    78A    79A    80C
 
Mã đề: 302    Thionline.com.vn
41D    42D    43D    44A    45D    46C    47A    48C    49D    50C
51A    52D    53B    54C    55D    56D    57B    58C    59C    60B
61B    62B    63A    64C    65B    66B    67D    68A    69B    70D
71C    72A    73D    74C    75A    76C    77B    78B    79A    80A
 
Mã đề: 303    Thionline.com.vn
41B    42D    43A    44C    45C    46C    47D    48A    49C    50B
51A    52B    53B    54A    55D    56C    57C    58B    59D    60C
61A    62C    63D    64A    65A    66D    67A    68B    69A    70C
71D    72D    73D    74B    75A    76C    77B    78B    79C    80B
 
Mã đề: 304    Thionline.com.vn
41C    42C    43A    44B    45A    46C    47D    48B    49A    50B
51A    52D    53C    54B    55C    56C    57D    58B    59D    60D
61C    62A    63C    64B    65D    66B    67C    68B    69C    70A
71A    72B    73B    74D    75D    76A    77D    78B    79A    80A
 
Mã đề: 305    Thionline.com.vn
41C    42A    43B    44C    45B    46A    47D    48D    49B    50D
51A    52D    53A    54C    55D    56A    57D    58D    59A    60D
61A    62D    63C    64B    65B    66B    67D    68A    69B    70D
71A    72B    73D    74A    75B    76B    77B    78B    79A    80A
 
Mã đề: 306    Thionline.com.vn
41D    42D    43C    44A    45A    46B    47D    48A    49C    50B
51A    52B    53B    54D    55C    56C    57A    58C    59C    60C
61A    62C    63A    64D    65A    66D    67C    68A    69D    70D
71C    72D    73A    74C    75A    76C    77D    78C    79D    80D
 
Mã đề: 307    Thionline.com.vn
41B    42D    43A    44D    45D    46B    47A    48B    49C    50B
51B    52A    53D    54A    55B    56C    57C    58B    59A    60D
61D    62C    63A    64C    65C    66C    67A    68A    69D    70A
71B    72C    73D    74D    75C    76A    77D    78C    79C    80D
 
Mã đề: 308    Thionline.com.vn
41D    42B    43C    44D    45C    46B    47A    48C    49D    50D
51B    52D    53A    54A    55B    56C    57C    58C    59D    60C
61B    62B    63D    64C    65C    66D    67B    68A    69B    70C
71A    72A    73B    74B    75A    76A    77B    78B    79D    80D
 
Mã đề: 309    Thionline.com.vn
41A    42A    43C    44B    55A    46C    47D    48C    49B    50A
51B    52D    53B    54C    55B    56C    57A    58C    59B    60D
61A    62C    63D    64D    65D    66B    67A    68A    69A    70C
71C    72B    73A    74C    75B    76C    77A    78C    79B    80B
 
Mã đề: 310    Thionline.com.vn
41A    42B    43C    44B    45D    46C    47B    48B    49A    50A
51A    52D    53C    54B    55B    56D    57C    58D    59A    60A
61A    62B    63B    64C    65D    66A    67A    68A    69C    70D
71B    72B    73C    74D    75D    76B    77B    78B    79C    80D
 
Mã đề: 311    Thionline.com.vn
41D    42D    43A    44C    45C    46B    47B    48D    49B    50B
51B    52D    53B    54B    55A    56C    57C    58C    59D    60A
61D    62C    63C    64B    65A    66D    67C    68D    69D    70C
71D    72A    73B    74A    75A    76C    77B    78B    79A    80A
 
Mã đề: 312    Thionline.com.vn
41A    42B    43D    44D    45D    46A    47A    48A    49B    50A
51C    52B    53B    54C    55D    56C    57B    58B    59B    60D
61B    62C    63C    64C    65D    66B    67C    68B    69C    70B
71D    72D    73C    74B    75D    76D    77C    78B    79C    80D
 
Mã đề: 313    Thionline.com.vn
41D    42C    43D    44A    45C    46D    47D    48C    49D    50D
51A    52B    53C    54D    55C    56B    57D    58C    59C    60B
61A    62A    63B    64B    65A    66C    67D    68C    69A    70D
71B    72A    73B    74A    75A    76A    77B    78B    79D    80D
 
Mã đề: 314    Thionline.com.vn
41B    42D    43C    44B    45C    46C    47A    48A    49D    50C
51D    52D    53B    54A    55D    56D    57D    58A    59D    60B
61A    62D    63C    64B    65A    66C    67C    68A    69B    70A
71C    72A    73A    74C    75B    76A    77D    78A    79A    80C
 
Mã đề: 315    Thionline.com.vn
41D    42C    43C    44C    45D    46A    47C    48B    49C    50B
51A    52B    53B    54B    55C    56A    57D    58D    59A    60A
61D    62B    63A    64A    65C    66D    67D    68C    69B    70A
71A    72B    73C    74B    75D    76C    77C    78D    79A    80D
 
Mã đề: 316    Thionline.com.vn
41C    42D    43C    44D    45B    46A    47D    48D    49A    50B
51D    52B    53B    54A    55A    56A    57C    58A    59D    60C
61A    62A    63A    64D    65C    66B    67B    68B    69A    70B
71B    72D    73D    74B    75D    76A    77A    78A    79B    80B
 
Mã đề: 317    Thionline.com.vn
41A    42D    43C    44D    45D    46D    47B    48C    49D    50C
51B    52A    53C    54B    55B    56B    57A    58A    59B    60C
61B    62B    63A    64A    65B    66A    67C    68B    69A    70B
71C    72C    73C    74B    75C    76A    77B    78C    79A    80C
 
Mã đề: 318    Thionline.com.vn
41C    42C    43B    44D    45B    46A    47A    48A    49B    50A
51C    52D    53D    54A    55C    56C    57A    58A    59A    60B
61A    62B    63A    64B    65D    66C    67B    68A    69C    70B
71D    72D    73B    74D    75B    76C    77B    78C    79D    80D
 
Mã đề: 319    Thionline.com.vn
41B    42A    43B    44D    45D    46A    47A    48D    49A    50C
51B    52D    53D    54D    55A    56C    57D    58D    59A    60C
61A    62D    63C    64C    65B    66C    67C    68C    69D    70A
71D    72C    73B    74C    75C    76C    77B    78B    79A    80A
 
Mã đề: 320    Thionline.com.vn
41D    42D    43C    44A    45B    46D    47D    48D    49D    50B
51A    52A    53C    54A    55B    56B    57B    58A    59B    60B
61D    62C    63C    64A    65B    66D    67A    68C    69D    70B
71B    72C    73D    74C    75C    76C    77C    78D    79B    80D
 
Mã đề: 321    Thionline.com.vn
41D    42B    43A    44B    45C    46B    47B    48A    49D    50C
51A    52C    53C    54A    55C    56D    57B    58A    59B    60D
61D    62A    63A    64C    65D    66B    67D    68A    69D    70C
71B    72D    73C    74D    75C    76B    77C    78A    79B    80B
 
Mã đề: 322    Thionline.com.vn
41B    42A    43C    44D    45D    46B    47B    48A    49A    50B
51B    52C    53D    54A    55A    56C    57A    58A    59C    60D
61C    62D    63D    64C    65A    66A    67D    68C    69A    70A
71C    72C    73A    74A    75D    76B    77D    78A    79D    80C
 
Mã đề: 323    Thionline.com.vn
41D    42A    43D    44A    45B    46A    47B    48D    49B    50A
51D    52C    53C    54D    55C    56D    57D    58C    59D    60C
61B    62B    63B    64D    65B    66B    67D    68C    69C    70C
71B    72D    73C    74C    75C    76D    77B    78B    79D    80D
 
Mã đề: 324    Thionline.com.vn
41A    42B    43B    44A    45A    46B    47A    48C    49C    50C
51B    52B    53C    54D    55A    56D    57D    58A    59D    60C
61D    62A    63B    64C    65B    66D    67B    68D    69B    70D
71C    72D    73A    74D    75C    76C    77C    78A    79C    80D

Các bộ đề thi khác có thể bạn quan tâm

Xem thêm các bộ đề thi khác:
>>>Bộ đề thi thử THPTQG Môn Toán <<<
>>>Bộ đề thi thử THPTQG Môn Vật lý <<<
>>>Bộ đề thi thử THPTQG Môn Hoá học  <<<
>>>Bộ đề thi thử THPTQG Môn sinh học <<<
>>>Bộ đề thi thử THPTQG Môn Lịch sử <<<
>>>Bộ đề thi thử THPTQG Môn Văn học <<<
>>>Bộ đề thi thử THPTQG Môn Địa lý <<<
>>>Bộ đề thi thử THPTQG Môn GDCD, CÔNG DÂN <<<
>>>Bộ đề thi thử THPTQG Môn Tiếng anh <<<
Đề thi chính thức các năm
>>>Đề thi chính thức THPTQG Môn Toán <<<
>>>Đề thi chính thức THPTQG Môn Vật lý <<<
>>>Đề thi chính thức THPTQG Môn Hoá học  <<<
>>>Đề thi chính thức THPTQG Môn sinh học <<<
>>>Đề thi chính thức THPTQG Môn Lịch sử <<<
>>>Đề thi chính thức THPTQG Môn Văn học <<<
>>>Đề thi chính thức THPTQG Môn Địa lý <<<
>>>Đề thi chính thức THPTQG Môn GDCD, CÔNG DÂN <<<
>>>Đề thi chính thức THPTQG Môn Tiếng anh <<<

 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

DANH MỤC ĐỀ THI
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây